Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

Nye regler om snøscooterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft den 19.juni 2015 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356). Dette åpner for at kommunen kan etablere fornøyelseskjøring med snøscooter i faste løyper. Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette snøscooterløyper på vinterføre. Løypene skal fastsettes i kartet til kommuneplanens arealdel, og kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser for bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostander for drift av løypene.

Det er gitt klare føringer for hvor slike løyper kan legges, samt at også krav til selve prosessen for å fastsette snøscooterløypene er nærmere angitt i motorferdselloven med forskrift. Det er i egne merknader til § 4a i forskriften gitt klare retningslinjer for prosessen og krav til hvilke utredninger som skal gjennomføres:

Snøscooterløyper skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljøer og sikkerheten for de som kjører og andre.

Det skal utredes hvilke virkninger løypene vil ha for friluftslivet og naturmangfoldet i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.

Etter en interpellasjon i kommunestyret den 16.12.2015 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Kommunestyret ber om at bygningsrådet igangsetter arbeidet med trasevalg for snøscooterløyper i Oppdal kommune.»

Bygningsrådet i samarbeid med administrasjonen arbeidet med tre ulike traséforslag i perioden 2015-2018. Alle ble i løpet av arbeidsprosessen skrinlagt. Kommunestyret har i møte 18.10.2018 i sak 18/106 kommet til følgende konklusjon: «Kommunestyret viser til saksinnledningen og arbeidsgruppens konklusjon i møte 17.09.18. Arbeidet med å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal avsluttes.»

Kommunestyret presiserte at dersom det kommer private forslag, der alle grunneiere er positiv og omforent om trasé, står de fritt til å utrede muligheten videre.

 En mer grundig gjennomgang av prosessen for hvordan arbeidet med opprettelse av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring finnes her på nettstedet Miljøkommunen.no: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/


Publisert: 09.05.2018
Sist endret: 03.01.2020 15.35