Helse og omsorgsplan

Helse- og omsorgstjenestene står overfor utfordringer knyttet til demografiske og samfunnsmessige endringer. Vi blir flere eldre innbyggerne og flere har sammensatte helseutfordringer som skal behandles i kommunen. Dette utfordrer Oppdal kommune som tjenesteyter når det gjelder kompetanse, kapasitet og måter å gi tjenester på. Eldrebølgen i Oppdal innebærer at antall eldre over 80 år vil dobles frem til år 2040. Dette vil gi kommunen de største helse- og omsorgsutfordringene i planperioden. Tiltak for å møte utfordringene gjenspeiles i kommunens prioriteringer av tiltak i planperioden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret vedtok i møte 1.mars 2017, sak 17/20, «Planstrategi for Oppdal kommune 2016-2019» der det bl.a. ble påpekt: «Kommunens plansystem er blitt tallmessig svært omfattende. Det kan være behov for å se på strukturen. I kommende periode skal en se på om det er mulig å samle noen av planene inn under større planområder, som kan revideres under ett. Målet er å skape en mer oversiktlig planstruktur, hvor de enkelte planområdene inngår i større helheter, og blir sett bedre i sammenheng med hverandre»

Det ble på bakgrunn av kommunestyrets behandling av Planstrategien nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide en overordnet plan for helse og omsorg. Planen skal ivareta hele sektorområdet.

Helse- og omsorgsplanTrening


Publisert: 07.03.2019
Sist endret: 07.03.2019 15.04