Politikk og innsyn

På denne siden finner du informasjon om det politiske systemet i kommunen, innsyn i politiske saker og vedtak, og et overblikk over rollen og ansvarsområdene til de politiske utvalgene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Politiske møter og innsyn

 Politiske møter

Inneholder møteoversikt til alle utvalgene, som f.eks kommunestyret, formannskapet og bygningsrådet. Saksdokumenter og protokoller fra møtene (fra og med januar 2013) finner du ved å trykke på valgt møtedato. Søker du etter et utvalgsmøte tilbake i tid, trykk på vis utvalgsmøter sortert på utvalg og trykk neste til du kommer til det utvalget du ønsker å se. Utvalgene ligger alfabetisk.

Ønsker du saksdokumenter fra tidligere år, send e-post til post@oppdal.kommune.no eller ring servicetorget tlf. 72 40 10 00.

Hvordan kontakte politikerne?

Du kan finne alle politikernes e-postadresser og telefonnummer i eInnsyn. Trykk på det politiske utvalget du ønsker og du få en liste med alle politikerne i det utvalget.

Postlister 

 All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven hjemler dette. Dette betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisene, på nett eller på nyhetene. Oppdal kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-poster o.l.) i samsvar med lover og regler. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlig. Postjournalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, skal disse sendes i brevs form, og ikke på e-post. E-post er ikke en sikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Post sendes: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

Slik finner du fram i postlistene

I postlistene finner du en oversikt over alle inngående og utgående dokumenter, der det nyeste ligger øverst. Setter du markøren/pilen på teksten vil du få opp en boks med saksnummer og andre opplysninger. Klikker du på teksen vil det komme opp et pdf-symbol som du kan klikke på for å åpne dokumentet. Ønsker du f.eks. å se en byggesak, kan du skrive inn gnr/bnr (eks: 123/12) eller saksnummeret i søkefeltet. Det kan også være lurt å legge inn gnr. 123 bnr. 12 for å være sikker på å få opp alle dokumenter. Grunnen til dette er at sakstitler legges inn med gnr/bnr og dokumenter i saken legges inn med gnr. bnr. Du kan søke deg tilbake i dokumentene i overkant av tre år.

Du kan også finne dokumenter ved å bruke søkeord. Bruk stjerne* foran og bak søkeordet. Under "Flere valg" kan du avgrense søket ved å legge inn et datospenn.

Finner du ikke dokumentet du ønsker å se ta kontakt på e-post: servicetorg@oppdal.kommune.no eller tlf 72 40 10 00

Reglementer

Gjeldende reglementer for Oppdal kommune

Reglement for formannskapet og utvalgene (Vedtatt i kommunestyret 7.5. 2020)

Reglement for kommunestyret i Oppdal (Vedtatt 7.5. 2020)

Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte valgperioden 2019-2023 (Vedt. i kommunestyret 7.5. 2020)

Politisk delegeringsreglement for Oppdal kommune (vedtatt av kommunestyret i møte 07.05.20)

Administrativ delegering fra kommunedirektør, gjeldende fra 01.07.20

Økonomireglement

Innkjøpsreglement - Oppdal kommunes retningslinjer for innkjøp

Reglement for Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Reglement for eldrerådet

Styringsdokumenter

Den kommunale virksomheten styres gjennom tre planverktøy:

  • Kommuneplan
  • Handlingsplan
  • Budsjett
Budsjett

Budsjett 2020 vedtatt av kommunestyret

Budsjett 2019 vedtatt av kommunestyret 2018-144

Budsjett 2018 vedtatt av kommunestyret 2017-124

Budsjett 2017

Budsjett 2016

Budsjett 2015

Handlingsplan

Formannskapets innstilling til handlingsplan for 2021-2024 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på kommunens hjemmeside.

Handlingsplanen skal behandles av kommunestyret torsdag 1. oktober 2020.Uttalelser og merknader må være Oppdal kommune i hende innen 24. september 2020.

