Badeanlegg

Alle basseng, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dette gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt og lignende. Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lovverk
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v 

Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a  Forebygging av legionellasmitte

Meldeplikt

 Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten

Meldeskjema

Her ligger meldeskjema

Opplysningsplikt

 Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Internkontroll

Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Miljøretta helsevernavdelingens oppgaver :

 - Motta og behandle meldinger om badeanlegg
 - Behandle klagesaker fra besøkende/innbyggere 
 - Føre tilsyn
 - Gi pålegg om nødvendige tiltak
 - Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget


Publisert: 15.10.2018
Sist endret: 15.10.2018 13.22