Høringer og vedtatte planer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Varsler om arbeid med nye reguleringsplaner vil bli kunngjort her. 

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Nonshøseter hytteområde

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av Lars Dørum varsles det om

oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Nonshøseter hytteområde,

del av gnr/bnr. 230/14.

 

Spørsmål eller innspill kan rettes til:

E-post: post@olafjosne.no  ev. tlf. mob - 93639487 

Frist for innspill settes til 05.05.2023 

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsling

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Oppdal sportshall og fotballhall

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering
for Oppdal sportshall og fotballhall. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra
Oppdal kommune som er forslagsstiller.

Formålet med planen er å legge til rette for ny fotballhall med tilhørende infrastruktur. Området
ligger om lag 700 meter vest for Oppdal sentrum og omfatter grusbanen mellom Oppdal sportshall
og Ålma samt planområdet for gjeldende reguleringsplan for Oppdal sportshall. Ny
detaljreguleringsplan vil således innebære en sammenslåing med eksisterende detaljreguleringsplan
for Oppdal idrettshall (sportshall).

Innspill til planarbeidet sendes innen 27.03.23 til: post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Eirik Eingrind, tlf. 977 27 977 eller Oppdal
kommune v/Marte Kleveland Dørum, tlf. 48 14 02 78.

Oppstartsvarsel

Fotballhall - omriss

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte

 

Varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Oppdal miljøstasjon

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet i arbeidet med detaljreguleringsplan Oppdal miljøstasjon. Oppstart av planarbeid ble varslet 09.01.20.

Etter at det ble avdekket behov for å utrede behov for erosjonssikring langs Driva og Ålma er det nødvendig å utvide planområdet for å sikre nok areal til å gjennomføre eventuelle tiltak. Foreslått utvidelse omfatter elve-strekningene av Driva og Ålma. Opprinnelig planområdet med foreslått utvidelse er vist på kartutsnitt.

Innspill til planarbeidet sendes innen 15.03.2023 til:
post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Ragnhild Grefstad tlf. 97 12 30 12, eller Oppdal kommune v/ Marte Kleveland Dørum tlf. 48 14 02 78

Varsel om utvidelse av planområdet

Kartutsnitt

Varsel om oppstart av detaljregulering av fritidsbebyggelse i Håggåløkkja

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse i Håggåløkkja i Oppdal kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra grunneier Dagfinn Østerlie.

Innspill til planarbeidet kan sendes til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Ola Setroms veg 17, 7340 Oppdal innen 17.03.23

Kunngjøringstekst

Planavgrensning

Planiniativ

Referat fra oppstartsmøte

Mulighetsstudie, Troll arkitektur 2022

Vurdering av naturmangfold, Norconsult 2022

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Mattishåggåsætra

I medhold av Plan -og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Knut Tørstad varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Mattishåggåsætra, dette vil være endring av en eldre reguleringsplan for SNEVE, gnr/bnr. 92/1.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:

E-post: post@olafjosne.no
Frist for innspill settes 15.02.2023

Oppstartsmøte 

Varsel 18.01.2023

Revidert planinitiativ

Endring av planområde, regulering av skiløypenettet Stølen - Fjellskolen - Vora

Viser til tidligere varslet oppstart av dette planarbeidet, oktober 2020. Etter innspill fra Ola og Olaug Gisnås (321/1) og Håvard Holden (321/2) har kommunen gjennomført en befaring av en foreslått endring av løypetraséen mellom Stubblivegen og Pøta, øst for Vora. Løypeendringen ligger innenfor eiendommene til de som har fremmet forslaget.

Merknader til den foreslåtte endringen av skiløypetraséen sendes innen den 20.02.23.
E-post: post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Berkåk

Kunngjøring

 

Endring av varslet oppstart av reguleringsarbeid for fritidsbebyggelse Rønningen Nedre, gnr. 302/3

Synspunkter på de foreslåtte utvidelsene av planområdet sendes innen 26.10.22 til post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Utvidelse av planområdet

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Vangslia Fjellandsby

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel

Mulighetsstudie for skredsikring

Geoteknisk vurdering skredvoll 

Endring av varslet reguleringsarbeid for Høgmo barnehage - utvidelse av planområdet

Vi har funnet det nødvendig å utvide planområdet fra slik det først ble varslet.

Utvidelsen gjelder et areal på 128 m2 mellom boligeiendom på gnr/bnr. 288/104 og Høgmo barnehage (gnr/bnr. 288/133). I kommuneplanens arealdel er dette arealet vist til arealformål privat og offentlig tjenesteyting og er avsatt som en del av arealgrunnlaget for barnehagen.

Planområdet er også utvidet med vegareal av Elgfaret og Gorsetvegen som grenser til barnehagen. Dette for å få med frisiktlinjene for avkjørselen fra barnehagen. Frisiktlinjene vil avgrense sonene med krav om frisikt mellom veiene og avkjørselen, i tråd med vegvesenets vegnormal. Dette medfører tiltak for frisikt kun innenfor barnehagens areal.

Innspill om utvidelsene av planområdet sendes innen 29.08.2022 til:
post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Nataliya Sikora tlf.46942410, eller Oppdal kommune ved Marte Kleveland Dørum, tlf. 48140278.

Kartutsnitt med utvidelse av planområdet 

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte - Høgmo barnehage (Fra opprinnelig varsel)

 

Varsel om oppstart av planarbeid - Høgmo barnehage og P. K. Gorseths veg

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med to nye reguleringsplaner i Oppdal, P.K. Gorseths veg og Høgmo barnehage. Plankontoret utarbeider planene på oppdrag fra Oppdal kommune.

Formålet med reguleringsplanen for Høgmo barnehage er å utvide området for barnehage med tilhørende infrastruktur.
Formålet med reguleringsplanen P.K. Gorseths veg er å endre formålet for barnehage til boligbebyggelse på grunn av planlagt utvidelse av eksisterende Høgmo barnehage.

Spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Nataliya Sikora tlf. 46942410 eller Oppdal kommune v/Marte Kleveland Dørum, tlf. 48140278.

Innspill til planarbeidet sendes innen 26.08.22 til:
post@plankontoret.net eller
Plankontoret,
Myrveien 1, 7391 Rennebu

 

Varsel oppstart Høgmo barnehage

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte - Høgmo barnehage

Varsel oppstart P. K. Gorseths veg

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte - P. K. Gorseths veg boligområde 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for fritidsbebyggelse Rønningen Nedre

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse i et
område på gnr. 302, bnr. 3, ca 4 km nordøst for Oppdal sentrum, mellom Gamle Kongevei og E6.
Forslagsstiller er Grønn hytteglede AS. Plankontoret er engasjert til å bistå i utarbeidelsen av detaljreguleringsplan.

Innspill med synspunkter til reguleringsarbeidet sendes innen den 22.08.22 til:
post@plankontoret.net eller
- Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

 

Varsel

Planinitiativ detaljregulering

Referat fra oppstartsmøte

Plankartskisse

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan (endring av gjeldende bebyggelsesplan) for Munkvoldhovden

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan (endring av gjeldende bebyggelsesplan) for Munkvoldhovden

 

Varsel om oppstart og planprogram for skiløyper Gjevilvassdalen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og vedtak i utvalg for bygg- og arealplansaker den 15.03.2022 varsles oppstart av arbeid og høring av planprogram for områdereguleringsplan skiløyper i Gjevillvassdalen.

Varsel om oppstart

Forslag til planprogram

Særutskrift - behandling i BYAR

Kart og ortofoto

Innspill til planarbeidet og/eller merknader til planprogrammet sendes innen 18.05.2022 til: post@oppdal.kommune.no eller

Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til endring av detaljreguleringsplan for Breesbekken hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til endring av detaljreguleringsplan for Breesbekken hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Klebergerget Nord

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kleberberget Nord

Nytt varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nedre Stølslia hytteområde

Planinitiativ

Varsel

Oppstartsmøte

Nytt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Nytt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljplan for fritidsboliger Sandbekkhaugen i Stølen

Planiniativ

Oppstartsmøte

Varsel om oppstart til sektormyndigheter

Plankart

Varsel om oppstart av planarbeid E6 Fagerhaug - Seierdalsveien

Varsel om oppstart med vedlegg

Varsel om igangsatt planarbeid Gorset hyttefelt

Varsel om igangsatt planarbeid Gorset hyttefelt

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan Bjørkmoen 5 boligområde, de av gnr./bnr. 283/118 og gnr./bnr. 284/1

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan Bjørkmoen 5 boligområde, de av gnr./bnr. 283/118 og gnr./bnr. 284/1

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel om oppstart med detaljreguleringsplan Stavåløkken østre, endring del av gnr./bnr. 291/1

Varsel om oppstart med detaljreguleringsplan Stavåløkken østre, endring del av gnr./bnr. 291/1

Planinitiativ

Oppstartsmøte

Varsel om igangsatt detaljregulering for Bregnevegen 7 og 9 (gnr. 47, bnr.14) i Oppdal

Med hjemmel i §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering for eiendommene Bregnevegen 7 og 9 (gnr. 47, bnr. 14) i Oppdal sentrum.

Planområdet ligger mellom Ola Setroms veg (tidligere E6) og Bregnevegen, i et etablert boligområde rett sør for sentrumsområdet i Oppdal. Planens avgrensning er vist på side 2 i dette brevet. Norconsult utarbeider reguleringsplan og fremmer rammetillatelse på oppdrag fra Marion eiendom AS.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsarealer og teknisk infrastruktur. Se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte for mer informasjon om prosjektet.

Felles behandling av plan og byggesak
Det legges opp til felles behandling av plan og byggesak. Det vil si at søknad om rammetillatelse vil følge reguleringsplanforslaget og behandles sammen med planforslaget, jf. plan- og bygningslovens § 12-15.

Innspill til planarbeidet
Du kan sende innspill til oppstartsvarselet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal, innen 23.11.20.


Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du ta kontakt med Norconsult v/Leif Conradi Skorem, tlf. 97079858 eller leif.conradi.skorem@norconsult.com.

Vedlegg:

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

plan2

plan

Varsel om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for skiløypenettet Stølen-Fjellskolen-Vora.

Oppstartsvarsel

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Kartomriss planområde

Varsel om oppstart av arbeid med det.reg. plan ford Brandhaugan II, del av gnr/bnr 191/1

Varsel om oppstart av arbeid med det.reg. plan for Brandhaugan II, del av gnr/bnr 191/1

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt – endring, del av gnr/bnr. 328/1

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt – endring, del av gnr/bnr. 328/1

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Larshølen, Driva

Larshølen, omriss

Planinitiativ med anmodning om oppstartsmøte for detaljregulering av Larshølen

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nyhaugen hytteområde - endring, del av gnr/bnr. 316/7 i Oppdal kommune

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan Haugland hytteområde, del av gnr/bnr 219/2 i Oppdal kommune

Oppstartmøte

Planinitiativ

Varsel 24.3

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2, gnr/bnr 204/1

Planinitiativ

Utsending til hjemmelshavere

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie, gnr/bnr. 226/7 i Oppdal kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie, gnr/bnr. 226/7

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal miljøstasjon

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal miljøstasjon i Ålma. Planforslaget blir utarbeidet av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune.
Formålet er å legge til rette for utvida areal til Oppdal miljøstasjon, samt å regulere selve anlegget med tilhørende bygninger som i dag ikke er regulerte. Adkomsten fra Vikavegen og Mælesvollvegen langs Ålmvegen er også inkludert i planen, da det er aktuelt å bredde ut vegen. Plassering av lager av kompost fra renseanlegget er en utfordring som er tenkt løst i planarbeidet.
Innspill til planarbeidet sendes innen 06.02.2020 til:

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal miljøstasjon

Varsel om oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Fritidsparken i Kåsen

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Fritidsparken i Kåsen i Oppdal. Plankontoret utarbeider planen på oppdrag fra Oppdal kommune.

