Høringer og vedtatte planer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Varsler om arbeid med nye reguleringsplaner vil bli kunngjort her. 

Varsel om oppstart av planarbeid - Vangskleva

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Vangskleva. Planforslaget blir utarbeidet av PLAN Arkitekter AS på vegne av Oldenborg Eiendom AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av tre leilighetsbygg med fritidsboliger, og tilhørende uteareal, parkering og adkomst. Leilighetsbyggene er i tre etasjer i tillegg til parkeringskjeller. Planforslaget har 36 leiligheter med hver sin balkong eller takterasse. 

Innspill og spørsmål til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendes til PLAN Arkitekter AS, Fjordgata 50, 7010 Trondheim eller på epost plan@plan.no innen 13.06.24. Varsel om oppstart er også lagt ut på plan.no 

Varslingsbrev
Sjekkliste for ROS
Vurdering av krav til konsekvensutredning
Oppstartsmøte
Forslag til plangrense
Planinitiativ
Tegningspakke

Varsel om oppstart av planarbeid - Bjørkmoen 6 boligområde

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Bjørkmoen 6 boligområde. Planforslaget blir utarbeidet av planlegger Ola Fjøsne på vegne av forslagsstiller Stein Ove Volden. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 4-5 tomter med frittliggende boligbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, uteopphold, lekeareal, vei, vann og avløp.

Oppstartsmøte
Planinitiativ 23.09.21
Varsel planoppstart 02.02.24

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Høgmovegen 22

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Høgmovegen 22 (spekemat-tomta). Planforslaget blir utarbeidet av ON Arkitekter og ingeniører AS på vegne av Høgmovegen Eiendom AS. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsutbygging og boliger med tilhørende utomhusanlegg og infrastruktur. Det planlegges blant annet for dagligvareforretning og leiligheter. Andre virksomheter som kan være aktuelle er bilbutikk, verksted, lager o.l.

Planinitiativ
Referat fra oppstartsmøte
Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Bortistu Storli

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Bortistu-Storli. Planforslaget blir utarbeidet av Troll Arkiktektur på vegne av Linda Mai Helmersen som er forslagsstiller. 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å fortette med ni nye fritidsboliger. 

Planen vil inkludere følgende endringer:

 • Regulering av ni nye fritidsboliger
 • Justering av vegformål fra eksisterende plan til slik vegene har blitt bygd
 • Regulering av eksisterende skiløypetrasé
 • Regulering av areal til to fellesområder

Planområdet er på 324 daa, se vedlagte kart med planområde og er registrert i kommunens planregister med planID 2023007. Planen vil bli utarbeidet i henhold til vedlagte planitiativ og møtereferat datert 01.09.2023.

Innspill sendes til post@trollarkitektur.no innen søndag 12. november 2023, evt. per post til Troll Arkitektur AS, Ola Setroms veg 17, 7340  Oppdal

Ved spørsmål, ta kontakt med Marte Uthus Solum på epost marte@trollarkitektur.no

Oppstartsmøte
Planinitiativ
Planområde
Varselbrev

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordmjørønningen

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan av et område på Nordmjørønningen. Gjeldende plan for «Brennhaug-Mjøen, del 2» er vedtatt 18.03.1997. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune som er forslagsstiller.

Bakgrunnen for denne planen er behov for flere boliger nær Oppdal sentrum. Da detaljreguleringen for «Brennhaug-Mjøen, del 2» ble utarbeidet i 1997, var det fokus på å regulere store eneboligtomter innenfor planområdet. Imidlertid trenges det et mer variert boligtilbud som kan imøtekomme ulike behov og preferanser. Dessuten må planen oppdateres etter nåværende planregelverk. Formålet med planen er derfor å legge til rette for variert boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Planen vil inkludere følgende endringer:

 • Deling av området til boligtomter med 35-40 enheter totalt.
 • Planlegging innkjørsler til tomter på en trafikksikker måte
 • Regulering av areal til gang- og sykkelveg
 • Regulering av areal til lekeplass
 • Regulering av areal til renovasjonsanlegg

Dersom du har behov for en bolig og allerede har en tanke om hvilken type og størrelse du kunne tenke deg, ønsker vi dine innspill til denne planen. Din deltakelse er verdifull for å skape et boligtilbud som oppfyller dine behov.

Innspill til planarbeidet sendes innen 21.09.2023 til Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu ev. epost post@plankontoret.net

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Nataliya Sikora tlf: 46 94 24 10, eller Oppdal kommune v/Dag Hopland Gorseth, tlf: 48 21 26 63.

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel oppstart Nordmjørønningen

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Aunevegen 57, gnr. 280/98

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart om planarbeid for detaljregulering Aunevegen 57 i Oppdal  kommune. Reguleringsplanen berører gårds/bruksnummer 280/98. Plangrense fra eksisterende plan blir fulgt.

Innspill til planarbeidet sendes til Ing. Jorleif Lian AS innen 09 juni 2023.

Varslingsbrev 

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte

 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellskolen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av Fjellskolen AS varsles det om

oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Fjellskolen.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Agraff Arkitektur AS innen 18.04.2023. pr

epost sevrin@agraff.no, eller post: Agraff Arkitektur AS, Mellomila 56, 7018 Trondheim

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Kart med markert planområde

Varselbrev

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Skarvasslia hytteområde

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering

(PlanID: 2023003) for Skarvasslia Hytteområde i Oppdal kommune.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan sendes til andrea@hoelogsonner.no eller til Hoel & Sønner
AS, Kåsvegen 16, 7340 Oppdal, innen 21.04.2023

Oppstartsmøte

Til varsel om oppstart - Plangrense

Planiniativ

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Nonshøseter hytteområde

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av Lars Dørum varsles det om

oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Nonshøseter hytteområde,

del av gnr/bnr. 230/14.

 

Spørsmål eller innspill kan rettes til:

E-post: post@olafjosne.no  ev. tlf. mob - 93639487 

Frist for innspill settes til 05.05.2023 

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsling

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Oppdal sportshall og fotballhall

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering
for Oppdal sportshall og fotballhall. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra
Oppdal kommune som er forslagsstiller.

Formålet med planen er å legge til rette for ny fotballhall med tilhørende infrastruktur. Området
ligger om lag 700 meter vest for Oppdal sentrum og omfatter grusbanen mellom Oppdal sportshall
og Ålma samt planområdet for gjeldende reguleringsplan for Oppdal sportshall. Ny
detaljreguleringsplan vil således innebære en sammenslåing med eksisterende detaljreguleringsplan
for Oppdal idrettshall (sportshall).

Innspill til planarbeidet sendes innen 27.03.23 til: post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Eirik Eingrind, tlf. 977 27 977 eller Oppdal
kommune v/Marte Kleveland Dørum, tlf. 48 14 02 78.

Oppstartsvarsel

Fotballhall - omriss

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte

 

Varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Oppdal miljøstasjon

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet i arbeidet med detaljreguleringsplan Oppdal miljøstasjon. Oppstart av planarbeid ble varslet 09.01.20.

Etter at det ble avdekket behov for å utrede behov for erosjonssikring langs Driva og Ålma er det nødvendig å utvide planområdet for å sikre nok areal til å gjennomføre eventuelle tiltak. Foreslått utvidelse omfatter elve-strekningene av Driva og Ålma. Opprinnelig planområdet med foreslått utvidelse er vist på kartutsnitt.

Innspill til planarbeidet sendes innen 15.03.2023 til:
post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Ragnhild Grefstad tlf. 97 12 30 12, eller Oppdal kommune v/ Marte Kleveland Dørum tlf. 48 14 02 78

Varsel om utvidelse av planområdet

Kartutsnitt

Varsel om oppstart av detaljregulering av fritidsbebyggelse i Håggåløkkja

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse i Håggåløkkja i Oppdal kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra grunneier Dagfinn Østerlie.

Innspill til planarbeidet kan sendes til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Ola Setroms veg 17, 7340 Oppdal innen 17.03.23

Kunngjøringstekst

Planavgrensning

Planiniativ

Referat fra oppstartsmøte

Mulighetsstudie, Troll arkitektur 2022

Vurdering av naturmangfold, Norconsult 2022

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Mattishåggåsætra

I medhold av Plan -og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Knut Tørstad varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Mattishåggåsætra, dette vil være endring av en eldre reguleringsplan for SNEVE, gnr/bnr. 92/1.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:

E-post: post@olafjosne.no
Frist for innspill settes 15.02.2023

Oppstartsmøte 

Varsel 18.01.2023

Revidert planinitiativ

Endring av planområde, regulering av skiløypenettet Stølen - Fjellskolen - Vora

Viser til tidligere varslet oppstart av dette planarbeidet, oktober 2020. Etter innspill fra Ola og Olaug Gisnås (321/1) og Håvard Holden (321/2) har kommunen gjennomført en befaring av en foreslått endring av løypetraséen mellom Stubblivegen og Pøta, øst for Vora. Løypeendringen ligger innenfor eiendommene til de som har fremmet forslaget.

Merknader til den foreslåtte endringen av skiløypetraséen sendes innen den 20.02.23.
E-post: post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Berkåk

Kunngjøring

 

Endring av varslet oppstart av reguleringsarbeid for fritidsbebyggelse Rønningen Nedre, gnr. 302/3

Synspunkter på de foreslåtte utvidelsene av planområdet sendes innen 26.10.22 til post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Utvidelse av planområdet

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Vangslia Fjellandsby

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel

Mulighetsstudie for skredsikring

Geoteknisk vurdering skredvoll 

Endring av varslet reguleringsarbeid for Høgmo barnehage - utvidelse av planområdet

Vi har funnet det nødvendig å utvide planområdet fra slik det først ble varslet.

Utvidelsen gjelder et areal på 128 m2 mellom boligeiendom på gnr/bnr. 288/104 og Høgmo barnehage (gnr/bnr. 288/133). I kommuneplanens arealdel er dette arealet vist til arealformål privat og offentlig tjenesteyting og er avsatt som en del av arealgrunnlaget for barnehagen.

Planområdet er også utvidet med vegareal av Elgfaret og Gorsetvegen som grenser til barnehagen. Dette for å få med frisiktlinjene for avkjørselen fra barnehagen. Frisiktlinjene vil avgrense sonene med krav om frisikt mellom veiene og avkjørselen, i tråd med vegvesenets vegnormal. Dette medfører tiltak for frisikt kun innenfor barnehagens areal.

Innspill om utvidelsene av planområdet sendes innen 29.08.2022 til:
post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Nataliya Sikora tlf.46942410, eller Oppdal kommune ved Marte Kleveland Dørum, tlf. 48140278.

Kartutsnitt med utvidelse av planområdet 

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte - Høgmo barnehage (Fra opprinnelig varsel)

 

Varsel om oppstart av planarbeid - Høgmo barnehage og P. K. Gorseths veg

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med to nye reguleringsplaner i Oppdal, P.K. Gorseths veg og Høgmo barnehage. Plankontoret utarbeider planene på oppdrag fra Oppdal kommune.

Formålet med reguleringsplanen for Høgmo barnehage er å utvide området for barnehage med tilhørende infrastruktur.
Formålet med reguleringsplanen P.K. Gorseths veg er å endre formålet for barnehage til boligbebyggelse på grunn av planlagt utvidelse av eksisterende Høgmo barnehage.

Spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Nataliya Sikora tlf. 46942410 eller Oppdal kommune v/Marte Kleveland Dørum, tlf. 48140278.

Innspill til planarbeidet sendes innen 26.08.22 til:
post@plankontoret.net eller
Plankontoret,
Myrveien 1, 7391 Rennebu

 

Varsel oppstart Høgmo barnehage

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte - Høgmo barnehage

Varsel oppstart P. K. Gorseths veg

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte - P. K. Gorseths veg boligområde 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for fritidsbebyggelse Rønningen Nedre

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse i et
område på gnr. 302, bnr. 3, ca 4 km nordøst for Oppdal sentrum, mellom Gamle Kongevei og E6.
Forslagsstiller er Grønn hytteglede AS. Plankontoret er engasjert til å bistå i utarbeidelsen av detaljreguleringsplan.

