Barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehager i Oppdal

Oppdatert informasjon om Oppdalsbarnehagene finner du på: barnehagefakta.no 

Kommunale barnehager

Drivdalen barnehage

Høgmo barnehage

Midtbygda barnehage 

Pikhaugen barnehage

Bjerkehagen friluftsbarnehage 

Fagerhaug barnehage 

Norlandia Brennan: Hjemmeside 

Stølen private barnehage Hjemmeside // Kontakt

Torshaug barnehage 

Tågvollan barnehage: Hjemmeside // Kontakt

 

Slik søker du barnehageplass

Oppdal kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.

Søknadsskjemaet er elektronisk og du finner det ved å trykke her.  Du må logge inn med ID-porten. Oppdal kommune har ett årlig hovedopptak for barnehagene. Du kan søke plass ellers i året. Du får da plass hvis barnehagen har ledig kapasitet.

Hovedopptak 2024

1.mars er fristen for å søke barnehageplass, og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. Søknadsperiode til hovedopptaket er 1.1.-1.3.2024. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen. Hvis du ønsker oppstart i tidsrommet 1.mai -31.juli blir også disse søknadene behandlet sammen med hovedopptaket.

Opptakskriterier - prioritering ved tildeling av barnehageplass

Den enkelte barnehage fastsetter opptakskriterier i sin vedtekter.

For kommunale barnehager gjelder følgende opptakskriterier:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage etter barnehageloven § 18. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak til barnehage. 

2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven § 16 prioriteres søkerne etter følgende kriterier:

  1. søsken med plass i aktuell barnehage
  2. barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold
  3. barn fra familier hvor begge foreldre er minoritetsspråklige

 

Klage på tildeling/avslag barnehageplass

Du har rett til å klage på tildelt barnehageplass ved hovedopptaket dersom du ikke har fått tildelt ditt 1. eller 2. ønske, hvis du har fått avslag på overføring til annen barnehage eller hvis du ikke har fått barnehageplass. Klage sendes Oppdal kommune v/rådgiver oppvekst Inger Beate Måren Sundseth. Klagefrist er 3 uker etter mottatt brev om avslag/tildelt plass.

Hvordan velger du barnehage?

For å velge den barnehagen som passer deg best, bør du gjøre deg kjent med barnehagens vedtekter og årsplan. I vedtektene finner du blant annet informasjon om opptakskriterier, eventuelt depositum og oppsigelsestid. Her er det ulike ting som gjelder mellom barnehagene. Årsplanen forteller om barnehagens faglige innhold og satsingsområder. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage. Når du søker plass setter du opp barnehagene i prioritert rekkefølge. Hvis du takker nei til tilbudt plass fra en barnehage, forsvinner søknaden fra barnehager du har satt opp med lavere prioritet.

 

Vedtekter

Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Det er viktig at du gjør deg kjent med barnehagens vedtekter når du takker ja til barnehageplass.

Vedtekter for kommunale barnehager gjeldende fra 1.1.2023 finner du her

For private barnehager ligger vedtektene under den enkelte barnehage.

 

Læringsmiljø

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i barnehager og skoler i Oppdal

Trøndelag har sitt eget mobbeombud for barnehager og skoler.

Mobbeombudet er en uavhengig ressursperson og medspiller som støtter og veileder barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Les mer

Smittevern

I denne brosjyren kan du lese om smittevern i barnehagen

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage, eller ikke. Formålet er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Det er kommunen som har ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Før enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp kan fattes sendes henvisning til PP-tjenesten som utarbeider en sakkyndig vurdering.

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten, eller de kan samarbeide med skolen, barnehagen, helsesykepleier eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Skjema henvisning

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (jf. Barnehageloven § 37). Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet.

