Individuell plan og koordinerende enhet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Koordinerende enhet

Det er lovpålagt at kommunen skal ha en koordinerende enhet (KE) for organisering av individuell plan. Det er dit du må henvende deg ved søknad om individuell plan.

Kontaktperson er leder ved medisinsk rehabilitering, Kari Brattbakk Tronsgård. Tlf.  970 79 815. E-post: kari.tronsgard@oppdal.kommune.no

Koordinerende enhet skal:

  • sikre helhetlige tjenester og være kontaktpunkt mellom bruker og hjelpeapparat.
  • ha oversikt over brukere med sammensatte og langvarige behov som har en individuell plan,
  • ha overordet ansvar for å fatte vedtak, oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer og ansvarsgrupper. 
  • bidra i opprettelsen av ansvarsgrupper. Koordinerende enhet eller ansvarsgruppen beslutter hvem som skal være koordinator.

Koordinerende enhet organiseres ved at leder innkaller til tverrfaglige møter minimum 2 ganger årlig og ellers etter behov. Tverrfaglig gruppe består av leder psykisk helse og rusarbeid, avdelingsleder hjemmetjenesten, fagansvarlig oppvekst, representant fra barnevernstjenesten, representant fra NAV og enhetsleder Helse og Familie. Andre samarbeidspartnere kan innkalles etter behov. 

Leder medisinsk rehabilitering fatter vedtak om individuell plan og tar saker opp til drøfting i koordinerende enhet ved behov.

Prosedyre for koordinatorer

Prosedyre for ansvarsgrupper med individuell plan

Hvem kan få individuell plan?

  • Du som har funksjonsnedsettelser med behov for langvarige og koordinerete helse og omsorgstjenester over tid.
  • Du som samtykker til at de som gir deg tjenester samarbeider til beste for deg.

Hva er individuell plan?

En individuell plan er en rettighet for deg som har behov for langvarige  og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Den skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen inneholder gjerne en oversikt over tjenestene dine, kontaktinformasjon til de som gir tjenestene og dine mål og ønsker for rehabilitering/habilitering.

Kommunen har ansvar for å utarbeide individuell plan. Arbeidet med individuell plan skjer oftest i ansvargrupper. Kommunen skal også oppnevne en koordinator som kan være din kontaktperson og samarbeide med deg om innholdet og fremdriften i planen. Koordinatoren er som regel en person som allerede kjenner deg.

Søknad om individuell plan.

Ved behov for individuell plan, kontakt koordinerende instans for individuell plan i Helse og familie: Leder medisinsk rehabilitering, Kari Brattbakk Tronsgard. Tlf. 970 79 815. E-post: kari.tronsgard@oppdal.kommune.no

Melding om behov for individuell plan

Individuell plan - mal


Publisert: 18.02.2016
Sist endret: 18.02.2016 13.21