Planområdet ligger i Kåsen, om lag 1,5 km nordøst for Oppdal sentrum. Deler av planområdet er gjennom dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan tatt i bruk til ski- og skiskytteranlegg, samt sykkelløyper. Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare rammer for videre utvikling av anleggene i området.

Frist for innspill er satt til 20.01.2020 og sendes til post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Kommunestyrets behandling

Varsel om oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Fritidsparken i Kåsen

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte

Referat brukermøte

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend, del av gnr/bnr. 232/1, 232/5, 232/11 og 241/1

Varsel om oppstart
Oppstartsmøte
Planinitiativ

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hindsetenga, del av gnr/bnr. 214/2.

Varsel om oppstart
Oppstartsmøte
Planinitiativ

Varsel om oppstart av planarbeid - Rv. 70 Oppdal - Sunndalsøra - gang- og sykkelveg Brudalen - Festa

Varsel om oppstart med vedlegg

Høring av reguleringsplaner

Forslag til detaljreguleringsplan for Høgmo barnehage

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 06.12.2022 sak 22/64  å sende forslag til detaljreguleringsplan for Høgmo barnehage på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny Høgmo barnehage med tilhørende infrastruktur. Deler av eksisterende friområde foreslås bevart.

Eventuelle merknader må innen 30.01.2023 sendes til: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal, eller på e-post post@oppdal.kommune.no 

Plankart

Planbestemmelser Høgmo barnehage 1. gangs behandling

Saksprotokoll

Planbeskrivelse Høgmo barnehage

ROS-analyse

Forslag til detaljreguleringsplan for Stølstrøa

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.11.22, sak 22/56, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Stølstrøa på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for opptil 18 enheter med fritidsleiligheter fordelt på 4 frittstående leilighetsbygg, med tilhørende infrastruktur. Planområdet er 2,65 dekar stort og ligger omtrent 400 meter nordøst for Stølen skisenter, på nordsiden av Gardåvegen, omtrent 3 km nordøst for Oppdal sentrum. Fritidsboligene skal knyttes til kommunalt vann-, avløp- og overvannsnett.

Eventuelle merknader må innen 18. januar 2023 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal"

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

ROS-analyse

Mulighetsstudie

Solstudie

Illustrasjon gesimshøyde

Særutskrift førstegangsbehandling

 

 

Forslag til detaljregulering for Stavåløkken østre - endring - Høring

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 18.01.22, sak 22/2, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkken østre - endring på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger på Stavåløkkja, på oversiden av Gamle Kongeveg, ca. 9 km nordvest for Oppdal sentrum og er ca.150 da stort. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via Østre Stavåløkkjvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for 8 nye tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt adkomst til tomt gnr/bnr 292/57 som ikke har innregulert egen atkomst. Det er også foreslått et avløpsanlegg i nedre del av området som er felles for ny og etablert bebyggelse.

Eventuelle merknader må innen 29. april 2022 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart
Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=973fa620-e3e6-4420-9a59-6db8d851b6d8

Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 18.01.22, sak 22/1, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er ca. 125 da., og ligger på nordsiden av Rv70 og østsiden av Osvegen, ca. 11 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra Osvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg. Planforslaget legger til rette for fortetting i området, 17 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, annet uteopphold, turdrag, vei, vann og avløp. Ved eventuelt sluttvedtak vil ny plan erstatte gjeldende plan for Brandhaugan hytteområde fra 2011.


Eventuelle merknader må innen 8.april 2022 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart
Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=c59fbe67-54ac-4713-9aa2-cdc963f9caff

Forslag til endring av reguleringsplaner - Kvammslia hytteområde og Skarvassosen hyttefelt

Utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.09.21, sak 21/58 og 09.11.21, sak 21/67, vedtatt å sende forslag til endring av reguleringsbestemmelser for Kvammslia hytteområde og Skarvassosen hyttefelt på høring og offentlig ettersyn som følger:

I reguleringsplanen for Skarvassosen hyttefelt (plan-ID 2009004) tas det inn en ny bestemmelse til «§3 Fellesområder» med følgende ordlyd:
"Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2.

 1. Brøyting utføres slik at det ikke går utover kvaliteten på kryssende skiløype.
 2. Vegen stenges med bom, slik at kun bruksberettigede/oppsittere, har adgang til å bruke vegen."
 • I reguleringsplan for Kvamslia hytteområde (plan-ID 1994010) tas setningen «Gamle Skardvegen tillates ikke vinterbrøytet lenger enn til og med avkjørsel til Kvammslia Nedre hytteområde» i punkt 6.1 i bestemmelsene ut.

I reguleringsplan for Kvammslia hytteområde søkes det om at siste setning i punkt 6.1 i bestemmelsene endres fra «Gamle Skardvegen tillates ikke vinterbrøytet lenger enn til og med avkjørsel til Kvammslia Nedre hytteområde» til «Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2» (se figur 1 i oversiktskart vedlagt søknaden eller digitalt plankart).

I reguleringsplan for Skarvassosen hyttefelt søkes det om å ta inn en ny fellesbestemmelsene med følgende ordlyd: «Gamle Skardvegen tillates vinterbrøytet fram til parkering Fa2.»

Eventuelle merknader må innen 7.desember 2021 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Søknad om planendring
Oversiktskart
Særutskrift sak 21/67
Særutskrift sak 21/58


Digitale plankart finner du her.

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har kommunestyret i møte 31.05.21, sak 21/81, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrende Øvre på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for 10 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planområdet ligger ved Oppdal Skisenter - Stølen, ca. 2,7 km øst for Oppdal sentrum og utgjør et areal på ca. 24,6 dekar. Adkomst til området er fra Gamle Kongeveg, via Gardåvegen og ved utvidet bruk av Øvre Gorsetråket. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett.

Eventuelle merknader må innen 3. september 2021 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
ROS-analyse
VA-notat
Overvannsnotat
VAO-plan
Skredrapport
Miljøfaglig rapport
Referat regionalt planforum
Utvalgets 1.gangs behandling
Kommunestyrets 1.gangs behandling


Digitalt plankart finner du her.

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Rv70 Brudalen - Festa, g/s-veg

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 20.04.21, sak 21/22, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Rv. 70 Brudalen - Festa g/s-veg på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger langs rv. 70, vest for Oppdal sentrum. Strekningen som reguleres er om lag 4,1 km lang, og går fra avslutningen av gang- og sykkelvegen øst for Brudalen til krysset mellom rv. 70 og Festavegen. Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for en sammenhengende gang- og sykkelveg, bussholdeplasser, noen avkjørselssaneringer på strekningen og kurveutbedring ved Tørvesgrenda. Reguleringsplanen skal avklare nødvendig areal som må erverves for å kunne gjennomføre tiltaket.

Eventuelle merknader må innen 9.juli 2021 sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
ROS-analyse
Utvalgets 1.gangs behandling


Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=522cb474-524c-4ec7-b962-fd716a86d5c2

 

Vedtatte reguleringsplaner

Mindre endring av reguleringsplan for Klettgjelan (1)

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Klettgjelan den 06.12.22. Vedtaket omfatter makeskifte mellom eiendom 271/368 (tomt H29) og grunneiendom 271/3, hvor tilsvarende areal avgis og tillegges tomta. Makeskiftet er nødvendig for at ønsket hyttemodell på eiendom 271/368 skal kunne realiseres.

Vedtak

Situasjonskart

 

Mindre endring av reguleringsplan for Klettgjelan (2)

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Klettgjelan den 06.12.22. Vedtaket omfatter inntegning av 4 meters byggegrense fra vann- og avløpsledning som går mellom eiendom 271/368 (tomt H29) og 271/369 (tomt H30). Dette for at reguleringsplanen skal være i henhold til bestemmelse 1.6.1 i kommuneplanens arealdel.

VA-plan med byggegrense

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Bjerkehagen

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Bjerkehagen den 01.12.22. Vedtaket omfatter endring av arealformålet på deler av eiendom 286/24, slik at eiendommen i sin helhet vises som boligformål. I tillegg omfatter vedtaket tomtedeling, hvor den opprinnelige tomta deles i to.

Tomtedeling

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Munkvollhovden II hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Munkvollhovden II hytteområde den 27.10.22. Endringen omfatter endring av arealformål innenfor tomt 179/104 og 179/72, slik at tomtene i sin helhet vises med fritidsformål. Før vedtaket var det ikke samsvar mellom tomtegrenser og fritidsformålet, hvor store deler av tomtene hadde arealformål jord- og skogbruk.

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Hornlia hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Hornlia hytteområde den 24.10.22. Endringen omfatter utvidelse av eiendom 188/37 og flytting av den ikke fradelte tomta H6 i reguleringsplanen.

Søknad om endring

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Støltrøa

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Støltrøa den 19.10.22. Endringen omfatter makeskifte på eiendom 298/25. Endringen er en opprydning av et tidligere vedtak, hvor makeskifte for tomta ble basert på feil utgangsareal.

Situasjonskart

Vedtak

Reguleringsplan for Stavåløkken Østre

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 06.10.22, sak 22/101, vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre.

Planen legger opp til fortetting i eksisterende hyttefelt, med 6 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Atkomst til området er fra Gamle Kongeveg via Østre Stavåløkkjvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.10.22.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal  eller på e-post: post@oppdal.kommune.no 

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

Sluttbehandling

VA-plankart

Mindre endring av reguleringsplan for Sandbekken hyttegrend

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Sandbekken hyttegrend den 02.09.22. Endringen omfatter makebytte av ca. 112 m2 mellom eiendom gnr/bnr. 156/61 og gnr/bnr. 156/3. Makebytte vil gjøre det mulig å sette opp garasje på hyttetunet til tomt 156/61.

Kart

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum den 29.08.22. Endringen omfatter endring av tomtedeling, der omtrent 9 m2 av eiendom 20/296 ble tillagt naboeiendommen 20/293. Grunnen til delingen var at regulert adkomstbredde fra kommunal veg og inn på eiendom 20/293 var for smal til at denne kunne bli etablert uten å berøre 20/296.

Kart

Vedtak

Mindre endring av reguleringsplan for Støltrøa

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Støltrøa dem 09.08.22. Endringen omfatter makeskifte på eiendommene gnr/bnr 298/30, 298/31, 298/39 og 298/25. I tillegg er bestemmelse §3.1 endret slik at utnyttelsesgraden på tomtene nå er endret fra BYA = 30% til BYA = 35%

Planbestemmelser - Støltrøa

Plankart - Støltrøa

Situasjonskart gnr 298 bnr 25

Situasjonskart gnr 298 bnr 30

Situasjonskart gnr 298 bnr 31

Situasjonskart gnr 298 bnr 39

Vedtak - Støltrøa

Detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.06.22, sak 22/30, vedtatt detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde.

