Skatt og gebyr/priser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gebyr/betalingssatser 2020

 FORSKRIFT GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG FORVALTNING

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSTJENESTER, EIERSEKSJONERING, BEHANDLING AV AVLØPSSAKER, KONSESJONS- OG DELINGSAKER OG FEIING OG TILSYN

2.1 TJENESTER ETTER MEDGÅTT TID

2.1.a

Timesats byggesak

Time

  1200

2.1.b

Timesats reguleringsplan

Time

  1300

2.1.c

Timesats oppmåling

Time

  1500

3.1 PLANSAKER

Planavklaringsmøte

 

   

3.1.1.a

Oppstartsmøte, refunderes ved mottak av plan innen 12 mnd

Møte

3500

3.1.1.b

Behandling av planforespørsel

Møte

7500

Behandling av detaljreguleringsplan

 

   

3.1.2.a

Enkel plan

Sak

28700

3.1.2.b

Mer omfattende plan

Sak

57300

3.1.2.c

Komplisert plan

Sak

71700

Gebyr ved avbrutt planbehandling

 

   

3.1.3.a

Planen er journalført – saksbehandling ikke påbegynt

Sak

1500

3.1.3.b

Saken er under forberedelse for behandling i Bygningsrådet

Sak

Timepris

3.1.3.c

Saken er behandlet i Bygningsrådet

Sak

90% av 3.1.2

3.1.3.d

Saken er utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring

Sak

95% av 3.1.2

Søknad om planendring

 

   
 3.1.4.a  Vesentlig endring, gebyr som 3.1.2.a eller 3.1.2.b  Sak  
 3.1.4.b  Mindre vesentlig endring - politisk behandling  Sak  20000
3.1.4.c Mindre vesentlig endring - delegert behandling Sak 10000

 

3.2 BYGGESAKER
3.2.1 Ajourhold av kart  
3.2.1.a

Innmåling av ferdig bygde fellesadkomstveger/private veger (pr.100m)

1 600
     
3.2.2

Tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver(PBL §20-4)

 
3.2.2.a

Frittliggende bygg under 70 m2 og tilbygg under 50m2

6700
3.2.2.b Søknad der tiltakshaver er ansvarlig. Uten oppdatering av off. registre 5500
3.2.2.c Driftsbygning i landbruket 10000 
3.2.2.d Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet 6700
3.2.2.e Skilt og reklame 5500
3.2.2.f   Deling eller sammenslåing av en tomt uten politisk behandling 5500 
3.2.2.g Delingssak med politisk behandling 16600
     
3.2.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse (PBL §20-3)  
3.2.3.1.a Bolig, fritidsbolig, første boenhet, ett-trinns - 3 uker 13300
3.2.3.1.b Bolig, fritidsbolig, første boenhet, ett-trinns - 12 uker 16600
3.2.3.1.c Bolig, fritidsbolig, første boenhet, to-trinns søknad, inkl. 1. igangsettingstill. 22200
3.2.3.1.d Tillegg f.o.m. igangsettingstillatelse (IG) nr.2, pr. ny IG   4400
3.2.3.1.e For boenhet 2-5, tillegg på 50% pr. enhet regnet av 3.2.5.1.a   
3.2.3.1.f For boenhet f.o.m 6, tillegg på 20% pr. enhhet regnet av 3.2.5.1.a  
     
3.2.3.2

Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon
eller anlegg av andre typer tiltak enn 3.2.3.1. For eks. anneks, kontor- og
næringsbygg, garasje, lager, bygg til offentlig eller privat tjenesteyting e.l.
(listen er ikke uttømmende)

 
3.2.3.2.a For tiltak med bruksareal 0-15 m2  5500
3.2.3.2.b For tiltak med bruksareal 16-50 m2  5500
3.2.3.2.c For tiltak med bruksareal 51-100 m2 5500
3.2.3.2.d For tiltak med bruksareal 101-150 m2 7800
3.2.3.2.e For tiltak med bruksareal 151-300 m2 11100
3.2.3.2.f For bruksareal over 300 m2 tas gebyr som for e med tillegg pr m2  
3.2.3.2.g

