Husdyr

Oppdal er den kommunen i landet som har flest sau og tamrev. I tillegg er melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe bærebjelker i Oppdalslandbruket.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Beiting

Beiteplan for Oppdal 2018-2025, med vedlegg, ble vedtatt i Oppdal kommunestyre 18.10.2018.  Et av tiltakene i beiteplanen er å lage et verktøy for beitelag /utmarkslag  i forhold til medvirkning i planprosesser: Verktøykasse for beitelag - utmarkslag.

Dette har vi gjort et forsøk på å få til her nå, og har kalt den ‘verktøykasse for beitelag-utmarkslag’.

Ett av tiltaka i forrige beiteplanperiode var å utarbeide beiteressurskart over Oppdal. Her fant vi ut at vi manglet vegetasjonskart for store deler av kommunen. Norsk institutt for biøkonomi har i to somre kartlagt vegetasjon i østfjellet, rapporten kan du lese her. Det er også laget et faktaark med sammendrag fra rapporten. Se vegetasjonskartet på nett. Med utgangspunkt i vegetasjonskartene er det også laget beitekart for sau, beitekart for storfe og beitekart for rein.

Oppdal har en godt organisert beitelagsstruktur med 12 beitelag for sau, ett beitelag for kalv/storfe og Trollheimen Sijte for tamrein. Hele kommunen er dekt med denne ordningen, og beitelaga har ansvar for tilsyn og sanking av ca 42 000 sau og 600 storfe på utmarksbeite. Beitelaga er organisert med eget styre og egen drift. Beitelaga kan søke om tilskudd tiltiltak i beiteområder og drift av beitelaget (gjennom regionalt miljøprogeam - RMP).

Ser du sau på avveie eller som er syke/skada kan du kontakte aktuelt beitlag.
Kart over beitelag
Kontaktpersoner for beitelaga

Ved beitedyr på jernebanelinja kontakt Bane Nor på tlf 22 45 50 00.

Ved beitedyr på E6 ring tlf 175 - Viktig trafikkmelding. 

Dyr på beite

Husdyra i Oppdal som bruker innmarks- og utmarksbeitet er for tiden ca 42.000 sau, ca 4.500 storfe og ca 2000 tamrein. Oppdal kommune har utarbeidet ulike beiteplakater og en "flyer" med aktuell informasjon for folk som går eller sykler på tur i beiteområdene. Ta kontakt med servicetorget dersom du ønsker å få kopiert opp og laminert plakater.

Her beiter husdyr og tamrein - plakat

Lam trenger mor - plakat

Del stien - flyer

Båndtvang

Lær deg kuvettreglene - plakat fra norsk friluftsliv

Beitebruk og seterdrift for sau og storfe i Oppdals og Rennebus deler av Trollheimen og Ilfjellet

I forbindelse med prosjektet "Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Ilfjellet" ble det i 2022 bestilt et tilleggsutredning for beitebruk og seterdrift i Opdpal og Rennebus deler av Trollheimen.

For å gjennomføre selve utrednignsarbeidet ble det leid inn ekstern konsulent, og firmaet Naturrestaurering AS som også laget hovedrapporten, ble valgt.  Sluttproduktet er en rapport. Kommunestyret i Oppdal hadde sluttrapporten til behandling 02.02.23, og fattet følgende vedtak:  

«Kommunestyret i Oppdal tar «tilleggsutredning for beitebruk og seterdrift for sau og storfe i Oppdals og Rennebus deler av Trollheimen og Ilfjellet», datert 05.01.2023, til orientering. Tilleggsutredningen skal sammen med inngrepskart over Trollheimen og rapporten «Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen», datert 20.12.2021, legges til grunn ved rullering av Kommuneplan for Oppdal og ved behandling av reguleringsplaner, og nye tiltak innenfor beiteområdene i Trollheimen" 

Gjerding

Inngjerding av ut- og innmark reguleres gjennom både gjerdeloven, naboloven og plan- og bygningsloven. Lovene er ment å beskytte allmenne interesser likeså mye som landbruket. De regulerer både oppsett av nye gjerder og vedlikehold av eksisterende gjerder.

