Miljø og helse i skoler og barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager er barnas "arbeidsmiljølov" og har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn og skoleelever. Forskriften handler om både psykososialt skolemiljø, men også fysisk miljø både inne og ute

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 "Barnas arbeidsmiljølov" har fått  to nye veiledere til skoler og barnehager.

Veilederen fra 1998 (IK-2619) erstattes nå av to nye veiledere, én for barnehage og én for skole:

Miljø og helse i barnehagen og skole

Kommunens ansvar

I Oppdal kommune er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften delegert til fagleder miljørettet helsevern og folkehelse. Dette innebærer følgende:
•Godkjenningsmyndighet (godkjenning av skoler og barnehager)
•Tilsynsansvar
•Veiledningsansvar

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at virksomheter som kommer inn under forskriften planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Godkjenning av skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager skal være godkjent av kommunen. Søknad skal fremlegges ved plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Det er miljørettet helsevern som er godkjenningsmundighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rådgiver oppvekst er godkjenningsmyndighet ihht. barnehageloven.

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager - varslingsplikt til tilsynsmyndigheten

Bakgrunn

Miljøerettet helsevern fører tilsyn med alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynsplikten omhandler blant annet å kontrollere at virksomheten har systemer som ivaretar barnas helse og sikkerhet. I følge forskriftens § 5. Opplysnings- og informasjonsplikt, har lederen av virksomheten plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Eksempler på typer hendelser/forhold som skal meldes:
•Skader på barn/elever som krever omfattende legebehandling (alvorlige bruddskader, hjernerystelse eller lignende).
•Hendelser som kunne vært potensielt livstruende (barn som går gjennom isen, barn som håndterer farlig verktøy/utstyr beregnet for voksne).
•Hendelser hvor barn har forsvunnet fra barnehage/skole eller fra barnegruppa på tur.
•Vedvarende utfordringer med inneklima (ventilasjonsanlegg og/eller oppvarmingsanlegg som ikke fungerer over tid, mistanke om fuktskader som gir helseplager).
•Skadedyr og skadedyrsbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler.
•Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
•Eksterne forhold som skolen/barnehagen selv ikke er ansvarlig for (støy, støv osv.).
•Alvorlige og vedvarende utfordringer i det psykososiale miljøet.


Listen er ikke uttømmende

Meldingens innhold

Meldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet og informasjon om kontaktperson, slik at vi kan vurdere om hendelsen skal følges opp fra vår side. Ved ulykker kan det sendes inn en kopi av avviksmelding/skademelding. Melding sendes fortrinnsvis på e-post til: vigdis.thun@oppdal.kommune.no

 

 

 


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 20.04.2016 14.58