Sti- og løypeplan

På denne siden vil du finne informasjon om sti- og løypeplanen for Oppdal. Planen ble vedtatt av kommunestyret i sak 18/107.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

Oppdal har et omfattende og mangfoldig sti- og løypenett. Dette brukes av et mangfold av interesser, men bruken og behovene for utbedringer av disse er mindre kjent. Kombinasjonen av mangfoldig bruk og manglende kunnskap har utløst behovet for å kartlegge sti- og løypenettet, herunder behovene for tiltak.

Det er nedfestet som et tiltak i folkehelseplanen for Oppdal 2017 – 2021 og Oppdal kommunes planstrategi for 2016 – 2019 at det skal utarbeides en sti- og løyeplan. Ski, vandring og sykkel er de tre bærende produktkonseptene i masterplanen for Oppdal, og utarbeidelsen av en plan for friluftslivets ferdselsårer er et bidrag til dette arbeidet.

Hva er en sti- og løypeplan?Turbilde

Planen har status som temaplan og er dermed ikke juridisk bindende av hensyn til arealdisponeringer eller økonomi. Innholdet i planen danner et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens arealdel og skal være retningsgivende for kommunal saksbehandling innen arealplanlegging. Planen sier videre noe om kommunens ønskede utvikling innen forvaltning og utvikling av ferdselsårer og er en kilde til kunnskap for grunneiere, tilretteleggere og andre.

Hva inneholder planen?

 • Mål og formål med planen (s. 3)
 • Forholdet til andre planer og nasjonale føringer (s. 4)
 • Organisering og planprosess (s. 5)
 • Definisjoner (s. 7)
 • Friluftsloven og allemannsretten (s. 8)
 • Roller, ansvar og organisering i forvaltning av sti- og løypeplanarbeidet (s. 13)
 • Status og ferdsel på eksisterende sti- og løypenett (s. 16)
 • Status på eksisterende skilting og merking (s. 27)
 • Rein- og husdyrsinteresser (s. 29)
 • Mottatte innspill og vurderingen av disse (s. 30)
 • Tiltak og strategier for perioden 2018 - 2029 (s. 39)

Videre arbeid med planen

Planen skal legges til grunn i arbediet med kommuneplanens arealdel og være retningsgivende i kommunal arealplanlegging. Tiltak i sti- og løypeplanen som skal bli bindende må innarbeides i annet planverk - først og fremst i delplan idrett og fysisk aktivitet.

Mange av tiltakene i planen er ønskede strategier og tiltak. Det oppfordres derfor til at alle aktører innen planlegging, utvikling og tilrettelegging av stier og ferdselsårer så langt det lar seg gjøre følger strategiene og tiltakene presentert i planen. Dette bidrar til en mer konsekvent og helhetlig utvikling av sti- og løypearbeidet.

Plandokument

Sti- og løypeplan   

Vedlegg

Kilder til finansiering  Mal for avtale om tilrettelegging og merking av stier  Øvrige vedlegg 

 


Publisert: 21.02.2018
Sist endret: 21.02.2018 16.01