Klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi i Oppdal kommune legger til rette for et grønt skifte. Alle deler av oppdalssamfunnet - innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet, mobiliseres etter hvert i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan for klima og energi 2019-2030

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 - Revisjon 002. Revidert etter vedtak i kommunestyret, sak 19/49 den 9.5.2019 (.pdf)

Tiltaksdel med klimabudsjett

Tiltaksdel til klima- og energiplan med klimabudsjett 2022, vedtatt 17.12.2021

Mål og strategier

Mål og strategier er utdypet og konkretisert i plandokumentet. Tiltaksdelen inneholder 102 tiltak som skal gjennomføres over 10-årsperiode for å nå målene.

Mål for perioden 2019-2030:

1 Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

2 Oppdal skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.

3 Oppdal skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima.

Hovedstrategier for å nå målene:

  • Vi arbeider sammen, strukturert og langsiktig.
  • Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.
  • Vi er forberedt på og tilpasset klima i endring.

Miljøledelse

Oppdal kommune har valgt hovedkontormodellen i sitt system for klima- og miljøledelse.

https://www.miljofyrtarn.no/

Klimagassutslipp

Klimagassutslipp i Oppdal, kilde: Miljødirektoratet:

 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=300&sector=-2

Arealbruk og karbonbinding

Det er store karbonlager bundet i arealene våre. Hvordan vi bruker arealene påvirker hvor mye som karbon som bindes i arealene. 

Utslipp og opptak av klimagasser (tonn CO₂-ekvivalenter), kilde Miljødirektoratet.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har laget en egen temaside om fjellandbruk og klima.

De har også i 2017-2022 hatt et eget forskningsprosjekt på karbonlagring i eng og beite.

Informasjonsfilm om kulturlandskap som kimatiltak, v/ klimaforsker Anders Bryn, Universitet i Oslo.

Kunnskapen om karbonbinding i utmarksarealene våre i fjellet utvikles stadig. Forskningsprosjektet "Amazing Grazing"  forsker på bærekraftig kjøtt og ull fra sau som beiter i norsk utmark. Prosjektet eies av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). De har laget en egen youtube-kanal der resultater fra forskningen presenteres. Amazing grazing på youtube.

 

Klimatilpasning

Oppdal kommune har i 2020-2021 vært en av tre pilotkommuner i Trøndelag i prosjektet «Klimatilpasning – fra kartlegging til tiltaksplaner - små og mellomstore kommuner i Trøndelag». Nettverk Klimatilpasning Trøndelag har veiledet deltakerkommunene gjennom nettverksmøter og hjemmelekser i arbeidet, som har bestått av fire deler:

Del 1 - Kartlegge klimasårbarhet og utarbeide en klimasårbarhetsanalyse.


Del 2 - Utarbeide sektorovergripende mål, strategier og tiltak i en handlingsplan for klimatilpasning.

 

Del 3 - Integrere handlingsplanen i øvrig planarbeid i kommunen og sikre intern forankring, både politisk og administrativt.

 

Del 4 - Sluttrapport med beskrivelse og evaluering av arbeidet, der både skranker, suksesskriterier og justering av egen videre tilnærming inngår

 

Klimasårbarhetsanalysen viser at av akutte hendelser er det ulike typer skred (jord, snø, stein), sammen med sterk vind som vurderes å gi høyest risiko for liv og helse. For vurdering av ytre miljø, som biologisk mangfold, arealbruk og matsikkerhet, er det flom og tørke som gir høyest skaderisiko. For materielle verdier, er det oversvømmelse, flom, vind og tørke som utgjør høyest risiko. Langsiktige konsekvenser av klimaendringene er også vurdert. For eksempel for Oppdal som skidestinasjon, forventes det en reduksjon fra 131 skidager en vanlig vinter til 69 skidager (en skidag defineres med minst 20 cm snø på bakken).

Hovedmålet i klimatilpasningsarbbeidet er : Oppdal skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima.

For å nå dette målet er det vedtatt 4 stragier: 

Strategi 1: Klimatilpasning skal innarbeides i all kommunal virksomhet.
Strategi 2: Kompetansen innen klimatilpasning økes gjennom informasjon, samarbeid, forskning og utvikling.
Strategi 3: Utredninger og tiltak gjennomføres for å begrense risiko for akutte, klimarelaterte hendelser.
Strategi 4: Utredninger og tiltak gjennomføres for å begrense risiko for langsiktige klimarelaterte hendelser.

Handlingsplanen inneholder i alt 41 tiltak fordelt på de 4 strategiene som skal gjennomføres i perioden 2022-2030. Disse er nå innarbeidet som tabell 6.4 i "Tiltaksdel til klima- og energiplan med klimabudsjett"

Aktuelle kilder:

Klimaprofil Trøndelag, Norsk Klimaservicesenter.

Klimarisko i kommunen, kommunalbanken

Søke tilskuddsmidler til klimatiltak?

Enova sine tilskuddsordninger for private husholdninger:

https://www.enova.no/privat/

Enova sine tilskuddsordninger for bedrifter:

https://www.enova.no/Bedrift/

Enova sine tilskuddsordninger for sameier og boligbyggelag:

https://www.enova.no/privat/borettslag-og-sameier/

 


Publisert: 16.07.2019
Sist endret: 21.12.2021 13.40