Skoler og barnehager

Alle barnehager og skoler, skal være godkjente etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til miljørettet helsevern. Godkjenning gis på bakgrunn av de opplysninger og planer som forelå på tidspunktet for godkjenningen. Godkjenning er ikke i seg selv et kvalitetsstempel, den kan tilbakekalles dersom forskriftens krav ikke overholdes.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lovverk


Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Forskriften stiller en rekke krav, både når det gjelder trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold

Søknad om godkjenning


Søknad om godkjenning må i følge forskriften foreligge når det foreligger plan for etablering og utvidelse/endring av virksomhet. I søknaden skal barnehagen eller skolen dokumentere hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette betyr i praksis en redegjørelse i forhold til alle bestemmelsene i forskriften. Det må fremgå av søknaden hvor mange barn og ansatte virksomheten er beregnet for.

Søknadsskjema er todelt. Et for en forhåndsgodkjenning og en for endelig godkjenning.

Krav til Internkontroll


Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten en plikt til å påse og dokumentere skriftlig a

Miljørettet helseverns oppgaver:


• Motta og behandle søknader om godkjenning.
• Behandle klager vedrørende forhold som omfattes av forskriften.
• Føre tilsyn, evt i form av systemrevisjon, inspeksjon 
• Gi råd og veiledning til eiere, styrere og rektorer, foreldre mm.t regelverket

.

Aktuelle linker:

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner - Veiledning i beredskapshåndtering, 2015.

Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge. Folkehelseinstituttet 2016.

Barnehager og smittevern. Smittevernveilederen, Folkehelseinstituttet.

Barn på gårdsbesøk og smittevern. Smittevernveilederen, Folkehelseinstitttet.


Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning (4. utgave)

Veileder for utforming av barnehagens utearealer.Kunnskapsdepartementet, 2006

Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler. Sosial- og helsedirektoratet, 2003

Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler, Folkehelseinstituttet, 2010.

Gode råd om planter i barnemiljøer, Helsedirektoratet.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.Miljøverndepartementet, 1995


Publisert: 14.08.2018
Sist endret: 14.08.2018 16.29