For avklaring med andre myndigheter eller nabomerknader som fører til at
søknaden må behandles som en 12-ukerssak, kommer et tilleggsgebyr

  5500
 

Punkt F er oppad begrenset til kr. 500 000. Det kan likevel medfaktureres
utover dette i medhold av pkt 1.4 om en sak er mer tidkrevende.
Bruksareal regnes etter veileder H-2300 fra kommunal-
og moderniseringsdepartementet

 
     
3.2.3.3 Andre søknadspliktige tiltak som omsøkes med ansvarsrett  
3.2.3.3.a Midlertidig, transportabel bygning  6700
3.2.3.3.b Fasadeendring  6700
3.2.3.3.c Bruksendring uten vurdering av unntak fra Teknisk forskrift  6700
3.2.3.3.d Bruksendring med vurdering av unntak fra Teknisk forskrift, jfr pbl § 32-2 11 100
3.2.3.3.e Riving av bygning inntil 100 m2  3300
3.2.3.3.f Riving av bygg over 100 m2 med avfallsplan og miljøsaneringsrapport  8900
3.2.3.3.g Innhegning mot veg  4400
3.2.3.3.h Vesentlige terrenginngrep   7800

3.2.3.3.i

 

Anlegg av vgi, parkeringsplass og landingsplass, mindre omfang   5 500
3.2.3.3.j Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, større omfang 11 100
3.2.3.3.k

Opparbeidelse av veg, vann og avløp i ferdig felt etter reguleringsplan med
teknisk kart som viser infrastruktur som vann og avløp

  6700
3.2.3.3.l Plassering av skilt og reklame som krever ansvarsrett   6700
3.2.3.3.m Oppføring, endring eller reparasjon av bygningsteknisk installasjoner   3300
     
3.2.3.4

Endring av gitt tillatelse

 
3.2.3.4.a

Endring av gitt tillatelse faktureres med 25% av opprinnelig byggesaksgebyr
for tiltaket

 
     
3.2.3.5 Godkjenning av selvbyggeransvar  
3.2.3.5.a Godkjenning av selvbyggeransvar   5500
     
3.2.3.6 Dispensasjonssaker  
3.2.3.6.a Dispensasjon fra plan som skal til høring, politisk behandling 22200
3.2.3.6.b Dispensasjon fra plan som ikke skal til høring, pollitisk behandling 16600
3.2.3.6.c Dispensasjon fra plan som ikke skal til høring, delegert behandling   8900
3.2.3.6.d Dispensasjon fra plan som skal til høring, delegert behandling 10000
     
3.2.3.8 Avbrutt saksbehandling etter kapittel 3.2  
3.2.3.8.a Det er foretatt mottakskontroll i saken og gitt skriftlig tilbakemelding   3300
3.2.3.8.b Saken er sendt på høring og blir trukket før realitetsbehandling  6700
3.2.3.8.c

For saker som er ferdig behandlet med vedtak tas det fullt gebyr selv om
tiltaket aldri blir fullført

 
4. MATRIKKELLOVEN

Oppmålingsforretning

   

4.1 Oppretting av matrikkelenhet

   

4.1.1

 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 

   

4.1.1.a

 

areal fra 0 - 2000 m2

 

Sak

 

 12 500

 

4.1.1.b

 

areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da

 

Sak

 

  1000

 

4.1.1.c

 

Areal over 10 da - etter medgått tid, minstepris

 

Sak

 

 12500

 

4.1.1.d

 

Oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal inntil 250 m2

 

Sak

 

   12500

 

4.1.1.e

 

Oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal fra 251 til 500 m2

 

Sak

 

 12500

 

4.1.1.f

 

Oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal fra 0,5 til 2,0 da

 

Sak

 

 12 500

 

4.1.1.g

 

Oppretting av matrikkelenhet – tilleggsareal mer enn 2 da

 

