Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Kommuneplanens arealdel - Innspill

Kommunestyret vedtok ny "Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034" i møte 14.03.2024. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver kommunens langsiktige mål for samfunnsutvikling. Den vedtatte samfunnsdelens satsningsområder har en tydelig forankring i FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft. Kommuneplanens samfunnsdel gjelder for kommunen som organisasjon og oppdalssamfunnet som helhet. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Les mer

Fagdag for landbruket om fornybar energi og ENØK

Rennebu og Oppdal kommuner og Kraftlaget Rise Elektro 1 AS ønsker velkommen til fagdag for landbruket om fornybar energi og ENØK - onsdag 17. april fra kl. 10.00 på Oppdalsporten

Les mer

Kunne du tenke deg å bli meddommer? Frist 30. april

Meddommere deltar i straffesaker i ting-, lagmanns- og jordskifterettene. I det norske rettssystemet blir det sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige folk dømmer i straffesaker. Frist for å melde din interesse er 30. april 2024.

Les mer

Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement

Lag og foreninger kan nå søke tilskudd til store idretts- og kulturarrangement som arrangeres 2. halvår 2024.

Les mer