En kan søke om SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) til gjerding og rydding av gammel kulturmark og utmarksbeiter som trues av gjengroing.

Norsk sau og Geit har utviklet en nettside om beiterettslige spørsmål og den omhandler også gjerdehold.

Oppdal kommune har utarbeidet en informasjonsfolder om beitebruk og gjerding, og en gjerdeveileder med godte tips og råd for praktisk gjerding. Vi gjør oppmerksom på at bruk av piggtråd ved oppsetting av nye gjerder er forbudt.

Gjerdeveileder - målgruppe dyreeiere

Gjerdeveileder - målgruppe eier av fritidsbolig 

Piggtrådforbud

Husdyrgjødsel

Av hensyn til miljø og natur stilles det krav til lagring og bruk av husdyrgjødsel. Forskrift for bruk av husdyrgjødsel har som formål blant annet å forebygge forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer av organisk opphav.

Bruk av husdyrgjødsel skal inngå i en gjødselsplan og er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre på snødekket eller frossen mark

Rovviltkontakter

Ved mistanke om rovviltskade skal dyret/kadaveret undersøkes av rovviltkontakt.

Rovviltkontakter (SNO)
NavnMobil
Tommy Sønsterud Myren 481 77 859

Håvard Rønning

482 12 691
Steingrim Horvli (kun storfe og rein) 926 13 845

Får du ikke tak i rovviltkontakt, kan Statens naturoppsyn (SNO), Oppdal kontaktes: Frode Aalbu: 468 99 505

Det er veldig viktig for beitelaga at ALLE DØDE DYR BLIR REGISTRERT, selv om det er nesten bare skinnfeller og beingrinder som finnes igjen, så lenge det er tydelig at her er det et helt dyr. Kadaver som ikke skal (kan) undersøkes, men registreres, meldes også til rovviltkontakten.

Beredskapsplan for akuttsituasjoner beitedyr-rovdyr i Oppdal.

 

Lisensjegere

Oppdal beite- og rovviltutvalg oppfordrer alle som skal på storviltjakt i Oppdal - om det er reinsjakt eller elg-/hjortejakt: MELD DERE SOM LISENSJEGRE

Det er lisensjakt på bjørn i perioden 21.august til 15.oktober, jerv fra 10.september til 15. februar

Deler av lisensjaktperiodene sammenfaller med reinsjakt og elg-/hjortejakt. Lisensjakt er et middel for å regulerer rovviltstammen i tråd med vedtatte bestandsmål. Det er tildelt en kvote på 32 jerv for region 6 i 2021/2022. Bjørnebestanden i Norge er under bestandsmålet, men miljødirektoratet kan åpne for lisensfelling i enkelte områder for å begrense skader på beitedyr.

Oppdal beite- og rovviltutvalg oppfordrer flere storviltjegere til å registrere seg. For å kunne drive lisensjakt er kravet betalt Jegeravgift for inneværende sesong, godkjent oppskyting for storviltjakt og du må registrere deg som lisensjeger for bjørn, jerv eller begge. Registrering for lisensjakt gjøres enkelt ved å gå inn på Brønnøysundregistrene- jegerregisteret eller ved å ringe Jegerregisteret i Brønnøysund på tlf 75 00 79 99. Du må oppgi nummeret fra jegeravgiftskortet ditt.

I tillegg må du ha grunneiers tillatelse for å drive lisensjakt. Flere grunneierlag i Oppdal har forenklet ordning, der formannen er gitt fullmakt til å gi tillatelse til lisensjakt. Kontakt grunneierlaget i det område du driver storviltjakt.

Veterinærvakt

Oppdal dyreklinikk har ansvaret for veterinærvakt i Oppdal, og kan nås på telefon 72 42 17 00.

Hvis det gjelder et skadet eller sykt vilt, løshund eller ulovlig hunderase, ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller se

www.politi.no

Kontaktopplysninger

Anne Karin Botnan

 

Rådgiver landbruk

 

91896049 

anne.botnan@oppdal.kommune.no

Gjødselvareforskrift

Hanne Kristin Bjørndal

Rådgiver landbruk

91896036

 hanne.bjorndal@oppdal.kommune.no   Beitebruk

Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 12.05.2023 14.40