Sak

 

 12 500

 

4.1.1.h

 

Punktfeste

 

Sak

 

   5 800

 

       

4.1.2

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 

   

4.1.2.a

 

areal fra 0 – 2000 m2

 

Sak

 

   24000

 

4.1.2.b

 

areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da

 

Sak

 

   1000

 

       

4.1.3

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 

   
 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 

   

4.1.3.a

 

areal fra 0 – 250 m2

 

Sak

 

   12500

 

4.1.3.b

 

areal fra 251 –  2000 m2

 

Sak

 

 12500

 

4.1.3.c

 

areal fra 2 001 m2 – økning pr. påbegynt da

 

Sak

 

   1000

 

       

4.1.4

 

Oppretting av anleggseiendom

 

   

4.1.4.a

 

volum fra 0 – 2 000 m3

 

Sak

 

 12500

 

4.1.4.b

 

volum fra 2 000 m3 – økning pr. påbegynt 1 000 m3

 

Sak

 

  1000

 

4.1.5

 

Registrering av eksisterende jordsameie

 

Sak

 

 
       

4.2

 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 

   
 

Gebyr som 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 og 4.1.5 med kr. 2 000 i tillegg.

 

   

4.2.1

 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Sak

 

Medg. tid
       

4.3

 

Grensejustering

 

   

4.3.1

 

Grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

 

   

4.3.1.a

 

areal fra 0 – 250 m2

 

Sak

 

  10500

 

4.3.1.b

 

areal fra 251 m2 – 500 m2

 

Sak

 

 10500

 

       

4.4

 

Arealoverføring

 

   

4.4.1

 

Grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

 

   

4.4.1.a

 

areal fra 0 – 250 m2

 

Sak

 

   10500

 

4.4.1.b

 

areal fra 251 m2 – 500 m2

 

Sak

 

 10500

 

 4.4.1.c

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på

 

Sak

 

  1000

 

       

4.5

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensa tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

 

   

4.5.a

 

for inntil 2 punkter

 

Sak

 

   1 900

 

4.5 b

 

for overskytende grensepunkter, pr punkt

 

Sak

 

     500

 

       

4.6

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensa ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegge rettigheter

 

   

4.6.a

 

for inntil 2 punkter

 

Sak

 

  12500

 

4.6 b

 

For overskytende grensepunkter pr. punkt

 

Sak

 

   1000

 

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

   
       

4.7

 

Privat grenseavtale

 

   

4.7.a

 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

 

Sak

 

  1900

 

4.7.b

 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

 

Sak

 

   1000

 

       

4.8

 

Utstedelse av matrikkelbrev

 

   

4.8.a

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider, gebyr i samsvar med forskrift

 

Sak

 

      175

 

4.8.b

 

Matrikkelbrev over 10 sider, gebyr i samsvar med forskrift

 

Sak

 

      350

 

       

4.9.

 

Innhenting av informasjon fra Norsk Eiendomsinformasjon AS

 

Sak

 

Etter kostnad

 

 

5. EIERSEKSJONER

Krav om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

 

   

5.1.1.a.

 

Sak som krever befaring =5 rettsgebyr à kr

 

Sak

 

  15000

 

5.1.1.b.

 

Sak som ikke krever befaring =3 rettsgebyr à kr

 

Sak

 

   11900

 

 

6. FORURENSINGSLOVEN

Behandling av søknad om utslippstillatelse for sanitært avløp

 

   

6.1.a

 

Anlegg der utslippet er kalkulert til <15 pe

 

Sak

 

 4700

 

6.1.b

 

Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 og 49 pe

 

Sak

 

 6700

 

6.1.c

 

Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 50 og 1000 pe

 

Sak

 

 13500

 

6.1.d

 

Ny søknad for anlegg der utslippstillatelse foreligger - 70 % av punktene a, b og c.

 

Sak

 

 

Sanitært utslipp som ikke er godkjent

 

   

6.2.

