Oppdal ungdomsskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


ungdomsskoleOm skolen

Skoleoppstart 17. august 2023 kl.08.30 for alle trinn!

Telefonliste:

916 24461: Håvard Melhus, rektor
920 49624: Kristin Olsen Kyrkjeeide, inspektør, 8.trinn
924 59165: Gunnhild Wennevold, inspektør, 9. trinn
934 00980: Einar Lian-Bjørgum, inspektør, 10. trinn 
948 11295: Gunn-Kristin Hagen, fagleder
482 41682: Team 8
482 42287: Team 9
482 40891: Team 10

Oppdal ungdomsskole ligger midt i Oppdal sentrum. Den ble bygd i 1965, og senere rehabilitert og påbygd i 2002. Skolen har ca. 250 elever og 40 ansatte.

Skolen ligger langt framme på utviklingsarbeid og har oppnådd gode resultater over lang tid. Skolen er en viktig bidragsyter til de gode resultatene som Oppdal kommune har fått i kommunebarometeret. Dette ble omtalt i en egen artikkel i adressa i 2017, utdrag fra artikkelen: "Den gode skolen finner vi igjen i tabellene i kommunebarometeret. Avgangskarakterene etter ungdomsskolen er langt bedre enn gjennomsnittet i Norge. I Oppdal har elevene i snitt 42,4 grunnskolepoeng når de er ferdige med ti obligatoriske skoleår. Det er to poeng mer enn landsgjennomsnittet". (adressa 17.07.17)

Alle elevene har hver sin pc.

Fremmedspråk og arbeidslivsfag   

Skolen tilbyr følgende fremmedspråk: spansk, tysk og engelsk fordypning. I tillegg tilbyr skolen arbeidslivsfag som et praktisk alternativ til 2.fremmedspråk.

Valgfag

Skolen tilbyr følgende valgfag: Fysisk aktivitet og helse, Sal og scene, Design og redesign og Innsats for andre.

Nedenfor er en kort beskrivelse av valgfagene. Se https://www.udir.no/ for utfyllende informasjon.

Fysisk aktivitet og helse:

Faget omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøye egne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring. En viktig del omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold og den virkning dette har på egen helse.

Sal og scene:

Faget omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Dette kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av faget. Faget innbefatter også kommunikasjon og samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum.

Design og redesign:

Faget omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen ide eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idefase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Faget innbefatter vurderinger av gjenbruk av materialer, det omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. De får og kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet.

Innsats for andre:

Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv.

Fjellturer

Det gjennomføres fjellturer med ei overnatting på alle tre trinn. Turene er lagt til ulike steder i Oppdals flotte natur. Dette fordi vi mener det er viktig at ungdommene gjør seg kjent med den flotte naturen og turmulighetene i Oppdal. I tillegg har de nytte av å lære om ferdsel i fjellet, både på vinter og på barmark.

8.trinn er på overnattingstur i februar/mars.

9.trinn og 10. trinn er på overnattingsturer på høsten. 10. trinn kan velge mellom ulike turalternativ med ulike tema, som for eksempel moskus, fjellrev og villrein. 

Skolemiljø

Skolen er MOT-skole og ble nominert til årets MOT-partner ungdomsskole 2017/2018. Les mer om MOT på https://www.mot.no/                                          

Innlogging Visma Flyt Skole

Innlogging Visma Flyt Skole

Brukermanual for foresatte Visma Flyt Skole   

           

Skoleruta

Skoleruta

Skoledagens inndeling

08.30 – 09.30: 1. økt - 09.30 – 09.40: Friminutt

09.40 – 10.40: 2. økt

10.40 – 11.10: 3. økt - 11.10 – 11.50: Lunsj

11.50 – 12.50: 4. økt

12.50 – 13.20: 5. økt - 13.20 – 13.30: Friminutt

13.30 – 14.30 . 6. økt

Bussavgang kl 14.40

Råd og utvalg

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er representanter i skolens organer. FAU skal bidra til å skape et godt samhold mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. Leder og nestleder i FAU sitter i samarbeidsutvalget (SAU) ved skolen, og har påvirkningskraft i selve organiseringen av skolen. 
Leder: Turid Tørset 

Vedtekter for FAU ved Oppdal u-skole, vedtatt 19.10.2017

Kontaktforeldre

Kontaktforeldre 2023-2024

Oppgaver som kontaktforeldre ved Oppdal ungdomsskole

Samarbeidsutvalget

I samarbeidsutvalget sitter rektor og representanter fra foreldre, ansatte, elever og Oppdal kommune.

Samarbeidsutvalget uttaler seg i saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget fungerer også som skolemiljøutvalg.

 

Elevråd

Skolen har et elevråd med representanter fra elevene. En lærer har funksjonen Elevrådslærer, og har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg og komme med forslag i saker som gjelder elevenes nærmiljø. Elevråd er hjemlet i Opplæringsloven.

Informasjon om Visma FLYT Skole

Oppdal kommune tok fra januar 2017 i bruk Visma FLYT Skole. 

Funksjoner:

- Digital meldingsbok

- Oversikt over fravær, anmerkninger og karakterer til ditt barn

- Etter hvert vil det også bli elektronisk signering av samtykkeskjema og valg av fremmedspråk og valgfag i dette systemet

Pålogging Visma Flyt Skole:

Gå inn på:

- Oppdal kommunes hjemmeside – velg Oppvekst og utdanning – velg Visma Flyt Skole

eller

- www.skole.visma.com/oppdal

Du logger inn gjennom ID-porten der du kan bruke Min-ID, bank-ID e.l. Du er da automatisk koblet til ditt barn. Viktig at du sjekker om det er registrert riktig telefonnummer på deg.

NB! Ved første gangs pålogging må du velge fullversjon av skole.

Ved neste gangs pålogging vil du komme inn på den versjonen du var pålogget sist.

Digital meldingsbok:

I det nye programmet tar vi i bruk digital meldingsbok. Dvs. at elevers fravær og sykdom skal meldes inn til kontaktlærer digitalt. Hvis eleven er borte pga. sykdom, må dette meldes kontaktlærer samme dag.

Du vil motta en SMS fra kontaktlæreren til ditt barn.

Dette nummeret er det viktig at du lagrer på din telefon!

OBS! OBS! Dette er et nummer med 14 siffer.

Kontaktlærerens kontaktnummer brukes når du skal melde fravær eller gi andre beskjeder.

All kommunikasjon gjennom dette nummeret blir lagret i systemet i ditt barns digitale mappe.

Skolens administrasjon har følgende nummer: 19123053900000.

Dette nummeret benyttes hvis du har beskjeder til administrasjonen.

Pålogging Zokrates:

Pålogging til foresattportalen:

http://foresattportalen.no/oppdalkommune

Logg inn med ID-porten (MinID, BankID eller BankID Mobil.

Løsningen har en egen foresatteportal tilrettelagt for pålogging med ID-porten og du får enkel tilgang til følgende funksjoner:

- se ukeplan for mine barn

- se timeplan for mine barn

- se status på innleveringer for mine barn

- beskjeder fra lærer med mulighet for kvittering

- administrere abonnement på ukeplan

Både Visma FLYT Skole og Zokrates har et gjennomgående responsivt design og skal være like funksjonelt på mobil og nettbrett som på pc og mac.


Publisert: 20.04.2016
Sist endret: 12.01.2021 14.56
Oppdal ungdomsskole

Telefon: 72 40 12 01