Om oss

Her vil du finne informasjon om Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Telefon sentralbord 72 40 10 00

Sentralbordet betjenes fra Oppdal rådhus og har telefonnummer: 72 40 10 00

Sentralbordet er åpent hverdager kl 9.00 - 15.00

Kontaktskjema

Klikk her for kontaktskjema

For å benytte skjemaet, må du logge inn med din elektroniske ID. Skjemaet er et sikrere alternativ til e-post. Når henvendelsen din kommer inn, blir den registrert og videresendt til rette mottaker i kommunen. 

E-post: post@oppdal.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post kan være en usikker kanal fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter.

Et alternativ til e-post er vårt digitale kontaktskjema

Besøksadresse

Rådhuset Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Fakturaadresse

E-post:
fakturamottak@oppdal.kommune.no

Post:
Oppdal.kommune
Fakturamottak
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Organisasjonsnummer

964 983 003

Kommunenummer

5021

Skatteoppkreveren

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Telefon: 800 800 00

 

Kontonummer

Bankgirokonto: 4202 44 62220

Konto for skatt: 6345 06 24804

Innkjøpsreglement - Oppdal kommunes retningslinjer for innkjøp

Oppdal kommune har vedtatt retningslinjer for innkjøp. Disse gjelder også for Oppdal Kulturhus KF.

Kommunens organisasjon

Kommunen er organisert i flat struktur, med kommunedirektør, stab og støtte og 10 enheter med enhetsleder som øverste leder.

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen  e-post: olebjorn.moen@oppdal.kommune.no   913 20 288

 

Enhet Enhetsleder E-post Telefon
Plan og forvaltning Ane Hoel ane.hoel@oppdal.kommune.no 474 65 972
Tekniske tjenester Anders Nordmo anders.nordmo@oppdal.kommune.no 971 99 201
Helse og familie Hanna Westman hanna.westman@oppdal.kommune.no 957 76 774
NAV Arnt Hove arnt.hove@nav.no 926 13 231
Midtbygda oppvekstsenter Kjell Jørstad Braut kjell.braut@oppdal.kommune.no 415 60 522
Drivdalen oppvekstsenter Beate Lauritzen  beate.lauritzen@oppdal.kommune.no  917 32 765 
Hjemmetjenestene  Kristine Nilsen kristine.nilsen@oppdal.kommune.no  909 44 294
Oppdal helsesenter Turi Teksum turi.teksum@oppdal.kommune.no 951 12 681
Oppdal ungdomskole  Håvard Melhus  havard.melhus@oppdal.kommune.no  916 24 461 
Aune barneskole  Øyvind Melhus  oyvind.melhus@oppdal.kommune.no  481 13 066 
Kommunale barnehager  Ann Kristin Rosset  ann.rosset@oppdal.kommune.no  922 14 365 
       

Stab og støtte:

Økonomiavd.: Økonomisjef  Elin Johanne Dolmseth, e-post: elin.dolmseth@oppdal.kommune.no, tlf 916 28 100
IT og digital samhandling: Leder Ola Andreas Stavne, e-post: ola.stavne@oppdal.kommune.no, tlf 900 14 887
Arkiv og kommunikasjon: Leder Ida Midttun Mjøen, e-post: ida.mjoen@oppdal.kommune.no, tlf 901 25 926
IKT-avdeling: Leder Jan Ove Henriksen, e-post: jan.henriksen@oppdal.kommune.no, tlf  908 35 232

Personal: Personalsjef Dagfinn Skjølsvold, e-post: dagfinn.skjolsvold@oppdal.kommune.no, tlf  970 79 793
Lønn: Leder lønn Paal Hauge, e-post: paal.hauge@oppdal.kommune.no,  tlf  411 88 000
Utvikling:Utviklingsleder Jan Kåre Husa, e-post: jan.husa@oppdal.kommune.no, tlf  415 45 054
Rådgiver Helse: Frøydis Lindstrøm, e-post: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no, tlf  996 42 934
Rådgiver Oppvekst: Dordi Aalbu, e-post: dordi.aalbu@oppdal.kommune.no, tlf  917 23 874

Mål, visjoner og verdier

Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal oppleve god livskvalitet i Oppdal. Kommuneplanens samfunnsdel.pdf setter derfor fokus på livskvalitet i Oppdal framover, og peker på tre faktorer for at vi skal kunne lykkes med å oppnå god livskvalitet. 

      • Folkehelse                               
      • omsorg
      • stedsutvikling.

 

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer vedtatt 05032014.pdf

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstategi vedtatt 2012

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

IKT - strategi

IKT - strategi

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Personvernombud

Marius Thue, E-post: personvernombud@oppdal.kommune.no Tlf. 95 04 65 82 / 72 42 30 10

Personvernerklæringer

 Personvernerklæring

Personvernerklæring for barn 

Privacy Statement in English 

Personvernerklæring for fritidsboligundersøkelsen 2023

Samtykke Fritidsboligundersøkelse

Informasjon om behandling av personopplysninger
Oppdal kommune er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles som følge av spørreundersøkelsen.

