fremme privat reguleringsplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Når kreves reguleringsplan?

Større bygge- og anleggstiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten en reguleringsplan. Reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder, og hvilke bestemmelser som gjelder ved bygging- og anleggstiltak.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert ved å gå inn på kartløsningen. Søk på gårds- og bruksnummer eller adresse, trykk på I i ruten ved siden av eiendommen og velg reguleringsplaner, deretter vis i planinnsyn.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte bygnings- og arealplanseksjonen.

Planprosessen

  1. Oppstartsmøte.
  2. Eventuell forespørsel om regulering (råd om planen bør utarbeides).
  3. Varsel om planoppstart til grunneiere, naboer og berørte parter og annonse i avisa.
  4. Utarbeidelse av planen.
  5. Første gangs behandling.
  6. Offentlig ettersyn/høring.
  7. Sluttbehandling i bygningsrådet eller i kommunestyret.
  8. Det er mulig å klage på vedtaket.

På miljøverndepartementets side www.planlegging.no finner du veiledere og andre relevante dokumenter.

Pris

Gebyr for plansaker

Veiledningsmateriale

Referatsmal oppstartsmøte
Sjekkliste
ROS-analyse veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
www.dbs.no


Publisert: 26.02.2016
Sist endret: 26.02.2016 09.39
Plan og forvaltning

Besøksadresse:

Inge krokans veg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72401000