 

Minstegebyr

 

Sak

 

 5000

 

Kontroll- og tilsynsgebyr for sanitært avløpsanlegg

 

   

6.3.

 

Minstegebyr

 

Sak

 

 4500

 

     

Påslipp til kommunalt avløpsnett

 

   

6.4.a

 

Påslippstillatelse sanitært avløpsvann

 

Sak

 

  5000

 

6.4.b

 

Påslippstillatelse oljeholdig avløpsvann

 

Sak

 

  5000

 

 

7. KONSESJON OG DELING ETTER JORDLOVEN

7.1.a    Søknad om konsesjon uten priskontroll    Sak    3 500
7.1.b    Søknad om andre konsesjonssaker enn pkt.a     Sak    5 000
7.1.c    Behandling av søknader om deling etter jordloven    Sak    2 000

 

8. GEBYR FEIING OG TILSYN
 inkl. mva 2020
Feiegebyr bolig 554
Feiegebyr fritidsbolig 554 

 

GEBYR RENOVASJON OG SLAM

Det interkommunale selskapet ReMidt IKS har overtatt alle renovasjons- og slamtjenester i Oppdal.

Gebyr renovasjon: https://www.remidt.no/kundeservice/priser-og-abonnement/gebyr-oppdal/

Gebyr slam: https://www.remidt.no/slamtomming/slamgebyr-oppdal/

All informasjon om disse tjenestene finner du på selskapets hjemmeside: https://www.remidt.no/ 

Telefon kundeservice: 72 48 37 00

GEBYR VANN OG AVLØP

Vann- og avløpsgebyr (inkl. mva)

Bolig og fritidsbolig 2020
Vanngebyr, fastledd 682
Vanngebyr, pr. m3 14,48
Avløpsgebyr, fastledd 738
Avløpsgebyr, pr. m3 14,25

Gebyrregulativ/forskrift vann- og avløp 2020, vedtatt av kommunestyret 12.12.2019:

Forskrift for vann og avløpsgebyr, Oppdal kommune, fastsatt av kommunestyret 16. desember 2015:

GEBYR HJEMMEHJELP OG ANDRE TJENESTER I HJEMMETJENESTEN

Hjemmehjelp, praktisk bistand pr. mnd.

Satser for egenandeler for tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 6 b, som omfatter personlig assistanse, herunder praktisk bistand/ hjemmehjelp, fastsettes etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 2.

Satser for egenbetaling for praktisk bistand er vedtatt av kommunestyret i Oppdal og reguleres årlig ifølge kommunens betalingsregulativ.

Egenbetaling for praktisk bistand blir fakturert pr time og er for 2020 satt til 270,-

Egenbetalingen skal ikke overstige et fastsatt utgiftstak pr. år.

Dette utgiftstaket er gradert etter bruker/husstandens samlede netto inntekt før særfradrag.

Eventuell hjelpestønad til hjelp i huset skal legges til netto inntekt før fastsetting av utgiftstaket.

Månedlig maksimal egenbetaling skal settes til 1/12 av vedkommende sitt utgiftstak.

Utgiftstak for de enkelte inntektsgrupper er da som følger fra 1.1.2020.

Samlet nettoinntekt for husstanden (før særfradrag  Utgiftstak for 2020  Maksimal bet. pr. mnd. 2020
Inntekt under 2 G - kr. 199 716  2418 202
Inntekt 2-3 G  - kr. 299 574  9830 819
Inntekt 3-4 G  - kr. 399 432 15 603 1300
Inntekt 4-5 G  - kr. 499 290 22 467 1872
Inntekt over 5 G  - kr. 499 291 30 062 2505

 G er folketrygdens grunnbeløp som pr. 01.01. 2020 er kr. 99 858,-

Praktisk bistand, heldøgns omsorgsbolig

Enhetspris 270,- pr time

  2020
Inntekt under 2 G   202
Inntekt 2-3 G 1053
Inntekt 3-4 G 1614
Inntekt 4-5 G 2208
Inntekt over 5 G 2808

 