Innspill med synspunkter til reguleringsarbeidet sendes innen den 22.08.22 til:
post@plankontoret.net eller
- Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

 

Varsel

Planinitiativ detaljregulering

Referat fra oppstartsmøte

Plankartskisse

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan (endring av gjeldende bebyggelsesplan) for Munkvoldhovden

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan (endring av gjeldende bebyggelsesplan) for Munkvoldhovden

 

Varsel om oppstart og planprogram for skiløyper Gjevilvassdalen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og vedtak i utvalg for bygg- og arealplansaker den 15.03.2022 varsles oppstart av arbeid og høring av planprogram for områdereguleringsplan skiløyper i Gjevillvassdalen.

Varsel om oppstart

Forslag til planprogram

Særutskrift - behandling i BYAR

Kart og ortofoto

Innspill til planarbeidet og/eller merknader til planprogrammet sendes innen 18.05.2022 til: post@oppdal.kommune.no eller

Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til endring av detaljreguleringsplan for Breesbekken hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til endring av detaljreguleringsplan for Breesbekken hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Klebergerget Nord

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kleberberget Nord

Nytt varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde

Planinitiativ

Varsel

Oppstartsmøte

Nytt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Nytt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljplan for fritidsboliger Sandbekkhaugen i Stølen

Planiniativ

Oppstartsmøte

Varsel om oppstart til sektormyndigheter

Plankart

Varsel om oppstart av planarbeid E6 Fagerhaug - Seierdalsveien

Varsel om oppstart med vedlegg

Varsel om igangsatt planarbeid Gorset hyttefelt

Varsel om igangsatt planarbeid Gorset hyttefelt

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel om oppstart med detaljreguleringsplan Stavåløkken østre, endring del av gnr./bnr. 291/1

Varsel om oppstart med detaljreguleringsplan Stavåløkken østre, endring del av gnr./bnr. 291/1

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel om igangsatt detaljregulering for Bregnevegen 7 og 9 (gnr. 47, bnr.14) i Oppdal

Med hjemmel i §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering for eiendommene Bregnevegen 7 og 9 (gnr. 47, bnr. 14) i Oppdal sentrum.

Planområdet ligger mellom Ola Setroms veg (tidligere E6) og Bregnevegen, i et etablert boligområde rett sør for sentrumsområdet i Oppdal. Planens avgrensning er vist på side 2 i dette brevet. Norconsult utarbeider reguleringsplan og fremmer rammetillatelse på oppdrag fra Marion eiendom AS.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsarealer og teknisk infrastruktur. Se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte for mer informasjon om prosjektet.

Felles behandling av plan og byggesak
Det legges opp til felles behandling av plan og byggesak. Det vil si at søknad om rammetillatelse vil følge reguleringsplanforslaget og behandles sammen med planforslaget, jf. plan- og bygningslovens § 12-15.

Innspill til planarbeidet
Du kan sende innspill til oppstartsvarselet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal, innen 23.11.20.


Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du ta kontakt med Norconsult v/Leif Conradi Skorem, tlf. 97079858 eller leif.conradi.skorem@norconsult.com.

Vedlegg:

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

plan2

plan

Varsel om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for skiløypenettet Stølen-Fjellskolen-Vora.

Oppstartsvarsel

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Kartomriss planområde

Varsel om oppstart av arbeid med det.reg. plan ford Brandhaugan II, del av gnr/bnr 191/1

Varsel om oppstart av arbeid med det.reg. plan for Brandhaugan II, del av gnr/bnr 191/1

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt – endring, del av gnr/bnr. 328/1

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt – endring, del av gnr/bnr. 328/1

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Larshølen, omriss

Planinitiativ med anmodning om oppstartsmøte for detaljregulering av Larshølen

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nyhaugen hytteområde - endring, del av gnr/bnr. 316/7 i Oppdal kommune

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan Haugland hytteområde, del av gnr/bnr 219/2 i Oppdal kommune

Oppstartmøte

Planinitiativ

Varsel 24.3

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2, gnr/bnr 204/1

Planinitiativ

Utsending til hjemmelshavere

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie, gnr/bnr. 226/7 i Oppdal kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie, gnr/bnr. 226/7

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal miljøstasjon

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal miljøstasjon i Ålma. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune.
Formålet er å legge til rette for utvida areal til Oppdal miljøstasjon, samt å regulere selve anlegget med tilhørende bygninger som i dag ikke er regulerte. Adkomsten fra Vikavegen og Mælesvollvegen langs Ålmvegen er også inkludert i planen, da det er aktuelt å bredde ut vegen. Plassering av lager av kompost fra renseanlegget er en utfordring som er tenkt løst i planarbeidet.
Innspill til planarbeidet sendes innen 06.02.2020 til:

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal miljøstasjon

Varsel om oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Fritidsparken i Kåsen

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Fritidsparken i Kåsen i Oppdal. Plankontoret utarbeider planen på oppdrag fra Oppdal kommune.

Planområdet ligger i Kåsen, om lag 1,5 km nordøst for Oppdal sentrum. Deler av planområdet er gjennom dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan tatt i bruk til ski- og skiskytteranlegg, samt sykkelløyper. Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare rammer for videre utvikling av anleggene i området.

Frist for innspill er satt til 20.01.2020 og sendes til post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Kommunestyrets behandling

Varsel om oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Fritidsparken i Kåsen

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte

Referat brukermøte

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend, del av gnr/bnr. 232/1, 232/5, 232/11 og 241/1

Varsel om oppstart
Oppstartsmøte
Planinitiativ

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hindsetenga, del av gnr/bnr. 214/2.

Varsel om oppstart
Oppstartsmøte
Planinitiativ

Varsel om oppstart av planarbeid - Rv. 70 Oppdal - Sunndalsøra - gang- og sykkelveg Brudalen - Festa

Varsel om oppstart med vedlegg

Høring av reguleringsplaner  

Forslag til detaljreguleringsplan for Aunevegen 57

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 23.04.2024, sak 24/19 å sende forslag til detaljreguleringsplan for Aunevegen 57 på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av 3 eneboliger med mulighet for utleiedel.

Eventuelle merknader må innen 17.06.2024 sendes til: Oppdal kommune, postboks 1, 7341 Oppdal, eller på e-post post@oppdal.kommune.no

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
VA-plan
Veiplan
Støyutredning
Referat fra oppstartsmøte
Saksprotokoll 280/98

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal miljøstasjon

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 12.03.2024, sak 24/14 å sende forslag til Detaljreguleringsplan for Oppdal miljøstasjon på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens miljøstasjon.

Eventuelle merknader må innen 06.05.2024 sendes til: Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal, eller på epost post@oppdal.kommune.no

Plankart
Planbestemmelser 04.03.24
Planbeskrivelse 04.03.24
Konsekvensutredning 04.03.24
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Oppstartsmøte
Miljøfaglig rapport
Erosjonskartlegging
Flomanalyse
Saksprotokoll 31/1 m.fl. - Detaljreguleringsplan for Oppdal miljøstasjon - 1. gangs behandling


Forslag til detaljreguleringsplan for Kleberberget Nord

Kommunestyret vedtok i møte 01.06.2023, sak 23/59 å sende forslag til Detaljreguleringsplan for Kleberberget Nord på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for 19 tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Eventuelle merknader må innen 09.01.2024 sendes til: Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal, eller på e-post post@oppdal.kommune.no

Saksprotokoll kommunestyret sak 23/59 - Ny førstegangs behandling av planforslag
Saksprotokoll BYAR sak 23/36 - Forslag til detaljreguleringsplan, 1. gangs behandling
Planbeskrivelse - revidert 09.10.23
Reguleringsbestemmelser - revidert 13.12.23
Plankart 29.09.23
VA-plan revidert 04.10.23
ROS-analyse
Flomfarevurderinger og overvannsberegning - revidert 09.10.23
Lengdeprofil veger 28.09.23
VA-plankart 28.09.23
Anmodning om at sak legges frem for kommunestyret
Oppdaterte plandokumenter

Forslag til detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde

Kommunestyret vedtok i møte 23.11.2023, sak 23/183 å sende forslag til detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for 22 nye tomter – frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Eventuelle merknader må innen 17.01.2024 sendes til: Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal, eller på e-post post@oppdal.kommune.no


Saksprotokoll - Behandling av krav om lovlighetskontroll - Detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde
Saksprotokoll 289/5 - Forslag til detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde - Ny 1. gangs behandling
Saksprotokoll 289/5 - Forslag til detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde - 1. gangs behandling
Forslag til plankart
Forslag til planbestemmelser
Forslag til planbeskrivelse
Skredrapport
Forslag til VA-plankart
Kartlegging av miljøverdier
Overvannshåndtering
Risiko- og Sårbarhetsanalyse
Befaring bekk 27.06.2023
Forslagsstillers uttalelse om bekk

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 19.09.2023, sak 23/85 å sende forslag til detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for 2 fritidstomter med fritidsboliger i blokkformasjon, samt tilhørende infrastruktur.

Eventuelle merknader må innen 01.11.2023 sendes til: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal, eller på e-post post@oppdal.kommune.no  

Saksprotokoll 293/3 og 293/49 - Forslag til detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen. Ny 1. gangs behandling
Planbeskrivelse Sandbekkhaugen rev. 6. sept. 2023
Plankart Sandbekkhaugen 23. august 2023
Reguleringsbestemmelser Sandbekkhaugen rev. 6. sept. 2023
ROS analyse Sandbekkhaugen 23. august 2023
VA Plankart Sandbekkhaugen 6. sept. 2023
VA-notat 0005 Sandbekkhaugen
Skred og flomfarevurdering 2020
Mulighetsstudie for sikring av skred og flom 2022
Terrengsnitt 6. sept. 2023

Forslag til detaljreguleringsplan for P.K. Gorseths veg boligområde 

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 20.06.2023, sak 23/62 å sende forslag til detaljreguleringsplan for P.K. Gorseths veg boligområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for 6 tomter for boligbebyggelse, med tilhørende infrastruktur.

Eventuelle merknader må innen 24.08.2023 sendes til: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal, eller på epost post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser P.K. Gorseths veg

Planbeskrivelse P.K. Gorseths veg

Plankart P.K. Gorseths veg

ROS

Saksprotokoll

Forslag til detaljreguleringsplan for Rønningen Nedre

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 20.06.2023, sak 23/63 å sende forslag til detaljreguleringsplan for Rønningen Nedre på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for tre flateregulerte tomter for fritidsboliger med tilhørende infrastruktur.

Eventuelle merknader må innen 17.08.2023 sendes til: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340  Oppdal, eller på epost post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser Rønningen Nedre

Planbeskrivelse Rønningen Nedre

Plankart - Rønningen Nedre

ROS

Saksprotokoll Rønningen Nedre

Støyutredning veitrafikk, Rønningen Nedre

Vurdering av jord- og steinskred i Rønningslia-Oppdalstoppen 

Kartskisse trasé for fremføring av kommunalt VA-nett

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Høgmo barnehage

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 06.12.2022 sak 22/64  å sende forslag til detaljreguleringsplan for Høgmo barnehage på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny Høgmo barnehage med tilhørende infrastruktur. Deler av eksisterende friområde foreslås bevart.

Eventuelle merknader må innen 30.01.2023 sendes til: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal, eller på e-post post@oppdal.kommune.no 

Plankart

Planbestemmelser Høgmo barnehage 1. gangs behandling

Saksprotokoll

Planbeskrivelse Høgmo barnehage

ROS-analyse

Forslag til detaljreguleringsplan for Stølstrøa

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.11.22, sak 22/56, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Stølstrøa på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for opptil 18 enheter med fritidsleiligheter fordelt på 4 frittstående leilighetsbygg, med tilhørende infrastruktur. Planområdet er 2,65 dekar stort og ligger omtrent 400 meter nordøst for Stølen skisenter, på nordsiden av Gardåvegen, omtrent 3 km nordøst for Oppdal sentrum. Fritidsboligene skal knyttes til kommunalt vann-, avløp- og overvannsnett.