Definisjon og rettigheter nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne er definert som “tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner” (NOU 2011:22)

Det fremkommer av forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at begrepet omfatter fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Noen eksempler på hva som vil omfattes er nedsatt syn eller hørsel, nedsatt bevegelsesfunksjon, hjertesykdommer, lungesykdommer og diagnoser innenfor autismespekteret. Nedsatt kognitiv funksjonsevne, som innebærer redusert evne til mentale prosesser som språk, hukommelse, informasjonsbearbeidelse, problemløsning og ervervelse av kunnskap og erfaringer, er også omfattet (Ot.prp.44(2007-2008) s 91)

Om barnet har nedsatt funksjonsevne må vurderes konkret i hvert tilfelle, og barnets funksjonsevne må sees opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i. Tilretteleggingsbehovet må være av en viss varighet og styrke for at det skal kunne begrunne et krav om individuell tilrettelegging.

Forskrift om Rammeplan for barnehage sier følgende om tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte i det allmennpedagogiske tilbudet:

“Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.”

Det vil være behov som går utover Rammeplanens forskrift som eventuelt vil utløse tilrettelegging etter § 37.

Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendige for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og sikre barnet et likeverdig barnehagetilbud.

Eksempler på tilrettelegging kan være at kommunen sørger for at barnehagen har det nødvendige utstyret, støtte til bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning eller andre tiltak.

I tilfeller der tilretteleggingen vil innebære en uforholdsmessig byrde for kommunen, kan barn få tilbud i en annen barnehage som er bedre tilrettelagt.

Søknadsskjema

Klage på vedtak


Ønsker du å klage på et vedtak som handler om ditt barn? Du kan klage på enkeltvedtak til den instansen som har fattet det. Det skal stå i vedtaket om du kan klage på det og hvordan. Klagen rettes til kommunen der vedtaket er fattet.

Du kan klage på følgende enkeltvedtak til kommunen:

  • Vedtak om barnehageplass, ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket etter Barnehagelovens §16.
  • Vedtak om eller avslag på redusert foreldrebetaling i barnehage etter Barnehagelovens §20.
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §35. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.
  • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §36. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.


Vertskommunesamarbeid barnehagemyndighet


Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu kommuner har inngått avtale med Trondheim kommune om godkjenning av barnehager, dispensasjon fra krav i barnehageloven og tilsyn med barnehager. Dette innebærer at Trondheim kommune v/Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvar for oppfølging av disse områdene. Avtalen gjelder fra 01.08.2022.

Årsmelding barnehagemyndigheten 2022

Klage over psykososialt barnehagemiljø og andre forhold i barnehagehverdagen


Barn har i følge Barnehagelovens Kapittel VIII rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Er du bekymret over at ditt barn ikke har det godt i barnehagen, oppfordrer vi deg til å snakke om dette med barnehagen først, før du går videre til et høyere nivå.

Slik går du frem:

Kontakt barnehagens ledelse først
:
Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen. Da gir du barnehagen mulighet til å gi tilsvar på forholdet du klager på. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

Kontakt barnehageeier:
Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon til barnehageeier finner du på hjemmesiden til den enkelte barnehage.
Send klage eller bekymring til Trondheim kommune som tilsynsmyndighet

Opplever du å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til Fagenhet for oppvekst og utdanning, enten på e-post, eller i brev til Trondheim kommune.

E-postadresse: barnehagemyndigheten@trondheim.kommune.no
Postadresse: Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim

Vi anbefaler at du ikke sender sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgab\ng fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole i Oppdal

Hva koster barnehageplassen?

Priser kommunale barnehager

Redusert pris og/eller gratis kjernetid

Stortinget fastsetter hvert år makspris for foreldrebetaling for heltidsplass i barnehage. Maksprisen gjelder både for kommunale og private barnehager

Det er 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2. Stortinget vedtok høsten 2023 at det skal være gratis barnehageplass for det tredje barnet og eventuel flere barn.

Pris for deltidsplass og matpenger vil variere fra barnehage til barnehage.

For husholdninger med lav inntekt er det mulig å søke kommunen om redusert foreldrebetaling.

Barnehagefakta.no

Her kan du finne fakta om norske barnehager som baserer seg barnehagenes årlige rapportering 15.desember.

Du kan lese mer om hva Barnehagefakta er her

Les om Oppdalsbarnehagene her

Kontaktinformasjon

Rådgiver oppvekst  Inger Beate Måren Sundseth, tlf: 93 28 07 73 

e-post: inger.sundseth@oppdal.kommune.no


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 26.01.2016 14.43