Landbrukseiendom

Landbrukseiendommer er ikke som andre eiendommer. Både ved overtakelse og deling må du som oftest ha tillatelse fra kommunen. I tillegg er det bo- og driveplikt på landbrukseiendommer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gårdskart

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for hver enkelt landbrukseiendom. Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. Du trenger gårds- og bruksnummer for å søke opp aktuell eiendom.

Ved å bruke funksjonen "legg til" kan du få opp kart og arealstatistikk over flere eiendommer samtidig. I Oppdal er det en del teiger som ligger i sameie - for å få opp disse må du hake av for "vis alle teiger".

I gardskart kan en også få opp flere kartlag som for eksempel naturtypekartlagte areal med infoark, registrerte kulturminner med mer. En kan også måle opp og merke av areal.

Gårdskart

Dersom du ønsker å få opp enda flere kartlag for din eiendom, anbefales NIBIO sin karttjenste Kilden

Konsesjon

Landbrukseiendommer som ikke tas over på odel er konsesjonspliktige. Det vil si at kjøper må ha godkjenning for å kjøpe eiendommen - selv om kjøper og selger er enige om salget. Les mer om konsesjon hos Landbruksdirektoratet.

Ved overtakselse innad i familien brukes Egenerklæring om konsesjonsfrihet - LDIR 360

Søknad om konsesjon - LDIR 359

Søknad om konsesjon behandles i Oppdal kommune av Bygningsrådet. Gebyr for konsesjonsbehandling.

 

Boplikt

For landbrukseiendommer er det også bo- og driveplikt. Dette er for å opprettholde bosetting og å holde produkjonsarealer i hevd. Normalt gjelder at om du tar over på odel (konsesjonsfri overtakelse) må ny eier bosette seg på eiendommen innen 1 år og bebo den sammenhengende i 5 år. Les mer om boplikt hos Landbruksdirektoratet.

Les om driveplikt her

Omdisponering og deling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Les mer hos landbruksdirektoratet- deling.

landbruksdirektoratet - omdisponering

Søknad om omdisponering eller deling etter jordlova behandels i Oppdal kommune av Bygningsrådet. Gebyr for jordlovsbehandling. Dersom det er en grunneiendom som skal deles vil saken også bli behandlet etter plan og bygningslova

Odel

Odelsloven har regler om odelsrett og åsetesrett. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. Landbrukdirektoratet er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Det betyr at Landbrukdirektoratet svarer på generelle spørsmål om loven.

Kontaktopplysninger

Anne Karin Botnan

Rådgiver landbruk

91896049 

 anne.botnan@oppdal.kommune.no

Gårdskart 

Gro Aalbu

Fagleder landbruk, miljø og kultur

91896051

gro.aalbu@oppdal.kommune.no
 Konsesjon, jordlov.

Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 21.02.2022 14.56