Prosjekt Eiendomsskattetakst 2024

Informasjon om eiendomsskatt og ny alminnelig taksering i Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

Oppdal kommune skriver ut eiendomsskatt på all eiendom i henhold til eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a. Eiendommene i Oppdal kommune ble sist taksert ved allmenntaksering i 2012.I henhold til Eiendomsskatteloven § 8A-3 (2) skal takstene på eiendommene stå i ro i ti år, deretter skal eiendommene takseres på nytt slik at det fanges opp endringer i markedsverdi, bygningsmasse eller andre endringer som har betydning for grunnlaget for eiendomsskatten. 

Kommunestyret vedtok i møte den 31.august 2023 at Oppdal kommune skal taksere eiendommene på nytt ved kommunal taksering i løpet av 2024. Det ble lagt vekt på likebehandling og at takstene skal være mest mulig rettferdige på tvers av eiendomskategorier.  

Kommunestyret har utnevnt ei Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst som har ansvar for å vedta nye retningslinjer og nye takster jf. Eiendomsskatteloven § 8 A – 3 (4). Nemnda består av tre medlemmer og tre varamedlemmer. 

Utarbeidelse av forslag til retningslinjer og takster for nærings- og energianlegg er satt ut på anbud, mens kommunen selvutarbeider forslag til retningslinjer og takster for øvrige eiendomskategorier, herunder boliger, fritidsboliger og boligdelen av landbrukseiendommer. 

Eiendomsskattetakst 

Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8A-2: 

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal 

Skattetaksten bygger på en kombinasjon av faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger.  

Faktaopplysninger om adresse, tomt og areal på bygninger blir hentet fra matrikkelen, det offentlige eiendomsregisteret. Vi har også innhentet opplysninger om omsetning av eiendommer de siste årene.   

Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold om eiendomsverdier og spesielle forhold som verdien blir påvirka av. De spesielle forholdene fanger vi opp gjennom befaring av hver enkelt eiendom.  

Normalt vil det gjennomføres en utvendig befaring. Vi vurderer forhold på og rundt eiendommen som kan ha innvirkning på taksten, og tar bilde av hver bygning som skal takseres. Bildene blir lagt inn i vårt datasystem. Vi er ikke avhengige av at du er til stede under befaringen. Oppmåling og kontroll av bygningsareal vil skje ved utvendig oppmåling. 

Varsel om befaring- nye eiendomsskattetakster 

Befaring av bolig-, fritids- og landbrukseiendommer starter i uke 25 

I forbindelse med ny allmenn taksering av alle eiendommer i Oppdal, vil det bli foretatt befaring av din eiendom som et ledd i utarbeidelse av ny takst. Denne informasjonen blir sendt til deg som står registrert som hjemmelshaver (eier) på en eiendom i Oppdal kommune.   

Eiendomsbesiktigere skal i løpet av sommeren og høsten befare boliger, fritidsboliger og landbrukseiendommer for å registrere opplysninger om eiendommene på oppdrag fra Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst i Oppdal kommune. Det vil kun bli gjennomført en utvendig befaring. Hensikten med befaringen er å dokumentere forhold som kan ha innvirkning på taksten. Det vil bli tatt bilde av hver bygning. Det er ikke behov for at eier er til stede ved befaringen.  
Om du likevel ønsker å være tilstede for å observere, ta kontakt med Oppdal kommune innen to uker fra du har mottatt dette brevet. Det vil ikke være mulig å tidfeste og/eller tilpasse befaringen, men de som har meldt inn at de ønsker å være til stede vil få beskjed før vi kommer. 

Dersom du har spørsmål eller innspill til befaringen eller den påfølgende verdsettingen/takseringen, kan du kontakte oss på følgende måter: 

  • Digital post via Min Side - EiendomKlikk her

  • E-post: postmottak@oppdal.kommune.no 

  • Post: Postboks 1, 7341 Oppdal.  

  • Telefon: Oppdal kommune - Servicetorget, 72 40 10 00 (mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00) 

Det er viktig at du opplyser følgende 

  • Eiendomsskatt 

  • Navn

  • Gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse 

  • Telefon - hvor vi kan treffe deg på dagtid hvis henvendelsen gjelder at du ønsker å være til stede under befaringen. 

Offentlig ettersyn 

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i tre (3) uker fra 1. mars 2025.Hjemmelshavere vil få tilsendt detaljert informasjon om taksten som er vedtatt, inkludert hvilken faktainformasjon og skjønnsvurderinger som er lagt til grunn. Der vil også opplyses hva skattegrunnlaget er og hvor mye eiendomsskatt det er beregnet at du skal betale, samt informasjon om klageadgang. 

Mer informasjon 

Vi gjør oppmerksom på at eiendomsskatten for inneværende år beregnes av de gjeldende takstene. Takst finner du i skatteseddelen vi sendte ut i februar eller ved å logge inn på Min Eiendompå kommunens hjemmeside. Der kan du også se skatteberegningen på din eiendom. Nye takster vil først gjelde fra og med 2025.  

Mer informasjon om eiendomsskatt og takseringsprosjektet finner du på Oppdal kommunes nettside som jevnlig vil bli oppdatert med informasjon: 


Presentasjon fra det åpne informasjonsmøtet i kulturhuset som ble arrangert 03.06.02024

Her finner du presentasjonen som ble benyttet under informasjonsmøtet


Publisert: 04.06.2024
Sist endret: 04.06.2024 14.43