Skal du bygge?

Da kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel terrasse, understøttet veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Rom til varig opphold som stue, kjøkken, soverom o.l er ikke unntatt søknadsplikt. Husk at reguleringsplanen som gjelder for tomta di kan inneholde begrensninger for unntaket om søknadsplikt! Sjekk derfor alltid reguleringsplanen og kartet før du bygger. Vi anbefaler at du også tar en prat med naboene dine først.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Til deg som skal bygge

Les artikler om å sette i gang et byggeprosjekt uten søknad:

Skal du bygge eller pusse opp?

Slik velger du håndverker:
Tettpå har utarbeidet en veileder med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om:

  • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
  • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
  • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
  • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

Oppdal kommune samarbeider med Tettpå
Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.

Formålet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggebransjen. Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i Oppdal kommune for å dyktiggjøre oss i valget av håndverkere.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Informasjonsfilm om byggesøknad

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen gjør det enklere å forstå søknadsprosessen når du for eksempel vil bygge en garasje.

Se filmen her:

Hvordan søker jeg?

Skal du bygge? - Hvordan søker jeg?

Når du søker om byggetillatelse kan du bruke skjema fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk). Trykk her for nettsiden der alle søknadsskjema/blanketter ligger. Du kan enten fylle ut på skjermen og lagre skjema/blankettene, eller skrive ut skjema/blanketter og fylle inn for hånd.

For byggesøknad uten ansvarsrett, bruk blankett 5153. For nabovarsel, bruk blankett 5154, 5155 og 5156. Mye av informasjonen du skal fylle ut er den samme i alle skjema.

 

Ved epostinnsending av alle typer byggesøknader til postmottak@oppdal.kommune.no   ber vi om at påkrevde skjemaer/blanketter deles opp i mange vedlegg - i følgende rekkefølge:

1. Søknad (evt. inkl. opplysninger og tiltakets ytre rammer og evt. redegjørelse/følgebrev)

2. Nabovarsel/erklæring

3. Situasjonsplan/kart

4. Terrengsnitt

5. Fasader

6. Plan og snitt

7. Ansvarsrett inkl. sentral godkjenning/kontrollerklæringer/gjennomføringsplan/Boligspesifikasjon i matrikkel

 Det vil si ett vedlegg pr. punkt. Vedleggene ønskes i PDF-format.

 Årsaken er at Oppdal kommune har digitalisert eiendomsarkivene. Det betyr at dokumenter i byggesøknader ikke printes ut men scannes direkte inn i vårt saksbehandlingssystem.

Nabovarsling

Husk å varsle naboen!

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene først.

Naboliste genereres automatisk ved digital nabovarsling via AltInn, eller kan bestilles på e-post til postmottak@oppdal.kommune.no

 

Hva kan jeg søke om selv?

Dette er eksempel på arbeid du kan søke om og utføre selv. Det er du som står ansvarlig for oss som bygningsmyndighet om du sender inn søknaden selv. Du må sikre at arbeidet du utfører eller får utført er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og reguleringsplaner. Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak/firma.

Antennesystem Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.  
Bruksendring Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.  
Bygning (mindre frittliggende) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.  
Driftsbygning

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

 
Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

 
Terrasse En terrasse hvor samlet bebygd areal (BYA) er under 50 m². Takterrasse regnes som påbygg og faller derfor utenfor.  
Tilbygg (ett enkelt) Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Påbygg eller underbygg faller ikke inn under § 20-2, f.eks. takoppbygg, takark og takterrasse.  

 

Skilt- og reklameinnretning

Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.  

Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner. Nå blir det enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.

Enklere søknadsskjemaer for privatpersoner 

 

Hva koster det å søke?

Oppdal kommune tar gebyr for behandling av byggesøknader. Se her for fullstendig prisliste.

Hvor finner jeg reguleringsplanen som gjelder for min tomt?

For å finne reguleringsplanen som gjelder for din tomt, bruk Kommunekart.

Søk etter tomta di med adresse, stedsnavn eller gards- og bruksnummer (gnr/bnr). Se til høyre under Kartlagsinfo. Trykk Reguleringsplaner, deretter Webplan. Du kan nå trykke på lenken med planid og se pdf av reguleringsplankart og bestemmelser. Disse kan gi viktig informasjon om hva slags føringer det er for bygging på tomta di.

Om du ikke får opp Reguleringsplaner under Kartlagsinfo er tomten ikke regulert. Det er da kommuneplanen som gjelder. Trykk på Arealformål for å se arealformålet og se Bestemmelser i Webplan for å lese bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

Veiledning og regelverk

Kilder til veiledning:

  • Byggesaksforskriften med veiledning
  • Informasjonsark fra NKF
  • Byggforskserien fra Sintef Byggforsk (betalingstjeneste)

Transport i forbindelse med bygging

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven.

 


Publisert: 18.01.2016
Sist endret: 03.05.2021 10.37