Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som årlig fordeles av kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål innen idrett, kultur og friluftsliv. Fristen for å søke i 2022 er 1. november.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva kan det søkes om?

Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, friluftsanlegg og kulturarenaer. Ordningen for kulturbygg forvaltes av fylkeskommunen, og ordningen for friluftsanlegg forvaltes av DNT. Tilskuddsordningen rettet mot idrett og fysisk aktivitet har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Hvem kan søke?

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om spillemidler til alle anleggstyper:

  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Norges idrettsforbund
  • Samenes Idrettsforbund-Norge
  • Studentsamskipnader
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • Den Norske Turistforening
  • Norges Bilsportforbund
  • Det Frivillige Skyttervesen

Følgende organisasjoner og tilknyttetede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftsanlegg:

  • Friluftsrådenes Landsforbund
  • Norsk Friluftsliv
  • Oslofjordens Friluftsråd

Følgende sammenslutninger kan kun søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

  • Borettslag og velforeninger

Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger enn de nevnt ovenfor, skal for å søke tilskudd ha vedtekter som oppfyller en rekke kriterier satt av departementet. Se bestemmelsene eller ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Vilkår for tilskudd

Det stilles en rekke krav for å søke om spillemidler, i tillegg til at søker representerer en av organisasjonene over, må følgende krav tilfredsstilles:

  • Søker må være eier av anlegget.
  • Anlegget er universelt utformet og tilfredsstiller de størrelser og funksjoner som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for.
  • Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget skal ligge/ligger.
  • Anlegget er en del av en kommunal plan. Unntak: orienteringskart og skilting/merking av eksisterende turstier/turveger/skiløyper.
  • Alle anlegg må planlegges og driftes med mål om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. 
  • Store kostnadskrevende anlegg bør være prioritert i trønderidrettens egne anleggsplaner. 

Søknadsprosessen:

  • Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret.
  • Søk om å få anlegget inn i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet (hvis den ikke er tatt inn).
  • Send inn spillemiddelsøknaden til kommunen innen annonsert frist (frist 2022: 1. november). 
  • Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen innen 15. Januar.
  • Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene innen 15. April.
  • Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene innen primo Mai.
  • Fylket innvilger eller avslår søknad, og sender svar til søker innen 15. Juli.
  • Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

For komplette bestemmelser, se www.anleggsregisteret.no. Alles om planlegger å søke oppfordres til å ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig i prosessen.

Retningslinjer for Trøndelag 2020-2023

Søknadsskjema

Anlegg som prioriteres i Trøndelag i perioden 2020-2023

For å nå målene vil følgende anlegg bli prioritert ved tildeling av spillemidler:

 1. Interkommunale anlegg
 2. Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er anlegg både inne og ute, som er tilrettelagt for allsidighet og inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og ved skoler
 3. Idrettsanlegg med høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, i områder med lav anleggsdekning for de aktuelle idrettene
 4. Nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg der det skal gjennomføres arrangement som har nasjonal status

Øvrige anlegg som tilfredsstiller Kulturdepartementets bestemmelser og Trøndelag fylkeskommune sine vilkår prioriteres etter kommunale ønsker.

Nyttige lenker:

www.anleggsregisteret.no: Informasjon om spillemiddelordningen vedrørende anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kulturarenaer, og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Her finner du søknadsskjema, veiledning i prosessen, samt maler og dokumentasjonskrav. Det anbefales sterkt at man bruker denne både før og under søknadsprosessen. 

www.idrettsanlegg.no: Kulturdepartementets nettsider med publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg fra det offentlige.

www.godeidrettsanlegg.no: Her finner du informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, samt eksempler på planløsninger og fremgangsmåter for utvikling av nye og gamle anlegg. Her finner du det du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023 

Begrepsforklaringer:

Ordinære anlegg: Anlegg primært for organisert idrett (trening og kamper), men som også kan brukes til egenorganisert aktivitet. Som hovedregel får man dekket 1/3 av tilskuddsberettigede kostnader til ordinære anlegg.

Nærmiljøanlegg: Utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, som regel beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Som hovedregeler får man dekket 50% av tilskuddsberettigete kostnader til nærmiljøanlegg.

Maler, eksempler og skjema

Mal for gavebrev  Sjekkliste (obligatorisk vedlegg til alle nye søknader)

Mal statusrapport delutbetaling  Eksempel på kostnadsoverslag 

Eksempel på dugnadsoversikt

Spillemidler til lokale kulturarenaer og friluftstiltak

For mer informasjon om ordningen med lokale kulturarenaer:

Lokale kulturarenaer

For mer informasjon om friluftsanlegg:

Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen. Frist: 1. Desember 2021

Les mer på lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Kontaktopplysninger

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold Kulturkonsulent tlf: 90695579, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no

Publisert: 06.11.2017
Sist endret: 06.11.2017 09.22