Diabetessykepleiers oppgaver er blant annet:

- Veiledning og oppfølging til personer med diabetes, for best mulig behandling og god egenomsorg

- Undervisning og opplæring både individuelt og i grupper, til personer med diabetes og deres pårørende

- Samarbeide med fastlegene, Hjemmetjenesten, spesialisthelsetjenesten, Frisklivssentralen og øvrige tjenestetilbud i kommunen.

- Rådgivning i forhold til forebygging av type 2 – diabetes og andre diabetesrelaterte sykdommer.

- Være en samtalepartner og gi støtte til personer med diabetes og dennes familie

- Være en ressurs for øvrig helsepersonell

- Drive informasjonsarbeid

 

Kontakt: