Fjellbøgda sammen

"Fjellbøgda sammen" er et prosjekt som handler om å styrke barn og unges psykiske helse og rusforebygging i Oppdal. Målet er å styrke voksenrollen i Oppdalssamfunnet slik at vi har tydelige, trygge og omsorgsfulle voksne på alle barns arenaer, som vet å bygge gode relasjoner og samspill med barn og unge. Derfor har prosjektet navnet "Det skal ei hel fjellbøgd til for å oppdra et barn", der vi bruker kortversjonen "Fjellbøgda sammen"

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Logo Fjellbøgda sammen

Informasjon om den nasjonale satsingen

Det er KS og helse- og omsorgsdepartementet som gjennom Helsedirektoratet står bak satsingen. Dette er en 10 års nasjonal satsing for å få økt fokus på styrking av psykisk helse og rusarbeid i kommunene, med særlig fokus på barn og unge. Oppdal kommune har fått midler fra 2017 - 2023 til å gjennomføre tiltak for å styrke barn og unges psykiske helse. Utjevning av sosiale ulikheter i helse, deltakelse, mestring, samhørighet, inkludering og medvirkning står sentralt. Vil du lese mer om den nasjonale satsingen kan du lese lese her.

Hvorfor er dette prosjektet viktig for Oppdal ? 

Kartlegging som er gjennomført i barneskolene, ungdomskolen og videregående skole viser at de aller fleste barn og unge har det bra i Oppdal. De aller fleste har en venn, de har gode relasjoner til foreldrene sine, mange er fysisk aktive og deltar i organiserte aktiviteter på fritiden. Ungdataundersøkelser fra 2011 til 2017 viser samtidig en økende trend i forhold til mobbing på ungdomsskolen, høyere andel ungdomsskoleelever som har drukket seg synlig beruset og en økning i antall ungdommer som har utfordringer i forhold til psykisk helse. Dette handler mye om å føle på press, føle at alt er et slit og føle seg trist og lei seg.

Ungdataresultatene for Oppdal ungdomsskole 2020 finner du finner du her

Ungdataresultat for Oppdal videregående skole 2017 finner du finner du her

Ungdata junior for barneskolen 5 - 7 trinn for Oppdal finner finner du her

Hva ønsker vi å oppnå med prosjektet ?

Hovedmålet for prosjektet er å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å styrke voksenrollen på de arenaer hvor barn og unge oppholder seg mest. Alle barn og unge i Oppdal skal føle seg sett, hørt og forstått, noe som gir følelse av inkludering, medvirkning, samhørighet og mestring.

Prosjektet har som mål å bygge en sterk kultur der voksne i Oppdal har en "vi- følelse" rundt våre barn - "Det skal ei hel fjellbøgd te for å oppdra et barn."

Vi arbeider for at: 

  • Barn og unge opplever et godt oppvekstmiljø med voksne som har fokus på å bygge positive relasjoner og godt samspill.
  • Barn og unge har et oppvekstmiljø som har fokus på inkludering, mestring, samhørighet og medbestemmelse.
  • Det har utviklet seg en kultur i Oppdalssamfunnet som handler om å bry seg om både egne men også andres barn.
  • Voksne som er på barn og unges arenaer i Oppdal kjenner til betydningen av å bygge positive relasjoner og samspill med barn.

Hva handler prosjektet på Oppdal om?

Vosenrollen i Oppdalssamfunnet.

På Oppdal handler prosjektet om å styrke voksenrollen på barn og unges arena. En av de viktigste faktorene som styrker barn og unges psykiske helse er gode relasjoner og  samspill mellom barn og  voksne og mellom venner. Derfor har vi valgt å stykre det vi vet er bra for barn og unges psykiske helse. Ved å styrke voksenrollen som en trygg, tydelig og omsorgsfull voksen håper vi å se resultater både i forhold til mobbing, bruk av alkohol og den psykiske helsa til ungdommene til Oppdal. Det handler om å trygge den voksnerollen som skal våge å sette grenser, være tydelig og trygg og samtidig være omsorgsfull. Alle voksne vet at dette kan være tøft og vanskelig i perioder. Prosjektet skal gi voksne nyttige verktøy for å stå i rollen som voksen.

3 delprosjekt i Oppdal

Prosjektet foregår på barn og unges arena og er delt i 3 delprosjekt.

 1.Voksenrollen i barnehagen.. Styrke voksenrollen i barnehage."Det magiske samspillet." Prosjektet har startet i  Høgmo og Pikhaugen barnehage

2. Voksenrollen i skole/barnehage og hjemmet ." La sola skinne på det vi ønsker mer av." Prosjektet prøves ut med en pilot for småtrinnet ved Aune barneskole og for 2 trinns foreldre.

