Tilskudds- og velferdsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsfrister

Dato Tilskuddsordning
10. januar Frist for etterregistrering av dyrpå utmarksbeite og avløserkostnader i søknad om produksjonstilskudd.
15. januar Søknad om tilskudd til utvalgte naturtyper, prioriterte arter, friluftlivstiltak m.m.
15. februar Tilskudd til tiltak i beiteområder
28. februar Frist for å registrere seg for søknad om strømstøtte for okt-des 2022.
15. mars Produkjsonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid
15.mai Søknadsfrist SMIL (1 av 2 frister)
1. juni Søknadsfrist engangstiltak - Utvalgte kulturlandskap
15. August Søknadsfrist SMIL
15. oktober Produkjsonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid
15. oktober Regionalt miljøtilskudd
15. oktober NMSK-midler, skogkultur
15. okotber Søknadsfrist årlige skjøtselstiltak - Utvalgte kulturlandskap
31. oktober Avlingsskadeerstatning
1. november Nydyrkingstilskudd
1. november Erstatning for sau drept av fredet rovvilt
1. november Miljøtilskudd skog
15. november Driftstilskudd til drift av beitelag

 

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskuddet er sammensatt av flere ordninger, bl.a. arealtilskudd dyretilskudd og tilskudd til økologisk produksjon.  

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke om produksjonstilskudd. Det er registrering av opplysninger to ganger i året; 1.-15. mars og 1.-15. oktober. Når du har sendt inn søknaden i oktober kommer utbetaling av tilskudd i februar. For å søke produksjonstilskudd må du være registrert i Enhetsregisteret og oppgi organisasjonsnr. i søknaden.

Alt areal det søkes arealtilskudd for må være registrert i gardskart med samme markslag (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite) som i søknaden.

 Les mer om ordningene og hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet.

Regionalt miljøprogram - RMP

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. RMP-midlene søkes elektronisk på samme måte som ved søknad om produksjonstilskudd. De fleste tiltak som det søkes tilskudd på skal tegnes/plottes inn i kart, basert på Gardskart, inne i Altinn. Dersom du søkte på det samme arealet i fjor vil du kunne laste ned kartet fra da.

Jordbruksforetak kan søke Miljøtilskudd – RMP mellom 15.9. og 15.10. Søknadsfristen er 15.oktober, samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Søknadsfrist for beitelag som søker tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk) er 15.november.

Les mer om de ulike tilskuddsordningene i Regionalt miljøprgram hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Les mer om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til miljø- og kulturlandskapstiltak

Miljømyndigheter gjør hvert år ulike tiltak for å ta vare på natur og kulturlandskap og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Du, din organisasjon, din kommune eller bedrift kan bidra og vi ønsker din hjelp. Søk om midler til ulike tiltak for å ta vare på arter, natur eller tiltak innen friluftsliv, vannforvaltning, fiskeforvaltning, klima og forurensning.  Søknadsfristen er for de fleste tiltak 15. januar hvert år.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Utvalgt kulturlandskap - Klevgardan

 Les mer her: Utvalgt kulturlandskap Klevgardan

SMIL-tilskudd

Det kan søkes tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å i vareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt  å redusere forurensninga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er kun søkere som er berettiget produksjonstilskudd og eiere av landbrukseiendommer i aktiv drift som kan få SMIL-tilskudd. Søknadsfrist for SMIL-midlene i Oppdal kommune er 15.mai og 15. August, men det er mulig å søke gjennom hele året.  Du får 3 års frist for å gjennomføre tiltaket

Oppdal kommune får tildelt ca 800 000 i SMIL-midler årlig.

Krav til søknaden, tilskuddssatser og veiledende priser finner du i Retningslinjer for SMIL-midler i Oppdal kommune

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Det søkes elektronisk gjennom Altinn. Link til søknadsskjema.

Får du innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter en skriftlig anmodning. Nærmere krav til dokumentasjon og rapportering ved del- og sluttutbetaling er omtalt i tilskuddsbrevet.

Du kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn. Landbruksdirektoratet har laget rapporteringsskjema som er obligatoriske å legge ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling. Les mer om rapportering og utbetaling hos Landbruksdirektoratet. 

Dreneringstilskudd

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Både eier og leietaker av tidligere drenert jordbruksjord kan søke om tilskudd. Det gis kr 4000,- pr daa drenert areal, eller 61 kr per løpemeter grøft ved usystematisk grøfting.  I søknaden må tiltaket beskrives, opplysningner om grøfteavstand, grøftedybde, areal, kostnad og periode for gjennomføring av tiltaket må oppgis.  Nødvendig vedlegg til søknaden er kart med grøfteskisse (du kan lage ditt eget kart på gardskart), andre relevante relevante vedlegg kan også lastes opp.

Norsk landbruksrådgiving trøndelag kan gi hjelp til å utarbeide dreneringsplan/søknad.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag utarbeidet informasjonsbrosjyren På tide å drenere, her kan du få nyttige tips til dreneringsarbeidet.

Når du har fått innvilget tilskudd har du får 3 års frist for å gjennomføre tiltaket.

Les mer hos landbruksdirektoratet

Du kan søke tilskudd til drenering både på egen og leid jord. Vi har utarbeidet et forslag til avtale ved dreneringsarbeid på leid jord: Avtalemal drenering på leid areal

Det søkes elektronisk gjennom Altinn. Link til søknadsskjema.

