Kommuneplan

Kommuneplanen består av en "samfunnsdel" og en "arealdel" som gir langsiktige føringer for utviklingen i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 er en plan for forvaltning av kommunens arealer. Den omfatter alt areal, både land- og vannareal. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og gjelder for hele kommunen . Kommuneplanen viser hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Den enkelte grunneier kan ikke ta i bruk arealene sine på en måte som er i strid med kommuneplanens arealdel. Dette betyr ikke at eksisterende, lovlig bruk av arealer automatisk må opphøre, selv om de er i strid med planen.

Kommunestyret vedtok i sak 19/164 den 21.11.2019  at nytt boligområde B3 tas ut av plankart og bestemmelser. Nytt arealformål for området blir LNF. Med dette imøtekommes innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. Kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune 2019-2030 vil dermed være rettskraftig.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningslovens §11-6. Kommuneplanen omfatter plankart, bestemmelser og retningslinjer.

Kommunestyrets vedtak den  21.11.2019 og vedtatt kommuneplan kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningslovens §11-15.

Arealdelen består av følgende dokumenter:

Nyttige linker:

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Plan- og bygningsloven

Samfunnsdelen

Det er angitt 3 kritiske faktorer for å virkeliggjøre visjonen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd:

  • Stedsutvikling
  • God folkehelse
  • God omsorg

Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034

Handlingsplan

Kommuneplanen angir 4 fokusområder for virksomheten i årene som kommer:  

  • Livskvalitet
  • Brukere
  • Medarbeidere
  • Økonomi

I handlingsplanen 2019 - 2022   analyseres fokusområdene slik at vi får vite mer om hva som skal til for å bli bedre. Handlingsplanen vier mye oppmerksomhet til det området som vi har kalt livskvalitet.

I økonomiplanen, - som er en del av handlingsplanen, - beskrives det hvordan vi skal møte de økonomiske utfordringene.   


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 01.04.2020 08.34