Jordbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Areal

Med 80.000 dekar dyrka jord og innmarksbeite er Oppdal en av fylkets største jordbrukskommuner arealmessig. Hovedproduksjonen er grovfôr og beite, i tillegg produseres det mandelpotet på ca. 600 daa.

Les mer om arealene i NIBIO sitt arealbarometer for Oppdal.

Driveplikt og jordleie

Hvis du eier et jordbruksareal, så har du driveplikt i henhold til jordlovens § 8.  Området skal dyrkes eller beites.

Driveplikten i henhold til jordloven kan oppfylles ved at arealet blir leid bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. En forutsetning er at leieavtalen er på minst 10 år om gangen uten at eieren har anledning til å si opp avtalen. Avtalen må være skriftlig og føre til driftsmessige gode løsninger. Kopi av alle jordleieavtaler skal sendes til kommunen.

For mer informasjon, se Landbrukdirektoratet.

Mal for jordleiavtale

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Det må utarbeides plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området som skal nydyrkes. Det bør også ligge ved en plan for drenering. Hos Norsk institutt for bioøkonomi finner du kart over dyrkbar jord

Søknadsskjema for godkjenning av plan for nydyrking

Når plan for nydyrking er godkjent, men før arbeidet med nydyrkinga er påbegynt kan du søke Nydyrkingstilskudd.

Miljøkrav

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd kan ikke, uten samtykke fra kommunen, foreta inngrep av negativ betydning for kulturlandskapet.

Slike inngrep vil være:

  • kanalisering og lukking av elver og bekker
  • lukking av åpne grøfter
  • oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark
  • fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser
  • planering av jordbruksarealer
  • oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer
  • sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Normal skjøtsel av eiendommen regnes ikke som slike inngrep.

Dersom du ønsker å foreta inngrep i kulturlandskapet kan du ta kontakt med kommunen for en forhåndsvurdering eller skrive en søknad til kommunen som vil vurdere tiltaket. Legg gjerne med et kart der tiltaket er tegnet inn.

Vi minner om at inngrepene som er beskrevet ovenfor kan kreve særskilt tillatelse etter annet regelverk, som jordlova, vannressursloven, naturvernloven, kulturminneloven eller plan- og bygningsloven.

Mot vassdrag og kanaler skal det avsettes en to meters vegetasjonssone som ikke skal jordarbeides. For områder med erosjonsfare og som ligger innenfor nedbørsfelt til et sårbart vassdrag, kan fylkesmannen i tillegg sette regionale krav til jordarbeidingsrutiner eller andre tiltak. Slike krav er ikke fastsatt i Oppdal kommune per dags dato.

Brudd på ett eller flere av miljøkravene ovenfor kan gi reduksjon eller avkorting i produksjonstilskuddet.

For å lese mer om miljøhensyn i jordbruket, se nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Autoriasasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper.

Her finner du mer informasjon om plantevernmidler på Mattilsynets nettsider.

Plantevernguiden.no er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler.

Norsk landbrukrådgivning arrangerer autorisasjonskurs for plantevernmidler. 

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk er en driftsform for landbruket hvor det settes spesielle krav og begrensninger for produksjonen, eksempelvis ved ikke å bruke kunstig gjødsel og syntetiske plantevernmidler, og til velferden i husdyrproduksjonen.

Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Det er egne tilskuddsordninger til økologisk landbruk innenfor produksjonstilskudd i jordbruket.

Ta kontakt med Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, 955 57 932, for rådgivinig dersom du vurderer omlegging til økologisk produksjon. De kan blant annet tilby "Gratis førsteråd for omlegging til økologisk drift" (GRF). Dette er et tilbud om gårdsbesøk der en rådgiver vurderer muligheter og begrensninger på gården med tanke på økologisk drift. Deretter utarbeides det en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler.

Kontaktopplysninger

Anne Karin Botnan

 

Rådgiver landbruk

 

91896049 

 

anne.botnan@oppdal.kommune.no

Nydyrking, autorisasjon plantevernmidler, økologisk landbruk

Hanne Kristin Bjørndal

Rådgiver landbruk

91896036

 hanne.bjorndal@oppdal.kommune.no  Driveplikt, jordleie

Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2022 13.56