Får du innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter en skriftlig anmodning. Du skal legge ved grøftakart ,og kopi av fakturaer.

Du kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn. Landbruksdirektoratet har laget rapporteringsskjema som er obligatoriske å legge ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling. Les mer om rapportering og utbetaling hos Landbruksdirektoratet.

 

Nydyrkingstilskudd

Fra og med 2017 inførte Oppdal kommune nydyrkingstilskudd. Det er innvilget kr  300.000 kroner fra Næringsfondet i 2023 til nydyrking. Det er vedtatt en sats på inntil  kr 3000 pr dekar som nydyrkes, Søknadsfrist: 1. november. Det kan søkes om tilskudd til areal der Plan for nydyrkinga er vedtatt etter 1.1.2015 og arbeidet ikke er påbegynt.

Søknadsskjema

Velferdsordninger

Avløsertilskudd - ferie og fritid

For avløsertilskudd ved ferie og fritid er søknadsfristen 15.oktober.

Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 1. oktober til og med 15. oktober.

Du kan etterregisterer avløserkostnader fram til 10. januar.

Landbrukdirektoratet har felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid:

Søk om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Ordningen skal gi dem som driver med husdyrproduksjon muligheten til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie inn hjelp.

Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing (ekstern lenke).

Tilskuddets størrelse beregnes ut i fra gjennomsnittlig dyretall på telledatoene 1. mars og 1. oktober (kun1. mars for sau). Les mer om beregnnigsveiledning hos Landbruksdirektoratet

Avløsning ved sykdom m.v.

For å søke om avløsing ved sykdom skal det søkes elektronisk gjennom Altinn, link til Søknadsskjema

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, svangerskap og fødsel, ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom og ved dødsfall. Her kan du lese mer om tilskuddene og krav til søker.

Avløsertilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing .

Trenger du hjelp med søknadsprosessen eller til å finne avløser kan du få hjelp hos Oppdal Landbrukstjenester

Landbruksvikar

Oppdal Landbrukstjenester SA formidler landbruksvikartjenester i Oppdal, og skal kontaktes ved behov for landbruksvikar: tlf. 960 13 669.

Tidligpensjon

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Aldersgrensen for ektefelle/samboer er 57 år når det søkes om tobrukerpensjon. Det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. Les mer hos Landbruksdirektoratet.

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema LDIR-108

Ordningen er hjemlet i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.

Veileder: svangerskap og fødsel hos bonden

Bondelaget har laget en egen veiler om svangerskap og fødsel hos bonden som gir god oversikt over hvilke ytelser bonden har rett på ved svangerskap og fødsel.

Erstatningsordninger

Det er ulike ordninger du kan søke erstatning etter:

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag kan søke om investeringsmidler til tiltak i beitefelt, med søknadsfrist  15. februar. Les mer hos Landbruksdirektoratet

Det søkes digitalt via Altinn. Søknadsskjema

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområde Oppdal Kommune 2022-2023.

Bygdeutviklingsmidler

Informasjon om BU-midler finner du under Næringsutvikling.

Søknad om støtte fra legat

Oppdal kommune har et legat det kan søkes støtte fra. Ole og Elisabeth Mellems legat,  renter fra dette legatet kan deles ut som stipend til ungdom som tar landbruksfaglig utdanning.

For å få støtte må søkeren være hjemmehørende i Oppdal, og ha til hensikt å utøve sitt yrke i landbruksnæringen i kommunen. 

Søknad om støtte fra legatet blir lyst ut på kommunens hjemmeside og i lokalavisene hvert år. Søknadsfrist er 1. september.

Søknadsskjema Ole og Elisabeth Mellems legat (.pdf) (.pdf)

Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag:

Ordningen er tredelt med tre ulike søknadsskjema, for: Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Ordningen gjelder månedene april 2022 – mars 2023 for jordbruks- og veksthusforetak, og april 2022 – oktober 2022 for vanningslag.

ordbruksforetak som ønsker støtte, trenger kun å sende inn søknadsskjema én gang for hele perioden april 2022 til med mars 2023. Du vil være registrert som mottaker av strømstøtte fra du søkte til og med mars 2023. 

Hvis du ikke har søkt enda, gjelder følgende frister:

Søknadsfrist 28. februar 2023:

  • For å kunne få støtte fra og med oktober 2022 til og med mars 2023

Søknadsfrist 31. mai 2023:

  • For å kunne få støtte fra og med januar 2023 til og med mars 2023

anningslag må sende inn én søknad for hver periode det ønskes støtte for.  

Vanningslag må søke innen 31. desember 2022 for å motta støtte for strømforbruk i perioden juli 2022 – oktober 2022.

Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet.

Det søkes digitalt via Altinn. Søknadsskjema

 

 

Kontaktopplysninger:

Anne Karin Botnan

Rådgiver landbruk

91896049 

anne.botnan@oppdal.kommune.no

RMP, drenering, nydyrking

Hanne Kristin Bjørndal

Rådgiver landbruk

91896036

hanne.bjorndal@oppdal.kommune.no Produksjonstilskudd, avløsertilskudd, tiltak i beiteområder

Ragnhild Eklid

Rådgiver miljø og landbruk

91896037

ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no SMIL, utvalgte kulturlandskap

Publisert: 22.06.2018
Sist endret: 12.05.2023 14.26