Barnevern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu

Telefonnummer: Dagtid: 72 40 10 00 (sentralbord, som setter deg over til ledig saksbehandler)

Besøksadresse: Oppdal rådhus, 7340 Oppdal.

Postadresse: Oppdal kommune, Barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu, Inge Krokanns veg, 7340 Oppdal

Organisasjonsnummer barnevernstjenesten: 983 915 604

Ansatte i Barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu

Ansatte i barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu:

Ansatt Telefonnummer
Leder barnevernstjenesten, Ivar Bøe  918 96 029
Mari Aalbu Forbregd 970 79 846
Gunn Iren Blokhus 907 80 279
Inger Marie Bordal 910 01 023
Heidi Håker 918 96 032 (permisjon)
Grete Heidi Rønning 918 96 056
Erik Sæteren 918 96 066
Ingrid Uvsløkk 911 19 789
Cathrine Lien Antonsen 953 39 450
Merete Lønseth Aarflot 481 98 874
Marta Westman 918 96 057

Barnevernsvakta

Kontakt oss på tlf.nr. 970 79 845 når barn er utsatt for akutt omsorgssvikt.

Opplysninger om den lokale vakttelefonen for barnevernstjenesten (970 79 845)

Barnevernsvakta er en kontakttelefon der du kan nå oss i og utenom arbeidstid, det vil si også i helger/høytider. Telefonen er bemannen på ikke-beredskapsmessig basis, og det kan i enkelte tilfeller ta noe tid før telefonen besvares. Dersom du ikke oppnår kontakt raskt nok, og barnet umiddelbart trenger hjelp, så kan du også kontakte politiet direkte.

Alarmtelefonen for barn og unge, tlf.nr.: 116 111

Dette er en nasjonal alarmtelefon. Se: 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge

                                                             Felles portal for barnevernsvaktene i Norge 

Når bør du kontakte barnevernstjenesten?

Når du som forelder opplever at ditt barn trenger hjelp for å få dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell

Når du ser at andres barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.

Dette kan for eksempel være at:

  • du er bekymret for at foreldre har psykiske problemer
  • du er bekymret for at foreldre har mistet styringen over barnet sitt
  • barnet er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
  • du er bekymret for at foreldre har rus-/alkoholproblemer
  • du er bekymret for at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep

Alle kan ringe for å få råd og veiledning fra barnevernstjenesten.

Meldeplikt:

Alle offentlige ansatte og instanser har plikt til å melde fra når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Se barnevernsloven § 6-4, 2. ledd.Ved tvil om meldeplikten, ta kontakt med barnevernstjenesten.

Bekymringsmelding

Ansatte, barn, foreldre og andre voksne kan ringe eller sende skriftlig melding til barnevernstjenesten.

Offentlige ansatte og instanser oppfordres til å sende skriftlig bekymringsmelding.

Meldingsskjema    

Hjelpetiltak

Hjelpetiltakene tilpasses etter den enkeltes behov. Det kan for eksempel være:

Besøkshjem

Barnevernstjenesten har mulighet til å tilby besøkshjem til barn og ungdom som har et særlig behov for opphold et annet sted enn i foreldrehjemmet. Besøkshjem tilbys som oftest i tilknytning til helg. Besøkshjem tilbys i vanlige familier i nærområdet.

Avlastning

Et avlastningshjem benyttes når foreldrene trenger avlastning fra omsorgsoppgaven. Avlastningshjem tilbys i vanlige familier i nærområdet.

Støttekontakt

En støttekontakts viktigste oppgave er å hjelpe et barn eller en ungdom med å få en meningsfylt fritid, og oppleve gode sosiale erfaringer. Det er barnets behov og ønsker som er avgjørende.

Barnehage/SFO

Barnehage og SFO benyttes i enkelte tilfeller når dette vurderes som spesielt viktig for barnets utvikling, på grunn av forholdene i hjemmet.

Hjemmekonsulent

Hjemmekonsulent benyttes som tiltak når foreldrene trenger tett oppfølging i hjemmet, for å bedre foreldrenes omsorgsevne eller barnets omsorgssituasjon.

Andre hjemmebaserte tiltak

Andre hjemmebaserte tiltak kan være råd og veiledning, ulike foreldreveiledningsprogram og annen samspillveiledning.

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad benyttes når foreldrenes økonomiske situasjon i en kortere periode er vanskelig. Det kan for eksempel gis stønad til fritidsaktiviteter, barnehage, SFO og annet. 

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barnevernstjenesten bestemmer at barnet skal bo i fosterhjem. Andre ganger kan barn bli plassert i fosterhjem mot foreldrenes vilje.

Institusjon

En institusjon tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Dette gjelder for barn der omsorgsbehovet er større enn det som kan dekkes i et fosterhjem.

Foreldreveiledningsprogram

Ansatte i barnevernstjenesten arrangerer kurs i "De utrolige årene". Dette er et tilbud til alle foreldre med barn i alderen 2 - 6 år. Du kan blant annet lære om:

  • barns utvikling
  • hvordan du kan bli tryggere i foreldrerollen
  • hvordan du kan gi ditt barn en god og glad oppvekst
  • hvordan du kan få til oppdragelse og grensesetting med positivt fortegn.

Nytt kurs høsten 20. Oppstart i september

Familiesenteret

Familiesenteret kan du treffe ansatte i barnevernstjenesten, sammen med ansatte fra andre kommunale tjenester. Der kan du få veiledning om forhold du lurer på som gjelder ditt barn. Familiesenteret er lokalisert på Helsestasjonen og har åpent hver onsdag mellom kl. 09.30 - 12.30. Det arrangeres også kurs og gruppetilbud.

Oppdragstakere

Bli besøkshjem eller støttekontakt/tilsynsperson

Barnevernstjenesten ønsker å komme i kontakt med personer/familier som ønsker å bli besøkshjem eller støttekontakt/tilsynsperson. For nærmere beskrivelse av arbeidsoppdragene, se: Hjelpetiltak. Er du interessert, ta kontakt med oss.  

Ønsker du å bli fosterhjem?

Det er stort behov for flere fosterhjem for barn i ulike alderstrinn. Både enslige, samboere og ektepar kan bli fosterhjem. Ta kontakt med barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu for mer informasjon.

Se også : Bufdir.no

Fosterhjem i slekt og  nettverk

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Les mer: Fosterhjem i slekt og nettverk.

Diverse skjemaer: 

Tilsynsperson

Avlastning timer

Avlastning døgn

Støttekontakt

Besøkshjem

Taushetserklæring

Registreringsskjema for støtteperson-/familie

Barnehuset

Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Barnehuset gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Barnehuset benyttes av politiet til avhør av barn i slike saker. Disse avhørene kalles tilrettelagte avhør. Avhøret ledes av av en påtalejurist fra politiet, og foregår i Trondheim.

Avhørsleder har ansvar for å sikre at barnet har forsvarlig følge til Trondheim. Barnehagelærere, lærere og andre ansatte kan bli forespurt av politiet til å bistå med følge av barnet.

Ta kontakt med barnevernstjenesten eller politiet for mer informasjon.

Nyttige nettsider

For barn og ungdom:

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge

Unge pårørende (For barn og ungdom som er pårørende)

Barneombudet

Ruskontrakt

Gratis utlån av sports- og fritidsutstyr - BUA Oppdal

Andre nettsider:

Lov om barnevern

Felles portal for barnevernsvaktene i Norge

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Helsedir.: Kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge

Overgrep.no: Veileder til fornærmede i straffesaker

Pårørendesenteret

Nok.Trondheim - Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 25.02.2020 12.43