Hjemmetjenesten, andre tjenester

  2020
Matombringing    105
Middag BOAS    100
Frokost/lunsj/aftens     39
Trygghetsalarm pr. mnd. BOAS     65
Trygghetsalarm pr. mnd.   174
Dagtilbud pers. med demens     88
Enhetspris pr. time   270
Transport dagtilbud tur/retur     53
Helpensjon BOAS/Sanatell pr. mnd 6049
Halvpensjon BOAS pr. mnd 3056
Vask/leie av tøy, pr. mnd   354
Renholdsmidler BOAS     45

 

PRIS UTLEIE KOMMUNALE BYGG, MØTEROM, IDRETTSANLEGG, UTEAREALER

Pris utleie kommunale bygg, møterom, idrettsanlegg, utearealer 2019 (PDF):

 

PRISER BARNEHAGE

Betaling pr. mnd.

Foreldrebetaling

Oppholdstid fra 1.1.2020

 

SATS 2020

 

5 dager

 

3135

 

4 dager

 

2510

 

3 dager

 

1965

 

Kjøp av ekstra dag

 

400

 

 

 

Foreldrebetaling

matpenger

 

SATS 2020

 

5 dager

 

400

 

4 dager

 

320

 

3 dager

 

240

 

 

Bleieavtale

 

SATS 2020

 

5 dager

 

100

 

4 dager

 

80

 

3 dager

 

65

 

 

 

PRISER SFO

 

SFO 2020
Over 15 timer pr. uke 2467
Inntil 15 timer pr. uke 1805
2 ettermiddager  901
Tilleggsdager  487
Enkelttimer  114
Matpenger  244

 

Skatteoppkrever

Skatteetaten har tatt over skattekreveroppgavene

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Se mer informasjon på skatteetaten.no

Du kan også ringe skatteetaten på telefon 800 80 000.

Endringen gjelder ikke eiendomsskatt, som Oppdal kommune vil fortsette å håndtere.

Skatteetaten

Kontakt Skatteetaten dersom du har spørsmål om :

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 • Klage på avregning
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 • Moms/mva-attest
 • Folkeregister/flytting

Kontakt Skatteetaten på tlf 800 80 000,

eller gå inn på Skatteetatens hjemmeside. Skal du besøke skattekontoret? Da må du bestille time.

Nærmeste skattekontor er i Trondheim og Orkdal.

Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar hvert år hvilke regler eiendomsskatten skal beregnes etter.

Under budsjettbehandlingen i desember 2019 bestemte kommunestyret at skatten for 2020 skal være slik:

 • 3,65 promille for bebygde boligeindommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk. Skatten beregnes etter at fastsatt reduksjonsfaktor på 30 prosent er trukket fra takseringsverdien. 
 • 3,0 promille for ubebygde grunneiendommer.
 • 7,0 promille for øvrige eiendommer.

Med hjemmel i Eigedomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

 • Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige.
 • Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven.
 • Boliger som blir brukt til helårsboliger de 3 første årene etter oppføring.
 • Kirker og bygninger som brukes til kirkelige handlinger.
 • Landbrukseiendommer. Men bygninger som ikke er en del av landbruksdriften blir skattelagt.
 • Bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven.
 • Bygninger som ligger i verneområdene etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen. Men i områder som har status som brukssoner og soner med spesiell tilrettelegging og tiltak, skal det likevel være eiendomsskatt.

Eiendomskattelisten 2020

Takseringsmetode

Takseringen blir utført av en takstnemnd som er oppnevnt av kommunestyret.  Hvert 10. år blir det gjennomført omtaksering, noe som siste gang ble gjennomført foran skatteutskrivingen i 2012. I løpet av 10-årsperioden blir nyopprettede eiendommer og nye bygninger taksert for første gang.