Planen legger opp til fortetting i eksisterende hyttefelt, med 15 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur (planforslaget la opp til 17 tomter, men to av dem ble tatt ut i sluttbehandlingen). Atkomst til området er fra Osvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.07.22.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no 

Planbestemmelser

Plankart

VA-plankart

Utvalgets sluttbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Vangslia fjellandsby

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Vangslia fjellandsby den 28.06.22. Endringen omfatter deling av eiendommene gnr. 271, bnr. 251, 252, 253 og 254. Hver av disse fire eiendommene deles i to, med en grunneiendom pr. hytte/boenhet. Planbestemmelse § 3.1.1 åpner i utgangspunktet for oppføring av maksimum 3 boenheter pr. tomt. Bestemmelsen er nå endret, slik at unntak gjelder for tomtene som er delt i to. For disse tomtene tillates det oppført maksimum 1 boenhet pr. tomt. 

Vedtak

Tomtedelingsplan

Oppdaterte bestemmelser

Mindre endring av reguleringsplan for Vardammen hytteområde

Oppdal kommune fattet administrativt vedtak om endring av byggegrense mot dyrka mark den 23.06.22. Endringene består i at byggegrensen endres fra 20 meter til 10 meter. Endringene vises på plankart og i bestemmelsene. 

Vardammen hytteområde - Vedtak

Vardammen hytteområde - Bestemmelser

Vardammen hytteområde - Plankart

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre

Særutskrift etter sluttbehandling av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre

Planbeskrivelse for Gorsetgrenda Øvre

Plabestemmelse for Gorsetgrenda Øvre

Plankart for Gorsetgrenda Øvre

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 22.11.21, sak 21/77, vedtatt detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt.

Planforslaget legger til rette for at det kan etableres kjøreveg til enkelte fritidstomter, oppdatere plankartet slik at det stemmer overens med eiendomsgrenser, samt oppdatere reguleringsbestemmelsene. Planområdet er ca. 160 da., og ligger på Nerskogen, ca. 500 m fra grensa til Rennebu kommune. Adkomst til området er fra Nerskogvegen via Sørlivegen. Det legges ikke opp til flere byggetomter.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 16.12.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 09.11.21, sak 21/68, vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte hytteområde.

Planforslaget legger opp til fortetting i eksisterende hyttefelt, 8 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, hvorav noen av tomtene er flyttet i forhold til gjeldende plan. Ved eventuelt sluttvedtak vil ny plan erstatte gjeldende plan for Ramusslætte hytteområde fra 2002. Gjeldende plankart har store avvik mellom regulert veg og tomtegrenser og faktiske forhold, og nytt plankart retter opp i dette.

Planområdet er omtrent 136 da stort, og ligger ved inngangen til Gjevilvassdalen ca. 12 km vest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra Osvegen, videre via Klettstølvegen og Fremre Rasmusslætte. Noen av tomtene har adkomst videre fra Langbergvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.11.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 09.11.21, sak 21/69, vedtatt detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend.

Planområdet er ca. 330 da og ligger øst for Nerskogvegen ved Gregosen på Nerskogen, like sørvest for grensa mot Rennebu kommune. Adkomst til vestlig del av området er fra Nerskogvegen, og adkomst til den vestlige delen er fra Nerskogvegen via Sørlivegen.

Hensikten med planen er å oppgradere gjeldende reguleringsplan med helårs atkomst til den enkelte tomt. Gjeldende plan viser 5 godkjente tomter på eiendom gnr/bnr. 232/1 som ikke er bebygd. Planen viser også 4 godkjente tomter på eiendom gnr/bnr. 232/11 med justert beliggenhet. Den ene tomten flyttes (litt høyere opp i terrenget) i forhold til bekk som etter det nye aktsomhetskartet er vist med aktsomhetssone for flom. 2 tomter må flyttes i forhold til oppført fritidshytte, da denne ikke er oppført i tråd med plankartet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.11.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatt reguleringsplan for Fritidsparken

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 07.10.21, sak 21/97, vedtatt detaljreguleringsplan for Fritidsparken.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare rammer for videre utvikling av anleggene i området. Planen legger opp til videreutvikling av Oppdal fritidspark med mulighet for utøving av mange typer idrett og aktivitet, både i form av organisert idrett og uorganiserte aktiviteter og friluftsliv. Planen åpner blant annet for at sykkelklubben kan utvide sin aktivitet med nye løyper og tilrettelegging, men legger også opp til utviding av løypenettet for ski- og skiskyting, både vinterstid og med rulleskiløype om sommeren. Området rundt Elgtjønna skal ivaretas som nærturområde, og etablerte stier og løyper for friluftsliv, sommer som vinter, blir sikret.

Planområdet er ca. 560 da og ligger i Kåsen, sør for elva Ålma og om lag 1,5 km sørøst for Oppdal sentrum. Hovedadkomsten til planområdet er via krysset mellom E6 og Industrivegen og videre via Orkelsjøvegen. Adkomst til området kan også være via Industrivegen.

Plankontoret har utarbeidet planen på oppdrag fra Oppdal kommune.


Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 04.11.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart


Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.


Digitalt plankart finner du ved å klikke her.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 21.09.21, sak 21/60, vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen hyttegrend.

Planen legger til rette for 4 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt oppdatere plankart slik at det er samsvar mellom dette og faktiske eiendomsgrenser og infrastruktur. Planområdet er ca 180 da. stort, og ligger ca. 1,3 km nordvest for Fagerhaug sentrum. Adkomst til området er fra eksisterende avkjørsel fra Gamle kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til separate vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.10.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.


Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=91ea9332-d4a7-4576-bc0f-30e0db016c48

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 24.08.21, sak 21/45, vedtatt detaljreguleringsplan for Haugland hytteområde.

Planområdet er ca. 25 da., og ligger ved Haugland/Stensheim, øst for Nerskogvegen ca. 8 km nordvest for Oppdal sentrum. Planen legger til rette for 7 nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, annet uteopphold, vei vann og avløp.
Adkomst til området er fra Nerskogvegen med avkjørsel til Stensesvegen og videre via privat gårdsveg. Vannforsyning til bebyggelsen tilkobles Vognill vannverk og avløp tilknyttes avløpsnett opparbeidet for Vognill boligområde.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.09.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie - endring

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 24.08.21 vedtatt endring detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie

Planforslaget ble opprinnelig vedtatt i 16.03.21, men vedtaket ble påklaget. Klagen ble behandlet i utvalg for bygg- og arealplansaker og klagen ble tatt til følge og planforslaget ble endret. Endringen gjaldt flytting av støyskjerm.

For mer informasjon vises til de vedlagte plandokumentene.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 01.09.21

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets klagebehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her. (Tas forbehold om at flytting av støyskjerm ikke er oppdatert i det digitale kartet).

Vedtatt detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 16.03.21 vedtatt detaljreguleringsplan for Brudalen boligsameie

Planområdet er ca. 2,8 da og ligger på Sessåkran mellom gamle riksveg og Rv70, ca. 8 km nordvest for Oppdal sentrum.

Planforslaget legger til rette for at den gamle butikken, Dørum Handelslag, kan ombygges til leilighetsbygg med 5 nye leiligheter i tillegg til de 3 som allerede er etablert i bygget. Adkomst til området er ved utvidet bruk av avkjørsel fra Rv70 og via Hindsetvegen. Bebyggelsen kobles til privat avløpsanlegg og vannledning fra Vognill vannverk.

For mer informasjon vises til de vedlagte plandokumentene.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.03.21

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=e943a709-3e2f-41e9-99a6-3f38987c8e10

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 16.02.21, sak 21/6, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend.

Planområdet er ca. 17 da og ligger mellom dalstasjonen i Vangslia skisenter og Skjørdøla, ca. 3 km vest for Oppdal sentrum. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg gjennom flateregulering. Adkomst til området er ved utvidet bruk av Kjerkvegen og via eksisterende avkjørsel Øvre Vangstunet. Det skal opparbeides ny hovedadkomst til de nye tomtene. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vann- avløpsledning.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.02.21.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: Kommunekart

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 28.01.21, sak 21/4 vedtatt detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend

Planområdet er på ca. 39 da., og ligger i nordenden av Skarvatnet. Planforslaget legger opp til å erstatte to fritidstomter i gjeldende plan med tre mindre tomter. Sommeradkomst til området er fra Nerskogvegen. Vinterparkering vil skje på utvidet P-lass ved Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.21

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets anmodning og mekling

Kommunestyrets sluttbehandling og meklingsresultat

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Planbeskrivelse

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=d436e19e-a66c-47ca-9bfc-7c9c44885eac

Vedtatt detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 19.01.21, sak 21/1 vedtatt detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde.

Planområdet er ca. 23 da og ligger på østsiden av Skarvatnet, ca 1,2 km fra sørenden av vatnet. Planen legger opp til to nye tomter for fritidsbebyggelse og adkomstvei til eksisterende tomter som i dag ikke har veg. Adkomst til området er fra Nerskogvegen og bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.01.2021.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i servicetorget i rådhuset.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=feedcb65-00eb-4519-b8da-2b99e9faacd2

Godkjent detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 26.10.2020 godkjent detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen, med følgende endringer:

 •  For områder hvor det er dokumentert flomfare, må det legges inn hensynssone for fare.
 •  Ny bestemmelse med følgende ordlyd legges til: "Alle relevante risiko- og sårbarhetsforhold skal være utredet, og det skal være avklart at byggverk er sikret mot flom i tråd med kravene i TEK17, før det kan gis byggetillatelse."
 • Ny bestemmelse med følgende ordlyd legges til: "Før det kan gis byggetillatelse, må det foreligge en forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av tiltak for å utbedre broen over Ålma i Ola Setroms veg, og nødvendige forebyggende tiltak i og langs elva."

 Planen ble vedtatt av kommunestyret 12.12.19, sak 19/176. Fylkesmannen og NVE  hadde innsigelse til planen knyttet til at deler av den aktuelle tomta, samt adkomstvegen, vil ligge flomutsatt ved en 1000-årsflom. Det ble ikke oppnådd enighet i mekling. Planen ble derfor sendt til departementet for endelig avgjørelse.

 Departementet har kommet fram til at reguleringsplanen for ny brannstasjon i Klokksvingen kan godkjennes, men med noen endringer og vilkår. Departementet har lagt vekt på kommunens akutte behov for ny brannstasjon og at vedtatt lokalisering er en forbedring sammenlignet med dagens situasjon.

Departementets vedtak kan ikke påklages.

Brev av 26.10.20 fra KMD

Kommunestyrets sluttbehandling

Kommunestyrets anmodning om mekling

Bestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

 Digitalt plankart finnes her: https://kommunekart.com/?urlid=92f7dbc5-cd44-4f91-b979-ea2d3837f63e

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 25.08.20, sak 20/43 vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre Hytteområde

Planområdet er omtrent 100 da., og ligger sør for Gjevilvassosen, på østsiden av Osvegen, ca. 14 km nordvest for Oppdal sentrum.