Protokoll fra formannskapets behandling 8.9.2020: (.pdf)

Handlingsplan 2021-2024 - kommunedirektørens forslag (.pdf)

Handlingsplan 2021-2024 - presentasjon for politiske råd og utvalg 25.8.2020 (.pdf)

Handlingsplan 2021-2024 - enhetenes innspill til nye tiltak (.pdf)

 

Handlingsplan og økonomiplan for 2020-2023, vedtatt av kommunestyret 20.6.2019

Handlingsplan og økonomiplan for 2020-2023 - rådmannens forslag

Enhetenes innspill til handlingsplan 2020-2023 – DEL 1

Enhetenes innspill til handlingsplan 2020-2023 – DEL 2

Notater til handlingsplan 2020-2023

Rådmannens forslag til handlingsplan 2020-23 - presentasjon for politiske utvalg 7.3.2019

 

Handlingsplan 2019-2022, vedtatt i k-sak 2018/76

Handlingsplan 2019-2022, særutskrift fra formannskapets behandling

Handlingsplan 2019-2022, rådmannens forslag

Handlingsplan 2019-2022, tiltaksforslag fra enhetene

Handlingsplan 2019-2022, målrettet ressursstyring

Handlingsplan 2019-2022, presentasjon

Handlingsplan 2018-2021, kommunestyrets vedtak

Handlingsplan 2017-2020, kommunestyrets vedtak

Handlingsplan 2016-2019, kommunestyrets vedtak

Eierskapsmeldinger

Eierskapsmelding, del 1 - 2018

Eierskapsmelding, selskapsspesifikt, del 2 - 2018

Eierskapsmelding Oppdal kommune

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel oppdal 2019-2030 er vedtatt med rettsvirkning for alle områder.

Kommunestyret vedtok i sak 19/164 den 21.11.2019  at nytt boligområde B3 tas ut av plankart og bestemmelser. Nytt arealformål for området blir LNF. Med dette imøtekommes innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. Kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune 2019-2030 vil dermed være rettskraftig.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningslovens §11-6. Kommuneplanen omfatter plankart, bestemmelser og retningslinjer.

Kommunestyrets vedtak den  21.11.2019 og vedtatt kommuneplan kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningslovens §11-15.

Plandokumentene finner du her: 

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Innspill og konsekvensutredning

Plankart (zoom)

Kommuneplan 2010-2021, samfunnsdel:

 Plandokumentene er også utlagt i servicetorget på rådhuset.

Årsmelding, årsrapport, årsregnskap

Årsmelding 2019

Regnskap 2019 med noter, endelig utgave

Detaljregnskap 2019

Årsmelding 2018

Regnskap med noter 2018

Detaljregnskap 2018

Årsmelding 2017

Årsregnskap 2017

Årsrapport 2017

Årsmelding 2016

Årsregnskap 2016

Årsrapport 2016

Årsmelding 2015

Årsregnskap 2015

Årsrapport 2015

Årsmelding 2014

Årsrapport 2014

Årsregnskap 2014

Årsmelding 2013

Årsrapport 2013

Årsregnskap 2013

Årsmelding 2012

Årsregnskap 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Tertialrapporter

Tertialrapport I 2018

Tertialrapport II 2017

Tertialrapport I 2017

Tertialrapport II 2016

Tertialrapport I 2016

Tertialrapport II 2015

Tertialrapport I 2015

Tertialrapport II 2014

Tertialrapport I 2014

Tertialrapport II 2013

Tertialrapport I 2013

Tertialrapport II 2012

Tertialrapport I 2012

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2014-2018

Ordfører 2019-2023

ordfører

 Geir Arild Espnes, f. 1957, er valgt til ordfører i Oppdal for perioden 2019-2023. Han representerer Senterpartiet.

Espnes kommer fra NTNU, der han har vært professor/leder for Folkehelse og samfunnsmedisin og Senter for helsefremmende forskning. Han har vært kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Oppdal i flere perioder. I inneværende periode er han varamedlem til Stortinget.

KONTAKTINFORMASJON:

Epost: geir.espnes@oppdal.kommune.no

Telefon: 72 4011 03 mobil: 901 65 153

Facebook: https://www.facebook.com/geirarild.espnes

 

Varaordfører 2019-2023

Hals

Elisabeth Hals, f. 1976, er valgt til varaordfører i Oppdal for perioden 2019-2023. Hun representerer Venstre.

Hals er daglig leder i skiprodusenten EVI Skis på Lønset.

KONTAKTINFORMASJON:

Epost: elisabeth.hals@oppdal.kommune.no

Telefon:  900 74 092

Facebook: https://www.facebook.com/elisabeth.hals.31

Politiske utvalg 2019-2023

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret har 25 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Kommunestyrets medlemmer og møter

Formannskapet

Formannskapets velges av og blant kommunestyrets medlemmer, og består av 7 medlemmer.Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapets medlemmer og møter

Utvalg for bygg- og arealplansaker

Utvalg for bygg og arealplansaker velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer. Utvalget behandler saker som gjelder byggesaker, miljøsaker som motorferdsel i utmark, utslipp osv. Utvalget møtes en gang i måneden.

