Skoler/SFO i Oppdal

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skoler i Oppdal

Aune barneskole

Drivdalen oppvekstsenter

Midtbygda oppvekstsenter

Oppdal ungdomsskole

Vollan skole (privat)

Oppdal videregående skole (ekstern lenke)

Voksenopplæringen

 

SFO

Informasjon om SFO (skolefritidsordning) finner du under hver enkelt skole.

Her kan du søke, si opp og endre plass på SFO.

Vedtekter SFO

Betalingssatser

Redusert foreldrebetaling

Skolemiljø

Alle barn har rett til et godt psykososialt og fysisk miljø på skolen som fremmer helse, trivsel og læring.

Skolene i Oppdal har nulltoleranse mot mobbing.

Om du opplever mobbing er det viktig at du melder fra  til skolen.

  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
  • Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid gripe inn, si fra til rektor og undersøke hva som har skjedd,
  • Rektor skal lage en plan med tiltak mot mobbingen og sørge for at eleven føler seg trygg igjen.
  • Saken kan meldes til Fylkesmannen dersom elevene eller foreldrene mener at skolen ikke har gjort nok.
  • Fylkesmannen kan bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.

Her kan du lese mer om temaet.

Prosedyre opplæringsloven § 9a

Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i barnehager og skoler i Oppdal

Trøndelag har sitt eget mobbeombud. Mobbeombudet skal være en ressurs- og støtteperson for elever, foreldre og andre. Les mer.   Mobbeombudets facebook-side er www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/

 

Ordensreglement for grunnskolen

Her kan du lese ordensreglementet for grunnskolen i Oppdal.

Hvilken skole hører du til

Elever får tildelt skoleplass i det inntaksområdet hvor de bor ifølge folkeregisteret i januar det året de fyller seks  år.

Lokal forskrift over hvilken skole de ulike områdene i Oppdal kommune  sokner til

Kart over opptaksområder (skolekretser)

Bytte skole

Foresatte som ønsker at barnet skal gå på en annen skole, kan søke om skolebytte. Familier som flytter ut av opptaksområdet og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om skolebytte. Skolebytte skjer vanligvis ved nytt skoleår. Søknad om bytte av skole behandles individuelt av kommunen, og resulterer i et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages. Søknad sendes Oppdal kommune v/ rådgiver oppvekst.

Hvis eleven ønsker å søke om skolegang i en annen kommune enn der eleven er bosatt, må bostedskommunen kontaktes for veiledning om fremgangsmåte.

Retningslinjer vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune

Flytte til Oppdal

Du må melde fra om flytting til skolen der eleven går. Skolen har da ansvaret for å melde flyttingen til tilhørende nærskole i Oppdal. Foresatte skal likevel kontakte skolen hvor eleven skal begynne for å avtale oppmøte.

Om du flytter til Oppdal fra utlandet og eleven ikke har gått på skole i Norge før flytting, må du ta direkte kontakt med skolen eleven tilhører ut fra bostedsadresse.

Skolehelsetjenesten

Alle skolene er tilknyttet skolehelsetjenesten. Les mer

Skoleskyss

Gratis skoleskyss gjelder for grunnskoleelever (også ved privat grunnskole) bosatt i Oppdal som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • er elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • er elev på 2.-10. årstrinn  med mer enn 4 kilometer til skolen
  • elever med særlig farlig skolevei

Rett til fri skoleskyss gjelder ikke til skolefritidsordning.

Rett til gratis skoleskyss gjelder også for elever som trenger skyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom.   

Rett til gratis skoleskyss gjelder i noen tilfeller ved delt bosted.

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og finansiere elevenes skoleskyss i grunnskolen.

Dersom du lurer på noe rundt skoleskyssordningen, ta kontakt med skolen.

Søknad om skoleskyss  Skjemaet sendes skolen.

Skolebussruter i Oppdal

Retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag

Retningslinjer for skoleskyss i Oppdal kommune

Gratisprinsippet

Barnet ditt har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring, ofte omtalt som “gratisprinsippet”. Skolen kan ikke kreve at du dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringa som f.eks. utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringa.

Felles planer og rapporter for Oppdalsskolen

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Tilstandsrapport for grunnskolen 2022/23

 


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 27.01.2016 09.27