Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt med lenker til tilskuddsordninger som primært er rettet mot frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner og andre. Vær oppmerksom på at frister og kriterier kan variere fra år til år. Vet du om tilskuddsordninger som ikke er listet opp her? Gi oss tilbakemelding så vil vi oppdatere oversikten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kompensasjonsordning for koronarammede arrangement

Regjeringen har vedtatt å etablere en ordning rettet mot kulturaktører som ar måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av pålegg og forbud fra helsemyndighetene. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet står for ordningene rettet mot henholdsvis kulturaktører og frivillige lag, foreninger og organisasjoner. 

Aktuell og oppdatert informasjon fra myndighetene om korona og kultur finnes her: www.kulturradet.no/korona

Følg lotteritilsynet for ordninger rettet mot frivilligheten. 

Det er ulike søknadsfrister og ordninger rettet mot kulturnæringen - se lenkene over for mer informasjon. 

Oppdal kommune

Tilskudd til større idretts- og kulturarrangement

Aktivitetsstøtte

Tilskudd til integreringstiltak for flyktninger

Ledsagerbevis

Hjem for en 50-lapp

Oppdal kommune kan etter søknad tildele tilskudd over kommunens budsjett. I hovedsak kan det søkes om støtte til tiltak innen idretts- og fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og tiltak som kommer barn og unge til gode. Søknad skal inneholde budsjett og beskrivelse av tiltaket. Søknad skal sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Søknadene behandles fortløpende gitt at de kan behandles administrativt. Alle søkere mottar skriftlig svar, normalt senest 4 uker etter at søknaden er mottatt.

Spørsmål kan rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 90695579.

Trøndelag fylkeskommune

Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid

Tilskudd til mindre tilretteleggingstiltak i frilftslivet

Kulturtilskudd

Drifts- og aktivitetstilskudd

Kulturstipend

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Se flere av fylkets tilskuddsordninger her

Tilksudd til inkludering av barn og unge

Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 24 år. Frivillige lag og foreninger og kommuner kan søke. Bufdir forvalter ordningen. 

Klikk her for utlysning for 2022. 

Frifond

Frifond er norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Gjennom Frifond kan grupper med minst tre personer søke om inntil 40 000 kroner til små og store prosjekter. For eksempel bygge noe i nærmiljøet, lage et arrangement eller starte et band. 

Klikk her for søknadsskjema og mer informasjon

Tensio

I avtale med Oppdal kommune har Tensio forpliktet seg til å drive sponsoraktivitet i Oppdals-samfunnet i en periode på fem år, i årene fra og med 2020 til og med 2024. Årlig sponsorbeløp er 200 000 kroner, hvor det kan tildeles summer på enten 50 000 eller 10 000. Ordningen annonseres av Tensio. 

Klikk her for søknadsskjema for 2022

Norges idrettsforbund

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Oversikt over sentrale ordninger: 

Idrettsforbundes støtte- og tilskuddsordninger

Kulturdepartementet

Oversikt over tilskuddsordninger fra Kulturdepartementet

Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidler til lokale kulturarenaer

Klima- og miljødepartementet

Oversikt over tilskudd fra klima- og miljødepartementet.

Tilskudd til kulturminner

Stiftelsen UNI

Norsk kulturarv

Kulturminnefondet

Prosjektstøtte til historiske jernbaneformål

Enova

Enova har tilskuddsordnigner for både privatpersoner og bedrifter som investerer i klimatiltak. Dette kan være bygningsoppgradering, fjerning av oljefyr, solpanel, vannbåren varme osv.

Enovas tilskudd

Tilskudd og velferdsordninger i landbruket

Landbrukskontoret i Oppdal kommune har en egen side med oversikt over tilskudd- og velferdsordningene i landbruket. Denne finner du her!

Landbruks- og matdepartementet

Tilskudd for frivillige organisasjoner

Landbruksdirektoratets tilskudd

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter tiltak innenfor innsatsområdene sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.

Gjensidigestiftelsens tilskuddsordninger

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir tildeler tilskudd ettter søknad til en rekke områder, blant annet barn og ungdom, kjønnslikestilling, LHBTI, universell utforming og nedsatt funksjonsevne og vold.

Tilskudd fra Bufdir

Helse- og omsorgsdepartementet

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd fra Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDI har en rekke tilskuddsordnigner innenfor integreringsprosjekt, frivillige tiltak, mentorordninger med mere.

Tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskudd til politiske partier

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets tilskudd er rettet mot lokale trafikksikkerhetstiltak som settes i gang av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Innovasjon Norge

Har støtteordninger innenfor landbruk, maritim næring, tre, skog og bioenergi, lokalmat, opplevelser og rein med mer.

Samlet oversikt over Innovasjon Norges tilskudd

Husbanken

Husbanken har ordninger for å søke om bostøtte, startlån og etablerings- og tilpasningstilskudd.

Oversikt og vilkår her!

Legathåndboken

Legathåndboka inneholder oversikt over 2000 stipender og legater. Du kan kjøpe boka og søke i stipendene her: 

www.legathåndboken.no  


Publisert: 28.06.2018
Sist endret: 28.06.2018 15.34