Utvalg for bygg og arealplansaker - medlemmer og møter 

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer.

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester - medlemmer og møter

Utvalg for helse og oppvekst

Utvalg for helse og oppvekst velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer.

Utvalg for helse og oppvekst - medlemmer og møter

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget sammensettes av 7 representanter for kommunen og de ansatte. Flertallet i utvalget (4 medlemmer) skal bestå av representanter fra de politisk valgte medlemmene, og velges for hele valgperioden. Det vises forøvrig til "Oppdal i utvikling" der det heter at 3 av formannskapets medlemmer skal velges av kommunestyret. Ordføreren, som det 4. medlemmet, skal være leder av utvalget. Nestleder skal også velges blant disse. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Utvalgets medlemmer 2019-2023:

Elisabeth Hals (V), leder,  Ola Husa Risan (Sp), nestleder, Ellinor Larsdotter Svisdal (SV), Olav Martin Mellemsæter (H)

Eldrerådet

Eldrerådet er en lovpålagt kommunal nemnd og skal velges av kommunestyret. Eldrerådet i Oppdal består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. 3 av medlemmene og 2 varamedlemmer foreslås av pensjonistforeningen. I tillegg velges 2 medlemmer og 1 varamedlem av kommunestyret. I flg. vedtektene skal det velges minst 2 medlemmer av hvert kjønn.

Eldrerådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Eldrerådet - medlemmer og møter

Heimevernsnemnda

Den kommunale heimevernsnemnda har rådgivende myndighet. Kommunestyret oppnevner to medlemmer. I tillegg oppnevner den lokale politimyndighet ett medlem. Kommunestyrets valgte medlemmer for perioden 2019-2023:

Klagenemnda

Kommunestyret velger 5 medlemmer til klagenemnda. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal velges fra formannskapet, 1 medlem og 1 varamedlem fra hvert av de to faste utvalgene; bygningsrådet og driftsutvalget. I tillegg skal 1 medlem fra kommunestyret, som ikke er medlem i noe annet utvalg, velges. Vedkommende skal samtidig være leder av klagenemnda. Kommunestyret velger nestleder.

Klagenemnda for perioden 2019-2023:

Eli Dahle, leder, Haakon Nordseth, nestleder, Tor Olav Naalsund, Ola Husa Risan, Linda Mai Weiseth

Vararepr.: 1.Ingrid Husdal Dørum, 2.Eirin Heggvold, 3.Iver Vammervold, 4.Guri Conradi, 5.Ingrid Sønsterud Myren

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret skal velge 5 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret og 1 vararepresentant, og 3 fra organisasjoner samt 2 vararepresentanter, som representerer mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret velger leder og nestleder blant kommunestyrets medlemmer.

Rådets medlemmer 2019-2023 - møter

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

I valgperioden 2019-2023 har utvalget følgende sammensetning:

Fellesliste fra Sp, KrF, Venstre og SV:

Håvard Kili Gravaune (Sp), nestleder, Ola Tor Vagnildhaug (KrF), Inger Lise Toftaker (V)

Varamedlemmer: Bjørg Marit Sæteren (Sp), Magnus Grøtan Heggstad (Sp), Liv Ulvund Bjørgum (SV)

Fellesliste fra Ap, Høyre og MDG:

Ketil Jacobsen (H), leder, og Jenny Bjørkås (Ap)

Varamedlemmer: Torbjørn Mikkelsen (Ap), Erik Skjøtskift (H), Mari Rui Heiniger (MDG) og Lisbeth Mellemsæter (H)

Møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du på hjemmesiden til Kontrollutvalg Fjell IKS:

http://konfjell.no/kontrollutvalg/oppdal-kommune/

Koordineringskomiteen

Koordineringskomiteen har som funksjon å være initiativtaker til nye saker, å fordele saker mellom utvalgene og å bringe inn innspill til utredningstema. Komiteen er opprettet i medhold av kommunelovens § 10, nr. 5. Sammensetningen består av ordfører, varaordfører, de tre utvalgslederne fra bygg- og arealplansaker; helse, miljø og oppvekst; kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet og kommunedirektøren.

Valgstyret

Kommunestyret har vedtatt at formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer i valgstyret for perioden 2019-2023, med ordføreren som leder av valgstyret og varaordføreren som nestleder.

