Felling av trær/skogrydding på kommunal grunn

Oppdal kommune får ofte henvendelser fra innbyggere som ønsker å rydde skog på kommunale eiendommer, samtidig som vi registrerer at noen tar seg til rette på kommunal eiendom og rydder skog uten tillatelse. Vi ønsker derfor å informere om hvilke retningslinjer som gjelder for skogrydding på kommunal grunn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvis du er nabo til trær som står på kommunens grunn, og som du synes er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.

Kommunen fjerner som regel trær bare hvis det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

NABOVARSEL
Kommunen må vite om berørte naboer er enige eller uenige. Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal, ønsker vi også uttalelse fra en eventuell velforening.

SØKNAD

Her finner du søknadsskjema for utskrift 

KART OG MERKING AV TRÆR
Du må legge ved et kart som viser eiendomsgrenser og du må merke av hvilke trær du ønsker å få fjernet. Sett av kryss for enkelttrær som ønskes tatt ut og bruk skravert felt ved uttak av enkelttrær eller tregrupper.

Dersom det er vanskelig å avmerke på kart, ta kontakt med kommunen for eventuell befaring. Etter avtale med kommunen kan det i tillegg bli aktuelt at du må merke aktuelle trær med bånd eller tape. Det skal ikke sprayes eller males på trær.

GJENNOMFØRING
Fellingen av trær vil normalt bli gjennomført på en av følgende måter:

  • Den som har søkt feller trærne selv, får veden og rydder området (normal prosedyre)
  • Kommunen feller trærne av sikkerhetsgrunner. Behovet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Den som har søkt om trefellingen rydder området og får veden.
  • Kommunen feller og rydder. Kun i særtilfeller.

Det vil gå frem av svarbrevet hvordan trefellingen/skogryddingen skal gjennomføres.

ANSVAR
Den som utfører jobben må ha nødvendig kunnskap og utstyr, og jobben skjer på eget ansvar for seg selv og omgivelsene. Det forutsettes at avfall etter hogsten ryddes og fjernes. Trær som må hugges ned i deler, eller står i vanskelige omgivelser, skal felles av profesjonelle.

Den som utfører jobben/får tillatelse må bekrefte at du er innforstått med at felling av trær og bruk av motorsag er farlig, og at det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogst på forsvarlig måte. Oppdal kommune forutsetter at personer med denne kompetanse utfører arbeidet for at tillatelse til hugst skal være gyldig.

Du som utfører jobben/får tillatelse må selv ta ansvar for de eventuelle skader du kan påføre deg selv, andre og deres eiendom. Du skal sørge for tilstrekkelig varsling og vakthold under felling. Forutsetning for tillatelse er at arbeidet utføres for egen vinning, og ikke i oppdrag av Oppdal kommune. Finnes det bygninger, linjeanlegg, eller andre installasjoner som ikke eies av Oppdal kommune på stedet, må du som ansvarlig utfører selv ta kontakt med eieren av installasjoner for tillatelse og rådgivning før igangsetting.

Ansvaret vil bli definert og fremgå i svarbrevet og svarbrevets innhold må undertegnes av den som utfører jobben får tillatelse til hugst på kommunal grunn.

VERDT Å VITE
Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august på grunn av yngletid for dyr og fugler. Tillatelsen kan også bare gis hvis det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Som regel må kommunen komme på befaring før tillatelse gis.

SAKSBEHANDLING
Søknader om trefelling behandles fortløpende. Vurderingskriteriene som legges til grunn er for eksempel klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, stor enighet eller uenighet i nabolaget og om skade eller ulempe for deg som søker er større enn verdien for eieren Oppdal kommune. Kommunen kan ta kontakt med deg for befaring under saksbehandlingen, og tar også kontakt med deg dersom det er behov for mer informasjon.

Felling av trær uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

TRÆR PÅ EIENDOM SOM IKKE EIES AV OPPDAL KOMMUNE
På privat eiendom er det den enkelte grunneier som har råderett.

Hvis det gjelder trær på private naboeiendommer er dette et forhold mellom private. Et råd vil være å i første omgang søke å komme til enighet. Dersom man ikke kommer til enighet må man se til nabolovens bestemmelser.


Publisert: 21.03.2023
Sist endret: 21.03.2023 11.43