Motorbåt og vannscooter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regelverket

Etter motorferdsellovens (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsel) § 4 tredje ledd heter det: «Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 km2 dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.»

Grunneier har gjennom § 10 i motorferdselloven adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin eiendom.

Det kan søkes om bruk av motorfartøy med effekt opp til 800 watt på innsjøer mindre enn 2 km2

Hvor i Oppdal er det tillatt med motorfartøy på vatn og vassdrag:

I Oppdal er det bare Unndalsvatnet, Gjevilvatnet og Ångardsvatnet som er over 2 km2 og hvor det er tillatt med motor på båten.

For Gjevilvatnet har ikke grunneier/Oppdal Bygdealmenning satt noen begrensing om størrelse på motor på fartøyer, mens på Unndalsvatnet er det tillatt med inntil 20 hk på motoren. I Ångardsvatnet har grunneierne satt en grense på påhengsmotor inntil 9,9 hk, og at båten skal ikke ligger over til neste dag – altså må tas opp fra vatnet. 

Spesielt for Gjevilvatnet:

Oppdal kommunestyre fastsatte den 25.6.2003 en egen forskrift for bruk av motorfartøy på Gjevilvatnet https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-06-25-1923)

Det er særlig nærheten til Rauøra som det er fokusert på, og i § 2 heter det: Ved Rauøra er bruk av motorfartøy ikke tillatt nærmere land enn 200 meter, målt fra vannkanten og utover fra det som til enhver tid er vannstanden i Gjevilvatnet. Forbudet gjelder mellom utløpet av Gjørdøla/Gravbekken og utløpet av Røstbekken. Det er likevel tillatt med sakte og varsom inn- og utkjøring fra stranda ved det gamle utløpet av Gjørdøla som er regulert til friområde for båt, kano og seglbrett. Område for slik bruk skal merkes.

Videre heter det i § 3: Utøvelse av vannskisport skal skje minst 200 meter fra land. Oppstart kan foretas fra land, men må gjøres med forsiktighet.


Publisert: 18.05.2016
Sist endret: 16.06.2017 08.36