Planer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturmiljøplan

Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/51 kulturmiljøplan for Oppdal 2021-2030.

Planen er utarbeidet som kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel vil fortsatt være gjeldende når det kommer til arealdisponering. Planen virker som et kunnskapsgrunnlag ved rullering av kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner. Det betyr at områder eller objekt som i planen ønskes sikret gjennom kommuneplanens arealdel må tas inn ved rullering eller revidering. Planen vil danner også grunnlaget for kulturminner som tema i kommuneplanens samfunnsdel.

Planen vil uavhengig av status i kommuneplanens arealdel fungere som et kunnskapsgrunnlag i saksbehandling for plan-, byggesaker og annen arealdisponering. Planens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 revideres årlig. 

Planen inneholder blant annet oversikt over aktører på kulturmiljøfeltet, kulturhistorisk oversikt, tilskuddsordninger, samt en handlingsdel. 

Arbeidsgruppen for planen har bestått av:

 • Sjur Vammervold (kulturkonsulent)
 • Vegard Kilde (rådgiver byggesak)
 • Ragnhild Eklid (rådgiver landbruk)
 • Gro Aalbu (fagleder kultur, landbruk og miljø)

Kulturmiljøplan

Kulturplan

 Kulturplan

Sti- og løypeplan

Her vil du finne informasjon om sti- og løypeplanen for Oppdal. Planen ble vedtatt av kommunestyret i sak 18/107.

Bakgrunn

Oppdal har et omfattende og mangfoldig sti- og løypenett. Dette brukes av et mangfold av interesser, men bruken og behovene for utbedringer av disse er mindre kjent. Kombinasjonen av mangfoldig bruk og manglende kunnskap har utløst behovet for å kartlegge sti- og løypenettet, herunder behovene for tiltak.

Det er nedfestet som et tiltak i folkehelseplanen for Oppdal 2017 – 2021 og Oppdal kommunes planstrategi for 2016 – 2019 at det skal utarbeides en sti- og løyeplan. Ski, vandring og sykkel er de tre bærende produktkonseptene i masterplanen for Oppdal, og utarbeidelsen av en plan for friluftslivets ferdselsårer er et bidrag til dette arbeidet.

Hva er en sti- og løypeplan?

Planen har status som temaplan og er dermed ikke juridisk bindende av hensyn til arealdisponeringer eller økonomi. Innholdet i planen danner et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens arealdel og skal være retningsgivende for kommunal saksbehandling innen arealplanlegging. Planen sier videre noe om kommunens ønskede utvikling innen forvaltning og utvikling av ferdselsårer og er en kilde til kunnskap for grunneiere, tilretteleggere og andre.

Hva inneholder planen?
 • Mål og formål med planen (s. 3)
 • Forholdet til andre planer og nasjonale føringer (s. 4)
 • Organisering og planprosess (s. 5)
 • Definisjoner (s. 7)
 • Friluftsloven og allemannsretten (s. 8)
 • Roller, ansvar og organisering i forvaltning av sti- og løypeplanarbeidet (s. 13)
 • Status og ferdsel på eksisterende sti- og løypenett (s. 16)
 • Status på eksisterende skilting og merking (s. 27)
 • Rein- og husdyrsinteresser (s. 29)
 • Mottatte innspill og vurderingen av disse (s. 30)
 • Tiltak og strategier for perioden 2018 - 2029 (s. 39)
Videre arbeid med planen

Planen skal legges til grunn i arbediet med kommuneplanens arealdel og være retningsgivende i kommunal arealplanlegging. Tiltak i sti- og løypeplanen som skal bli bindende må innarbeides i annet planverk - først og fremst i delplan idrett og fysisk aktivitet.

Mange av tiltakene i planen er ønskede strategier og tiltak. Det oppfordres derfor til at alle aktører innen planlegging, utvikling og tilrettelegging av stier og ferdselsårer så langt det lar seg gjøre følger strategiene og tiltakene presentert i planen. Dette bidrar til en mer konsekvent og helhetlig utvikling av sti- og løypearbeidet.

Plandokument

Sti- og løypeplan

Vedlegg:

Kilder til finansiering

Mal for avtale

Øvrige vedlegg

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023

Kommunedelplanen skal være et politisk og administrativt styringsdokument for både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Bakgrunn

Det er et absolutt krav fra Kulturdepartementet at det skal foreligge en kommunal delplan for idrett og fysisk aktivitet som angir behovet for nye anlegg. Dette er en forutsetning for å kunne søke spillemidler, og er dermed viktig for finansiering og etablering av idrettsanlegg i kommunen.

Planens handlingsdel vil bli gjenstand for årlig rullering. Kommunedelplanen skal være et politisk og administrativt styringsdokument for både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Planens innhold

1. Målsetting for Oppdals satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
2. Målsetting for anleggsbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.
3. Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt.
4. Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.
5. Sammenhengen med andre planer i kommunen.
6. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.
7. Oversikt over forventede kostnader tilknyttet drift og vedlikehold av planlagte anlegg.
8. Uprioritert langtidsplan over behov for anlegg.
9. Lokalisering av eksisterende idrettsanlegg og skiløyper
10. Utvikling, status og behov til den egenorganiserte aktiviteten.
11. Vurdering av kapasitetsutnyttelsen når man ser anleggene i hele kommunen, samt nabokommunene, i helhet.

Plandokumenter

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023

Vedlegg 1 Oversiktskart over idrettsanleggene

Vedlegg 2 Kart over idrettsanlegg i sentrum

Vedlegg 3 Kart over turløyper

Vedlegg 4 Medlemsoversikt i OIR


Publisert: 07.03.2019
Sist endret: 07.03.2019 09.49