Oppmåling, deling og seksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva vil du gjøre med eiendommen din?

Deling av eiendom

Ved deling av eiendom blir en parsell (en bit) av en eksisterende eiendom oppmålt, gitt et nytt gårds- og bruksnummer, og registrert i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

Slik søker du om deling:

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser etter plan og bygningsloven (pbl) § 20-1 første ledd bokstav m, jf matrikkelloven (ml) § 10
• Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom
• Oppmåling (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Søknaden sendes av grunneier og hjemmelshaver til berørt eiendom, og må tilfredsstille krav som stilles i plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan. Gjeldende plangrunnlag kan man finne på kommunekart.com.

Søknaden krever nabovarsling 

Ved søknad om deling skal følgende dokumenter sendes inn:

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Krav om matrikulering, rekvisisjon av oppmålingsforretning
• Kvittering av nabovarsel (dersom reguleringsplanen er eldre enn 5 år).
• Situasjonskart.

Hvis søknad gjelder fradeling av ny tomt, må følgende legges ved:

• Bekreftelse på at nye tomter vil få tinglyst vegrett. Dette skjemaet kan benyttes:
Erklæring om rettighet i fast eiendom.

Saksbehandling

Søknaden behandles som regel innen 3 uker fra komplett søknad er mottatt.
Når du har fått tillatelse til fradeling av tomt etter plan- og bygningsloven overføres saken til oppmåling. Gebyr for dette kommer i tillegg (se kommunens gebyrregulativ)
Saksbehandlingstid for oppmåling er som hovedregel innen 16 uker jf. matrikkelforskriften § 18 (1).
Lokal forskrift: Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Melding om eiendomsetableringen sendes deretter til tinglysing hos Statens kartverk - tinglysingen. Der blir eiendommen registrert i grunnboken. Den nye eiendommen er med dette opprettet og blir et selvstendig panteobjekt.

Mange vanskelige ord? Les denne brosjyren.

Dispensasjon

Dersom tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen eller formålet det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.
Det er søkers ansvar å begrunne søknaden om dispensasjon og å innhente nødvendige opplysninger for at kommunen kan avgjøre dispensasjonsspørsmålet.
Søknaden om dispensasjon kan skrives som et vanlig brev. Det legges ved sammen med delingssøknaden. Søknaden skal fortelle hva det dispenseres fra, samt inneholde en begrunnelse for hvorfor det søkes. Det er søkers ansvar å innhente nødvendige opplysninger for at kommunen kan avgjøre dispensasjonsspørsmålet.
Her er saksbehandlingsfrist 12 uker.

Aktuelle lenker:

Plan- og bygningsloven 
Matrikkelloven 
Kommunekart 

Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Ved justering kan bare små arealer overføres mellom de berørte eierne. Arealet kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. Justeringen skjer gjennom en oppmålingsforretning, enten som en separat forretning eller som en del av en forretning som omfatter flere temaer. Under en oppmålingsforretning må alle berørte parter samtykke i at justeringen kan gjennomføres.

Søknadsskjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring som ikke krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven

Saksbehandlingstid:

 Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Blir arealene for store eller verdioverføringen for høy må arealene overføres ved tinglysing av skjøte på tilleggsareal eller gjøres som arealoverføring etter matrikkellovens regler om dette.

Klarlegging av grense

Grensepunkt kan påvises.

Dersom du har ønske om å få påvist og eventuelt merket en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere klarlegging av eksisterende grense hos oss. Vi vil da bruke grensepunktenes koordinater til utstikking og merke punktene. Merkingen er normalt aluminiumsbolter i fjell eller jord. Bolting inngår i gebyret.

Vi kan også bidra til at grenser som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet blir merket, nøyaktig innmålt og ført i matrikkelkartet. I slike saker er vi avhengig av at det oppnås enighet mellom partene, vi har ikke myndighet til å avgjøre tvister.

Søknadsskjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring som ikke krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven

Sammenslåing av eiendommer

Hvis du eier to eiendommer som grenser inntil hverandre og brukes under ett, kan det være aktuelt å slå disse sammen til en eiendom. 

Det er en fordel å sammenføye slike eiendommer av flere grunner. Tilleggsarealet blir ikke glemt ved salg, man vil kunne få en lavere eiendomsskatt, og det gir ryddigere eiendomsstruktur.

Det er noen vilkår som må oppfylles for å kunne slå sammen eiendommer:

  • Eiendommene må grense inntil hverandre
  • Eiendommene må ha samme eier/e (hjemmelshaver)
  • Det må ikke være motstridende heftelser (pant) på eiendommene

Rent praktisk foregår sammenslåingen ved at eier/e fyller ut skjema for krav om sammenslåing.

Utfylt skjema leveres kommunen for behandling. Hvis vilkårene er oppfylt, sender kommunen kravet om sammenføying til tinglysingsmyndigheten. Etter sammenslåingen vil eiendommen ha ett gårds- og bruksnummer, og eventuell heftelse vil gjelde hele eiendommen.

Seksjonering

Seksjonering – oppdeling i eierseksjoner – er en måte å dele opp en eiendom i flere andeler som kan omsettes fritt. En boligseksjon omtales ofte som en selveierleilighet. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Reseksjonering - Hvis sameierne i et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer i eiendommen etter at eiendommen er seksjonert kan de reseksjonere

Skjema for seksjonering og reseksjonering kan hentes i servicetorget på rådhuset.

Priser

Se gebyr/betalingssatser

Kontaktinformasjon

Spørsmål? Ta kontakt med servicetorget på telefon 72 40 10 00 eller e-post: servicetorg@oppdal.kommune.no


Publisert: 01.03.2016
Sist endret: 11.02.2021 14.09
Plan og forvaltning

Besøksadresse:

Inge krokans veg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72401000