Hensikten med planen er å legge til rette for 5 nye fritidstomter fordelt i planområdet, samt regulere inn skiløypetrase og sosiale møteplasser. Adkomst til området er ved utvidet bruk av avkjørsel fra Osvegen og videre opp Klettstølvegen. Bebyggelsen skal kobles til Vardammen vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 23.09.2020.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalg for bygg- og arealplansaker i møte 25.08.20, sak 20/44, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II

 Planområdet er ca. 65 da og ligger i Stølslia, ca 3,3 km nordøst for Oppdal sentrum.

Planen legger til rette for to frittliggende fritidsboliger med tilhørende anlegg (på tomter vist som H1 og H2 på plankartet) og viser utvidelse av tomt gnr/bnr 298/51 med endret atkomst. Det er vist alternativ atkomst under bakkenivå mellom hytta på gnr/bnr 298/51 og de to nye hyttetomtene. I tillegg foreslås justering av tomtegrensene til tomt gnr/bnr 302/103 slik at bebyggelsen ligger innenfor tomtegrensene. De fradelte tomtene gnr/bnr 302/100, 101 og 102 i gjeldende plan tas ut.

Adkomst til området er ved utvidet bruk av Støllivegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vann- avløpsledning.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 23.09.20.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

 Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=a0db7a00-7453-42d3-81cb-17669a6af1eb

Vedtatt detaljreguleringsplan for Myrtrøråket Boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 25.08.20, sak 20/45 vedtatt detaljreguleringsplan for Myrtrøråket Boligområde.

Planområdet er ca. 2 da og ligger like nord for Vognillsbua, ca. 6,5 km vest for Oppdal sentrum. Hensikten med planen er å etablere to nye boligtomter. Adkomst til området er fra Rv.70 og ved utvidet bruk av Myrtrøråket. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og kommunalt avløpsnett.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.09.20

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=c7b57fe2-099c-4ced-847a-54b79bc1617c

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 28.08.20, sak 20/46 vedtatt detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde.

Planområdet er ca. 20 da og ligger sør for Haugelva, mellom Ångårdsvatnet og Dalsvatnet, ca. 34 km vest for Oppdal sentrum. Planen legger til rette for tomter til fritidsbebyggelse. Det er vist til sammen fem fritidstomter i planen, inkludert to eksisterende fritidsboliger.

Adkomst til området er fra Storlidalsvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.09.20

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=11c8f92b-8f59-4345-a4e3-e58f020fdd48

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 25.06.20, sak 20/74, vedtatt detaljreguleringsplan for

Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser.

Planområdet er ca. 43 da., og ligger ca. 3,3 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er fra Kjerkvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløp. Hensikten med planen er å etablere parkeringsplass på en parsell nedenfor Prestløkkja hytteområde. Arealet nedenfor er vist til fritidsbebyggelse, hvor det er foreslått flateregulering. Dette legger til rette for ca. 20 fritidsboliger med tilhørende anlegg. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 08.07 2020.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Kommunestyrets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=7ecd03fc-e198-45da-a58e-7d4dac15ee0d

Vedtatt detaljreguleringsplan for Jotunet

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 16.06.20, sak 20/33 vedtatt detaljreguleringsplan for Jotunet.

 Planområdet er ca. 6,5 da., og ligger på oversiden av Gamle Kongeveg, ca. 2 km. nord for Fagerhaug sentrum. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Planområdet er i all hovedsak utbygd, og bebyggelsen er tilkoblet privat anlegg for vannforsyning og avløp.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 24.06.20

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her: https://kommunekart.com/?urlid=1cef57b8-676b-4f8a-92ce-f3f2de835687

Vedtatt detaljreguleringsplan for Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 30.01.20, sak 20/12, vedtatt detaljreguleringsplan for Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7.

 Planområdet er på ca. 15 da., og ligger i området Tjønnkåsen, ca. 1,5 km sørvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved utvidet bruk av Tjønnkåsvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse, 11 tomter, med tilhørende infrastruktur, lekeareal og parsellhage.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.02.2020.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

ROS-analyse

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

 Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=4c200b04-2aa0-4e77-b7d1-a40ad2a952e6

Vedtatt detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har utvalget for bygg- og arealplansaker i møte 28.01.20, sak 20/5 vedtatt detaljreguleringsplan for Utesto – Gjelhaugen.

Planområdet er ca. 240 da., og ligger i Storlia på nordøstsiden av Storlidalsvegen, ca. 40 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen og videre opp Brandhaugdalsvegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vann- og avløpsanlegg. Hensikten med planen er å dele eksisterende tomter på gnr/bnr 156/27 og gnr/bnr 156/46, og regulere inn 7 nye hyttetomter. I tillegg blir eksisterende plan oppgradert slik at oppmålte tomter og opparbeidede veier og infrastruktur er vist i tråd med faktiske forhold.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 05.02.2020.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Utvalgets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Digitalt plankart finner du her:

https://kommunekart.com/?urlid=c2865739-b1b5-46cf-94ed-6a91d1e41ce3

Vedtatt detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 12.12.19, sak 19/177, vedtatt detaljreguleringsplan for Svahøa Skiferbrudd.

Planområdet er ca. 303 da., og ligger i den nordøstre delen av Svahøa, ca. 3,4 km. i luftlinje vest for Nerskogvegen. Adkomst til området er Svahøvegen. Planen legger til rette for uttak av skifer. Årlig uttaksmengde forvetes å ligge på ca. 15 000 m³. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, der området er vist til råstoffutvinning.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 22.01.20.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Andelssagtomta

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 12.12.19, sak 19/175, vedtatt detaljreguleringsplan for Andelssagtomta.

 Planområdet er på ca. 10 da., og ligger langs sørsiden av E6, ca. 1,5 km nordøst for Oppdal stasjon. Adkomst til området er fra Nordre Industriveg. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Hensikten med planen er å legge til rette for to nye bygg med tilhørende utelager, parkering- og manøvreringsareal. Tomta er regulert til kombinerte formål næring/forretning/kontor/lager.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 15.01.2020.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Kommunestyrets sluttbehandling
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart
VA-plankart
ROS-analyse

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Godkjent detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 24.09.19. godkjent detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde.

 Planen ble godkjent av kommunestyret 18.10.18, sak 18/110. Fylkesmannen hadde innsigelse til planen på grunn av reindriftsinteressene i området. Det ble ikke oppnådd enighet i mekling. Planen ble derfor sendt til departementet for endelig avgjørelse. Departementet har lagt vekt på at området er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan, og at detaljreguleringen ikke er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til reindrift.

 

Kommunestyrets vedtak

Brev av 24.09.19. fra KMD

Planbestemmelser

Plankart

VA-plankart

Vedtatt detaljreguleringsplan for Veslgjerdet hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 26.08.19, sak 19/66, vedtatt detaljreguleringsplan for Veslgjerdet hytteområde.

 Planområdet er ca. 111 da., og ligger på østsiden av Nerskogveien, ca. 4 km sør for Skarvassosen, og ca. 10 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogveien. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og ha privat avløpsanlegg. Planen legger opp til fortetting med 6 nye hyttetomter i tillegg til 21 tomter i gjeldende plan.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder 04.09.19.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Skarvatnet

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 26.08.19, sak 19/65, vedtatt detaljreguleringsplan for Skarvatnet.

 Planområdet er ca. 70 da., og ligger sør for Skarvatnet, på vestsiden av Nerskogvegen, ca. 14 km nordvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogveien. Bebyggelsen er koblet til eksisterende privat vannforsyning og avløpsanlegg. Hensikten med planen er å vise byggeareal som samsvarer med kommuneplanens arealdel. Planen legger opp til utvidelse av 5 tomter etter ønske om tilbygg. Utvidelsen utgjør til sammen ca. 800 m².

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 04.09.19.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Breesgård Turistsenter 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 26.08.19, sak 19/64,  vedtatt detaljreguleringsplan for Breesgård Turistsenter.

Planområdet er ca. 102,5 da., og ligger knapt 1 km sørvest for Festa. Adkomst til området er  fra RV 70. Bebyggelsen på tomtene H1 – H12 og U1 – U5 skal ha vannforsyning fra Svorunda vannverk. Tomtene H1 – H12 skal kobles til felles avløpsanlegg, AVL1. Tomtene U1 – U5 skal kobles til felles avløpsanlegg, AVL2. Hensikten med planen er å vise arealformål slik planområdet er utbygd, og hytter eid av andre med egen tomtegrunn (H1 –H12). Man ønsker i tillegg å regulere inn 5 tomter (U1 – U5) til utleiehytter. Disse tomtene skal ikke fradeles.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 04.09.19. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 27.05.19, sak 19/40, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen hyttegrend. 

Planområdet er ca. 40 da., og befinner seg mellom heistrasé og østre nedfartsløype i Stølen skisenter. Området ligger ca. 2 km nordøst for Oppdal sentrum, på nordsiden av Gamle Kongeveg og Gardåvegen. Planen legger opp til 54 nye hytter på selveiertomter. Planen innebærer i tillegg at det bygges en tunnel under skinedfarten i sør for adkomst til området. Vannforsyning og avløp skjer ved tilkobling til eksisterende kommunalt nett.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 12.06.19.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Aunevegen 57

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 07.05.19, sak 19/37, vedtatt detaljreguleringsplan for Aunevegen 57.

 Planområdet er knapt 2,4 da., og ligger mellom Aunevegen og RV 70 nord for Oppdal Videregående Skole. Planforslaget legger til rette for etablering av to leilighetsbygg med hhv 4 og 6 leiligheter. Adkomst til planområdet er fra Aunevegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 15.05.19.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslætte hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har bygningsrådet i møte 08.04.19, sak 19/28, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslætte hyttegrend.

Planområdet er ca. 150 da., og ligger sør for Gjevilvassosen, på østsiden av Osvegen, ca. 14 km nordvest for Oppdal sentrum. Planområdet består av 26 bebygde tomter. Planområdet foreslås fortettet med 4 nye tomter. Adkomst er ved bruk av eksisterende vegnett. Vannforsyning og avløp skjer ved tilkobling til Vardammen VA.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.04.19.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 07.03.19, sak 19/28, vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS.

Planområdet er ca. 516 da., og ligger vest for Driva elv ved Skoresbrua. Areal avsatt til næringsbebyggelse er 42 da. Adkomst til området er fra Båggåstrondvegen. Sætrumsmovegen foreslås omlagt over en strekning på ca. 400 meter. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et lukket, landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret. Anlegget skal ha egen vannforsyning fra brønner i området. Avløpsvann føres til egen lagune ved det kommunale renseanlegget i planområdet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.03.2019.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Kommunestyrets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 28.01.19, sak 19/4, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde.

