Oppdal er en av sju kommuner som har leveområder for svartkurle . Det er utarbeidet egne skjøtselsplaner for hver av de sju lokalitetene  i Oppdal og grunneierne skjøtter disse arealene. Dette har ført til at svartkurle har hatt en positiv utvikling i Oppdal de siste 5-7 årene. I år er det gitt over 110000 kr i tilskudd til skjøtsel av svartkurle – tilskudd som går direkte til grunneierne.

Orkideen svartkurle er kjent fra flere lokaliteter i sentrale og sørlige Skandinavia og fra to lokaliteter i Troms. Den har gått sterkt tilbake både i Norge og Sverige de siste hundre år, og er oppført som sterkt trua (EN) i både den norske og svenske rødlista. De skandinaviske svartkurlene regnes som en egen underart Nigritella nigrassp.nigra.