Redusert pris/gratis kjernetid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fra høsten 2021 finnes en ordning i betaling av barnehage og Skolefritidsordningen (SFO). Maksimalprisen, gjeldende fra 1. januar 2023 - for opphold i barnehage er kr. 3.000,- i måneden for kommunale og private barnehager. Ordningen sier at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en helplass i barnehage samt 1. -  4. trinn på SFO. Det er gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. Betaling for mat kommer i tillegg.

Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage

 • Hvis maksimalprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

  Dersom familien har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. 70% av det den betaler for første barn, 50% av prisen for barn nr. tre (eller flere barn).

Gratis kjernetid barnehage

 • Gratis kjernetid 20 timer (20 timer gratis opphold i barnehage pr uke) for 2, 3, 4 og 5  åringer og barn med utsatt skolestart der husholdningens samlede årsinntekt er under kr. 598.825,-.

Ny ordning i SFO fra august 2021

Fra høsten 2021 innfører regjeringen en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i Skolefritidsordningen (SFO) for elever på 1. - 4. trinn, som benytter et heltidstilbud i SFO. Foreldrebetalingen for et tilbud i SFO på 1.- 4. trinn skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt.

Fra 1. august 2022 ble det innført det gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer pr. uke). Fra 1.august 2023 gjelder dette også for andreklassinger.

Ut ifra satsene for heltidsplass fra 01.08.2022 i Oppdal, vil den nye ordningen inntre når en husholdnings samlede inntekt er lavere enn kr. 476.117,-

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Deler barnet bosted mellom mor og far, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Hvis du benytter deg av foresattportalen i Visma Flyt barnehage ved søknadsutfylling (anbefales), kan du legge inn siste inntektsårs skattemelding direkte i søknadskjemaet. Eller du kan velge å legge ved annen dokumentasjon på inntekt.

Velger du å skrive ut skjema (pdf) og levere søknad i papirformat skal skattemelding og eventuelle andre lønnsopplysninger legges ved søknaden.

Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.

Dersom det ikke kan legges frem skattemelding (selvangivelse), for eksempel om det er kort botid i landet, kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt.

Dokumentasjon kan være:

For arbeidstakere:

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon

For selvstendig næringsdrivende:

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både person- og næringsinntekt)

For arbeidsledige/mottakere av stønader/sosialhjelp:

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV

For studenter:

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om studieplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen. Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap eller bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner, skal det leveres dokumentasjon for begge

Endring i inntekt

Dersom det er en vesentlig og varig nedgang i inntekten kan man søke på nytt, man må da legge ved dokumentasjon på ny inntekt.

Dersom inntekten har økt vesentlig siden siste års skattemelding eller øker etter at vedtak om redusert foreldrebetaling er fattet, plikter søker å opplyse kommunen om dette.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Slik søker du - søknadsfrist

Sjekk om inntekten til husholdningen er under grensen for å få reduksjon

Finn fram siste års skattemelding fra Skatteetaten når du er i foresattportalen ved søknadsutfylling. Har du ikke skattemelding fra fjoråret kan du legge ved andre lønnsopplysninger.

Velger du å skrive ut skjema (pdf) skal skattemelding og eventuelle andre lønnsopplysninger legges ved søknaden.

Fyll ut skjemaet, du kan velge mellom å skrive ut skjema (pdf) eller å sende det inn elektronisk

Søknadsfrist for 2023/2024 er 1. juni 2023.

Søker du senere enn 1. juni vil søknadsfrist være innen 15. i hver måned med virkning fra 1. i neste måned.

 

SØKNADSSKJEMAER:

Elektroniske skjema blir sendt gjennom en sikker forbindelse til oss. Personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt, og personvernet ditt blir ivaretatt. Søkere som sender inn elektroniske skjema på Oppdal kommunes nettside får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er innsendt.

Elektroniske skjema SFO  

Elektronisk skjema barnehage

Skjema angående redusert foreldrebetaling i SFO i PDF-format må skrives ut og sendes til kommunen i utfylt stand. Disse sendes, om ikke annet er oppgitt, til Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller til e-post: post@oppdal.kommune.no

 SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling (PDF)

 Skjemaet leveres /sendes Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

 Trenger du hjelp, ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller pr. tlf: 72 40 10 00. 

Vil du lese mer om ordningen? https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

 


Publisert: 25.02.2016
Sist endret: 13.05.2020 12.21