Planområdet er ca. 103 da., og ligger øst for Skarvatnet på begge sider av Nerskogvegen, ca. 16 km fra Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsler. Planforslaget viser seks nye tomter, tre på hver side av Nerskogvegen. Ny bebyggelse skal ha felles vannforsyning fra to borebrønner, og separate avløpsanlegg.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 08.02.19.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bygningsrådets sluttbehandling

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har kommunestyret i møte 15.11.18, sak 18/117, vedtatt endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum

 ndringene gjelder BS 14 og BS15, og består i at BS15 er utvidet, og vist som byggeområde fram til BS14. Gesims- og mønehøyden på BS14 økes fra hhv 13 og 14 meter til 14 og 16 meter. Videre er det vist et bestemmelsesområde der det åpnes for  bygging av et klatretårn på inntil 26 meters høyde. Passasjen mellom BS14 og BS15 er flyttet ca. 15 meter mot RV70. Det er videre tatt inn bestemmelser om utforming av bygget.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

 Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 28.11.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets sluttbehandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Storli hyttegrend 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 18.09.18, sak 18/93, vedtatt detaljreguleringsplanen for Storli hyttegrend.   

Planområdet er ca. 336 da., og ligger nordvest for Storli Gard innerst i Storlidalen. Adkomt til planområdet er fra Tovassvegen ved Storli Gard. Planen viser 35 nye tomter til fritidsbebyggelse, 9 eksisterende fradelte og bebygde tomter, samt to hytter på gnr/bnr 155/1 som nå blir vist med egne tomter. Ny bebyggelse skal i all hovedsak kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp.  

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/53, vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde.  

Planområdet er knapt 225 da., og ligger på østsiden av Skarvatnet, i den nordlige enden av vatnet. Planen viser 5 nye tomter til fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp.  

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nestuggu boligområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/56, vedtatt detaljreguleringsplan for Nestuggu boligområde.  

Planområdet er ca. 35 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg og vest for Bjørndalsvegen. Adkomst til området er bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Planvedtaket innebærer at tomtene B5 – B8 slås sammen med tanke på oppføring av leiligheter. Planområdet er koblet til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: epost@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/54, vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde. 

Planområdet er ca. 330 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Stavåa, ca. 9 km. nordøst for Oppdal sentrum. Planen inneholder 74 tomter for fritidsbebyggelse, samt 13 eksisterende tomter. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Myran boligområde  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/57, vedtatt detaljreguleringsplan for Myran boligområde.

Planområdet er ca. 5,7 da, og ligger vest for Nerskogvegen, ca. 900 meter nord for RV 70. Planen viser 12 relativt små tomter til boligformål, to parsellhager, felles uteoppholdsareal, to felles parkeringsplasser og intern gangveg. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og kommunalt ledningsnett for avløp. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendommer vest for Skarvatnet 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 08.05.18, sak 18/30, vedtatt detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendommer vest for Skarvatnet.

Planområdet er ca. 2,7 da, og ligger vest for Skarvatnet i den sørlige enden. Hensikten med planen er å legge til rette for godkjent veg til 6 fritidseiendommer, hvorav 5 er bebygd. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 16.05.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.04.18, sak 18/19, vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet. 

Planområdet er ca. 6,6 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg på Sletvold. Adkomst til området er fra Gamle Kongeveg via Bruråket og Trollråket. Planen viser 16 tomter til fritidsbebyggelse. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.04.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.04.18, sak 18/20, vedtatt detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde. 

Planområdet er ca. 23,5 da, og ligger mellom Gamle Kongeveg og Gardåvegen i Stølen. Planen viser flateregulering med inndeling i 7 felt. Området skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.04.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 05.03.18, sak 18/12, vedtatt detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde. 

Planområdet er ca. 131da., og ligger på Mjøen, ca. 2 km. Sørvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er Mjøavegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vannforsyning og avløp. Hensikten med planendringen er å etablere 1 ny boligtomt. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.03.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/4, vedtatt detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend.

Planområdet er ca. 170 da., og ligger nord for Storlidalsvegen i sørøstenden av Ångardsvatnet. Gjeldende bebyggelsesplan for området har 17 tomter, hvorav to er ubebygd. Planforslaget viser 13 nye tomter, med tilhørende infrastruktur. Bebyggelsen på de nye tomtene skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Storlidalsvegen og Gamle Storlidalsvegen. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/1, vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall.

Planområdet er ca. 33 da., og ligger mellom eksisterende idrettshall og Oppdal videregående skole. Adkomst til området er eksisterende avkjørsel og veg fra RV 70. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett. Planen legger til rette for etablering av ny idrettshall med tilhørende infrastruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt (endring av Kinnpiken hytteområde)

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt.

Planområdet er ca. 14 da., og ligger mellom Gamle Kongeveg og E6 ved Hamna, ca. 6 km. nordøst for Oppdal sentrum. Planen medfører at to tomter til fritidsbebyggelse gjøres om til to boligtomter. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord hytteområde.

Planområdet er ca. 7 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg og vest for Stølen skisenter. Adkomst til området er etter eksisterende veger, Øvre Gorsetråket og Gardåvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vann og avløp. Hensikten med planen er å dele de tre tomtene i nedre rekke i fem tomter. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 13.12.17, sak 17/111, vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS.

Planområdet er på ca. 8,7 da., og ligger i Oppdal sentrum med avkjøring fra E6 via Smivegen. Hensikten med planen er å omregulere gnr/bnr 280/66 og del av gnr/bnr 280/75 fra boligformål til forretning/næringsformål. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/102, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde. 

Planområdet er på ca. 5,8 da., og ligger like øst for ytre nedfartsløype i Stølen skisenter. Planen legger til rette for etablering av 13 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Gardåvegen. Planen erstatter tidligere godkjent plan, der området var vist til næringsbebyggelse (utleiehytter). 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/101, vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend. 

Planområdet er på ca. 105 da., og ligger nord Gamle Kongeveg, ca. 2,5 km nordøst for Fagerhaug. Gjeldende plan inneholder 17 godkjente tomter, hvorav 15 er bebygd. Planen legger til rette for etablering av fem nye tomter for fritidsbebyggelse. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Planområdet har privat vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 20.09.17, sak 17/80, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby. 

Planområdet er på ca. 111 da., og ligger nord for Prestløkkja hytteområde og Vangslia Fjelltun, øst for Håkerekspressen i Vangslia. Planen inneholder 79 tomter til fritidsformål, og omfatter i tillegg eksisterende hytter i Vangslia Fjelltun. Fritidsbebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp. Adkomst til området er via kommunal veg fra RV 70. Planen er i all hovedsak i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 18.09.17, sak 17/91, vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter.

Planområdet er på ca. 8 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Fagerhaug. Planen legger til rette for etablering av to fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via godkjent adkomst til Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Vannforsyning er fra planlagt borebrønn, og avløp er felles renseanlegg med Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17.  

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Vedtatt detaljreguleringsplan Sletvold vestre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 28.08.17, sak 17/73, vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvold Vestre hyttegrend.

Planområdet er på ca. 4 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg rett sør for Låven. Planen legger til rette for etablering av tre fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via Bukkeråket. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 21.06.17, sak 17/62, vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak.

Planområdet er på ca. 130 da, og ligger på vestsida av Driva, ca. 1,7 km nord for Skoremsbrua. Nytt masseuttak utgjør ca. 21 da av planområdet. Planforslaget legger til rette for uttak av ca. 100 000 m³ masser. Beregnet driftstid er 10 år. Området skal etter endt uttak tilbakeføres til landbruksformål.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 13.07.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.17, sak 17/43, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde.

Endringen gjelder i hovedsak hovedadkomsten til boligområdet, som er flyttet noe østover. Det er i tillegg foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.05.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 03.04.17, sak 17/33, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama.

Planområdet er ca. 1470 m², og ligger like øst for Stølen Skisenter. Vedtatt plan viser to nye tomter for fritidsbebyggelse. Fritidsboligene skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra parkeringsplass i Stølen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.04.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

Planområdet er ca. 41 da, og ligger på vestsida av Gjevilvassvegen, ca. 600 meter sør for krysset mellom Gjevilvassvegen og Osvegen. Planen legger til rette for etablering av 19 tomter for fritidsbebyggelse, og 16 tomter for kombinert formål fritid og fritid/turistformål. Planområdet skal opparbeides med veg, vann og avløp. Vinterparkering er ved Gjevilvassosen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/4, vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

Planområdet er ca. 28 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Gjevilvassosen. Planområdet inneholder 8 eksisterende tomter til fritidsformål, hvorav 7 er bebygd. Planen viser 7 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infratruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend.

Planområdet er ca. 154 da, og ligger nord for Storlidalsvegen ved vestenden av Ångardsvatnet. Innenfor planområdet er det 21 eksisterende tomter, hvorav 16 er bebygd. I vedtatt plan er det tatt inn 13 nye tomter. Adkomst er eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen erstatter bebyggelsesplanen for Sandbekken hyttegrend, som ble vedtatt i 2001.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/6 vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde.

Planområdet er ca. 80 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Festa. Planen viser 28 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også gjeldende plan for Rasmusslætte med planID 2004008. Vedtatt plan erstatter denne planen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 14.12.16, sak 16/148 vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi.

Planområdet er ca. 700 da, og ligger på Moen, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Planen medfører endring av gjeldende reguleringsplan for Moen masseuttak og asfaltverk, som ble vedtatt av kommunestyret i 2006. Planen omfatter ikke Moen motorsportsanlegg. Planen legger opp til en utvidelse av gjeldende uttaksområder for masser, samt at deler av området blir regulert til massedeponi. Forventet driftstid er estimert til 20 – 25 år.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 19.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt reguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva

Kommunestyret har den 14.12.2016, utvalgssaksnr.16/147, vedtatt områdereguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva.

Som det framgår av vedtaket (kursiv) er den delen av planen, i plankartet og bestemmelsene, som gjelder erosjonssikring i og langs Driva unntatt rettsvirkning. Dette inntil Fylkesmannens innsigelse er imøtekommet slik forutsatt i vedtaket, og det foreligger et nytt vedtak etter plan- og bygningsloven.     

 Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljreguleringsplan for boligområde på Driva avgrenset til boligfeltet, jfr. § 12-13. Denne delen av planen vedtas med rettsvirkning.

Vedtaket gjelder plankart og bestemmelser datert 01.08.2016.

Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge. Det medfører at den delen av planen som gjelder erosjonssikring langs Driva, unntas rettsvirkning.

Rådmannen bes om å ta initiativet til en dialog med fylkesmannen knyttet til vilkåret for å få utrede virkningen på naturmangfoldet ved bygging av flomvoll og uttak av grus i elveløpet. Kommunestyret ber om å bli orientert om utfallet og vil deretter ta stilling til videre saksgang.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Om klage og omgjøring. 

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 09.01.2017.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets behandling

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/85 vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

Planområdet er ca. 24 da, og ligger mellom Lona og Storlidalsvegen, ca. 650 meter sørøst for Storli Gard. Planen legger til rette for etablering av 8 tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Adkomst til planområdet er egen avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarvassosen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/86 vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarassosen hyttefelt.

 Planendringen består i at det etableres ca. 60 meter ny veg som adkomst til 3 eksisterende tomter. Reguleringsbestemmelsene er ikke endret. Plankartet er rettet opp for 11 eksisterende tomter. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/51, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend.

NVE`s vilkår for egengodkjenning er imøtekommet ved at det er utarbeidet en flomvurdering. Denne konkluderer med at planområdet er flomsikkert i forhold til en 200-årsflom i Skjørdøla. Fylkesmannens faglige råd er tatt inn i planen, jfr. Fylkesmannens brev av 26.05.16, ref. 2015/3385-421.4.