Etter reglene i Eigedomsskattelova  skal eiendommene takseres etter omsetningsverdi. Å foreta grundige undersøkelser om omsetningsverdien for drøyt 7.000 eiendommer er ikke mulig. Derfor har takstnemnda fastsatt normer og et regelverk som skal sikre likebehandling. For å unngå at noen får takst over omsetningsverdi har normene blitt forsiktig anslått.

Detaljert informasjon om taksten og skatten har blitt sendt til hjemmelshaverne i forbindelse med takseringen.  Sammen med meldingen fulgte en forklaring på hvordan taksten og skatten har blitt beregnet. De som ikke finner igjen takseringsmeldingen fra i fjor kan få en kopi ved å henvende seg til kommunen.

Taksten fastsettes på grunnlag av fakta og skjønn. Fakta om tomtestørrelse, bygningstype, bruksareal og bygningsalder er hentet fra eiendomsregisteret. Alle bebygde eiendommer har blitt befart, og det er gjort en skjønnsmessig vurdering av faktorer som drar opp eller ned eiendommens verdi i forhold til en matematisk verdiberegning. Du kan lese mer om takseringsmetodikken i takstnemndas retningslinjer. Der vil du blant annet se at kommunen er delt inn i flere takstsoner.

Klagebehandling og betaling

Med virkning fra 2013 har eiendomsskatteloven blitt endret slik at det er adgang til å klage over taksten i 6 uker hvert år i forbindelse med skatteutskrivingen. Men det er ikke adgang til å klage på samme grunnlag som tidligere klager. Klagefristen for i år er 12. april 2020.

En klage skal være skriftlig, og må inneholde opplysninger om eiendomsnummer og en begrunnelse. Dersom det klages på feil i faktagrunnlaget for bygninger og tomt, ber vi om at dette dokumenteres så godt som mulig, for eksempel ved hjelp av bygningstegninger. Faktagrunnlaget for eiendommene ble sendt ut ved omtakseringen i 2012. Dersom du ikke finner igjen dette, kan du be kommunen om en kopi. Før man klager på fakta er det viktig at man først setter seg inn i hvilke måleregler som har blitt benyttet. Dette ble beskrevet da vi høsten 2011 ba om hjelp til å kontrollere faktaopplysningene.

Dersom klagen gjelder skjønnsutøvelsen, bør man først sjekke om den har blitt utført i tråd med takstnemnda sine retningslinjer. Til bedre klagen er begrunnet til lettere blir det å ta stilling til den.

Klagene blir først lagt fram for takstnemnda, som har mulighet til å omgjøre vedtaket sitt. Dersom de holder fast på taksten, går klagen til overtakstnemnda. All klagebehandling blir bekostet av kommunen.

Selv om du klager på taksten må eiendomsskatten betales til forfall. Dersom du får medhold vil for mye innbetalt beløp bli tilbakebetalt med tillegg av lovbestemt rente.

Krav på eiendomsskatt blir sendt to ganger i året sammen med andre eiendomsavgifter. Første termin skal betales innen 20. mars, og 2. termin innen 20. oktober. Eiendomsskatt som er mindre enn 50 kroner blir ikke innkrevd.

Søknad om fritak for eiendomskatt 

etter eiendomskatteloven § 5 eller § 7 sendes til:

E-post: post@oppdal.kommune.no

Post: Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

1. Hvordan er bygningene målt? 

Arealet i matrikkelregisteret legges til grunn for taksten. Det er gjennomført befaring med kontroll av opplysningene. I tillegg har eierne blitt bedt om å sjekke et tilsendt faktaskjema. Informasjon om hvordan arealet beregnes finner du her. Dersom det ennå er feil i arealopplysningene, kan du sende klage på taksten. Se under klagebehandling og betaling.

2. Hvordan er tomten målt?

Tomtearealet er beregnet fra kart. Arealet kan i noen tilfeller avvike fra det som er oppgitt på eiendommens målebrev eller i skylddelingsforretning. Dette trenger ikke å bety at det beregnede arealet vi har gått ut fra er feil. Avvik skyldes ofte at tomtegrensen ble oppmålt til felles adkomstveg, mens arealet i denne sammenhengen er beregnet til veggrøft. I andre tilfeller skyldes forskjellen at arealet som er oppgitt i målebrevet var unøyaktig beregnet. Her kan du lese mer om tomteareal.

