Barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehager i Oppdal

Drivdalen barnehage

Høgmo barnehage

Midtbygda barnehage 

Pikhaugen barnehage

Bjerkehagen friluftsbarnehage (privat)

Fagerhaug barnehage (privat)

Gnist barnehage Brennan (privat)

Stølen private barnehage (privat)

Torshaug barnehage (privat)

Tågvollan barnehage (privat)

Slik søker du barnehageplass

Du kan søke barnehageplass elektronisk hele året gjennom Barnehageportalen.

Søk barnehageplass her

Hovedopptak 2020

1.mars er fristen for å søke barnehageplass, og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen. Hvis du ønsker oppstart i tidsrommet 1.mai -31.juli blir også disse søknadene behandlet sammen med hovedopptaket.

Opptakskriterier - prioritering ved tildeling av barnehageplass

Den enkelte barnehage fastsetter opptakskriterier i sin vedtekter.

For kommunale barnehager i Oppdal gjelder følgene opptakskriterier:

1. Barnehageloven § 13 Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og §4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage.

2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12 a.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven § 12 a prioriteres søkerne etter følgende kriterier:

1. søsken med plass i aktuell barnehage

2. barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og /eller andre forhold

3. barn fra familier hvor begge foreldre er minoritetsspråklige

Rett til plass

Alle som har søkt om plass innen 1.mars og som er født innen 30.november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket, med oppstart i august, evt. september, oktober eller november for barn som først fyller 1 år i de månedene. I perioden 1.mars - 1.mai pågår hovedopptak. I denne perioden er det ikke mulig å endre den søknaden som er registrert. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Klage på tildeling/avslag barnehageplass

Du har rett til å klage på tildelt barnehageplass ved hovedopptaket dersom du ikke har fått tildelt ditt 1. eller 2. ønske, hvis du har fått avslag på overføring til annen barnehage eller hvis du ikke har fått barnehageplass. Klage sendes Oppdal kommune v/rådgiver oppvekst Dordi Aalbu. Klagefrist er 3 uker etter mottatt brev om avslag/tildelt plass.

Hvordan velger du barnehage?

For å velge den barnehagen som passer deg best, bør du gjøre deg kjent med barnehagens vedtekter og årsplan. I vedtektene finner du blant annet informasjon om opptakskriterier, eventuelt depositum og oppsigelsestid. Her er det ulike ting som gjelder mellom barnehagene. Årsplanen forteller om barnehagens faglige innhold og satsingsområder. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage. Når du søker plass setter du opp barnehagene i prioritert rekkefølge. Hvis du takker nei til tilbudt plass fra en barnehage, forsvinner søknaden fra barnehager du har satt opp med lavere prioritet.

Vedtekter

Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Det er viktig at du gjør deg kjent med barnehagens vedtekter når du takke ja til barnehageplass.

Vedtekter for kommunale barnehager finner du her. For private barnehager ligger vedtektene under den enkelte barnehage.

Læringsmiljø

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i barnehager og skoler i Oppdal

Trøndelag har sitt eget mobbeombud for barnehager og skoler.

Mobbeombudet er en uavhengig ressursperson og medspiller som støtter og veileder barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Les mer

Smittevern

I denne brosjyren kan du lese om smittevern i barnehagen

Godt språkmiljø for alle barn

Barnehagene i Oppdal gjennomførte i 2016 -2018 et felles språkprosjekt med veiledning fra Dronning Mauds Minne.  Her kan du lese rapporten

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgab\ng fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole i Oppdal

Hva koster barnehageplassen?

Priser kommunale barnehager

Redusert pris og/eller gratis kjernetid

Stortinget fastsetter hvert år makspris for foreldrebetaling for heltidsplass i barnehage. Maksprisen gjelder både for kommunale og private barnehager

Hvis en har flere barn i barnehage får en 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 50% søskenmoderasjon for barn 3 eller flere.

Pris for deltidsplass og matpenger vil variere fra barnehage til barnehage.

For husholdninger med lav inntekt er det mulig å søke kommunen om redusert foreldrebetaling.

Barnehagefakta.no

Her kan du finne fakta om norske barnehager som baserer seg barnehagenes årlige rapportering 15.desember.

Du kan lese mer om hva Barnehagefakta er her

Les om Oppdalsbarnehagene her

Kontaktinfo

Rådgiver oppvekst  Dordi Aalbu    Telefon: 72 40 18 10  

e-post: dordi.aalbu@oppdal.kommune.no


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 26.01.2016 14.43