Plankart revidert 23.06.2016

VA-plankart revidert 23.06.2016

Reguleringsbestemmelser revidert 23.06.2016

Særutskrift Detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend - Sluttbehandling

Flomvurdering for Skjørdøla

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 22.06.16, sak 16/49, vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde.

Langberga VA-traseer

Langberga -reviderte reguleringsbestemmelser

Langberga plankart

Særutskrift Reguleringsplan for Langberga hytteområde, sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - sluttbehandling

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 vedtatt at kommuneplanens arealdel endres i samsvar i med kart datert 01.04.2016. Endringen omfatter: Fra Gjevilvassosen til Langodden i Gjevilvassdalen legges det inn formål turveg og samleveg.

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene.

Vedtaket kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.07.2016.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:  

postmottak@oppdal.kommune.no 

 

Særutskrift kommunestyrets sluttbehandling

Planbeskrivelse

Plankart

Sakens dokumenter er også lagt ut i servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/52 vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde.

Planområdet er ca. 170 da, og ligger øst for Ordførarvegen, ca. 1 km nordøst for Festa. Planen åpner  for etablering av 44 tomter til fritidsbebyggelse, og 26 tomter til konsentrert fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Adkomst er via Osvegen og Ordførarvegen. Vannforsyning og avløp skal tilkobles Vardammen vann- og avløpsanlegg. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av bebyggelsesplan for Breen hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/53 vedtatt endring av bebyggelsesplanen for Breen hytteområde.

Planområdet er ca. 20 da., og ligger øverst i Hornlia, ca. 1,3 km nordvest for Festa. Vedtaket innebærer at det etableres 1 ny hyttetomt i området. I tillegg åpner planendringen for bygging av ca. 60 meter veg fram til tomta. Endringen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Nyhaugen Søndre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/43 vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen Søndre hyttegrend.

 Planområdet er ca. 34 da., og ligger på oversiden av Gamle kongeveg, ca. 1 km. nordøst for Fagerhaug sentrum. Planen legger til rette for etablering av 12 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 27.05.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørkmoen 4 boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/42 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 4 boligområde.

Planområdet er ca. 40 da., og ligger mellom E6 og Gamle kongeveg øst for Bjørkmoen 3 boligområde. Planen legger til rette for etablering av 26 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur. Alle boligene i planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørndalshåggån boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/41 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde.

Planområdet er ca. 10 da., og ligger på sørsiden av Gamle kongeveg sørvest for Hovden skisenter. Planen legger til rette for etablering av 9 nye tomter til boligformål, med tilhørende infrastruktur. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

 Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Solly hytteområde - mindre endring av detaljreguleringsplan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 11.04.16, sak 16/33 vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Solly hytteområde.

Planområdet er ca. 6,5 da, og ligger nord for E6 på Togvollan. Gjennom vedtaket er 5 av tomtene i planområdet delt i to, slik at det totalt blir 12 mindre tomter. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 15.04.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:   Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller  epost: post@oppdal.kommune.no

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.03.16, sak 16/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun.

Planområdet er ca. 6,3 da, og ligger øst for dalstasjonen i Stølen skisenter, ca. 3 km nordøst for Oppdal sentrum. Vedtaket innebærer at planområdet er omregulert fra næring/utleie til fritidsformål med tanke på salg av ca. 70 leiligheter. Planområdet er tilkoblet kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp. Adkomst til planområdet er fra Gamle kongeveg.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.03.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Andre høringer/vedtatte planer

Planprogram for kommuneplan Oppdal - vedtatt i kommunestyret 02.02.2023

Kommunestyret fastsatte i møte 02.02.2023 planprogram for arbeidet med samlet kommuneplan for Oppdal kommune 2023-2033. Planprogrammet beskriver hensikten med revisjonsarbeidet, overordnede føringer som ligger til grunn, hovedtema som skal vektlegges, framdriftsplan for arbeidet og hvordan kommunen vil jobbe med medvirkning. Det skal på den måten bidra til en forutsigbar prosess for Oppdals innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet.

Planprogramdokument

Høring - Landbruksplan for Oppdal 2023-2033

Vi inviterer til å komme med innspill til 5. generasjon Landbruksplan for Oppdal

Oppdal er en stor landbrukskommune og planen skal gi en strategi framover både på kort og lang sikt: Hva skal til for at vi fram i tid fortsatt har en aktiv landbruksnæring i bygdag vår - mål og delmål, enkle tiltak, rammevilkår, nye løsninger - kom med innspill. Er det tiltak som burde prioriteres framfor andre?

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 14.02.2023 å sende planutkastet på høring med høringsfrist 31. mars 2023. Høringsuttale sendes som epost til post@oppdal.kommune.no eller i brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340  Oppdal

Saksprotokoll Landbruksplan for Oppdal

Landbruksplan 2022

Landbruksplan tiltaksdel

Høring - vedtekter for skolefritidsordningen

Utvalg for helse og oppvekst behandlet i sak 2/23 forslag til reviderte vedtekter for skolefritidsordningen som nå sendes på høring. Forslag til forskrift og saksframlegg kan du lese her

Høringsfrist 2. mars 2023

Merknader/innspill sendes til post@oppdal.kommune.no

Vedtak om mindre endringer av reguleringsplan for Motorhuset Oppdal AS den 08.11.22

Endringen består i å utvide plangrensen i gjeldende reguleringsplan, og inkludere et areal på egen grunn hvor det i dag står et eldre bolighus. Det nye området i planen omreguleres fra boligformål til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Bestemmelser- forslag

Saksprotokoll- detaljreguleringsplan

Plankart

Søknad

Varsel om planoppstart og forslag til planprogram til offentlig høring vedrørende rullering av trafikksikkerhetsplanen 2023-2026

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok i sak 21/2022 å varsle oppstart av rullering trafikksikkerhetsplan. Planprogrammet sendes samtidig på høring og offentlig ettersyn.

Oppdal kommune ønsker innspill/merknader på følgende:

Innspill på konkrete tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet: Frist til 8. desember.
Merknader til planprogrammet: Frist til 22. desember.

Innspill/merknader sendes til postmottak@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokans veg 2, 7340 Oppdal.

Planprogram for rullering av trafikksikkerhetsplan 2023-2026

Saksfremlegg 08.11.2022

Tiltaksliste i gjeldende trafikksikkerhetsplan 2019-2022

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Eirik Kvål, epost: eirik.kval@oppdal.kommune.no , tlf. 918 96 053

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Planprogrammet legger føringer for arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen og beskriver:

 • Formål med planarbeidet
 • Problemstillinger som kommunen ønsker å drøfte i planarbeidet
 • Organisering av arbeidet
 • Planprosess og medvirkningsopplegg

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starter nå. Oppstart av selve planprosessen med kommuneplanens arealdel annonseres senere.

Merknader til planprogrammet og/eller innspill til planarbeidet med samfunnsdelen sendes innen 13.12.2022 til postmottak@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal.

Høring av planprogram og varsel om oppstart

Planprogram for kommuneplan Oppdal

Særutskrift kommuneplan for Oppdal kommune 2023 - 2033 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Audhild Bjerke, audhild@plankontoret.net tlf 932 07 349

Nataliya Sikora, nataliya@plankontoret.net tlf 469 42 410

Jan Kåre Husa, Jan.Husa@oppdal.kommune.no tlf 72 40 10 00

Høring: forslag til forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor på innsjøer mindre enn 2 km2. 

Oppdal kommune ser på og vurderer hvilke vann i kommunen som kan omhandles av en forskrift med tanke på el-motor til båt.
Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester behandlet i sak 22/11 et forslag til forskrift som nå sendes på høring.

Forslag til forskrift kan du lese her: forslag til forskrift

Saksframlegget fra KMT kan du lese her: saksframlegg

Kommunen ønsker innspill på hvilke vatn som er aktuell å omfattes av forskriften, samt innspill på selve forskriftens innhold.

Høringsfrist: 25. august 2022

Merknader/innspill sendes post@oppdal.kommune.no

Høring: to nye vegnavn

Oppdal kommune skal vedta to nye vegnavn i kommunen. Dette gjøres enten ved etablering av nye veger eller om allerede eksisterende stikkveger får flere bruksenheter tilknyttet seg i forbindelse med ny plan. Dette utløser behovet for eget vegnavn.

Følgende forslag foreligger: 

  • Hauglandvegen: delvis ny veg i regulert hyttefelt. Vegen er en avstikker på nordsida av Stensesvegen ved bruket Haugland. Haugland er godkjent skrivemåte i Sentralt Stadnamnregister (SSR). 
  • Sollyvegen: ny veg i regulert hyttefelt. Vegen er en avstikker på østsida ut fra vegen Gorsetråket, tvers ovenfor Oppdal kristne senter hvor Solly camping tidligere lå. Solly camping ble startet på eindommen på 1950-tallet, og navneforslaget kommer derifra. Solly er ikke registrert i SSR, men er brukt som navn på eiendommen i Gards- og slektshistorien for Oppdal - bind 8 og reguleringsplan. Solly fremstår som et etablert navn på eiendommen. 

Kartverkets adresseveileder har følgende prinsipper ved valg av adressenavn:

  • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
  • Navnet bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navna bør være varierte
  • Navnet bør være lett og skrive, lese og uttale
  • En bør unngå og bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

Oversiktskart  Solly  Haugland

Etter at forslagene har vært på høring sendes forslagene med høringsinnspill til Språkrådet for uttalelse. Endelig vedtak fattes politisk av utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester. 

Frist for å komme med innspill er 03.06.2022 Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no  eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.

Plan for Naturmangfold - Planprogram høringsforslag

Utvalg for bygg –og arealplansaker vedtok i sak 21/57 å varsle oppstart av kommunedelplan for naturmangfold. Planprogrammet sendes samtidig på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet kan leses i Servicetorget og på Biblioteket i Oppdal kulturhus.

Høringssvar sendes til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Frist for innspill: 19.oktober 2021

Spørsmål kan rettes til Ragnhild Eklid, e-post: ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no, tlf: 91896037

Planen finner du her

Høring: to nye vegnavn

Oppdal kommune skal vedta to nye vegnavn i kommunen. Dette gjøres enten ved etablering av nye veger eller om allerede eksisterende stikkveger får flere bruksenheter tilknyttet seg i forbindelse med ny plan. Dette utløser behovet for eget vegnavn.

Følgende forslag foreligger: 

  • Skinnsettrøa: ny veg i regulert hyttefelt. Vegen er en avstikker fra Furunesvegen rett ved Rv70. Området ligger rett sør-øst for småbruket Skinnset og rett sør-vest for elva Svorunda. Forslaget er fra tidligere eier, og begrunnes med at området tidligere var inngjerdet og kaldt Kalvtrøa. Skinnset er godkjent skrivemåte i Sentralt stadnamnregister (SSR). Skinnsetvegen er opptatt.
  • Vangsløkkjvegen: ny veg i det nyregulerte hyttefeltet «Vangsløkkja» som ligger i Vangslia. Vegen er etablert som avstikker fra Kjerkvegen. Plassert nord for Oppdal kirke og vest for Vangslia skisenter – se kart. Eiendommen har tidligere vært dyrka mark tilknyttet Prestgarden.

