Motorferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner for motorferdsel til visse nytteformål som er nærmere beskrevet i lov om forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag. Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker.

Miljødirektoratet har utgitt heftet: Kjenner du reglene? Motorferdsel i utmark

Motorferdsel innenfor verneområdet på Dovrefjell

Søknadsskjema verneområdene i Dovrefjell (ekstern side)

Veiledning for utfylling av søknad innenfor verneområdene på Dovrefjell og i utmark i Oppdal (ekstern side)

Motorferdsel innenfor verneområdet i Trollheimen

Søknadsskjema verneområdene i Trollheimen (ekstern side)

Motorferdsel i utmark i Oppdal utenfor verneområdene

Søknadsskjema i utmark i Oppdal utenfor verneområdene (Samme skjema som innenfor verneområde på Dovrefjell) (ekstern side)

Veiledning for utfylling av søknad innenfor verneområdene på Dovrefjell og i utmark i Oppdal (ekstern side)

Kjøretider og retningslinjer for Oppdal

Kjøretider og retningslinjer for Oppdal

Søknadsfrist 1. desember

Leiekjøring

Informasjon om leiekjøring

Søknadsskjema leiekjøring 2021-2025  (frist: 1. Desember).

Kart soner med traseer for leiekjøring 2021-2025

Oversikt over leiekjørere i perioden 2021-2025 (oversikten kan oppdateres) 

Legeerklæring

I noen tilfeller kan forflytningshemmede få tillatelse til å bruke eget kjøretøy istedet for leiekjører. Legeerklæring må da fylles ut av legen og vedlegges søknaden.

Skjema for legeerklæring (ekstern side)

Bruk av motorbåt og vannscooter

Motorbåt: I Oppdal er det bare Unndalsvatnet, Gjevilvatnet og Ångardsvatnet som er over 2 km2 og hvor det er tillatt med motor på båten. På Gjevilvatnet har ikke grunneier/OBA satt noen begrensing om størrelse på motor på fartøyer, mens på Unndalsvatnet er det tillatt med inntil 20 hk på motoren. I Ångardsvatnet har grunneierne satt en grense på påhengsmotor inntil 9,9 hk, og at båten skal ikke ligger over til neste dag – altså må tas opp fra vatnet. Både Skardvatnet og Orklesjøen ligger i underkant av 2 km2 . Her kan el-motor benyttes. 

Vannscooter: Miljødirektoratet har laget kart (http://vannscooter.miljodirektoratet.no/) som viser hvilke områder hvor det kan være tillatt med vannscooter. Av kartet fremgår det at det er bare Gjevilvatnet fra Osen og innover mot Rauøra som kan benyttes til vannscooter når forbudssonene legges inn. Unndalsvatnet vil utgå som aktuell for vannscooter da vatnet grenser inntil verneområdet og vil bli for smalt i forhold forbudssonen som regelverket sett, jf. regelverket som er gjengitt nedenfor.

Dette sier regelverket:

Etter motorferdsellovens § 4 tredje ledd (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsel) heter det: «Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.»

Grunneier har gjennom § 10 i motorferdselloven adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin eiendom.

 

Oppdal kommune har laget en egen forskrift for bruk av motorfartøy på Gjevilvatnet (https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-06-25-1923) som er hjemlet i ovenfor nevnte forskrift.  Her er det særlig nærheten til Rauøra som er fokusområdet.

Når det gjelder vannscooter konkret så er bruken her regulert i en egen forskrift (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-701) der § 4 gir forbudt-soner:

Forbudssoner hvor det ikke er tillat å kjøre med vannscooter og lignende motordrevne fartøy

….

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, herunder innsjøer:

 • i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land,
 • i verneområder
 • i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder, og
 • i innsjøer mindre enn 2 km² jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.
Transport i forbindelse med bygging

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven.

Motorferdsel i utmark - transport i jord- og skogbruk

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev til alle kommunene i Sør-Trøndelag kommet med en presisering av regelverket innen motorferdsel i utmark, jf. vedlagte brev.

Etter lov om motorferdsel i utmark § 4 bokstav c er motorferdsel tillatt i blant annet jord- og skogbruksnæring. Her er det bare kjøring som er nødvendig i næring som er tillatt og det må dreie seg om reell næringsmessig virksomhet med et visst omfang og inntektsmessig betydning. Kjøring til hytte/seter som ikke er å betrakte som nødvending i næringen er dermed ikke tillatt, f.eks. rene fritidsturer med familien, selv eieren av hytta/setra driver et gårdsbruk. Slik transport vil kreve tillatelse etter motorferdselforskriften § 5 bokstav c, og det må sendes søknad til kommunen. Eventuelt kan transporten utføres av leiekjører.

Snørekjøring til Blåørpiken

Snørekjøring fra skiheisene i Vangslia og Stølen og opp til Blåørpiken blir nå tillatt i april måned i 5 sesonger. Oppdal kommunestyre vedtok 30.01.2020 å delta i forsøksordningen som en av seks kommuner i landet. Forsøksperioden er år fra 1.04.2020 til 20.04.2024. Se vedlagt trasé og forskrift med vilkår. Vedlagt ligger også selve saksframlegget med vedtak.

Kommunestyrets vedtak

Vedtatt forskrift forsøksordning med snørekjøring

Vedtatt trase til snørekjøring

 


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 10.02.2020 13.15