Eventuelle merknader må innen 18. januar 2023 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal"

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

ROS-analyse

Mulighetsstudie

Solstudie

Illustrasjon gesimshøyde

Særutskrift førstegangsbehandling

 

 

Forslag til detaljregulering for Stavåløkken østre - endring - Høring

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 18.01.22, sak 22/2, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkken østre - endring på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger på Stavåløkkja, på oversiden av Gamle Kongeveg, ca. 9 km nordvest for Oppdal sentrum og er ca.150 da stort. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via Østre Stavåløkkjvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for 8 nye tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt adkomst til tomt gnr/bnr 292/57 som ikke har innregulert egen atkomst. Det er også foreslått et avløpsanlegg i nedre del av området som er felles for ny og etablert bebyggelse.

Eventuelle merknader må innen 29. april 2022 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart
Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=973fa620-e3e6-4420-9a59-6db8d851b6d8

Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 18.01.22, sak 22/1, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er ca. 125 da., og ligger på nordsiden av Rv70 og østsiden av Osvegen, ca. 11 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra Osvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg. Planforslaget legger til rette for fortetting i området, 17 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, annet uteopphold, turdrag, vei, vann og avløp. Ved eventuelt sluttvedtak vil ny plan erstatte gjeldende plan for Brandhaugan hytteområde fra 2011.


Eventuelle merknader må innen 8.april 2022 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart
Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=c59fbe67-54ac-4713-9aa2-cdc963f9caff

Forslag til endring av reguleringsplaner - Kvammslia hytteområde og Skarvassosen hyttefelt

Utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.09.21, sak 21/58 og 09.11.21, sak 21/67, vedtatt å sende forslag til endring av reguleringsbestemmelser for Kvammslia hytteområde og Skarvassosen hyttefelt på høring og offentlig ettersyn som følger:

I reguleringsplanen for Skarvassosen hyttefelt (plan-ID 2009004) tas det inn en ny bestemmelse til «§3 Fellesområder» med følgende ordlyd:
"Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2.

 1. Brøyting utføres slik at det ikke går utover kvaliteten på kryssende skiløype.
 2. Vegen stenges med bom, slik at kun bruksberettigede/oppsittere, har adgang til å bruke vegen."
 • I reguleringsplan for Kvamslia hytteområde (plan-ID 1994010) tas setningen «Gamle Skardvegen tillates ikke vinterbrøytet lenger enn til og med avkjørsel til Kvammslia Nedre hytteområde» i punkt 6.1 i bestemmelsene ut.

I reguleringsplan for Kvammslia hytteområde søkes det om at siste setning i punkt 6.1 i bestemmelsene endres fra «Gamle Skardvegen tillates ikke vinterbrøytet lenger enn til og med avkjørsel til Kvammslia Nedre hytteområde» til «Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2» (se figur 1 i oversiktskart vedlagt søknaden eller digitalt plankart).

I reguleringsplan for Skarvassosen hyttefelt søkes det om å ta inn en ny fellesbestemmelsene med følgende ordlyd: «Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2.»

Eventuelle merknader må innen 7.desember 2021 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Søknad om planendring
Oversiktskart
Særutskrift sak 21/67
Særutskrift sak 21/58


Digitale plankart finner du her.

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har kommunestyret i møte 31.05.21, sak 21/81, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrende Øvre på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for 10 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planområdet ligger ved Oppdal Skisenter - Stølen, ca. 2,7 km øst for Oppdal sentrum og utgjør et areal på ca. 24,6 dekar. Adkomst til området er fra Gamle Kongeveg, via Gardåvegen og ved utvidet bruk av Øvre Gorsetråket. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett.

Eventuelle merknader må innen 3. september 2021 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
ROS-analyse
VA-notat
Overvannsnotat
VAO-plan
Skredrapport
Miljøfaglig rapport
Referat regionalt planforum
Utvalgets 1.gangs behandling
Kommunestyrets 1.gangs behandling


Digitalt plankart finner du her.

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Rv70 Brudalen - Festa, g/s-veg

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 20.04.21, sak 21/22, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Rv. 70 Brudalen - Festa g/s-veg på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger langs rv. 70, vest for Oppdal sentrum. Strekningen som reguleres er om lag 4,1 km lang, og går fra avslutningen av gang- og sykkelvegen øst for Brudalen til krysset mellom rv. 70 og Festavegen. Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for en sammenhengende gang- og sykkelveg, bussholdeplasser, noen avkjørselssaneringer på strekningen og kurveutbedring ved Tørvesgrenda. Reguleringsplanen skal avklare nødvendig areal som må erverves for å kunne gjennomføre tiltaket.

Eventuelle merknader må innen 9.juli 2021 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
ROS-analyse
Utvalgets 1.gangs behandling


Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=522cb474-524c-4ec7-b962-fd716a86d5c2

 

Vedtatte reguleringsplaner 

Detaljreguleringsplan for Kleberberget Nord

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 02.05.24 vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget Nord.
Planen legger opp til 19 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planen erstatter tidligere reguleringsplan, som inneholdt 18 tomter.
Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.
Fristen gjelder fra 13.06.2024.

Eventuell klage framsettes skriftlig til: Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

199/1 - Detaljreguleringsplan for Kleberberget Nord, sluttbehandling
Saksprotokoll 199/1 - Ny førstegangs behandling av planforslag
Planbeskrivelse Kleberberget Nord
VA-plan Kleberberget REV 04.10.2023
VA-plankart
ROS-analyse Kleberberget Nord
Flom og overvann 09.10.2023
Lengdeprofil - veger 28.09.23
Kleberberget A1 1500
Bestemmelser - vedtatt 02.05.24

Mindre endring av detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend.

Utvalg for byg- og arealplansaker vedtok den 28.05.2024 endring i detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend. Endringen gjaldt sammenslåing av tomtene H2-1 og H2-2, samt endring i bestemmelsene pkt. 2.7 (nytt) og 3.1.5 (taktekkingsmateriale).

Kart
Bestemmelser - Øvre Vangstunet hyttegrend
Saksprotokoll - Endring av reguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend

Detaljreguleringsplan for Skinset-Furunes hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 23.04.2024 vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Skinset-Furunes hytteområde.

Endringen av reguleringsplanen omhandler en endring av arealformålet for eiendom gnr. 177 bnr. 31 slik at den reguleres til boligformål samt endring av bestemmelsene 1.2, 4.1 og 4.1.1 for samme eiendom.
Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. Fristen gjelder fra 23.04.2024.

Eventuell klage framsettes skriftlig til: Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Saksprotokoll
Bestemmelser

Detaljreguleringsplan for Rønningen Nedre

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 14.03.24 vedtatt detaljreguleringsplan for Rønningen Nedre. Planen legger opp til inntil 73 små fritidsenheter fordelt på tre delområder ved Nedre Rønningsvegen. Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. Fristen gjelder fra 09.04.24.

Eventuell klage framsettes skriftlig til: Oppdal kommune, Pb. 1, 7341  Oppdal, eller på epost post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser Rønningen Nedre
Planbeskrivelse Rønningen Nedre
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Saksprotokoll - sluttbehandling
Støyutredning veitrafikk
Plankart

Detaljreguleringsplan for P.K. Gorseths veg

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har kommunestyret i møte 14.03.2024, sak 24/24 vedtatt Detaljreguleringsplan for P.K. Gorseths veg. 

Planen legger opp til 6 boligtomter, samt tilhørende infrastruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Fristene gjelder fra 02.04.2024.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal eller på epost post@oppdal.kommune.no

Saksprotokoll
Planbeskrivelse
Plankart
ROS P.K. Gorseths veg
Bestemmelser

Detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.2024, sak 24/5, vedtatt Detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen.

Planen legger opp til 2 fritidstomter, herunder fritidsboliger i blokkformasjon, samt tilhørende infrastruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Fristene gjelder fra 13.03.2024.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Saksprotokoll
Plankart Sandbekkhaugen
Reguleringsbestemmelser Sandbekkhaugen
Planbeskrivelse Sandbekkhaugen
VA-plankart Sandbekkhaugen
VA-notat Sandbekkhaugen

Mindre endring av reguleringsplan for Breen hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Breen hytteområde den 14.02.2024. Planendringen består i at eiendom 180/4 i sin helhet vises som fritidsformål.

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Vangslia-Gardåa-Hellaugstøl

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Vangslia-Gardåa-Hellaugstøl den 23.01.2024. Planendringen gjelder innregulering av parkeringsformål for eksisterende parkeringsplass, samt grunnstruktur ved Gardåa

Tillatelse til mindre planendring
Kart

Mindre endring av reguleringsplan for Støltunet

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Støltunet den 19.12.2023. Planendringen består i å dele eiendom 298/21 i tre tomter. Det er også gjort endringer i planbestemmelsene, herunder endring av parkeringsbestemmelse, og det er tatt inn ny bestemmelse om byggestil.

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak

Detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 5

I forbindelse med klagebehandling den 14.03.2024 i sak 26/24 omgjorde kommunestyret sitt vedtak av 14.12.2023. Se saksprotokoll og oppdaterte bestemmelser.

Saksprotokoll
Planbestemmelser

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 14.12.2023, sak 23/206, vedtatt Detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 5.

Planen legger til rette for 29 boligtomter, samt 4 flateregulerte områder og tilhørende infrastruktur.
Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Fristene gjelder fra 19.12.2023.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:
Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Saksprotokoll
Planbeskrivelse 23.04.2023
Planbestemmelser 21.06.2023
Plankart 14.12.2023
Plantegning VA for regulering H01 28.11.2023
Plantegning VA for regulering H02 28.11.2023
Overvannsplan - OV_01 notat
Overvannsplan - OV_02 Analyser og beregninger
Overvannsplan - OV_03 Planskisse
Overvannsplan - OV_04 Planskisse med nedbørfelt
Risiko- og sårbarhetsanalyse 02.12.2023

Mindre endring av reguleringsplan for Høgmo barnehage

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Høgmo barnehage den 06.12.23. Planendringen består i endringer i bestemmelser, slik at det inntas bestemmelser om parkeringsnorm og endring av prosentvis andel p-plasser for HC.
Oppdaterte bestemmelser og vedtak finnes på følgende link: Detaljreguleringsplan over Høgmo barnehage

Mindre endring av reguleringsplan for industriområde og reguleringsplan for fritidsparken

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for industriområde og reguleringsplan for fritidsparken den 29.11.2023. Planendringen består i utvidelse av industriformål/plangrense nordover i reguleringsplanen for industriområde. Tilsvarende areal faller bort i reguleringsplan for fritidsparken. Det er omtrent 4,5 dekar som søkes endret. Det søkes fordi det er ønskelig å utvide avkjørsel og forlenge stikkveg fra Nordre industriveg på nordøstsiden av Oppdal slakteri, for å gjøre eksisterende industriareal byggeklart med veg-/vann og avløp.

Tillatelse til mindre endring

Mindre endring av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre den 27.11.2023. Planendringen består i endring av VA-plankart for tomt 295/91, hvor plassering av spillvannsledning ønskes løst på en annen måte. Endringen berører LNF-areal og hensynssone for naturmiljø, og det er derfor også gjort justeringer i planbestemmelsene.

Bestemmelser
Situasjonsplan VAO
Vedtak - mindre planendring

Mindre endring av reguleringsplan for Holda hyttefelt

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Holda hyttefelt den 02.10.2023. Planendringen består i makeskifte mellom tomt 321/24 og 321/17, for å tilrettelegge for fremtidig garasje på 321/24.

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Holda hyttefelt
Kart - planendring

Mindre endring av bebyggelsesplan for fritidsbebyggelse på gnr. 243/1 og 264/1

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av Bebyggelsesplan for fritidsbebyggelse på gnr. 243/1 og 264/1, den 04.10.2023. Planendringen består i at tomt for eiendom 243/16 flyttes og i sin helhet vises med fritidsformål. I tillegg justeres regulert adkomst tilsvarende.

243/16 - Tillatelse til mindre planendring
Situasjonsplan nytt areal med ny tilkomst 310823

Mindre endring av reguleringsplan for Åmellom hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Åmellom hytteområde den 18.09.2023. Planendringen består i at tomt 161/10 i sin helhet vises som fritidsformål. I tillegg er planbestemmelse § 2.2.1 endret, slik at det også åpnes for pulttak i planområdet.

Vedtak

Oppdaterte planbestemmelser

Mindre endring av reguleringsplan for Oppdal brannstasjon

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Oppdal brannstasjon den 04.08.2023. Planendringen består i at eksisterende fortau langs Inge Krokanns veg inntas i plankartet, og tilhørende bestemmelse om fortau endres.