Kartverkets adresseveileder har følgende prinsipper ved valg av adressenavn:

  • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
  • Navnet bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navna bør være varierte
  • Navnet bør være lett og skrive, lese og uttale
  • En bør unngå og bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

Se forslagene med kart her! 

Etter at forslagene har vært på høring sendes forslagene med høringsinnspill til Språkrådet for uttalelse. Endelig vedtak fattes politisk av utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester. 

Frist for å komme med innspill er 14.10.2021. Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no  eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.

Forslag til nye vegnavn

Oppdal kommune skal vedta 6 nye vegnavn i kommunen. Dette gjøres enten ved etablering av nye veger eller om allerede eksisterende stikkveger får flere bruksenheter tilknyttet seg i forbindelse med ny plan. Dette utløser behovet for eget vegnavn. I tillegg skal det gjøres endringer ved to eksisterende vegnavn på Driva boligfelt.

Kommunen har utarbeidet forslag til nye vegnavn. Oppsummert er forslagene som følger:

 • Nye veger:
  • Trøabakken
  • Øvre Trøavegen
  • Nedre Trøavegen
  • Øvre Breesvegen
  • Rugdevegen
  • Bøasæterbakken
 • Justering av eksisterende vegnavn:
  • Eventyrstien
  • Krokstien

Kartverkets adresseveileder har følgende prinsipper ved valg av adressenavn:

  • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
  • Navnet bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navna bør være varierte
  • Navnet bør være lett og skrive, lese og uttale
  • En bør unngå og bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

Se forslagene med kart her! 

Etter at forslagene har vært på høring sendes forslagene med høringsinnspill til Språkrådet for uttalelse. Endelig vedtak fattes politisk av utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester. 

Frist for å komme med innspill er 16.02.2020. Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no  eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn». Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.

Kulturmiljøplan for Oppdal 2021-2030 - vedtatt plan

Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/51 kulturmiljøplan for Oppdal 2021-2030.

Planen er utarbeidet som kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel vil fortsatt være gjeldende når det kommer til arealdisponering. Planen virker som et kunnskapsgrunnlag ved rullering av kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner. Det betyr at områder eller objekt som i planen ønskes sikret gjennom kommuneplanens arealdel må tas inn ved rullering eller revidering. Planen vil danner også grunnlaget for kulturminner som tema i kommuneplanens samfunnsdel.

Planen vil uavhengig av status i kommuneplanens arealdel fungere som et kunnskapsgrunnlag i saksbehandling for plan-, byggesaker og annen arealdisponering. Planens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 revideres årlig.

Planen inneholder blant annet oversikt over aktører på kulturmiljøfeltet, kulturhistorisk oversikt, tilskuddsordninger, samt en handlingsdel.

Arbeidsgruppen for planen har bestått av:

 • Sjur Vammervold (kulturkonsulent)
 • Vegard Kilde (rådgiver byggesak)
 • Ragnhild Eklid (rådgiver landbruk)
 • Gro Aalbu (fagleder kultur, landbruk og miljø

Kulturmiljøplan

Kontinuitetsplan for Oppdal kommune vedtatt av kommunestyret 26.11.2020

Kommunestyret behandlet i møte 26.november 2020 «kontinuitetsplan for Oppdal kommune». I arbeidet med planen er det sett på hvordan kommunen kan opprettholde de viktigste delene av driften med stort fravær av arbeidskraft.

Kommunedirektøren har gått igjennom kommunens tjenestetilbud/oppgaver og vurdert hvordan kommunen vil løse de mest kritiske samfunnsoppgavene dersom landet skulle bli rammet av en pandemi med stort fravær, anslått til 30-40% i 5 uker.

Kommunen utfører mange oppgaver som til dels er lovbestemt. Ved en pandemi som medfører et fravær opp til 40%, vil samfunnet være i en unntakstilstand og kun de viktigste oppgavene vil bli prioritert. Langt de fleste av disse oppgavene vil helse- og omsorgsektoren, oppvekstsektoren og teknisk sektor ha ansvar for. Planforslaget beskriver de vurderingene som disse enhetene har gjennomført.

Kontinuitetsplan for Oppdal kommune: (.pdf)

Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Forslag til rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 er lagt ut til gjennomsyn.

Dokumentet kan leses på Oppdal kommune sin hjemmeside.
Dokumentet er også tilgjengelig i fysisk utgave ved servicetorget på Oppdal rådhus.

Frist for innsending av innspill til planen er satt til 6. november. Planen med eventuelle innspill fremmes for politisk behandling i utvalg for helse og oppvekst og sluttbehandles av kommunestyret i desember.

Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024: (.pdf)

Offentlig ettersyn: Søknad om akvakulturtillatelser for ørret fra Driva Aquaculture AS - Skoresbruhølen

I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn i 4 uker:

Driva Aquaculture AS søker om akvakulturtillatelser for ørret (Salmo trutta) på ny lokalitet Skoresbruhølen i Oppdal kommune. Søknaden gjelder følgende akvakulturtillatelser: 

  • Settefisk av ørret. 2,5 mill. stk. settefisk per år. 
  • Matfisk av ørret. Maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 1 600 tonn med planlagt produksjon inntil 4 000 tonn per år. 

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Kommunen samler alle innspill til søknaden før det sendes over til Trøndelag fylkeskommune som tildelingsmyndighet for videre behandling.

Alle innspill/merknader skal derfor sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal innen 15.05.2020.

Eventuelle spørsmål rettes til Driva Aquaculture AS v/Olav Skjøtskift, olav@driva-aquaculture.com, tlf: 48010853. 

Det vises til vedlagte søknadsskjema med vedlegg for en nærmere beskrivelse av den planlagte etableringen.

I enkelte av dokumentene er det vist til søknad om stamfisktillatelse. Søknad om stamfisketillatelse skal behandles av Fiskeridirektoratet og er derfor ikke en del av denne høringen. 

Akvakultursøknad stamfisk, settefisk og matfisk

Driva Aquaculture AS - Brev til Oppdal kommune 2020-04-03

Vedlegg 1 Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Vedlegg 3 Vedtatt planbeskrivelse

Vedlegg 4 Vedtatte planbestemmelser

Vedlegg 5 Anleggsskisse Skoresbruhølen

Vedlegg 6 Plan høyspenttrasé Skoresbruhølen

Vedlegg 7 VA-plan Skoresbruhølen

Vedlegg 8 Slakteriskisse

Vedlegg 10 Beredskapsplaner, fiskehelse og IK-system

Vedlegg 13 NVE Bakgrunn for vedtak grunnvannskonsesjon

Vedlegg 14 NVE Grunnvannskonsesjon

Vedlegg 15 NVE Konsesjonssøknad for uttak av grunnvannn

Vedlegg 16 Hydraulisk kapasitet og produksjonsplan

Vedlegg 17 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven

Vedlegg 18 Resultat fra hydrologiske grunnundersøkelser

Vedlegg 19 Kommentar til forskrift om nasjonale laksevassdrag

 

Høring av forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2020 - 2023

Kommunestyret vedtok den 30.01.2020 å legge ut forslag til kommunal planstrategi til høring og offentlig ettersyn. Planstrategien gjør rede for kommunens utviklingstrekk, utfordringer og planbehov for perioden 2020 - 2023.

Eventuelle synspunkter på planstrategien sendes post@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal innen 16.03.2020.

Planstrategi 2020-2023

Kommunestyrets vedtak 30.1.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene og organiske masser - Ålma massedeponi - Oppdal kommune

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene og organiske masser - Ålma massedeponi - Oppdal kommune

Høring: forslag til nye vegnavn

Oppdal kommune skal vedta 10 nye vegnavn i kommunen. Dette gjøres enten ved etablering av nye veger eller om allerede eksisterende stikkveger får flere bruksenheter tilknyttet seg i forbindelse med ny plan. Dette utløser behovet for eget vegnavn.

Alle forslag til nye vegnavn skal etter Lov om stadnamn ut på høring. Kommunen har utarbeidet forslag til 10 nye vegnavn.

 Kart med forslagene inntegnet kan sees her. Oppsummert er forslagene som følger:

 •  Klettgjelan (side 1)
 •  Slettvollkroken (side 2)
 •  Sagløkkjvegen (side 3)
 •  Sagløkkjflata (side 3)
 •  Andorbakken (side 4)
 •  Trøasætervegen (side 5)
 •  Vangsenget (side 6)
 •  Vardamsflata (side 7)
 •  Ørnkjellhaugvegen (side 8)
 •  Ørnkjellflata (side 8)

Kartverkets adresseveileder har følgende prinsipper ved valg av adressenavn:

 •  Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering
 •  Navnet bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen
 •  Navnet bør passe på stedet
 •  Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
 •  Navna bør være varierte
 •  Navnet bør være lett og skrive, lese og uttale
 •  En bør unngå og bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

  Etter at forslagene har vært på høring sendes forslagene med høringsinnspill til Språkrådet for uttalelse. Endelig vedtak fattes politisk. Det er klageadgang på skrivemåten av det vedtatte navnet, men ikke selve navnevalget.

 Frist for å komme med innspill er 11.03.2020. Innspill sendes per e-post til  

post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «Høring nye vegnavn».

Ta gjerne kontakt med kommunen om det er spørsmål.

Alle grunneiere som er direkte berørt av forslagene får tilskrevet eget brev gjennom altinn.

Høring av søknad om tillatelse - omlastestasjon for ordinært avfall - HB Transport AS - Oppdal kommune

Vi viser til vedlagt søknad og brev fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Uttalelse til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på E-post til

fmtlpost@fylkesmannen.no innen 08.01.2020.

Søknad om tillatelse - omlastestasjon for ordinært avfall:

Brev fra Fylkesmannen:

Høring om forskrift for forsøksordning med snørekjøring i Oppdal

Oppdal kommune er en av seks kommuner i Norge som er valgt ut til å delta i en forsøksordning med løyper for persontransport med beltekjøretøy (snørekjøring eller catskiing).

Forsøksordningen varer til 2024.

Oppdal har et aktuelt område for snørekjøring; fra skiheisene Vangslia og Stølen og opp til Blåørpiken, en distanse på ca 4 km opp fra hver skiheis.

Hjemmel for forsøksordningen er lagt i § 4a i lov om motorferdsel av 10.juni 1977, samt § 4b i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai 1988. Med bakgrunn i dette er det for Oppdal utarbeidet en konsekvensutredning av virkninger av tiltaket, samt et utkast til forskrift.

Oppdal bygningsråd vedtok i sak 19/87 i møte 16.09.2019 å sende forslag til forskrift om forsøksordning med persontransport med tyngre beltekjøretøy fra Oppdal skisenter til Blåørpiken, Oppdal kommune, Trøndelag på høring.

Saksdokument (.pdf)

Forslag til kommunal forskrift (.pdf)

Utredning av forsøksordningen (.pdf)

Høringsfrist er satt til 1.november 2019.

 

Strategisk næringsplan 2019-2030

Planen ble vedtat i kommunestyret 30.09.2019. Planen finner du her: Strategisk næringsplan 2019-2030

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023

Planen ble vedtat i kommunestyret 26.06.2019. Planen med vedlegg finner du her: Delplan idrett og fysisk aktivitet. 

