Sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal helsesenter/sykehjemmet

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Sanatelltunet bofellesskap for personer med demens

Sanatelltunet er en heldøgns omsorgsbolig som tilbyr aktivitet, fellesskap med andre mennesker, veiledning og hjelp i dagliglivets gjøremål. Beboer beholder sin fastlege, og har samme rettigheter som alle andre som bor i eget hjem. Det er en forutsetning at beboer har avklart demensdiagnose, og at demens er hovedutfordringen. For å nyttiggjøre seg tilbudet skal beboer fortsatt ha restevne i forhold til egenomsorg, og være i stand til å gå/bevege seg på egenhånd eller med hjelpemiddel.

Egenandel; Det betales ordinær husleie etter satser fastsatt av kommunestyret, beboer kan motta bostøtte etter vanlige regler. I tillegg kommer utgifter til eget hushold og indeksregulert egenbetaling for andre tjenester.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Tidsbegrenset (inntil 3 døgn) opphold på sykehjemmet for medisinsk vurdering og behandling av avklarte, akutte tilstander i stedet for sykehusinnleggelse. Forutsetningen er at tilstanden kan observeres og behandles forsvarlig med helsesenterets ressurser. Fastlege eller legevakt organiserer innleggelse.

Egenandel: Vederlagsfritt.

Kortidsopphold - Utredning

Utredningsopphold innebærer tidsbegrenset behandling og/eller tverrfaglig kartlegging av funksjonsnivå, oppfølging av lege og avklaring av tjenestebehov ved uavklarte tilstander eller funksjonstap. Tjenesten kan også tilbys ved behov for lindrende- og terminal pleie. Utredningsopphold erstatter ikke sykehusopphold ved akutte tilstander.

Egenandel: kr. 170 kr/døgn, døgnsats justeres årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kortidsopphold - Rehabilitering

Rehabiliteringsopphold innebærer tidsbegrenset behandling, tverrfaglig kartlegging, oppfølging av lege og rehabilitering på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade. Videre kan det under oppholdet være aktuelt å gjøre vurdering av hjemmesituasjonen. Forutsetningen er at det foreligger potensiale og motivasjon for rehabilitering, samt at pasient kan samarbeide om opplegget.

Egenandel: Kr. 170 kroner/døgn, døgnsats justeres årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold innebærer pleie og omsorg i institusjon i en tidsbegrenset periode. Tjenesten innebærer ikke legetilsyn, utredning eller behandling av medisinske tilstander. Egne medisiner og medisinske forbruksvarer må medbringes. Forutsetningen er at omsorgsperson bor sammen med den pleietrengende, og at denne har særlig tyngende omsorgsoppgaver og behov for avlastning.

Egenandel: Vederlagsfritt.

Dag - og nattopphold

Dag- og nattopphold kan tilbys ved kortvarig behov for kontinuerlig tilsyn.

Egenandel: Kr. 90, sats justeres årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.

Langtidsopphold

Langtidsopphold innebærer medisinsk behandling, pleie og omsorg ved døgnkontinuerlig og langvarig behov, hvor det er lite trolig at pasients tilstand forbedres slik at vedkommende kan bo i eget hjem. For å komme i betraktning bør alle andre relevante tiltak være utprøvd eller vurdert på forhånd.

Egenandel: Vederlag beregnes individuelt. 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp som fastsettes av departementet), samt 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp. Som inntekt regnes også renter av formue. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et årlig fribeløp.
For mer informasjon, se Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke)

Røntgen

Satellittrøntgen i samarbeid med St.Olavs hospital. Pasienter må henvises av lege, det gjelder både akutte og planlagte undersøkelser. Røntgenbilder sendes elektronisk til St.Olavs hospital for røntgenbeskrivelse av radiolog.

Åpningstider: mandag – tirsdag – torsdag 08.00 – 15.30.

Egenandel: 250 kroner, egenandel justeres årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.

Dialyse

Satellittdialyse i samarbeid med St.Olavs hospital. Pasienter henvises av spesialisthelsetjenesten/sykehus. Dialyse innebærer dagbehandling for personer med nyresvikt.

Åpningstider 4 dager i uken.

 Egenandel: Vederlagsfritt.

Frisør

Frisør Anita Myhr tilbyr hårpleie i helsesenterets lokaler.

Åpningstider: tirsdager

For bestilling, ring 415 84 796

Egenandel: Pasient betaler selv for hårpleie.

Fotpleie

Fotterapeut Oda Røhjell tilbyr fotpleie i helsesenterets lokaler.

Åpningstider:  Gjennomsnittlig 1 dag pr. /mnd.

For bestilling, ring 464 45 203

Egenandel: Pasient betaler selv for fotpleie.

Kriterier for helse- og omsorgstjenester

Hensikten med kriteriene er å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, gjennom lov og forskrifter, politiske rammebetingelser og mål for helse og omsorgstjenesten i Oppdal kommune. Det vil medføre en større forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte om hva som er fastsatt tjenesteniva innenfor de ulike tjenestetilbudene.

Kriterier for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om rett til opphold i sykehjem

Oppdal helsesenter/sykehjemmet

Utvendig på sykehjemmet


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 15.06.2020 08.39
Oppdal Helsesenter

Besøksadresse:

Seljevegen 6
7340 Oppdal

Postadresse:

Seljevegen 6
7340 Oppdal