Planbestemmelser

Plankart

Vedtak - mindre planendring

Mindre endring av reguleringsplan for Gregosen hyttefelt

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Gregosen hyttefelt den 07.07.2023. Planendringen består i endring av arealformål ved at det reguleres inn vei frem til gnr./bnr 328/33

Plankart

Vedtak - mindre planendring

Mindre endring av reguleringsplan for Grøset'n hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Grøset'n hytteområde den 06.07.2023. Planendringen består i endring av utnyttelsesgrad, endring fra gangveg til kjørevet, og endring av krav til plassering av bygninger i et etablert hyttefelt i Sletvold.

Delegert vedtak - mindre planendring

Plankart

Planbestemmelser rev. 06.07.2023

Detaljreguleringsplan for Høgmo barnehage

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 11.05.23, sak 23/35, vedtatt detaljreguleringsplan for Høgmo barnehage.

Planen legger opp til oppføring av ny barnehagebygning med tilhørende infrastruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Fristene gjelder fra 29.06.23.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse

Bestemmelser

ROS-analyse

Plankart

 

Detaljreguleringsplan for Stølstrøa

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 09.05.23, sak 23/48, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølstrøa.

Planen legger opp til etablering av 4 leilighetsbygg for fritid med tilhørende infrastruktur. Atkomst til området er fra Gamle Kongeveg via Gardåvegen

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Fristene gjelder fra 16.06.23.

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Overordnet VA-plan 

Saksprotokoll

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Mindre endring av reguleringsplan for Klettgjelan (1)

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Klettgjelan den 06.12.22. Vedtaket omfatter makeskifte mellom eiendom 271/368 (tomt H29) og grunneiendom 271/3, hvor tilsvarende areal avgis og tillegges tomta. Makeskiftet er nødvendig for at ønsket hyttemodell på eiendom 271/368 skal kunne realiseres.

Vedtak

Situasjonskart

 

Mindre endring av reguleringsplan for Klettgjelan (2)

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Klettgjelan den 06.12.22. Vedtaket omfatter inntegning av 4 meters byggegrense fra vann- og avløpsledning som går mellom eiendom 271/368 (tomt H29) og 271/369 (tomt H30). Dette for at reguleringsplanen skal være i henhold til bestemmelse 1.6.1 i kommuneplanens arealdel.

VA-plan med byggegrense

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Bjerkehagen

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Bjerkehagen den 01.12.22. Vedtaket omfatter endring av arealformålet på deler av eiendom 286/24, slik at eiendommen i sin helhet vises som boligformål. I tillegg omfatter vedtaket tomtedeling, hvor den opprinnelige tomta deles i to.

Tomtedeling

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Munkvollhovden II hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Munkvollhovden II hytteområde den 27.10.22. Endringen omfatter endring av arealformål innenfor tomt 179/104 og 179/72, slik at tomtene i sin helhet vises med fritidsformål. Før vedtaket var det ikke samsvar mellom tomtegrenser og fritidsformålet, hvor store deler av tomtene hadde arealformål jord- og skogbruk.

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Hornlia hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Hornlia hytteområde den 24.10.22. Endringen omfatter utvidelse av eiendom 188/37 og flytting av den ikke fradelte tomta H6 i reguleringsplanen.

Søknad om endring

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Støltrøa

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Støltrøa den 19.10.22. Endringen omfatter makeskifte på eiendom 298/25. Endringen er en opprydning av et tidligere vedtak, hvor makeskifte for tomta ble basert på feil utgangsareal.

Situasjonskart

Vedtak

Reguleringsplan for Stavåløkken Østre

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 06.10.22, sak 22/101, vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre.

Planen legger opp til fortetting i eksisterende hyttefelt, med 6 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Atkomst til området er fra Gamle Kongeveg via Østre Stavåløkkjvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.10.22.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal  eller på e-post: post@oppdal.kommune.no 

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

Sluttbehandling

VA-plankart

Mindre endring av reguleringsplan for Sandbekken hyttegrend

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Sandbekken hyttegrend den 02.09.22. Endringen omfatter makebytte av ca. 112 m2 mellom eiendom gnr/bnr. 156/61 og gnr/bnr. 156/3. Makebytte vil gjøre det mulig å sette opp garasje på hyttetunet til tomt 156/61.

Kart

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum den 29.08.22. Endringen omfatter endring av tomtedeling, der omtrent 9 m2 av eiendom 20/296 ble tillagt naboeiendommen 20/293. Grunnen til delingen var at regulert adkomstbredde fra kommunal veg og inn på eiendom 20/293 var for smal til at denne kunne bli etablert uten å berøre 20/296.

Kart

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Støltrøa

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Støltrøa dem 09.08.22. Endringen omfatter makeskifte på eiendommene gnr/bnr 298/30, 298/31, 298/39 og 298/25. I tillegg er bestemmelse §3.1 endret slik at utnyttelsesgraden på tomtene nå er endret fra BYA = 30% til BYA = 35%

Planbestemmelser - Støltrøa

Plankart - Støltrøa

Situasjonskart gnr 298 bnr 25

Situasjonskart gnr 298 bnr 30

Situasjonskart gnr 298 bnr 31

Situasjonskart gnr 298 bnr 39

Vedtak - Støltrøa

Detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.06.22, sak 22/30, vedtatt detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde.

Planen legger opp til fortetting i eksisterende hyttefelt, med 15 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur (planforslaget la opp til 17 tomter, men to av dem ble tatt ut i sluttbehandlingen). Atkomst til området er fra Osvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.07.22.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no 

Planbestemmelser

Plankart

VA-plankart

Utvalgets sluttbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Vangslia fjellandsby

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Vangslia fjellandsby den 28.06.22. Endringen omfatter deling av eiendommene gnr. 271, bnr. 251, 252, 253 og 254. Hver av disse fire eiendommene deles i to, med en grunneiendom pr. hytte/boenhet. Planbestemmelse § 3.1.1 åpner i utgangspunktet for oppføring av maksimum 3 boenheter pr. tomt. Bestemmelsen er nå endret, slik at unntak gjelder for tomtene som er delt i to. For disse tomtene tillates det oppført maksimum 1 boenhet pr. tomt. 

Vedtak

Tomtedelingsplan

Oppdaterte bestemmelser

Mindre endring av reguleringsplan for Vardammen hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om endring av byggegrense mot dyrka mark den 23.06.22. Endringene består i at byggegrensen endres fra 20 meter til 10 meter. Endringene vises på plankart og i bestemmelsene. 

Vardammen hytteområde - Vedtak

Vardammen hytteområde - Bestemmelser

Vardammen hytteområde - Plankart

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre

Særutskrift etter sluttbehandling av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre

Planbeskrivelse for Gorsetgrenda Øvre

Plabestemmelse for Gorsetgrenda Øvre

Plankart for Gorsetgrenda Øvre

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 22.11.21, sak 21/77, vedtatt detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt.

Planforslaget legger til rette for at det kan etableres kjøreveg til enkelte fritidstomter, oppdatere plankartet slik at det stemmer overens med eiendomsgrenser, samt oppdatere reguleringsbestemmelsene. Planområdet er ca. 160 da., og ligger på Nerskogen, ca. 500 m fra grensa til Rennebu kommune. Adkomst til området er fra Nerskogvegen via Sørlivegen. Det legges ikke opp til flere byggetomter.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 16.12.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 09.11.21, sak 21/68, vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte hytteområde.

Planforslaget legger opp til fortetting i eksisterende hyttefelt, 8 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, hvorav noen av tomtene er flyttet i forhold til gjeldende plan. Ved eventuelt sluttvedtak vil ny plan erstatte gjeldende plan for Ramusslætte hytteområde fra 2002. Gjeldende plankart har store avvik mellom regulert veg og tomtegrenser og faktiske forhold, og nytt plankart retter opp i dette.

Planområdet er omtrent 136 da stort, og ligger ved inngangen til Gjevilvassdalen ca. 12 km vest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra Osvegen, videre via Klettstølvegen og Fremre Rasmusslætte. Noen av tomtene har adkomst videre fra Langbergvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.11.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 09.11.21, sak 21/69, vedtatt detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend.

Planområdet er ca. 330 da og ligger øst for Nerskogvegen ved Gregosen på Nerskogen, like sørvest for grensa mot Rennebu kommune. Adkomst til vestlig del av området er fra Nerskogvegen, og adkomst til den vestlige delen er fra Nerskogvegen via Sørlivegen.

Hensikten med planen er å oppgradere gjeldende reguleringsplan med helårs atkomst til den enkelte tomt. Gjeldende plan viser 5 godkjente tomter på eiendom gnr/bnr. 232/1 som ikke er bebygd. Planen viser også 4 godkjente tomter på eiendom gnr/bnr. 232/11 med justert beliggenhet. Den ene tomten flyttes (litt høyere opp i terrenget) i forhold til bekk som etter det nye aktsomhetskartet er vist med aktsomhetssone for flom. 2 tomter må flyttes i forhold til oppført fritidshytte, da denne ikke er oppført i tråd med plankartet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.11.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatt reguleringsplan for Fritidsparken

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 07.10.21, sak 21/97, vedtatt detaljreguleringsplan for Fritidsparken.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare rammer for videre utvikling av anleggene i området. Planen legger opp til videreutvikling av Oppdal fritidspark med mulighet for utøving av mange typer idrett og aktivitet, både i form av organisert idrett og uorganiserte aktiviteter og friluftsliv. Planen åpner blant annet for at sykkelklubben kan utvide sin aktivitet med nye løyper og tilrettelegging, men legger også opp til utviding av løypenettet for ski- og skiskyting, både vinterstid og med rulleskiløype om sommeren. Området rundt Elgtjønna skal ivaretas som nærturområde, og etablerte stier og løyper for friluftsliv, sommer som vinter, blir sikret.

Planområdet er ca. 560 da og ligger i Kåsen, sør for elva Ålma og om lag 1,5 km sørøst for Oppdal sentrum. Hovedadkomsten til planområdet er via krysset mellom E6 og Industrivegen og videre via Orkelsjøvegen. Adkomst til området kan også være via Industrivegen.

Plankontoret har utarbeidet planen på oppdrag fra Oppdal kommune.


Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 04.11.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart


Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.


Digitalt plankart finner du ved å klikke her.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.09.21, sak 21/60, vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend.

Planen legger til rette for 4 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt oppdatere plankart slik at det er samsvar mellom dette og faktiske eiendomsgrenser og infrastruktur. Planområdet er ca 180 da. stort, og ligger ca. 1,3 km nordvest for Fagerhaug sentrum. Adkomst til området er fra eksisterende avkjørsel fra Gamle kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til separate vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.10.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.


Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=91ea9332-d4a7-4576-bc0f-30e0db016c48

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 24.08.21, sak 21/45, vedtatt detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde.

Planområdet er ca. 25 da., og ligger ved Haugland/Stensheim, øst for Nerskogvegen ca. 8 km nordvest for Oppdal sentrum. Planen legger til rette for 7 nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, annet uteopphold, vei vann og avløp.
Adkomst til området er fra Nerskogvegen med avkjørsel til Stensesvegen og videre via privat gårdsveg. Vannforsyning til bebyggelsen tilkobles Vognill vannverk og avløp tilknyttes avløpsnett opparbeidet for Vognill boligområde.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.09.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie - endring

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 24.08.21 vedtatt endring detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie

Planforslaget ble opprinnelig vedtatt i 16.03.21, men vedtaket ble påklaget. Klagen ble behandlet i utvalg for bygg- og arealplansaker og klagen ble tatt til følge og planforslaget ble endret. Endringen gjaldt flytting av støyskjerm.

For mer informasjon vises til de vedlagte plandokumentene.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 01.09.21

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets klagebehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her. (Tas forbehold om at flytting av støyskjerm ikke er oppdatert i det digitale kartet).

Vedtatt detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 16.03.21 vedtatt detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie

Planområdet er ca. 2,8 da og ligger på Sessåkran mellom gamle riksveg og Rv70, ca. 8 km nordvest for Oppdal sentrum.

