Hva får man tilskudd til?

Tilskuddsberettiget aktivitet er en sammenkomst:

  • med minimum 5 deltakere i aldersgruppen 6 – 19 år
  • som varer minimum 1 time  
  • som er planlagt og foregår i regi av lokalt lag eller forening og som gjennomføres i Oppdal kommune  
  • som er ledet av ansvarlig person oppnevnt av det lokale laget/foreningen

Hva får man ikke støtte til?

Støtte utbetales ikke til:

  • sammenkomster utenom kommunen  
  • konkurranser eller kommersielle arrangementer  
  • sammenkomster i form av møter (styremøter, årsmøter, seminar)  
  • sammenkomster som mottar offentlig støtte via andre ordninger  
  • sammenkomster som skjer i regi av Oppdal kommune, f.eks. fritidsklubben  
  • sammenkomster som skjer i regi av region- eller landsdekkende organisasjon

Satser

Aktivitetsstøtten utbetales i dag etter følgende satser:

5 - 10 deltakere: kr. 150 pr. sammenkomst

11 - 20 deltakere: kr. 200 pr. sammenkomst

over 20 deltakere: kr. 250 pr. sammenkomst

Støtten utbetales bare en gang pr. gruppe og dag. Personer som deltar på mer enn en sammenkomst pr. dag i regi av samme lag/forening, kan bare medregnes på en av disse. Større grupper kan ikke splittes opp i mindre grupper i den hensikt å motta støtte for flere sammenkomster.

Registreringsskjema

Hver sammenkomst skal føres på skjemaet lenket til under. Oppnevnte leder skal hele tiden være til stede. En oppnevnt leder kan ikke lede flere grupper samtidig og skal bekrefte at opplysningene på skjemaet er korrekte.

Registreringsskjemaet skal leveres Oppdal kommune v/Servicetorget (servicetorg@oppdal.kommune.no) fire ganger pr. år:  

1. kvartal  senest 10. april  

2. kvartal  senest 10. juli  

3. kvartal  senest 10. oktober  

4. kvartal  senest 17. desember (aktiviteter etter 17. des. tas med påfølgende år)

For sent innkomne skjemaer blir ikke behandlet og medfører at tilskuddet faller bort.

Støtten utbetales i juli og desember.

Følgende skjema må benyttes: 

Registreringsskjema i excel-format 

Registreringsskjema (pdf) 

Vi anbefaler å bruke excel-skjemaet. 

Hvordan fører du registreringsskjemaet?

Deltakerne føres opp med navn og fødselsdato. Er antall deltakere større enn det er plass til i skjemaet, føres liste på eget ark.

I type aktivitet føres hvilken organisert aktivitet som er gjennomført, samt dato og klokkeslett når aktiviteten begynner og slutter.

I nedre høyre del av skjemaet (med ruter) settes et ettall (1) for hver av deltakerne som har deltatt. Det er kun ved å bruke "1" at summeringen fungerer. 

Når alle linjene er utfylt, summeres antall sammenkomster der det har vært 5-10 deltakere, 11-20 deltakere og over 20 deltakere automatisk om du bruker excel-arket. 

Se eksempel på utfylt skjema: Eksempel på utfylt skjema 

Kontaktopplysninger

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold Kulturkonsulent tlf: 90695579, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no

Skjemaet skal leveres til servicetorg@oppdal.kommune.no