Psykisk helse og rustjeneste

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tjenesten vil fra 29 april gå over til Helseplattformen.

Det vil medføre redusert drift i tjenesten til slutten av mai. Det betyr at det kan bli ekstra lang ventetid på tjenester fra oss.
Vi beklager dette, men håper på forståelse og at vi gjør så godt vi kan.

 

Psykisk helse og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste gir tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. 

Psykisk helse- og rustjeneste er inndelt i to team, behandlingsteam og mestring- og aktivitetsteam

Behandlingsteam:

Gir tjenestetilbud til deg over 18 år som:

 • har milde til moderate psykiske helseutfordringer, som for eksempel lettere form for angst, sorg, nedstemthet og søvnproblemer. 
 • har gryende rusproblemer.
 • er pårørende med behov for støtte til å håndtere belastninger relatert til dette.

Vi gir tilbud om:

 • veiledet selvhjelp
 • grupper/kurs
 • kortvarige, individuelle samtaler 

Kommunepsykolog

Stillingen er organisert i Psykisk helse og rustjeneste, og har tette samarbeidsrelasjoner til enheten Helse og familie. Hovemålgruppen er barn, unge og deres familier, med tidlig innsats som et av hovedmålene. Kommunepsykologens rolle deles i 3 ulike områder: Klinisk arbeid, veiledning og systemarbeid. Kommunepsykologen er samarbeidspartner/veileder med andre ansatte som jobber med barn og unge i kommunen.

Tjenester til ungdom 13 - 18 år.

PP-tjenesten gir hjelp til ungdom 13 - 15 år.

Psykisk helse- og rustjeneste gir tjenester til ungdom mellom 13 - 18 år, og tjenesten har tett samarbeid med skolene og skolehelsetjenesten.

Kontakt leder av tjenesten.

 

Helsestasjon for ungdom

Se "Helsestasjon for ungdom" under nettsida til Helsestasjonen

Familiesenter

Tjenesten er også en del av Familiesenteret. Gjennom Familiesenteret organiseres det BAPP grupper . BAPP er et forebyggende gruppetilbud for barn av foreldre som sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Vi har barne- (8 - 12 år) eller ungdomsgrupper (13 - 16 år) hvert år i oktober. Hvis du er interessert i å høre mer om BAPP, ta kontakt på med Helsestasjonen, tlf.nr. 918 96 077.

Chat for barn og ungdom

Pio-senteret har åpnet en chat for barn og ungdom: Noen på hjertet? Chatten er for personer opp til 25 år, som har har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i Pio-senteret. Chatten er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16 - 20.

Mestringskurs for ungdom

Kurset handler om å forstå sammenhenger mellom tanker og følelser, og hvordan nedstemthet og tristhet kan oppstå, og hvordan du kan påvirke egne følelser gjennom tanker og handlinger.

Les mer under Mestringskurs og grupper.

Mestring- og aktivitetsteam:

Du kan få individuelt tilpasset oppfølging dersom du er over 18 år og har moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer, med behov for oppfølging i mer enn 6 måneder.

Du må få et vedtak av kommunen for å få denne tjenesten. 

Mestring- og aktivitetsteamet bistår personer over 18 år med psykiske helse- og/eller rusutfordringer som går ut over mestring av hverdagslivet, som ivaretakelse av helse, arbeid og aktivitet, relasjoner og nettverk, bolig og økonomi.

Mestring- og aktivitetsteamet kan hjelpe og bistå med følgende:

 • Kartleggingssamtale om hva som er viktig for deg, og hva vi skal samarbeide om for at du skal mestre hverdagen.
 • Veiledning- og mestringssamtaler for bedring og mestring av dine plager.
 • Råd, veiledning og undervisning for at du skal fungere bedre i hverdagen, eksempelvis oppfølging i bolig.
 • Koordinering av tjenestene du mottar, opprettelse av ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan (IP).
 • Involvering av dine pårørende og nettverket ditt dersom du ønsker det.
 • Henvisning til tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB).

Ta kontakt med leder Psykisk helse og rustjeneste, Inga Snøve, tlf. 482 12 711.

 

Kontaktinformasjon:

Ved behov for individuelle oppfølging:

 • Henvisning fra fastlege er ønskelig.
 • Du kan også kontakte tjenesten direkte ved leder psykisk helse- og rustjeneste, Inga Snøve Tlf. 482 12 711.  E-post: inga.snove@oppdal.kommune.no

venterom

Lokaler: Vi har lokaler på Helsesenteret, Seljevegen 6, inngang 3 (på nordsiden). Der har vi felles venterom med røngten og medisinsk rehabilitering.