Valgstyrets medlemmer: Geir Arild Espnes, leder,  Elisabeth Hals, nestleder, Ola Husa Risan, Ingrid Grøtte Johansson, Alf Morten Olsen. Varamedlemmer: Ingvild Vikan, Kari Toftaker, Haakon Nordseth, Else Skansen Morken, John Torve, Ingrid Husdal Dørum, Ingrid Sønsterud Myren.

Ungdomsrådet

Oppdal ungdomsråd skal være rådgivere for kommunestyret og utvalgene i saker som angår barn og unge. Rådet har på eget initiativ eller med innspill fra andre organer, mulighet for å arbeide med prosjekter/temaer som påvirker deres egen hverdag.

Sammensetning:

Oppdal ungdomsråd skal bestå av 7 medlemmer som velges blant ungdom i aldersgruppen 12 – 19 år.

Det blir valgt representanter til ungdomsrådet hvert år, noen for 1 og noen for 2 år.

Representantene blir valgt ved skolene med :

  •  2 representanter fra Ungdomsskolen,
  •  2 rep. Fra Oppdal videregående skole,
  •  1 rep. Fra Vollan skole,
  •  1 fra kulturskolen/fritidsklubben
  •  1 rep. Fra idrettsrådet.

Det gjennomføres 6 møter i året. I tillegg kan det gjennomføres arbeidsmøter.

Ungdomsrådets møter i 2020

Kommunestyrets deltaker i ungdomsrådet:

Tore Aasheim

Administrative kontakter for ungdomsrådet:

Vigdis Lauritzen Thun er sekretær for ungdomsrådet.:

vigdis.thun@oppdal.kommune.no

Ungdomsrådet har egen facebookside :

https://www.facebook.com/OppdalUngdomsrad/

Vedtekter for ungdomsrådet:

Representanter til KS fylkesmøte 2029-2023

Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Kommunenes representanter til Fylkesmøtet velges blant de faste kommunestyrerepresentantene på kommunestyrets konstituerende møte.

Ordføreren bør være blant representantene.

I henhold til folketallet i kommunen pr. 01.01. i valgåret skal det velges 2 representanter fra Oppdal kommune.

Representanter:

Geir Arild Espnes

Eirin Heggvold

ReMidt IKS - eierrepresentant 2019-2023

Varaordfører Elisabeth Hals

Verneområdestyre for landskapsvernområdene i Trollheimen

Odd Arne Hoel - vara: Ingrid Grøtte Johansson

Dovrefjell nasjonalparkstyre 2020-2023

Ola Husa Risan - vararepresentant: Ingrid Grøtte Johansson

Snøhetta og Knutshø villreinnemnd

Haakon Nordseth -  vara: Ingrid Husdal Dørum

Vannregionutvalget i Trøndelag og Møre og Romsdal 2019-2023

Odd Arne Hoel - vara: Eirin Heggvold

Beite og rovviltutvalg, kommunens representant 2019-2023

Hans Bøe - vara: Tor Olav Naalsund

Kontaktutvalg skog, kommunens representant 2019-2023

Else Skansen Morken - vara: Odd Arne Hoel

IKA Trøndelag - Interkommunalt arkiv, 2019-2023

Mona Mjøen - vara: Elisabeth Hals

Trøndelag Brann- og redningstjeneste 2019-2023

Ordfører Geir Arild Espnes - vara: varaordfører Elisabeth Hals

Trøndelag Brann- og redningstjeneste - særskilt klageorgan, 2019-2023

Olav Martin Mellemseter - vara: Eirin Heggvold

Regionråd Trøndelag sør, 2019-2023

Regionrådet sør er et felles samarbeidsorgan for kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal kommuner. I vedtektene for rådet framgår av §3 at «ordfører m/vara og én representant m/vara valgt av kommunestyret, deltar sammen med rådmannen i regionrådet».

Politiske medlemmer velges for valgperioden.