3. Eiendomsskattetaksten stemmer ikke med verditaksten jeg nettopp har tatt på huset mitt. Skal jeg klage?

Skattetaksten er en sjablongtakst basert på areal og bestemte vurderingsfaktorer. Den vil derfor aldri bli helt lik verditaksten. Dersom verditaksten og andre forhold tyder på at taksten er satt høyere enn eiendommens omsetningsverdi, bør du vurdere å klage.

4. Eiendomsskattetaksten stemmer ikke med likningsverdien på huset mitt. Er det gjort en feil? 

De to takstene er ikke det samme. Eiendomskattetaksten er for å beregne eiendomskatt til kommunen. Likningsverdien er for å beregne formuesskatt. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like.

5. Jeg har store skader som neppe kan være registrert. Skal ikke dette spille inn på taksten?

Vi har bare gjennomført en utvendig besiktigelse. Standarden på bygningene har blitt vurdert med bruk av "indre faktorer". Du kan lese mer om dette i informasjonen som ble sendt sammen med takstvedtaket. Dersom du mener at skadene ikke er tilstrekkelig hensyntatt, kan du klage.

6. Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten? 

Som fester får du alle rettigheter som grunneier til vanlig sitter med. Plikten til å betale eiendomsskatt faller derfor på festeren.

7. Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier. Det er bare grunnen jeg er eier til.

Vi går ut fra hvem som står oppført som hjemmelshaver til eiendommen. Privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren blir det ikke tatt hensyn til fra vår side. Ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen eller skille den ut som en festet tomt vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

8. Hytta mi ligger på en tomt sammen med flere andre hytter med andre eiere. Hvordan skal skatten fordeles? 

Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

9. Er det tatt hensyn til at det ikke er innlagt strøm og vann på hytta mi?

Hus og hytter av eldre dato med enkel og lite tidsmessig standard har fått lavere indre vurderingsfaktor enn moderne bygg. Uten å ta konkret stilling til fasilitetene for hvert enkelt bygg, er det dermed lagt inn en "rabatt" i takstnormene. Les mer om retningslinjene for takseringen her.

10. Jeg eier en seksjonert leilighet, og forstår ikke hvordan taksten er bereget. Kan dere hjelpe meg?

Ved taksering av seksjonerte eiendommer er eierbrøken ganget med takstverdien for alle seksjonene. Skjemaet kan være litt vanskelig å forstå, derfor er det laget et eksempel med forklaringer.

11. Kan jeg få utført en egen takst av godkjent takstmann, og kreve at den heller skal brukes?

Nei. Årsaken til dette er at takseringen skal sikre likebehandling av eiendommene.

12. I meldingen om grunnlaget for takst og skatt står det en rubrikk som heter "opplysninger - korreksjoner" som jeg ikke forstår. Kan dere hjelpe meg?

Verdiberegningene er basert på data fra eiendomsregisteret og retningslinjene til takstnemnda. Det er ikke alltid disse datakildene er gruppert på samme måte. Les mer om disse tilfellene, og hvordan korreksjonene er gjort..

13. Jeg har klaget på taksten. Kan jeg vente med å betale skatten til klagen er behandlet?

Nei. Skatten må betales til forfall. Dersom du får medhold i klagen vil for mye betalt skatt bli tilbakebetalt med renter.

14. Det er flere hjemmelshavere til eiendommen, men bare mitt navn står i skattelisten. Er det gjort en feil? 

Nei. Når det er flere hjemmelshavere bruker vi den ene som eierrepresentant. Vi legger til grunn at eierrepresentanten informerer de andre hjemmelshaverne om taksten, og at en eventuell klage skrives i fellesskap.


Publisert: 19.02.2018
Sist endret: 28.02.2020 10.38
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00