Planforslaget legger til rette for at den gamle butikken, Dørum Handelslag, kan ombygges til leilighetsbygg med 5 nye leiligheter i tillegg til de 3 som allerede er etablert i bygget. Adkomst til området er ved utvidet bruk av avkjørsel fra Rv70 og via Hindsetvegen. Bebyggelsen kobles til privat avløpsanlegg og vannledning fra Vognill vannverk.

For mer informasjon vises til de vedlagte plandokumentene.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.03.21

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=e943a709-3e2f-41e9-99a6-3f38987c8e10

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 16.02.21, sak 21/6, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend.

Planområdet er ca. 17 da og ligger mellom dalstasjonen i Vangslia skisenter og Skjørdøla, ca. 3 km vest for Oppdal sentrum. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg gjennom flateregulering. Adkomst til området er ved utvidet bruk av Kjerkvegen og via eksisterende avkjørsel Øvre Vangstunet. Det skal opparbeides ny hovedadkomst til de nye tomtene. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vann- avløpsledning.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.02.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: Kommunekart

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 28.01.21, sak 21/4 vedtatt detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend

Planområdet er på ca. 39 da., og ligger i nordenden av Skarvatnet. Planforslaget legger opp til å erstatte to fritidstomter i gjeldende plan med tre mindre tomter. Sommeradkomst til området er fra Nerskogvegen. Vinterparkering vil skje på utvidet P-lass ved Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.21

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets anmodning og mekling

Kommunestyrets sluttbehandling og meklingsresultat

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Planbeskrivelse

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=d436e19e-a66c-47ca-9bfc-7c9c44885eac

Vedtatt detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 19.01.21, sak 21/1 vedtatt detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde.

Planområdet er ca. 23 da og ligger på østsiden av Skarvatnet, ca 1,2 km fra sørenden av vatnet. Planen legger opp til to nye tomter for fritidsbebyggelse og adkomstvei til eksisterende tomter som i dag ikke har veg. Adkomst til området er fra Nerskogvegen og bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.01.2021.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i servicetorget i rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=feedcb65-00eb-4519-b8da-2b99e9faacd2

Godkjent detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 26.10.2020 godkjent detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen, med følgende endringer:

 •  For områder hvor det er dokumentert flomfare, må det legges inn hensynssone for fare.
 •  Ny bestemmelse med følgende ordlyd legges til: "Alle relevante risiko- og sårbarhetsforhold skal være utredet, og det skal være avklart at byggverk er sikret mot flom i tråd med kravene i TEK17, før det kan gis byggetillatelse."
 • Ny bestemmelse med følgende ordlyd legges til: "Før det kan gis byggetillatelse, må det foreligge en forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen over Ålma i Ola Setroms veg, og nødvendige forebyggende tiltak i og langs elva."

 Planen ble vedtatt av kommunestyret 12.12.19, sak 19/176. Fylkesmannen og NVE  hadde innsigelse til planen knyttet til at deler av den aktuelle tomta, samt adkomstvegen, vil ligge flomutsatt ved en 1000-årsflom. Det ble ikke oppnådd enighet i mekling. Planen ble derfor sendt til departementet for endelig avgjørelse.

 Departementet har kommet fram til at reguleringsplanen for ny brannstasjon i Klokksvingen kan godkjennes, men med noen endringer og vilkår. Departementet har lagt vekt på kommunens akutte behov for ny brannstasjon og at vedtatt lokalisering er en forbedring sammenlignet med dagens situasjon.

Departementets vedtak kan ikke påklages.

Brev av 26.10.20 fra KMD

Kommunestyrets sluttbehandling

Kommunestyrets anmodning om mekling

Bestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

 Digitalt plankart finnes her: https://kommunekart.com/?urlid=92f7dbc5-cd44-4f91-b979-ea2d3837f63e

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 25.08.20, sak 20/43 vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre Hytteområde

Planområdet er omtrent 100 da., og ligger sør for Gjevilvassosen, på østsiden av Osvegen, ca. 14 km nordvest for Oppdal sentrum.

Hensikten med planen er å legge til rette for 5 nye fritidstomter fordelt i planområdet, samt regulere inn skiløypetrase og sosiale møteplasser. Adkomst til området er ved utvidet bruk av avkjørsel fra Osvegen og videre opp Klettstølvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 23.09.2020.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 25.08.20, sak 20/44, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II

 Planområdet er ca. 65 da og ligger i Stølslia, ca 3,3 km nordøst for Oppdal sentrum.

Planen legger til rette for to frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg (på tomter vist som H1 og H2 på plankartet) og viser utvidelse av tomt gnr/bnr 298/51 med endret atkomst. Det er vist alternativ atkomst under bakkenivå mellom hytta på gnr/bnr 298/51 og de to nye hyttetomtene. I tillegg foreslås justering av tomtegrensene til tomt gnr/bnr 302/103 slik at bebyggelsen ligger innenfor tomtegrensene. De fradelte tomtene gnr/bnr 302/100, 101 og 102 i gjeldende plan tas ut.

Adkomst til området er ved utvidet bruk av Støllivegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vann- avløpsledning.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 23.09.20.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

 Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=a0db7a00-7453-42d3-81cb-17669a6af1eb

Vedtatt detaljreguleringsplan for Myrtrøråket Boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 25.08.20, sak 20/45 vedtatt detaljreguleringsplan for Myrtrøråket Boligområde.

Planområdet er ca. 2 da og ligger like nord for Vognillsbua, ca. 6,5 km vest for Oppdal sentrum. Hensikten med planen er å etablere to nye boligtomter. Adkomst til området er fra Rv.70 og ved utvidet bruk av Myrtrøråket. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og kommunalt avløpsnett.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.09.20

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=c7b57fe2-099c-4ced-847a-54b79bc1617c

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 28.08.20, sak 20/46 vedtatt detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde.

Planområdet er ca. 20 da og ligger sør for Haugelva, mellom Ångårdsvatnet og Dalsvatnet, ca. 34 km vest for Oppdal sentrum. Planen legger til rette for tomter til fritidsbebyggelse. Det er vist til sammen fem fritidstomter i planen, inkludert to eksisterende fritidsboliger.

Adkomst til området er fra Storlidalsvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.09.20

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=11c8f92b-8f59-4345-a4e3-e58f020fdd48

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 25.06.20, sak 20/74, vedtatt detaljreguleringsplan for

Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser.

Planområdet er ca. 43 da., og ligger ca. 3,3 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra Kjerkvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløp. Hensikten med planen er å etablere parkeringsplass på en parsell nedenfor Prestløkkja hytteområde. Arealet nedenfor er vist til fritidsbebyggelse, hvor det er foreslått flateregulering. Dette legger til rette for ca. 20 fritidsboliger med tilhørende anlegg. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 08.07 2020.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Kommunestyrets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=7ecd03fc-e198-45da-a58e-7d4dac15ee0d

Vedtatt detaljreguleringsplan for Jotunet

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 16.06.20, sak 20/33 vedtatt detaljreguleringsplan for Jotunet.

 Planområdet er ca. 6,5 da., og ligger på oversiden av Gamle Kongeveg, ca. 2 km. nord for Fagerhaug sentrum. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Planområdet er i all hovedsak utbygd, og bebyggelsen er tilkoblet privat anlegg for vannforsyning og avløp.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 24.06.20

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=1cef57b8-676b-4f8a-92ce-f3f2de835687

Vedtatt detaljreguleringsplan for Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 30.01.20, sak 20/12, vedtatt detaljreguleringsplan for Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7.

 Planområdet er på ca. 15 da., og ligger i området Tjønnkåsen, ca. 1,5 km sørvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved utvidet bruk av Tjønnkåsvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse, 11 tomter, med tilhørende infrastruktur, lekeareal og parsellhage.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.02.2020.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

ROS-analyse

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

 Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=4c200b04-2aa0-4e77-b7d1-a40ad2a952e6

Vedtatt detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 28.01.20, sak 20/5 vedtatt detaljreguleringsplan for Utesto – Gjelhaugen.

Planområdet er ca. 240 da., og ligger i Storlia på nordøstsiden av Storlidalsvegen, ca. 40 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen og videre opp Brandhaugdalsvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg. Hensikten med planen er å dele eksisterende tomter på gnr/bnr 156/27 og gnr/bnr 156/46, og regulere inn 7 nye hyttetomter. I tillegg blir eksisterende plan oppgradert slik at oppmålte tomter og opparbeidede veier og infrastruktur er vist i tråd med faktiske forhold.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 05.02.2020.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=c2865739-b1b5-46cf-94ed-6a91d1e41ce3

Vedtatt detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 12.12.19, sak 19/177, vedtatt detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd.

Planområdet er ca. 303 da., og ligger i den nordøstre delen av Svahøa, ca. 3,4 km. i luftlinje vest for Nerskogvegen. Adkomst til området er Svahøvegen. Planen legger til rette for uttak av skifer. Årlig uttaksmengde forvetes å ligge på ca. 15 000 m³. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, der området er vist til råstoffutvinning.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 22.01.20.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Andelssagtomta

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 12.12.19, sak 19/175, vedtatt detaljreguleringsplan for Andelssagtomta.

 Planområdet er på ca. 10 da., og ligger langs sørsiden av E6, ca. 1,5 km nordøst for Oppdal stasjon. Adkomst til området er fra Nordre Industriveg. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Hensikten med planen er å legge til rette for to nye bygg med tilhørende utelager, parkering- og manøvreringsareal. Tomta er regulert til kombinerte formål næring/forretning/kontor/lager.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 15.01.2020.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Kommunestyrets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart
ROS-analyse

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Godkjent detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 24.09.19. godkjent detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde.

 Planen ble godkjent av kommunestyret 18.10.18, sak 18/110. Fylkesmannen hadde innsigelse til planen på grunn av reindriftsinteressene i området. Det ble ikke oppnådd enighet i mekling. Planen ble derfor sendt til departementet for endelig avgjørelse. Departementet har lagt vekt på at området er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan, og at detaljreguleringen ikke er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til reindrift.

 

Kommunestyrets vedtak

Brev av 24.09.19. fra KMD

Planbestemmelser

Plankart

VA-plankart

Vedtatt detaljreguleringsplan for Veslgjerdet hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 26.08.19, sak 19/66, vedtatt detaljreguleringsplan for Veslgjerdet hytteområde.

 Planområdet er ca. 111 da., og ligger på østsiden av Nerskogveien, ca. 4 km sør for Skarvassosen, og ca. 10 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogveien. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og ha privat avløpsanlegg. Planen legger opp til fortetting med 6 nye hyttetomter i tillegg til 21 tomter i gjeldende plan.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder 04.09.19.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Skarvatnet

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 26.08.19, sak 19/65, vedtatt detaljreguleringsplan for Skarvatnet.

 Planområdet er ca. 70 da., og ligger sør for Skarvatnet, på vestsiden av Nerskogvegen, ca. 14 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogveien. Bebyggelsen er koblet til eksisterende privat vannforsyning og avløpsanlegg. Hensikten med planen er å vise byggeareal som samsvarer med kommuneplanens arealdel. Planen legger opp til utvidelse av 5 tomter etter ønske om tilbygg. Utvidelsen utgjør til sammen ca. 800 m².

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 04.09.19.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Breesgård Turistsenter 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 26.08.19, sak 19/64,  vedtatt detaljreguleringsplan for Breesgård Turistsenter.

Planområdet er ca. 102,5 da., og ligger knapt 1 km sørvest for Festa. Adkomst til området er  fra RV 70. Bebyggelsen på tomtene H1 – H12 og U1 – U5 skal ha vannforsyning fra Svorunda vannverk. Tomtene H1 – H12 skal kobles til felles avløpsanlegg, AVL1. Tomtene U1 – U5 skal kobles til felles avløpsanlegg, AVL2. Hensikten med planen er å vise arealformål slik planområdet er utbygd, og hytter eid av andre med egen tomtegrunn (H1 –H12). Man ønsker i tillegg å regulere inn 5 tomter (U1 – U5) til utleiehytter. Disse tomtene skal ikke fradeles.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 04.09.19. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 27.05.19, sak 19/40, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen hyttegrend. 