Oppdals representanter:

Ordfører Geir Arild Espnes - vara: varaordfører Elisabeth Hals

Ingvill Dalseg - vara: Tor Snøve

Oppdal kirkelige fellesråd, kommunens representant 2019-2023

Tore Aasheim - vara: Haakon Nordseth

Kontrollutvalg Fjell IKS, 2019-2023

Ordfører Geir Arild Espnes - vara: varaordfører Elisabeth Hals

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatttakst 2019-2023

Olav Skjøskift, Hans Bøe, Eli Dahle

Vara: Hilde Rislien, Elisabeth Hals, Magni Øveraas

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakst 2019-2023

Peder Haugseth, leder, Anne Line Killingtveit, nestleder, Arnstein Granlund

Vara: Heidi Pawlik Carlson, Gudbrand Sukke-Gulaker, Thomas Acevedo Rosset

Representant til å ivareta  barns interesser i plansaker - 2019-2023

Johannes Goksøyr - vara: Nina Mjøen

Samarbeidsutvalg for fastlegeordningen, kommunens representant 2019-2023

Kjetil Sandsten - vara: Ingrid Grøtte Johansson

Samarbeidsutvalg grunnskolen 2019-2023

Ungdomsskolen: Olav Skjøtskift

Aune barneskole: Ellinor Larsdotter Svisdal

Midtbygda oppvekstsenter: Ingrid Husdal Dørum

Drivdalen oppvekstsenter

Ola Husa Risan

Oppdal videregående skole, skoleutvalg 2019-2023

Geir Arild Espnes - vara: Elisabeth Hals

Oppdal Alpint elite 2019-2023

 I vedtektene til Oppdal Alpin Elite, § 4, heter det at det skal være en politisk oppnevnt representant fra kommunen med i foreningen

Kommunens representant: Olav Skjøtskift - vara: Haakon Eldar Nordseth

Konfliktrådet i Trøndelag 2019-2023

Hans Bøe er valgt til kommunens representant i perioden 2019-2023.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrift.

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning.

Konfliktrådsmegling har i løpet av tiden ordningen har eksistert, vist seg svært hensiktsmessig. Ordningen er statlig og tilbys over hele landet, og det skal finnes en megler i hver kommune. Det finnes tilsammen 12 konfliktråd som hver ledes av en konfliktrådsleder.

Meglerne blir vurdert og oppnevnt av et utvalg som består av en representant fra kommunen, en fra politiet og konfliktrådsleder.

Personen som skal oppnevnes av kommunestyret, skal være denne "representant/kontaktperson fra kommunen". Konfliktrådet i Trøndelag skal kunne henvende seg til vedkommende, og vedkommende skal for eksempel delta i intervju av nye meglere.

Oppdal kommune skal oppnevne en representant.

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Valgresultat kommunestyrevalget 2019-2023 - kommunestyrets sammensetning:

Kandidatkåring - beregning av stemmetillegg og personstemmer: (.pdf)

Kommunevalget i Oppdal, resultater:

Fylkestingsvalget i Oppdal, resultater: 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Valgresultat kommunestyrevalget i Oppdal 2015

Valgresultat fylkestingsvalget i Oppdal 2015

Det nye kommunestyret 2015-2019

Det nye kommunestyret 2015-2019 med totalt antall stemmetillegg og
personstemmer:

ARBEIDERPARTIET

1 Kirsti Johanne Welander, 561,75

2 Tor Snøve, 509,75

3 Gerd Myran Staverløkk, 390,75

4 Arnt Gulaker, 369,75

5 Trond Mesloe, 126,00

6 Ragnhild Hassel Skjevik, 86,00

7 Anne-Grete Hoelsether, 78,00

8 Odd Arne Hoel, 69,00

9 Eirin Heggvold, 60,00

Varamedlemmer:

10 Maiken Snøve, 44,00

11 Idar Jostein Heggvold, 41,00

12 Ragnar Welander, 29,00

13 Hanne Torve, 23,00

14 Estrid Monica Flor, 23,00

15 Steinar Granlund, 21,00

16 Arne Hage, 19,00

17 Erik Gunnar Fagerhaug, 19,00

18 Tor Harald Landløpet, 18,00

19 Eva Rigmor Grande, 18,00

20 Ove Magne Karlsvik, 13,00

21 Elisabeth Gulaker, 11,00

 

FREMSKRITTSPARTIET

1 Sigmund Fostad, 236,00

Varamedlemmer:

2 John Gisnås, 95,75

3 Palmer Gotheim, 24,00

4 Roger Mogstad, 13,00

5 John Lauritzen, 8,00

 

HØYRE

1 Ingvill Dalseg, 315,75

2 Ketil Jacobsen, 169,75

3 Olav Martin Mellemsæter, 31,00

4 Eli Dahle, 26,00

Varamedlemmer:

5 Asbjørn Johannes Liberg, 26,00

6 Geir Sparling Jacobsen, 25,00

7 Otte Fjøsne, 21,00

8 Diderik Christian F. Schønheyder, 17,00

9 Ottar Selbæk, 16,00

10 Ingrid Drevland Jørgensen, 11,00

11 Gudbrand Sukke-Gulaker, 11,00

 