Ansatte - Psykisk helse og rustjeneste
Ansatte  - psykisk helse og rustjeneste
Navnk Telefon/Mobil E-post:
 Inga Snøve, leder  482 12 711  Inga Snøve
 Ingrid Sesaker  918 96 034  Ingrid Sesaker
 Bente Schive   482 12 712   Bente Schive 
 Marit Håker Skarsheim   918 96 014   Marit Skarsheim 
 Aud Ingrid Loe Bretten  918 96 060  Aud Ingrid L. Bretten
 Peggy Furseth Mjøen  918 96 025  Peggy F. Mjøen
 Gunn Maridal Loe  918 96 095  Gunn Maridal Loe
 Line Dyrstad Solvang  918 96 026  Line Solvang
 Bjørg Vognild  902 96 527 Bjørg Vognild
Øyvind Ellingsen Qvam  900 49 840 Øyvind E. Qvam
Christine R. Kvello, kommunepsykolog 481 16 077 Christine R. Kvello

Hva kan du gjøre selv:

Mestringskurs og grupper:

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Kurs i mestring av belastning (KIB) er et kognitivt basert kurs for voksne

Hvem er kurset for

Kurs i mestring av belastning er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger. Belastningene kan være knyttet til både arbeidsliv og privatliv.

Hva som oppleves som en belastning er individuelt.

Belastning kan betegnes som:

 • En ubalanse mellom det en makter, trenger eller forventer, og den opplevde situasjonen

 • En opplevelse av at en ikke kan mestre eller kontrollere utfordringer/ hendelser

Tegn på overbelastning:

 • Emosjonelle: Bekymret, engstelig, nedstemt, irritabel.

 • Fysiske: Tretthet, slitenhet, uro, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter.

 • Kognitive: Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, grubling, bekymring, mistenksomhet, vansker med å ta avgjørelser, tanker om egne mangler/skyld

Målet med kurset:

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning, knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Oppmerksomheten er rettet mot å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne belastninger på kurset. Kursdeltagerne jobber med egne utfordringer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker de lærer på kurset.

Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon:

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 ganger. Hver samling er på 2,5 timer per uke. I tillegg er det 2 oppfølgingsmøter i etterkant. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Kursdeltakere kan henvises til kurset av f.eks lege, NAV eller andre instanser. Det er også mulig å ta kontakt på egen hånd for å melde seg på.

Kursleder vil ha en individuell samtale med hver kursdeltager, i forkant av oppstart. Dette for å gi mer informasjon om kurset, og sammen med kursdeltager vurdere om kurset kan være til nytte.

Påmelding direkte til: Marit Håker Skarsheim, tlf. 918 96 014. 

 

Kurs i mestring av depresjon (KID)  

Hvem er kurset for?

Kurs i mestring av depresjon er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat), på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og livskvalitet. Tegn/symptomer på dette kan være:

Fravær av glede, tristhet, isolasjon, søvnproblemer, følelse av å være verdiløs, uro, lite tiltakslyst/ initiativ, grubling, konsentrasjonsvansker, irritabilitet

Målet med kurset    

 • å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre

 • å korte ned varigheten av depresjon

 • å gjøre de negative følgene av depresjon mindre

 • å forebygge nye episoder med depresjon 

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger, som kan vedlikeholde og forsterke nedstemthet/depresjon.

Det er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med egne problemer hjemme, ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. 

Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Praktiske opplysninger

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 uker, en gang på 2,5 timer per uke. Det er 8-12 deltakere på hvert kurs.

Etter kurset er det oppfølgingsmøter etter ca. 1 og 2 måneder. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

DU - mestringskurs for ungdom 

DU – Mestringskurs for ungdom – et strukturert kognitivt basert tiltak, utviklet spesielt for aldersgruppen 14-20 år.

DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge med sub-kliniske depresjonsskårer. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette.

Kurs i Oppdal startes opp på Oppdal videregående skole i oktober-21. Påmelding til: Gunn Maridal Loe, tlf. 918 96 095, eller Bente Schive, tlf. 482 12 712.

Sorggruppe

Sorg er en naturlig reaksjon på å miste noen som sto en nær. Å miste en av sine nærmeste kan være noe av det vondeste vi opplever som mennesker.

Sorg påvirker både tankene, følelsene og kroppen. Hvor lenge en sorg varer og hvordan man kjenner den, varierer med erfaringer tidligere i livet, omstendighetene ved dødsfallet og den enkeltes situasjon.

Det er ikke et svakhetstegn å sørge. Mange forteller om en forventning om å bli fort ferdig med sorgen. Men for mange er sorg et krevende arbeid for å komme videre og tilpasse seg en ny situasjon i livet. Store forandringer er krevende og savn kan være sårt.

Et dødsfall rammer hele familien og kan oppleves forskjellig. Det kan derfor være godt å snakke med noen utenforstående som er i samme situasjon. Da kan sorggruppe være et godt sted.

I sorggruppen kan man lytte, dele eller være taus. I sorggruppen er det plass til å snakke om glede, sorg og smerte. Her kan man møte noen som opplever en situasjon som ligner ens egen. Deltakerne i en sorggruppe pålegger seg selv en frivillig taushetsplikt for alt som deles i gruppen. Gruppelederne sørger for at hver enkelt blir tatt godt vare på.

