Husbanken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bostøtte 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Slik søker du om bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Oppdal kommune, Helse- og velferdskontoret, 7340 Oppdal 

Meld fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du i tillegg å søke bostøtte for kommende måneder, må du også sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Ta da kontakt med Oppdal kommune, Helse- og velferdskontoret, Rådhuset, tlf. 72 40 10 00 på fredager.

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte

English: Housing allowance

Housing allowance

Startlån

Startlån er et virkemiddel kommunen har for å hjelpe økonomiske vanskeligstilte til å skaffe seg bolig, utbedre boligen man bor i eller trenger hjelp for å beholde boligen.

Kan jeg få startlån?

Barnefamilier

 • Du har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er godt egnet.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Du ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd/offentlige ytelser

 • du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Forutsetninger for å få startlån

 • Du må først søke lån i privat bank. Dette må dokumenteres.
 • Du må ha høy nok fast varig inntekt til å kunne betjene lånet.
 • Samlet lån på boligen må være innenfor boligens verdi.
 • Lånet gis kun med pant i boligen.

Hva kan du søke om startlån til?

 • Kjøp av nøktern bolig som er tilpasset husstandens boligbehov.
 • Refinansiering av dyre boliglån i spesielle tilfeller, dersom det er fare for å miste boligen, og det er pant i fast eiendom.
 • Unntaksvis refinansiering av forbruksgjeld mot pant i fast eiendom.

Startlån gis som regel i kombinasjon med grunnfinansiering i privat bank.

Slik søker du om startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

 

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd

Mangler du BankID eller er verge? Slik får du søkt elektronisk

Du kan også ta kontakt med servicetorget på rådhuset, så hjelper vi deg gjennom prosessen.  

Tilskudd til etablering

Enkeltpersoner og husstander som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig, kan få tilskudd til å etablere seg. Ordningen er behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan få tilskudd.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd

Tilskudd til tilpasning

Dette er et tilskudd til deg som har funksjonsnedsettelse og som trenger økonomisk støtte til å bygge om boligen for å kunne fortsette å bo der. Ordningen er behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan få tilskudd.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd

 

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du behov for tilpasning av boligen din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Hvor mye kan du få?
Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil 20 000 kroner. Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil 20 000 kroner. I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd.

Tilskudd til utredning
Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.

Tilskudd til prosjektering
Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?
Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor.

Tips til inngåelse av avtale med fagperson

Når du skal velge arkitekt eller fagperson som skal hjelpe deg med å planlegge tilpassing av boligen din, er det greit å avklare følgende, før en inngår avtale, særlig hvis arbeidene er omfattende:

Om fagpersonen har erfaring med å planlegge tilpassing til spesielt behov
Om fagpersonen har noen referanseprosjekter å vise til
Avklare omfanget av både utredning og prosjektering
Avklare kostnad for både utredning og prosjektering
Avklare evt. begrensninger og varsel ved eventuelt avvik
Avklare tidsbruk

Når du skal inngå avtale om prosjektering er det vanlig at arkitekten/fagpersonen lager en oppdragsbekreftelse. Den skal vise hva som er avtalt og bør omtale prosjektets art, størrelse, mulig omfang av oppdraget og skal angi de foreløpige vilkårene for å utføre oppdraget.

Standardformular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag
NS 8401 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag. Denne standard beregnet på prosjekteringsoppdrag etter fast pris og hvor ytelsene helst er godt definert
NS 8402, er en standard beregnet på rådgivningsoppdrag etter regning.

Søknadsskjema

Søknadsskjema
Søknadskjema må skrives ut. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen til å innhente kredittopplysninger.

Husbanken

Les mer om startlån og bostøtte på Husbankens nettsider. Her finner du lånekalkulator, lover og retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp og/eller veiledning om startlån, ta kontakt med servicetorget på tlf: 72 40 10 00 eller på e-post: servicetorg@oppdal.kommune.no. Ved budgivning og kort frist, ring servicetorget.

Trenger du hjelp og/eller veiledning om bostøtte, ta kontakt med Helse- og velferdskontoret på tlf: 72 40 10 00 på fredager.

Boligsosial handlingsplan

Oppdal kommune har en boligsosial handlingsplan som er rettet mot de som stiller svakt på boligmarkedet, og som har behov for hjelp til å komme seg inn i en egnet bolig. Det kan være økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker til problemene eller en kombinasjon av disse. Planen er rettet mot disse gruppene.


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 03.01.2020 10.26