For å sikre din anonymitet har Oppdal kommune inngått en avtale med Nasjonalparken Næringshage AS som leverandør for spørreundersøkelsen. Målgruppen er eiere av boliger for fritidsformål i Oppdal kommune. Lenke til undersøkelsen sendes med SMS fra Varsling24, kommunens adressebaserte varslingssystem. Nasjonalparken Næringshage AS benytter Microsoft Forms for teknisk gjennomføring av undersøkelsen.

Nasjonalparken Næringshage AS er i denne rollen databehandler for kommunen og har inngått en egen databehandleravtale med Oppdal kommune i denne forbindelse. Nasjonalparken Næringshage AS vil ikke utlevere koblingsnøkler eller IP adresse benyttet i forbindelse med besvarelse av undersøkelsen til kommunen. Allikevel kan vi ikke utelukke at det i noen tilfeller vil være mulig å tenke seg til besvarelsen til enkeltpersoner ut ifra de svarene avgitt på de ulike spørsmålene (rådata). Dette kan f.eks. være begrunnet i antall respondenter og mulig kobling av flere i opplysningstyper eller fritekstfelt. Dette er opplysninger som også Oppdal kommune har rett til å få utlevert i form av rådata. Derfor må du samtykke til at det blir behandlet personopplysninger om deg, for å kunne svare på undersøkelsen. I det følgende vil vi beskrive hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger, og informere om hvilke rettigheter du har i den forbindelse. Vi vil ikke levere ut opplysningene dine eller behandle dem på en annen måte enn det som er beskrevet her. Husk at det er frivillig å besvare spørreundersøkelsen, og at du når som helst kan avbryte besvarelsen uten å sende inn ditt svar.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hva bruker vi dem til?
Vi ber bare om opplysninger som er relevante og nødvendige for å gi kommunen oppdatert kunnskap om hvordan eiere av fritidsbolig bruker og opplever kvaliteter, tjenester og tilbud i Oppdal. Kommunen vil bruke opplysningene som kunnskapsgrunnlag til revidering av kommuneplanen og legge til rette for generell forbedring av tjenester og tilbud for fritidsinnbyggere.

I enkelte tilfeller vil opplysningene i tillegg inngå i forskningsprosjekter, i regi av kommunen selv eller NTNU. Opplysningene skal ikke brukes i forholdet mellom deg og kommunen. Derfor vil vi ikke samle inn opplysninger om din identitet (for eksempel ditt navn, fødselsnummer ol.). Vi oppfordrer deg til ikke å gi identifiserende opplysninger når du fyller ut eventuelle fritekstfelter i spørreskjemaet. Merk at dersom du har konkrete klager i forbindelse med en sak, for eksempel at du er uenig i et vedtak som kommunen har fattet, så må du snarest ta dette opp direkte med kommunen.

Hva gjør vi med personopplysningene dine?
Etter at du har sendt inn besvarelsen blir spørreskjemaet lagret kryptert på Microsoft sine servere. Det er ikke mulig for ansatte i kommunen å se hva du har svart. I enkelte tilfeller vil kommunen også få tilgang til de enkelte rådataene, med unntak av fritekstfeltene. Det gjelder dersom resultatene inngår i et forskningsprosjekt. Besvarelsen din blir oppbevart hos Nasjonalparken Næringshage AS på ubestemt tid. Slik vil det være mulig å se om tilstanden i kommunen endrer seg over tid, for eksempel som følge av nye tiltak som kommunen har iverksatt.

Informasjonssikkerhet
Vi behandler personopplysningene dine i tråd med personvernforordningens krav til informasjonssikkerhet, for blant annet å unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir kjent for utenforstående. Det innebærer også at opplysningene sendes kryptert fra deg til Microsoft Forms.

Dine rettigheter
Når besvarelsen er sendt og lagret hos Nasjonalparken Næringshage AS finnes ingen direkte kobling mellom deg og besvarelsen din. Det innebærer blant annet at det normalt ikke vil være mulig å gi deg innsyn i besvarelsen, eller få den endret eller slettet, jf. personvernforordningen artikkel 11 og du kan heller ikke trekke ditt samtykke tilbake eller kreve dataportabilitet.

Ansvarsforhold og kontaktopplysninger
Det er den kommunen du mottar den aktuelle tjenesten fra som skal sørge for at personopplysningene dine blir behandlet på lovlig måte, når du besvarer spørreundersøkelsen. Nasjonalparken Næringshage AS behandler personopplysningene på vegne av kommunen, i tråd med en skriftlig databehandleravtale som disse har inngått. Eventuelle spørsmål eller klager skal derfor rettes til din kommune. Dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, så kan du imidlertid også kontakte Nasjonalparken Næringshage AS på: asgeir@nasjonalparkhagen.no. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.


Publisert: 22.01.2016
Sist endret: 13.02.2020 14.49