3. Voksenrollen for trenere i fotballgruppa. " Voksenrollen i Oppdalsfotballen" Prosjektet er nå inne i sin fjerde runde med trenerteam. 

Kortversjonen av prosjektet

 

1. Voksenrollen i barnehagen

Det MAGISKE samspillet i barnehagen

Godt samspill er helsefremmende og voksne sitt ansvar.

I dette prosjektet bruker Høgmo og Pikhaugen barnehage veiledning etter Marte meo metoden. Hele personalgruppen skal bli kjent med grunnelementene i samspill og hva hver enkelt gjør som støtter barns utvikling.

Marte meo, som betyr av egen kraft, er en veiledningsmetode som brukes i flere land. Ulike samspillsituasjoner filmes. I veiledningen blir det fokusert på hva som fungerer og hvorfor. Marte meo er løsningsfokusert og ressursorientert veiledning basert på detaljert kunnskap om hva som virker støttende for barns utvikling. Veilederen ser etter atmosfære og hva som kommuniseres med lyder, blikk og kroppsspråk.

 

2. Voksenrollen i skolen/barnehagen og i hjemmet

«La sola skinne på det vi ønsker å se mer av"                  

Det skal utvikles en modell for foreldremøter som bruker element fra DUÅ og Utrolige lærere. Modellen skal først prøves ut for 2. trinns foreldre ved Aune barneskole, før den implementeres i Oppvekst Oppdal ( alle skoler og barnehager).

Mottoet er «Trygge foreldre gir robuste barn og unge».

DUÅ - De Utrolige Årene gir kunnskap om hvordan vi voksne kan styrke relasjonen vår til barna, og fremme god psykisk helse, forebygge utenforskap og stimulere til læring.

De utrolige årene bruker en pyramide for å vise hva vi bør bygge opp først, og hva som er viktigst for å styrke barn.

En god relasjon til barnet bygges i nederste trinn av pyramiden, gjennom barnestyrt lek, oppmerksomhet ovenfor barnet, samtaler med barnet, lytte til det og vise empati.

For å utvikle begrepsforståelse, sosiale ferdigheter og utholdenhet brukes veiledning ved oppmuntring, ros og belønning. Vi feirer sammen med barnet de små skritt i riktig retning.

 Skal det du sier og gjør bety noe for barnet, må ungen ha en relasjon til deg samtidig som det påpekes hvordan god struktur, organisering, rutiner og beskjeder gir forutsigbarhet og trygghet.

Gjennom tilsyn, struktur og klare grenser gis barnet forutsigbarhet og trygghet. Smarte knep gjennom omdirigering, ignorering eller avledning virker mye bedre enn harde metoder, mas og kritikk.

Arbeidet med DUÅ bygger på oppmerksomhetsprinsippet fordi adferd som får oppmerksomhet gjentar seg oftere, og barn med utfordringer trenger mer ros enn de uten utfordringer.

Her påpekes betydningen av god relasjon til barnet og hvordan gode tips til deg som rollemodell styrker relasjonen, og det må være en sammenheng mellom det vi formidler til barnet og det en selv gjør i hverdagen.

3. Voksenrollen i  Oppdalsfotballen

Dette delprosjektet har fokus på tiden barn og unge tilbringer med frivillige trenere. Et viktig aspekt ved prosjektet er å bygge mer på det som vi vet fungerer, og tilby et program som trygger trenernes hverdag. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid med Oppdal idrettslag. 

Prosjektet bygger på elementer fra kjent metodikk som brukes i skolen og ved foreldreveiledning. Gjennom å overføre den metodikken til frivilligheten er målet at barn og unge møter voksne med pedagogisk kompetanse også på fritiden.

Gjennom fire samlinger i løpet av året tilbys trenerne veiledning i grunnleggende prinsipper som handler om foreldreveiledning. Veiledningene vil være praktisk rettet opp mot situasjoner som relateres til trenerhverdagen. Til dette brukes videoer fra ulike situasjoner og egne erfaringer. Et viktig fokus er at deltakerne selv deltar gjennom refleksjon og diskusjon. Prosjektet er nå inne i sin fjerde runde med trenerteam. 

Organisering av prosjektet på Oppdal

Organisasjonskart for prosjektet

Prosjektplan for Oppdal 2018 - 2023

Det er utarbeidet en prosjektplan for Oppdal 2018 - 2023.

Prosjektplan finner du her.


Publisert: 13.06.2019
Sist endret: 13.06.2019 13.33