KRISTELIG FOLKEPARTI

1 Heidi Pawlik Carlson, 127,50

Varamedlemmer:

2 Torhild Sesaker Rogstad, 108,50

3 Peder Haugset, 39,00

4 Dagrun Elveseter Skarsem, 17,00

5 Karin Robertsen, 14,00

 

SENTERPARTIET

1 Bjørg Marit Sæteren, 423,50

2 Ola Husa Risan, 386,50

3 Ola Skarshheim, 222,00

4 Arne Braut, 125,00

5 Ingrid Margrete Grøtte Johansson, 75,00

6 Kari Toftaker, 73,00

Varamedlemmer:

7 Olav Skjøtskift, 66,00

8 Aud Marie Bøe, 59,00

9 Stein Magne Lauritzen, 56,00

10 Sivert Wognild, 45,00

11 Lars Hevle, 43,00

12 John Torve, 42,00

13 Berit Harstad Foss, 30,00

14 Håvard Kletthammer, 18,00

15 Kristin Aalbu Bøe, 16,00

 

VENSTRE

1 Trygve Sande, 428,00

2 Gerd-Mette Vatne Drabløs, 395,00

3 Kyrre Riise, 81,00

4 Hans Bøe, 69,00

Varamedlemmer:

5 Ingrid Husdal Dørum, 50,00

6 Henrik Ottersen, 38,00

7 Iver Vammervold, 25,00

8 Evy Jasmine Erlandsen, 24,00

9 Svein Asphaug Dørum, 23,00

10 Sjur Vammervold, 22,00

11 Jens Renander, 20,00

Politiske partier

Disse partiene er representert i Oppdal kommunestyre 2019-2023:

Oppdal Arbeiderparti

Leder: Kristian Torve

Epost: kristiantorve@gmail.com

Gruppeleder: Tor Snøve

Epost: tor.snove@oppdal.com

Medlemstall: 85

Antall representanter i kommunestyret: 4

Antall representanter i formannskapet: 1

Oppdal Høyre

Leder: Ketil Jacobsen

Epost: ketil.jacobsen@icloud.com

Gruppeleder: Ingvill Dalseg

Epost: ingda@trondelagfylke.no

Medlemstall: 72

Antall representanter i kommunestyret: 3

Antall representanter i formannskapet: 1

Oppdal Kristelig Folkeparti

Leder: Peder Haugset

Epost: pedhaugs@online.no

Gruppeleder: Alf Morten Olsen

Epost: alfmortenolsen@gmail.com

Medlemstall: 60

Antall representanter i kommunestyret: 2

Antall representanter i formannskapet: 1

Oppdal Senterparti

Leder: Arnt Nerhoel

Epost:

Gruppeleder: Ola Husa Risan

Epost: ohr@sp.no

Medlemstall:

Antall representanter i kommunestyret: 10

Antall representanter i formannskapet: 3

Oppdal Venstre

Leder: Ingrid Husdal Dørum 

Epost: ingrid.husdal.doerum@gmail.com

Gruppeleder: Haakon Eldar Nordseth

Epost: gyda@oppdal.com

Medlemstall: 35

Antall representanter i kommunestyret: 3

Antall representanter i formannskapet: 1

Oppdal SV

Leder: Ellinor Larsdotter Svisdal

Epost: ellinor@oppdal.com

Gruppeleder: Ingvild Vikan

Epost: ingvild.vikan@oppdal.com

Medlemstall: 20

Antall representanter i kommunestyret: 1

Miljøpartiet de grønne Oppdal

Leder: Mari Rui Heiniger

Epost: mari-rn@online.no

Gruppeleder: Mari Rui Heiniger

Medlemstall: 5

Antall representanter i kommunestyret: 2

 

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Det er frivillig om de vil knytte seg til registeret. Her kan du søke på personer i kommunal sektor (kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap) og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. andre næringsinteresser.

Styrevervregisteret for Oppdal

 

Innbyggerinitiativ

Gjennom nettportalen minsak.no kan du foreslå saker i den kommunen du bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har du krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen.

Kommunal og Moderniseringsdepartementet ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

 

valg logoStortings- og sametingsvalg 2017

Valgresultat - hele landet

Valgresultat Oppdal kommune

 

 


Publisert: 02.02.2016
Sist endret: 16.06.2020 08.03
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00