Planområdet er ca. 40 da., og befinner seg mellom heistrasé og østre nedfartsløype i Stølen skisenter. Området ligger ca. 2 km nordøst for Oppdal sentrum, på nordsiden av Gamle Kongeveg og Gardåvegen. Planen legger opp til 54 nye hytter på selveiertomter. Planen innebærer i tillegg at det bygges en tunnel under skinedfarten i sør for adkomst til området. Vannforsyning og avløp skjer ved tilkobling til eksisterende kommunalt nett.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 12.06.19.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Aunevegen 57

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 07.05.19, sak 19/37, vedtatt detaljreguleringsplan for Aunevegen 57.

 Planområdet er knapt 2,4 da., og ligger mellom Aunevegen og RV 70 nord for Oppdal Videregående Skole. Planforslaget legger til rette for etablering av to leilighetsbygg med hhv 4 og 6 leiligheter. Adkomst til planområdet er fra Aunevegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 15.05.19.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslætte hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 08.04.19, sak 19/28, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslætte hyttegrend.

Planområdet er ca. 150 da., og ligger sør for Gjevilvassosen, på østsiden av Osvegen, ca. 14 km nordvest for Oppdal sentrum. Planområdet består av 26 bebygde tomter. Planområdet foreslås fortettet med 4 nye tomter. Adkomst er ved bruk av eksisterende vegnett. Vannforsyning og avløp skjer ved tilkobling til Vardammen VA.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.04.19.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 07.03.19, sak 19/28, vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS.

Planområdet er ca. 516 da., og ligger vest for Driva elv ved Skoresbrua. Areal avsatt til næringsbebyggelse er 42 da. Adkomst til området er fra Båggåstrondvegen. Sætrumsmovegen foreslås omlagt over en strekning på ca. 400 meter. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et lukket, landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret. Anlegget skal ha egen vannforsyning fra brønner i området. Avløpsvann føres til egen lagune ved det kommunale renseanlegget i planområdet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.03.2019.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Kommunestyrets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 28.01.19, sak 19/4, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde.

Planområdet er ca. 103 da., og ligger øst for Skarvatnet på begge sider av Nerskogvegen, ca. 16 km fra Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsler. Planforslaget viser seks nye tomter, tre på hver side av Nerskogvegen. Ny bebyggelse skal ha felles vannforsyning fra to borebrønner, og separate avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 08.02.19.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 15.11.18, sak 18/117, vedtatt endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum

 ndringene gjelder BS 14 og BS15, og består i at BS15 er utvidet, og vist som byggeområde fram til BS14. Gesims- og mønehøyden på BS14 økes fra hhv 13 og 14 meter til 14 og 16 meter. Videre er det vist et bestemmelsesområde der det åpnes for  bygging av et klatretårn på inntil 26 meters høyde. Passasjen mellom BS14 og BS15 er flyttet ca. 15 meter mot RV70. Det er videre tatt inn bestemmelser om utforming av bygget.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 28.11.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets sluttbehandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Storli hyttegrend 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 18.09.18, sak 18/93, vedtatt detaljreguleringsplanen for Storli hyttegrend.   

Planområdet er ca. 336 da., og ligger nordvest for Storli Gard innerst i Storlidalen. Adkomt til planområdet er fra Tovassvegen ved Storli Gard. Planen viser 35 nye tomter til fritidsbebyggelse, 9 eksisterende fradelte og bebygde tomter, samt to hytter på gnr/bnr 155/1 som nå blir vist med egne tomter. Ny bebyggelse skal i all hovedsak kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp.  

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/53, vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde.  

Planområdet er knapt 225 da., og ligger på østsiden av Skarvatnet, i den nordlige enden av vatnet. Planen viser 5 nye tomter til fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp.  

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nestuggu boligområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/56, vedtatt detaljreguleringsplan for Nestuggu boligområde.  

Planområdet er ca. 35 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg og vest for Bjørndalsvegen. Adkomst til området er bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Planvedtaket innebærer at tomtene B5 – B8 slås sammen med tanke på oppføring av leiligheter. Planområdet er koblet til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: epost@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/54, vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde. 

Planområdet er ca. 330 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Stavåa, ca. 9 km. nordøst for Oppdal sentrum. Planen inneholder 74 tomter for fritidsbebyggelse, samt 13 eksisterende tomter. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Myran boligområde  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/57, vedtatt detaljreguleringsplan for Myran boligområde.

Planområdet er ca. 5,7 da, og ligger vest for Nerskogvegen, ca. 900 meter nord for RV 70. Planen viser 12 relativt små tomter til boligformål, to parsellhager, felles uteoppholdsareal, to felles parkeringsplasser og intern gangveg. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og kommunalt ledningsnett for avløp. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendommer vest for Skarvatnet 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 08.05.18, sak 18/30, vedtatt detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendommer vest for Skarvatnet.

Planområdet er ca. 2,7 da, og ligger vest for Skarvatnet i den sørlige enden. Hensikten med planen er å legge til rette for godkjent veg til 6 fritidseiendommer, hvorav 5 er bebygd. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 16.05.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.04.18, sak 18/19, vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet. 

Planområdet er ca. 6,6 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg på Sletvold. Adkomst til området er fra Gamle Kongeveg via Bruråket og Trollråket. Planen viser 16 tomter til fritidsbebyggelse. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.04.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.04.18, sak 18/20, vedtatt detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde. 

Planområdet er ca. 23,5 da, og ligger mellom Gamle Kongeveg og Gardåvegen i Stølen. Planen viser flateregulering med inndeling i 7 felt. Området skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.04.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 05.03.18, sak 18/12, vedtatt detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde. 

Planområdet er ca. 131da., og ligger på Mjøen, ca. 2 km. Sørvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er Mjøavegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vannforsyning og avløp. Hensikten med planendringen er å etablere 1 ny boligtomt. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.03.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/4, vedtatt detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend.

Planområdet er ca. 170 da., og ligger nord for Storlidalsvegen i sørøstenden av Ångardsvatnet. Gjeldende bebyggelsesplan for området har 17 tomter, hvorav to er ubebygd. Planforslaget viser 13 nye tomter, med tilhørende infrastruktur. Bebyggelsen på de nye tomtene skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Storlidalsvegen og Gamle Storlidalsvegen. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/1, vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall.

Planområdet er ca. 33 da., og ligger mellom eksisterende idrettshall og Oppdal videregående skole. Adkomst til området er eksisterende avkjørsel og veg fra RV 70. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett. Planen legger til rette for etablering av ny idrettshall med tilhørende infrastruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt (endring av Kinnpiken hytteområde)

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt.

Planområdet er ca. 14 da., og ligger mellom Gamle Kongeveg og E6 ved Hamna, ca. 6 km. nordøst for Oppdal sentrum. Planen medfører at to tomter til fritidsbebyggelse gjøres om til to boligtomter. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord hytteområde.

Planområdet er ca. 7 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg og vest for Stølen skisenter. Adkomst til området er etter eksisterende veger, Øvre Gorsetråket og Gardåvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vann og avløp. Hensikten med planen er å dele de tre tomtene i nedre rekke i fem tomter. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 13.12.17, sak 17/111, vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS.

Planområdet er på ca. 8,7 da., og ligger i Oppdal sentrum med avkjøring fra E6 via Smivegen. Hensikten med planen er å omregulere gnr/bnr 280/66 og del av gnr/bnr 280/75 fra boligformål til forretning/næringsformål. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/102, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde. 

Planområdet er på ca. 5,8 da., og ligger like øst for ytre nedfartsløype i Stølen skisenter. Planen legger til rette for etablering av 13 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Gardåvegen. Planen erstatter tidligere godkjent plan, der området var vist til næringsbebyggelse (utleiehytter). 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/101, vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend. 

Planområdet er på ca. 105 da., og ligger nord Gamle Kongeveg, ca. 2,5 km nordøst for Fagerhaug. Gjeldende plan inneholder 17 godkjente tomter, hvorav 15 er bebygd. Planen legger til rette for etablering av fem nye tomter for fritidsbebyggelse. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Planområdet har privat vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 20.09.17, sak 17/80, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby. 

Planområdet er på ca. 111 da., og ligger nord for Prestløkkja hytteområde og Vangslia Fjelltun, øst for Håkerekspressen i Vangslia. Planen inneholder 79 tomter til fritidsformål, og omfatter i tillegg eksisterende hytter i Vangslia Fjelltun. Fritidsbebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp. Adkomst til området er via kommunal veg fra RV 70. Planen er i all hovedsak i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 18.09.17, sak 17/91, vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter.

Planområdet er på ca. 8 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Fagerhaug. Planen legger til rette for etablering av to fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via godkjent adkomst til Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Vannforsyning er fra planlagt borebrønn, og avløp er felles renseanlegg med Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17.  

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Vedtatt detaljreguleringsplan Sletvold vestre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 28.08.17, sak 17/73, vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvold Vestre hyttegrend.

Planområdet er på ca. 4 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg rett sør for Låven. Planen legger til rette for etablering av tre fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via Bukkeråket. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 21.06.17, sak 17/62, vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak.

Planområdet er på ca. 130 da, og ligger på vestsida av Driva, ca. 1,7 km nord for Skoremsbrua. Nytt masseuttak utgjør ca. 21 da av planområdet. Planforslaget legger til rette for uttak av ca. 100 000 m³ masser. Beregnet driftstid er 10 år. Området skal etter endt uttak tilbakeføres til landbruksformål.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 13.07.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.17, sak 17/43, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde.

Endringen gjelder i hovedsak hovedadkomsten til boligområdet, som er flyttet noe østover. Det er i tillegg foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.05.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 03.04.17, sak 17/33, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama.

Planområdet er ca. 1470 m², og ligger like øst for Stølen Skisenter. Vedtatt plan viser to nye tomter for fritidsbebyggelse. Fritidsboligene skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra parkeringsplass i Stølen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.04.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

Planområdet er ca. 41 da, og ligger på vestsida av Gjevilvassvegen, ca. 600 meter sør for krysset mellom Gjevilvassvegen og Osvegen. Planen legger til rette for etablering av 19 tomter for fritidsbebyggelse, og 16 tomter for kombinert formål fritid og fritid/turistformål. Planområdet skal opparbeides med veg, vann og avløp. Vinterparkering er ved Gjevilvassosen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/4, vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

Planområdet er ca. 28 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Gjevilvassosen. Planområdet inneholder 8 eksisterende tomter til fritidsformål, hvorav 7 er bebygd. Planen viser 7 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infratruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend.

Planområdet er ca. 154 da, og ligger nord for Storlidalsvegen ved vestenden av Ångardsvatnet. Innenfor planområdet er det 21 eksisterende tomter, hvorav 16 er bebygd. I vedtatt plan er det tatt inn 13 nye tomter. Adkomst er eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen erstatter bebyggelsesplanen for Sandbekken hyttegrend, som ble vedtatt i 2001.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/6 vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde.

Planområdet er ca. 80 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Festa. Planen viser 28 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også gjeldende plan for Rasmusslætte med planID 2004008. Vedtatt plan erstatter denne planen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 14.12.16, sak 16/148 vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi.

Planområdet er ca. 700 da, og ligger på Moen, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Planen medfører endring av gjeldende reguleringsplan for Moen masseuttak og asfaltverk, som ble vedtatt av kommunestyret i 2006. Planen omfatter ikke Moen motorsportsanlegg. Planen legger opp til en utvidelse av gjeldende uttaksområder for masser, samt at deler av området blir regulert til massedeponi. Forventet driftstid er estimert til 20 – 25 år.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 19.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt reguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva

Kommunestyret har den 14.12.2016, utvalgssaksnr.16/147, vedtatt områdereguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva.

Som det framgår av vedtaket (kursiv) er den delen av planen, i plankartet og bestemmelsene, som gjelder erosjonssikring i og langs Driva unntatt rettsvirkning. Dette inntil Fylkesmannens innsigelse er imøtekommet slik forutsatt i vedtaket, og det foreligger et nytt vedtak etter plan- og bygningsloven.     

 Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljreguleringsplan for boligområde på Driva avgrenset til boligfeltet, jfr. § 12-13. Denne delen av planen vedtas med rettsvirkning.

Vedtaket gjelder plankart og bestemmelser datert 01.08.2016.

Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge. Det medfører at den delen av planen som gjelder erosjonssikring langs Driva, unntas rettsvirkning.

Rådmannen bes om å ta initiativet til en dialog med fylkesmannen knyttet til vilkåret for å få utrede virkningen på naturmangfoldet ved bygging av flomvoll og uttak av grus i elveløpet. Kommunestyret ber om å bli orientert om utfallet og vil deretter ta stilling til videre saksgang.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Om klage og omgjøring. 

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 09.01.2017.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets behandling

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/85 vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

Planområdet er ca. 24 da, og ligger mellom Lona og Storlidalsvegen, ca. 650 meter sørøst for Storli Gard. Planen legger til rette for etablering av 8 tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Adkomst til planområdet er egen avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarvassosen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/86 vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarassosen hyttefelt.

 Planendringen består i at det etableres ca. 60 meter ny veg som adkomst til 3 eksisterende tomter. Reguleringsbestemmelsene er ikke endret. Plankartet er rettet opp for 11 eksisterende tomter. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/51, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend.

NVE`s vilkår for egengodkjenning er imøtekommet ved at det er utarbeidet en flomvurdering. Denne konkluderer med at planområdet er flomsikkert i forhold til en 200-årsflom i Skjørdøla. Fylkesmannens faglige råd er tatt inn i planen, jfr. Fylkesmannens brev av 26.05.16, ref. 2015/3385-421.4.

Plankart revidert 23.06.2016

VA-plankart revidert 23.06.2016

Reguleringsbestemmelser revidert 23.06.2016

Særutskrift Detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend - Sluttbehandling

Flomvurdering for Skjørdøla

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 22.06.16, sak 16/49, vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde.

Langberga VA-traseer

Langberga -reviderte reguleringsbestemmelser

Langberga plankart

Særutskrift Reguleringsplan for Langberga hytteområde, sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - sluttbehandling

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 vedtatt at kommuneplanens arealdel endres i samsvar i med kart datert 01.04.2016. Endringen omfatter: Fra Gjevilvassosen til Langodden i Gjevilvassdalen legges det inn formål turveg og samleveg.

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene.

Vedtaket kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.07.2016.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:  

postmottak@oppdal.kommune.no 

 

Særutskrift kommunestyrets sluttbehandling

Planbeskrivelse

Plankart

Sakens dokumenter er også lagt ut i servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/52 vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde.

Planområdet er ca. 170 da, og ligger øst for Ordførarvegen, ca. 1 km nordøst for Festa. Planen åpner  for etablering av 44 tomter til fritidsbebyggelse, og 26 tomter til konsentrert fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Adkomst er via Osvegen og Ordførarvegen. Vannforsyning og avløp skal tilkobles Vardammen vann- og avløpsanlegg. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av bebyggelsesplan for Breen hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/53 vedtatt endring av bebyggelsesplanen for Breen hytteområde.

Planområdet er ca. 20 da., og ligger øverst i Hornlia, ca. 1,3 km nordvest for Festa. Vedtaket innebærer at det etableres 1 ny hyttetomt i området. I tillegg åpner planendringen for bygging av ca. 60 meter veg fram til tomta. Endringen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Nyhaugen Søndre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/43 vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen Søndre hyttegrend.

 Planområdet er ca. 34 da., og ligger på oversiden av Gamle kongeveg, ca. 1 km. nordøst for Fagerhaug sentrum. Planen legger til rette for etablering av 12 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 27.05.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørkmoen 4 boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/42 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 4 boligområde.

Planområdet er ca. 40 da., og ligger mellom E6 og Gamle kongeveg øst for Bjørkmoen 3 boligområde. Planen legger til rette for etablering av 26 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur. Alle boligene i planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørndalshåggån boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/41 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde.

Planområdet er ca. 10 da., og ligger på sørsiden av Gamle kongeveg sørvest for Hovden skisenter. Planen legger til rette for etablering av 9 nye tomter til boligformål, med tilhørende infrastruktur. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

 Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Solly hytteområde - mindre endring av detaljreguleringsplan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 11.04.16, sak 16/33 vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Solly hytteområde.

Planområdet er ca. 6,5 da, og ligger nord for E6 på Togvollan. Gjennom vedtaket er 5 av tomtene i planområdet delt i to, slik at det totalt blir 12 mindre tomter. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 15.04.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:   Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller  epost: post@oppdal.kommune.no

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.03.16, sak 16/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun.

Planområdet er ca. 6,3 da, og ligger øst for dalstasjonen i Stølen skisenter, ca. 3 km nordøst for Oppdal sentrum. Vedtaket innebærer at planområdet er omregulert fra næring/utleie til fritidsformål med tanke på salg av ca. 70 leiligheter. Planområdet er tilkoblet kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp. Adkomst til planområdet er fra Gamle kongeveg.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.03.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Motorhuset Oppdal AS den 08.11.22

Endringen består i å utvide plangrensen i gjeldende reguleringsplan, og inkludere et areal på egen grunn hvor det i dag står et eldre bolighus. Det nye området i planen omreguleres fra boligformål til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Bestemmelser- forslag

Saksprotokoll- detaljreguleringsplan

Plankart

Søknad

Andre høringer/vedtatte planer 

Høring - Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027

Formannskapet vedtok 04.06.24 å legge forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027 datert 15.05.2024 ut til offentlig ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens §10-1.

Forslag til Planstrategi bygger på satsingsområder, mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034, vedtatt av kommunestyret 14.03.2024. Synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer vil bli innhentet før kommunestyret vedtar planstrategien høsten 2024.
Uttalelser og merknader kan sendes via Offentlig høring - høringssvar - oppdal (skjema.no), til post@oppdal.kommune.no, eller til Oppdal kommune, postboks 1, 7341 Oppdal. Frist 5. august 2024.

Planstrategi 2024-2027
Saksprotokoll
Vedlegg - Grunnlagsmateriale

Høring - Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug

Luftfartstilsynet gjennomfører offentlig høring av søknad fra Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter AS (heretter MFL) om fornyelse av konsesjon for Oppdal flyplass, Fagerhaug.

Høringen er åpen for alle og høringsinnspill sendes til Luftfartstilsynet innen 15.08.2024 på e-postadresse postmottak@caa.no, og merkes med saksnummer 23/18888.

Høringsbrevet fra luftfartstilsynet og søknaden fra MFL ligger vedlagt, de øvrige høringsdokumentene er tilgjengelige på Høringer (luftfartstilsynet.no).

Høringsbrev (.pdf)
Søknad fra MFL (.pdf)

Vedtatt plan for forebyggende arbeid mot omsorgssvikt og utvikling av adferdsvansker

Vedtatt av kommunestyret 30.05.2024

Handlingsplan for Oppdal kommunes forebyggende arbeid mot omsorgssvikt og utvikling av adferdsvansker

Høring - Revidering av forskrift om båndtvang for hund i Oppdal kommune

Formannskapet i Oppdal gjorde følgende vedtak i sak 24/56: I medhold av Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) §§6 og 11, samt Forvaltningsloven §37 sender Formannskapet forslag til endring av Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Oppdal kommune, Trøndelag - på lovbestemt høring. 

Det foreslås at navnet på forskriften endres til Forskrift om hundehold, Oppdal kommune, Trøndelag.

Uttalelser og merknader kan sendes via Offentlig høring - høringssvar - oppdal (skjema.no), til post@oppdal.kommune.no, eller til Oppdal kommune, postboks 1, 7341 Oppdal. Frist 20. august 2024.

Saksframlegg
Forslag til ny forskrift
Gjeldende forskrift

 

Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til økonomiplan 2025-2028

Formannskapets innstilling legges ut til offentlig gjennomsyn 5. juni i servicetorget, biblioteket og kommunens hjemmeside. Økonomiplanen skal behandles av kommunestyret 20. juni 2024. 

Uttalelser og merknader kan sendes via Offentlig høring - høringssvar - oppdal (skjema.no), til post@oppdal.kommune.no, eller til Oppdal kommune, postboks 1, 7341 Oppdal. Frist 19. juni 2024

Saksprotokoll fra formannskapet (.pdf)

Saksprotokoller fra råd og utvalg (.pdf)

Økonomiplan 2025-2028 - kommunedirektørens forslag (.pdf)

Presentasjon for råd og utvalg 07.05.24 - kommunedirektørens forslag til økonomiplan (.pdf)

Innspill fra enhetene – 1 - konsekvensjustering drift unntatt selvkostområder (.pdf)

Innspill fra enhetene – 2 - konsekvensjustering drift selvkostområder (.pdf)

Innspill fra enhetene – 3 – forslag til driftstiltak unntatt selvkostområder (.pdf)

Innspill fra enhetene – 4 – forslag til driftstiltak selvkostområdene (.pdf)

Innspill fra enhetene – 5 – forslag til investeringstiltak unntatt selvkostområdene (.pdf)

Innspill fra enhetene – 6 – forslag til investeringstiltak selvkostområdene (.pdf)

 

Valgutvalgets forslag til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2025 - 2028

Kommunestyret skal oppnevne 16 meddommere til Trøndelag tingrett, 12 meddommere til Frostating lagmannsrett og 4 meddommere til Trøndelag jordskifterett for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028. I tillegg skal det foreslås 5 skjønnsmedlemmer der Trøndelag fylkeskommune skal velge 4 av de som blir foreslått.
Denne saken skal behandles i kommunestyret 20. juni 2024.

Uttalelser og merknader kan sendes via Offentlig høring - høringssvar - oppdal (skjema.no), til post@oppdal.kommune.no, eller til Oppdal kommune, postboks 1, 7341 Oppdal. Frist 19. juni 2024

 Valgutvalgets forslag

Forslag til planprogram for delplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2025-2029

Formannskapet vedtok i sak 24/32 å sende planprogram for delplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på lovbestemt høring og offentlig ettersyn. 

Planprogrammet er en oppskrift på hva planen skal inneholde, hva som skal utredes, hvordan den skal utarbeides og hvem som skal delta i planprosessen. I tillegg skal planprogrammet inneholde en framdriftsplan og plan for informasjon- og medvirkningsprosess. 

Etter at planprogrammet er vedtatt, begynner arbeidet med selve planen.

Forslag til planprogram finner du her. 

Saksprotokoll fra formannskapet og driftsutvalget. 

Det er opprettet en egen nettside for planarbeidet. Her finner du oversikt over prosessen, relevante kunnskapsgrunnlag, kart, informasjon om prosessen mm. Klikk her for å komme til nettsiden. 

Alle og enhver kan komme med innspill til planarbeidet.

Slik kan du komme med innspill:

Spørsmål til arbeidet kan rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no. tlf: 90695579. 

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsinnspill blir journalført og offentliggjort på våre postlister. 

Frist for innspill: 16.06.2024. 

Kunngjøring: vedtak av fire nye vegnavn - klagemulighet

Utvalget for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 23.04.2024 fire nye vegnavn:

   • Tågvollhaugen.
   • Tågvollbakken.
   • Nytrøbakken.
   • Nytrøvegen.

For plassering av vegene, klikk her for å åpne kart.  (.pdf)

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 

Klagen må være skriftlig og begrunnet, og sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Du har rett til å se alle dokumentene i saken. Klagefrist er tre uker fra klagen først er kunngjort eller at du har mottatt varselet skriftlig. Klagen kunngjøres offentlig 23.04.2024. 

Merk at det er kun skrivemåten, ikke valg av navn, som kan påklages. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2034

Kommunestyret vedtok ny "Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034" i møte 14.03.2024. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver kommunens langsiktige mål for samfunnsutvikling. Den vedtatte samfunnsdelens satsningsområder har en tydelig forankring i FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft.

Kommuneplanens samfunnsdel gjelder for kommunen som organisasjon og oppdalssamfunnet som helhet. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. 

Plandokument
Saksprotokoll

Høring - forslag til nye forskrifter til opplæringslova

Utvalg for drift vedtok 20.03.2024 å legge forslag til nye forskrifter til opplæringslova ut på høring. 

Forskriftene som er lagt på høring er:

Høringssvar kan sendes til Oppdal kommune via Offentlig høring - høringssvar - oppdal (skjema.no), til post@oppdal.kommune.no, eller til Oppdal kommune, postboks 1, 7341 Oppdal. 