Kommunedelplan for kulturminner 2020-2023. Høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Formannskapet vedtok i sak 19/27 å varsle oppstart av kommunedelplan for kulturminner 2020 – 2030. Planprogrammet sendes samtidig på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet kan leses i servicetorget og ved å klikke her: Kulturminneplan 2020-2030. 

Høringssvar sendes til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal eller e-post: post@oppdal.kommune.no   

Frist: 2. August

Spørsmål kan rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 72401827. 

Høring og offentlig ettersyn av strategisk næringsplan 2019-2031

Formannskapet vedtok 4. juni å legge forslag til Strategisk næringsplan 2019-2031 for Oppdal kommuneut til offentlig ettersyn og høring iht. pbl § 11-14.

For spørsmål, kontakt Plankontoret ved Andreas Gustafsson, tlf. 72 42 81 68 eller Oppdal kommune ved Jan Kåre Husa, tlf. 72 40 11 92

Eventuelle merknader til planforslagene framstilles skriftlig innen 30.08.2019, og sendes til

post@oppdal.kommune.no  eller

Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Strategisk næringsplan

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 - Revisjon 002. Revidert etter vedtak i kommunestyret, sak 19/49 den 9.5.2019

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 - Revisjon 002. Revidert etter vedtak i kommunestyret, sak 19/49 den 9.5.2019

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 Handlingsplan

Høring nedlegging av Lønset oppvekstsenter og endring av Lokal forskrift om hvilken skole de ulike områder i Oppdal sokner til

Kommunestyret vedtok 4.april 2019 å sende forslag om å legge ned Lønset oppvekstsenter, samt endre Lokal forskrift om hvilken skole de ulike områder i Oppdal sokner til ut på høring.

Bakgrunn for forslaget er beskrevet i vedlagt saksdokument og vedtak fra kommunestyrets behandling.

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@oppdal.kommune.no

 Evt. spørsmål kan rettes til rådgiver oppvekst Dordi Aalbu, dordi.aalbu@oppdal.kommune.no

 Høringsfristen er satt til 8.juni 2019.

Lokal forskrift om hvilken skole de ulike områder i Oppdal sokner til

Kommunestyrets behandling

 

Begrensa høring - endret planforslag for arealet i Vangslia, kommuneplanens arealdel

Kommunestyret vedtok den 7.3.2019, sak 19/24 at nytt planforslag til Kommuneplanens arealdel 2019-2030 innenfor et område i  Vangslia sendes på begrensa på høring iht. Pbl § 11-14.

Merknader til planforslaget til  kommuneplanens arealdel framstilles skriftlig innen 3.5.2019.

Merknader og innspill sendes til:

post@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal. 

Spørsmål kan rettes til Plankontoret på e-post:

post@plankontoret.net eller på telefon: 72 42 81 60

Begrensa høring endret planforslag Vangslia

Begrensa høring - plankart Vangslia

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - vedtatt i kommunestyret 7.2. 2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - vedtatt i kommunestyret 7.2. 2019

Mulig godkjenning av kjørespor Søndre Snøfjellstjønna-Tverrfjellet og eventuell ordning for bruk

Mulig godkjenning av kjørespor Søndre Snøfjellstjønna-Tverrfjellet og eventuell ordning for bruk

Høring vegnavnene Bjørkmoflata og Gardåøra

Stadnamnkomitéen har i møte 22.01.2019 vedtatt å sende vegnavnene «Bjørkmoflata» og «Gardåøra» ut på høring. De nye vegene ligger henholdsvis i Bjørkmoen boligfelt og ved Stølen Skisenter. Se vedlagte kart for mer detaljert beskrivelse.

Høringsinnspill sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Spørsmål kan rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 72 40 18 27.

Frist: 15. mars.

Bjørkmoflata

Gardåøra

Revisjon av vilkår for regulering av Savalen, Fundinmagasinet m.v og for delvis overføring av Glomma til Rendalen, Hedmark

Revisjon av vilkår for regulering av Savalen, Fundinmagasinet m.v og for delvis overføring av Glomma til Rendalen, Hedmark

Kommuneplanens arealdel:

Kart med tegnforklaringer

Zoombart kart

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Innspill og konsekvensutredning

Særutskrift rullering av Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030

Alternativt forslag til arealbruk i Vangslia

Forslag av endring av Kommuneplanens arealdel Oppdal ved Skoremsbruhølen

 

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030

Handlingsplan

 

Vedtak om ekspropriasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 16-2. Gjevilvassveiene

Dokumenter:

Vedtak om ekspropriasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 16-2. Gjevilvassveiene. Kommunestyrets behandling 

Oppdatert status for forhandlinger om avtale om forhåndstiltredelse og avtaleskjønn pr 12.12.2018 

Vedlegg:

1 Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene, planbestemmelse og konsekvensutredning, vedtatt av Oppdal Kommunestyre i møte den 22.06.2016 sak 16/47 

2 Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 02.02.2017 - Klagebehandling områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - reguleringsplan stadfestes 

3 Grunneierliste med kart der grunneiere/rettighetshavere går frem 

4 Brev fra Oppdal kommune datert 26.10.2018 m/forslag til avtale og grunneierliste 

5 Brev fra Oppdal kommune datert 15.11.2018 m/grunneierliste 

6 Oversikt over undertegnede tiltredelsesavtaler/avtaler om avtaleskjønn 

7 Mottatte merknader fra berørte grunneiere/rettighetshavere 

8 Mottatte merknader fra andre interessenter 

9 Liste over hvilke grunneiere/rettighetshavere ekspropriasjon er rettet mot (Ekspropriater) 

10 Fylkesmannens brev av 10.10.2017 - Klagebehandling vedtak om ekspropriasjon 

11 Eksempel på inngått avtale om forhåndstiltredelse og avtaleskjønn 

12 Brev fra Oppdal kommune datert 30.08.2018 med grunneierliste, samt oversikt over fremmøtte 

13 Brev fra Oppdal kommune datert 20.11.2018

Høring - Revidering av Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang i Oppdal kommune

Høringsinnspill sendes per e-post til postmottak@oppdal.kommune.no. Evt. Spørsmål rettes til Kari Anne Kaxrud Wilberg ved Plan og Forvaltning, kari.wilberg@oppdal.kommune.no tlf: 72401820.

Høringsfrist er satt til 1. februar 2019.

Bygningsrådets behandling 

Båndtvangsforskrift - revidert 6.12.2018 

Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har tilgang 

Høringsbrev

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023 (NB: ny høring)

Formannskapet har vedtatt å sende delplan idrett og fysisk aktivitet ut på høring. Høringsfrist er satt til 26. Mars 2019.

Høringsutkast

Vedlegg 1 Oversiktskart over idrettsanleggene

Vedlegg 2 Kart over idrettsanlegg i sentrum

Vedlegg 3 Kart over turløyper

Vedlegg 4 Medlemsoversikt i OIR

Høring av nye vegnavn

Stadnamnkomiteen i Oppdal har i møte 06.09.2018 vedtatt å sende følgende navn ut på offentlig høring:

 Øvre Negardslia

 Nedre Negardslia

 Øvre Vekvesenget

 Drivstuvegen

 Hamnvegen

Kjerkvegen skal ikke ut på høring da den har vært det tidligere. Her er det bare snakk om en forlenging av eksisterende veg – dette avgjør bygningsrådet.

 Se vedlagt kart for plassering av vegene.

Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.

Høringsfrist: 16. desember.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Oppdal 2019-21, vedt. lagt ut til høring av driftsutv. 3.10.2018

Driftsutvalgets behandling

Kommunedelplan trafikksikkerhet, høring

Aune, plan nord

Aune, plan sør

Driva

Lønset

Midtbygda

Sti- og løypeplan - høring av planutkast

Oppdal kommune har vedtatt i kommunens planstrategi for 2016 – 2019 og folkehelseplanen for Oppdal 2017 – 2021 at det skal utarbeides et sti- og løypeplan for kommunen. I interpellasjon Fo 17/9 ble arbeidet vedtatt framskyndet begrunnet i arbeidet med kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av dette foreligger det nå på vegne av arbeidsgruppen et utkast til planen.

Planen har status som en temaplan. Dette innebærer at den hverken binder arealmessige eller økonomiske prioriteringer, men skal brukes som kunnskapsgrunnlag og være retningsgivende i kommunens saksbehandling og planarbeid.

Dette er første gang det lages en sti- og løypeplan for kommunen, og den vil derfor danne et viktig grunnlag for fremtidige rulleringer og revideringer av planen. Oppdal kommune er sammen med flere kommuner deltagere i et pilotprosjekt i regi av Miljødirektoratet for utformingen av en nasjonal veileder for utforming av plan for friluftslivets ferdselsårer. Utkastet til denne veilederen har dannet grunnlaget til planutkastet.

Høringsinnspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Planutkastet ligger også tilgjengelig på kommunens nettside, i servicetorget på Rådhuset og i biblioteket.


Høringsfristen settes til 2. september 2018.

Sti- og løypeplan - høringsutkast

Vedlegg 1 Innkomne innspill

Vedlegg 2 Kilder til finansiering

Vedlegg 3 Avtale om tilrettelegging og merking av stier i Oppdal kommune

Vedlegg 4 Eksempelavtale for skiløypetrase over innmark i Oppdal kommune

Vedlegg 5 Eksempelavtale for skiløypetrase over utmark i Oppdal kommune

Vedlegg 6 Definisjoner og bestemmelser gjennom spillemiddelordningen

Vedtatt planprogram rullering kommuneplanens arealdel 2018-2029

Vedtatt planprogram rullering kommuneplanens arealdel 2018-2029

Vedtatt planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet, vedtatt 24.05.2018

Vedtatt planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet 

Beiteplan for Oppdal 2018-2025

Høringsfrist er satt til 10. april - ikke 8. april, slik det står i høringsbrevet.

Beiteplan for Oppdal 2018-2025

Høringsbrev

Vedlegg

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Oppdal kommune - høring

Driftsutvalget vedtok 21.3.18 i sak 18/4 å sende forslag til revidering av Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Oppdal på høring.

Innspill kan sendes på e-post til post@oppdal.kommune.no eller pr. post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes med Ordensreglement for grunnskolen.

Høringsfrist 25.april

Spørsmål rettes til rådgiver oppvekst Dordi Aalbu.

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Oppdal kommune - høring

REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Høring av planprogram og oppstart av arbeid.

Kommunestyret vedtok den 18.01.2018 å legge ut forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn, samt at det varsles oppstart av arbeid med revisjonen.

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Norunn Fossum tlf 72428160 eller Oppdal kommune ved Jan Kåre Husa tlf 72401192.

Eventuelle merknader til planprogrammet framstilles skriftlig innen 9.3.2018.

Innspill til oppstart av kommuneplanens arealdel framstilles skriftlig innen 23.02.2018 til post@oppdal.kommune.no eller

 

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

 

 

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

ROS-analyse

Mulighetsstudie

Solstudie

Illustrasjon gesimshøyde

Særutskrift førstegangsbehandling

 


Publisert: 05.02.2016
Sist endret: 26.01.2021 09.22