For mange kan tanken på å dele personlige og private opplevelser i en gruppe være ubehagelig. Andre etterlatte fremhever spesielt at den gjenkjennelse og identifisering man føler med å møte andre som er i samme situasjon er det viktigste med sorggruppedeltakelse. Her kan man dele følelser og uttrykke sin sorg sammen med noen som ”virkelig forstår”, og de vonde opplevelsene anerkjennes og får plass. Man kan både gi og få gode råd og informasjon, og det kan også gi livsmot og håp ved at man ser og hører at det er mulig å komme videre i livet etter dødsfall.

Om du ønsker å være med i en sorggruppe i Oppdal eller har spørsmål så ta kontakt med:

Ingrid Sesaker, mobil: 91 89 60 34

Kontaktpersoner: Ingrid Sesaker, tlf. 918 96 034 og Aud Ingrid Loe, tlf. 918 96 060.

Dagsenter Huset

huset

Dagsenter Huset tilbyr mange ulike aktiviteter. Se oversikt under aktivitetsplaner. Her finner du også kontaktinformasjon til de ulike gruppelederne.

Huset ligger ved nedkjørselen til Oppdal idrettshall, i sokkelen til Bjørndalshagen dagsenter.

Adresse: Skulsvingen 15, 7340 Oppdal.

 

 

Aktiviteter

Aktivitet kan bidra til at du kommer ut av isolasjon og ensomhet, føler tilhørighet og blir kjent med nye mennesker. Tilbudet er uforpliktende og det er opp til hver enkelt å velge det som passer, alt etter behov og dagsform

Kaffe og snitter

Tilbud til voksne i pensjonistalder som har et ønske om å møtes i et sosialt fellesskap over en god kopp te eller kaffe med noe attåt. Et par ganger i året drar vi sammen på utflukt. Har du behov for skyss henter vi deg.
Mandager i oddetallsuker kl. 11.00-13.00

Kreativ gruppe

Det vil være mulighet for vanlige hobbyaktiviteter, baking, planting m.m. Sammen finner vi ut hva vi vil gjøre.
Tirsdager kl. 09.30-12.00

Unge voksne

Vi vil møte deg som er mellom 18-40 år, som ønsker å bli kjent med flere. Denne gruppa vil ha fokus på hvordan det er å være ung voksen, skape seg et nettverk og ha det hyggelig sammen. 
Tirsdager 12.30-15.00
Om du bor langt unna sentrum kan vi hente deg.

Kveldsåpent

Aktiviteter på eller fra Huset. Vi vil være mest på tur, men også inne med ulike aktiviteter utfra årstider og høytider. Tilbudet er for alle som har et ønske om å komme seg litt ut og være sammen med andre.
Onsdager i partallsuker kl. 17.30-20.30

Matgruppe

Det legges vekt på enkel, sunn og rimelig mat. Her trengs ingen forkunnskaper om matlaging eller kosthold. Alle kan delta og sammen lager vi et godt måltid.
Torsdager kl. 09.30-12.00

Spillgruppe

Målet med gruppen er å bygge nettverk og ha en sosial arena med spill. Gruppen er for alle som ønsker å spille og være sosiale med andre. Felles lunsj med matgruppe kl. 11.30 for den som vil.
Torsdager kl. 12.00-14.00

Friluftsgruppe

Sammen drar vi på tur for å oppleve naturen og alt det positive det bringer med seg. Vi bruker naturen og utnytter hva de ulike sesongene har å tilby.
Fredager i oddetallsuker kl. 09.30-13.00

 

 

Aktivitetsplaner

Her kan du lese om aktivtetene på "Huset":

Aktiviteter på Huset

Plan friluftsgruppe og onsdag kveld juni - august 2024

 

Tjenester til barn under 13 år

Kontakt PP-tjenesten.

Mental helse

Vi samarbeider med brukerorganisasjonen  Mental Helse, og de har kontor på "Huset".

Hjelpetelefonen til mental helse

Kriser og selvmordstanker

Når du er i en krise, står i store belastninger og/eller opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon. 

Les også om folkeopplysningskampanjen i Region midt om "Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv"

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Fra 01.01.19 er det innført 3 pakkeforløp ved henvisning til Spesialisthelsetjenesten:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i Psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Forløpene skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukeren.

Målsetningene med pakkeforløpene til psykisk helse og rus:
 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
Mer informasjon om pakkeforløpene finner du her:

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år den 10. oktober, med forskjellige tema og arrangement.

Tema i 2023 er Vi trenger å høre til#lagplass

 

Andre tjenester

Andre tjenester du kan ha behov for:

Relevante nettsider

Verdensdagen for psykisk helse

Mental helse

Hjelpetelefonen til mental helse

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Overgrep.no: Veileder til fornærmede i straffesaker

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Rådet for psykisk helse

Ruskontrakt


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 13.52