Næringsutvikling

Næringsutvikling i landbruket er en nasjonal satsning. Dette gjelder både innenfor tradisjonelt landbruk og annen virksomhet som er tilknytta gården. Innovasjon Norge forvalter bygdeutviklingsmidler som du som gårdbruker kan søke om hvis du ønsker å etablere og utvikle egen virksomhet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bygdeutviklingsmidler

Innovasjon Norge forvalter tilskudd til "investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler) som er rettet mot næringsrettede tiltak på den enkelte gård eller landbrukstilknyttet virksomhet.

Blant ordningene er:

1.Tradisjonelt landbruk 

 • tilskudd og/eller lån til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbyginger
 • tilskudd til gjødsellager
 • tilskudd til plansilo
 • Tilskudd og lån ved generasjonsskifte: tilskudd til landbrukseiendommer der det trengs mindre investeringer knyttet til generasjonsskifte.

 2. Tilleggsnæring:

 • Ideavklaring og etablering: tilskudd for å gi etablerere gunstige startvilkår for egen virksomhet
 • Bedriftsutvikling: tilskudd til videreutvikling av virksomheter, f.eks. produktutvikling, kompetansestyrking og markedsføring.

3.Bolig på gårdbruk

 • lån til nytt våningshus, kårbolig eller bolig til ansatte på gården
 • lån til utbedring av eksisterende bolig.

4. Fornybar energi i landbruket - det kan gis tilskudd og/eller lån til

 • Anlegg for varmesalg - bioenergi
 • Gårdsvarmeanlegg (bioenergi, solenergi og varmegjenvinning)
 • Biogass-, biokull, kraft/varmeanlegg, samt utprøving av nye teknologier i landbruket
 • Flislager og tørkeanlegg for brenselsprodukter for salg

I tillegg finnes flere ordnigner. Du kan lese mer om dette hos Innovasjon Norge

Oppdal kommune har laget en informasjonsfolder om IBU-midler og bruksutbygging

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket» (RT), forvaltes av fylkeskommunenMidlene kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet i fylkene. Regionale midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK) forvaltes også av fylkeskommunen. Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som ivaretar og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Les mer hos Trøndelag Fylkeskommune.

Retningslinjer for hvordan Bygdeutviklingsmidlene skal brukes, og hvilke tiltak og produksjoner som skal prioriteres finner du i Regionalt næringsprogram for Trøndelag

 

Inn på tunet

Inn på tunet omfatter tilrettelagte, pedagogiske tilbud på gårdsbruk til alle aldersgrupper. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og gårdbrukerens ressurser. Du kan søke Innovasjon Norge om støtte for å tilrettelegge Inn på tunet-aktiviteter.

Inn på tunet-tilbud baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner, gjerne i nært samarbeid med oppvekst/skole eller helse- og sosialsektor. Det er kommunen/institusjonen som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale.

Inn på tunet - gårder kan nå få sertifisering/godkjenning hos "Stiftelsen norsk mat", les mer hos Stiftelsen norsk mat

Lokalmat

Det er nasjonale satsinger på kortreist mat og småskala matproduksjon.

Innovasjon Norge har en egen satsing som heter vekstfinansiering. Her kan de gi støtte til bedriftsutvikling, forpliktende produsentsammsnslutninger og til store utgifter knyttet til vekstfasen for bedriften.

Lokalforedlet mat kan også være en del av et opplevelsestilbud på gården, hvor en får dette servert som en del av en større pakke. Det kan også være salg i gårdsbutikk, et lokalt felles utsalg, nettbutikk eller f.eks. bondens marked. Lokalmat kan derfor også være reiseliv, om man tar imot gjester på gården til servering, kjøp av varer eller opplevelser. Innovasjon Norge har sitt program for "vekstfinansiering" omfatter også reiselivsopplevelser knyttet til primærnæringene.

Fjellmandel fra Oppdal er godkjent som en Beskyttet Geografisk Betegnelse for mandelpoteter produsert av Fjellmandel Oppdal SA  sine medlemmer.

Oppdal har en egen mathall/lokalmatbutikk der kan prøve mange gode smaker fra Oppdal - Oppdal smak og behag

Kontaktopplysninger:

Anne Karin Botnan

 

Rådgiver landbruk

 

91896049 

anne.botnan@oppdal.kommune.no

Lokalmat, Inn på tunet

Hanne Kristin Bjørndal

Rådgiver landbruk

91896036

 hanne.bjorndal@oppdal.kommune.no   Bygdeutviklingsmidler

Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 21.02.2022 15.46