Se vedlagte høringsbrev for utfyllende informasjon og referanse for de ulike høringene.

Frist for innsending av uttalelser er 2. mai 2024

Høring - forslag til fire nye vegnavn

I området Gorsetråket/Gardåråket er det etter hvert blitt en utbredt utbygging av fritidsboliger, og dette har med tiden utløst behovet for å rydde opp i navnsetting av veiene i området. I Oppdal kommune skal alle stikkveger med 8-10 adresser og oppover ha eget vegnavn. I dette området er det tre stikkveier som i dag har adresse til Gorsetråket, og én vei som ikke er navnsatt fra før grunnet at dette er en ny vei. Alle disse stikkveiene har, eller vil få, mer enn 8-10 enheter tilknyttet seg og det er derfor behov for å gi disse egne navn. 

Kommunen har nå utarbeidet forslag til nye vegnavn:

  • Tågvollhaugen: veien går i retning nord-sør og er stikkvei med adresser til Gorsetråket. Området kalles Tågvollhaugen på folkemunne av folk med tilknytning til området. I terrenget er også dette en haug. Forleddet «Tågvollan» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnamnregister (SSR). •
  • Tågvollbakken: veien går i retning nord-sør og er stikkvei med adresser til Gorsetråket. terrenget stiger oppover og utgjør en naturlig bakke. Forleddet «Tågvollan» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnamnregister (SSR). •
  • Nytrøbakken: veien har i dag adresse til Gorsetråket, og går i ei rett linje ned fra Gorsetråket. Veien har en jevn stigning hele veien og danner en naturlig bakke. Forleddet «Nytrøa» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnmanregister (SSR). Stedsnavnet «Nytrøa» er imidlertid ikke registrert som stedsnavn i SSR på denne plassen. «Nytrøa» henviser til navnet på dyrkamarka som veien fører til. Kommunen har fått høre fra to med tilhørighet til området at dyrkamarka kalles «Nytrøa» blant flere med tilhørighet i grenda og ønsker å ta i bruk dette for å ivareta historien. •
  • Nytrøvegen: veien har ikke noe vegnavn da dette er en nyetablert vei. Veien er stikkvei ut fra nordenden av Gardåråket. forleddet «Nytrøa» er godkjent skrivemåte i sentralt stadnmanregister (SSR). Begrunnelse for valg av «Nytrøa som forledd er likelydende med forslaget over.

Se vedlagte kart for plassering av veiene.

Du kan komme med innspill til både navneforslag og skrivemåte. 

Frist for å komme med innspill er 13.03.2024. Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.

Kart med forslag

Kommunedelplan for naturmangfold

Kommunedelplan for naturmangfold

Oversikt over kartlegginger og rapporter om naturmangfold

Høring - Lokal forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Administrasjonen i Oppdal kommune viser til brann- og eksplosjonsvernloven § 28 og informerer med dette at det er utarbeidet forslag til ny lokal forskrift. 
Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften fremmes politisk.
Uttalelser sendes inn skriftlig via skjemaløsningen i Skjema.no, til post@oppdal.kommune.no eller til Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal innen 05.01.2024.

Feie- og tilsynsforskrift

Følgebrev feie- og tilsynsforskrift

Høring - Sorteringsanlegg for avfall og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy - HB Transport og Gjenvinning AS

HB Transport og Gjenvinning AS søker om ny, og endring av eksisterende tillatelse, etter
forurensningsloven, på gårds- og bruksnummer 29/43, i Oppdal kommune.

Uttalelse til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 10. desember 2023. 

Søknaden ligger på : https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Horinger/

Høringsdokument

Trafikksikkerhetsplan 2023-2026 

Trafikksikkerhetsplan 2023-2026, vedtatt av kommunestyret den 05.10.2023

 

Planprogram for detaljreguleringsplan Skiløyper i Gjevilvassdalen

Kommunestyret vedtok 16.03.2023 planprogram i forbindelse med arbeidet med skiløyper i Gjevillvassdalen. Planprogrammet skal legge til rette for videre arbeid med reguleringsplanen. Det skal i første omgang utarbeides en konsekvensutredning som tar for seg de ulike punktene i planprogrammets pkt. 2.

Saksprotokoll behandling av planprogram for detaljreguleringsplan skiløyper i Gjevilvassdalen
Vedtatt planprogram

Vedtatt landbruksplan for Oppdal 2023-2033. 

Oppdal kommunestyre vedtok 31.08.2023 landbruksplan for Oppdal 2023-2033. Planen du lese både som PDF-versjon og som nettversjon. 

Planens visjon er: Oppdal - levende kulturlandskap er levende landbruk.

Hovedmål: landbrukets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt kulturlandskap, bosetting og bærekraftig verdiskaping. 

Høring av kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal 2023-2033

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 og formannskapets vedtak den 6. juni 2023, varsler Oppdal kommune høring av forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033. 

Samfunnsdelen handler om hvordan Oppdal kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2033.  

Planen skal sikre en balansert og bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og kommende generasjoner.

Arealstrategien i samfunnsdelen skal bidra til at de overordna målene for samfunnsutviklingen i Oppdal blir fulgt opp i kommuneplanens arealdel. Etter at kommunestyret har vedtatt samfunnsdelen med arealstrategi høsten 2023, skal denne kunne brukes til å foreta en vurdering av innspillene i arealdelen.

Eventuelle merknader til kommuneplanens samfunnsdel sendes skriftlig innen 8. september 2023.

Det er flere måter du kan gjøre dette på:

 1. Nettbasert skjema for Offentlig høring – høringssvar: 
 2. Merk henvendelsen tydelig med «Merknader til kommuneplanens samfunnsdel», og send til kommunen med en av følgende måter:
  • Kontaktskjema: oppdal.kommune.no/om-oss
  • E-post: post@oppdal.kommune.no
  • Post: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med:

Oppdal kommune ved Jan Kåre Husa, e-post: jan.husa@oppdal.kommune.no, eller

Plankontoret ved Nataliya Sikora, e-post: nataliya@plankontoret.net, telefon: 469 42 410.

Dokumenter:

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033

Planprogram

Saksutredning behandling formannskapet

Vedtak behandling formannskapet 

Planprogram for kommuneplan Oppdal - vedtatt i kommunestyret 02.02.2023

Kommunestyret fastsatte i møte 02.02.2023 planprogram for arbeidet med samlet kommuneplan for Oppdal kommune 2023-2033. Planprogrammet beskriver hensikten med revisjonsarbeidet, overordnede føringer som ligger til grunn, hovedtema som skal vektlegges, framdriftsplan for arbeidet og hvordan kommunen vil jobbe med medvirkning. Det skal på den måten bidra til en forutsigbar prosess for Oppdals innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet.

Planprogramdokument

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Planprogrammet legger føringer for arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen og beskriver:

 • Formål med planarbeidet
 • Problemstillinger som kommunen ønsker å drøfte i planarbeidet
 • Organisering av arbeidet
 • Planprosess og medvirkningsopplegg

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starter nå. Oppstart av selve planprosessen med kommuneplanens arealdel annonseres senere.

Merknader til planprogrammet og/eller innspill til planarbeidet med samfunnsdelen sendes innen 13.12.2022 til postmottak@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal.

Høring av planprogram og varsel om oppstart

Planprogram for kommuneplan Oppdal

Særutskrift kommuneplan for Oppdal kommune 2023 - 2033 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Audhild Bjerke, audhild@plankontoret.net tlf 932 07 349

Nataliya Sikora, nataliya@plankontoret.net tlf 469 42 410

Jan Kåre Husa, Jan.Husa@oppdal.kommune.no tlf 72 40 10 00

Kulturmiljøplan for Oppdal 2021-2030 - vedtatt plan

Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/51 kulturmiljøplan for Oppdal 2021-2030.

Planen er utarbeidet som kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel vil fortsatt være gjeldende når det kommer til arealdisponering. Planen virker som et kunnskapsgrunnlag ved rullering av kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner. Det betyr at områder eller objekt som i planen ønskes sikret gjennom kommuneplanens arealdel må tas inn ved rullering eller revidering. Planen vil danner også grunnlaget for kulturminner som tema i kommuneplanens samfunnsdel.

Planen vil uavhengig av status i kommuneplanens arealdel fungere som et kunnskapsgrunnlag i saksbehandling for plan-, byggesaker og annen arealdisponering. Planens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 revideres årlig.

Planen inneholder blant annet oversikt over aktører på kulturmiljøfeltet, kulturhistorisk oversikt, tilskuddsordninger, samt en handlingsdel.

Arbeidsgruppen for planen har bestått av:

 • Sjur Vammervold (kulturkonsulent)
 • Vegard Kilde (rådgiver byggesak)
 • Ragnhild Eklid (rådgiver landbruk)
 • Gro Aalbu (fagleder kultur, landbruk og miljø

Kulturmiljøplan

Kontinuitetsplan for Oppdal kommune vedtatt av kommunestyret 26.11.2020

Kommunestyret behandlet i møte 26.november 2020 «kontinuitetsplan for Oppdal kommune». I arbeidet med planen er det sett på hvordan kommunen kan opprettholde de viktigste delene av driften med stort fravær av arbeidskraft.

Kommunedirektøren har gått igjennom kommunens tjenestetilbud/oppgaver og vurdert hvordan kommunen vil løse de mest kritiske samfunnsoppgavene dersom landet skulle bli rammet av en pandemi med stort fravær, anslått til 30-40% i 5 uker.

Kommunen utfører mange oppgaver som til dels er lovbestemt. Ved en pandemi som medfører et fravær opp til 40%, vil samfunnet være i en unntakstilstand og kun de viktigste oppgavene vil bli prioritert. Langt de fleste av disse oppgavene vil helse- og omsorgsektoren, oppvekstsektoren og teknisk sektor ha ansvar for. Planforslaget beskriver de vurderingene som disse enhetene har gjennomført.

Kontinuitetsplan for Oppdal kommune: (.pdf)

Strategisk næringsplan 2019-2030

Planen ble vedtat i kommunestyret 30.09.2019. Planen finner du her: Strategisk næringsplan 2019-2030

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023

Planen ble vedtat i kommunestyret 26.06.2019. Planen med vedlegg finner du her: Delplan idrett og fysisk aktivitet. 

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 - Revisjon 002. Revidert etter vedtak i kommunestyret, sak 19/49 den 9.5.2019

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 - Revisjon 002. Revidert etter vedtak i kommunestyret, sak 19/49 den 9.5.2019

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 Handlingsplan

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - vedtatt i kommunestyret 7.2. 2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - vedtatt i kommunestyret 7.2. 2019

Vedtak om ekspropriasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 16-2. Gjevilvassveiene

Dokumenter:

Vedtak om ekspropriasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 16-2. Gjevilvassveiene. Kommunestyrets behandling 

Oppdatert status for forhandlinger om avtale om forhåndstiltredelse og avtaleskjønn pr 12.12.2018 

Vedlegg:

1 Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene, planbestemmelse og konsekvensutredning, vedtatt av Oppdal Kommunestyre i møte den 22.06.2016 sak 16/47 

2 Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 02.02.2017 - Klagebehandling områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - reguleringsplan stadfestes 

3 Grunneierliste med kart der grunneiere/rettighetshavere går frem 

4 Brev fra Oppdal kommune datert 26.10.2018 m/forslag til avtale og grunneierliste 

5 Brev fra Oppdal kommune datert 15.11.2018 m/grunneierliste 

6 Oversikt over undertegnede tiltredelsesavtaler/avtaler om avtaleskjønn 

7 Mottatte merknader fra berørte grunneiere/rettighetshavere 

8 Mottatte merknader fra andre interessenter 

9 Liste over hvilke grunneiere/rettighetshavere ekspropriasjon er rettet mot (Ekspropriater) 

10 Fylkesmannens brev av 10.10.2017 - Klagebehandling vedtak om ekspropriasjon 

11 Eksempel på inngått avtale om forhåndstiltredelse og avtaleskjønn 

12 Brev fra Oppdal kommune datert 30.08.2018 med grunneierliste, samt oversikt over fremmøtte 

13 Brev fra Oppdal kommune datert 20.11.2018

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015


Publisert: 05.02.2016
Sist endret: 26.01.2021 09.22