Målet med folkehelse

Målet med folkehelseloven er bl.a. å redusere sosiale forskjeller i helse, fremme livskvalitet og flere leveår med god helse for den enkelte, samt å arbeide for en samfunnsmessig og bærekraftig utvikling.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


For å nå målene må det arbeides systematisk etter de fem grunnleggende prinsipp:

  • utjevning, helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen
  • helse i alt vi gjør, befolkningens helse ivaretas på tvers og i alle kommunens sektorer.
  • føre- var - prinsippet, tiltak for å redusere risiko og fremme helse
  • bærekraftig utvikling, samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov i framtida
  • medvirkning, sikre gode  muligheter for å kunne påvirke beslutninger, involvering og samarbeid med frivillig sektor.

Oversikt over folkehelsen

I henhold til folkehelselovens § 5 om krav til at kommunen skal ha oversikt over folkehelsa, ble det i 2012 utarbeidet en rapport over helsetilstanden i kommunen. Dette oversiktsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år og være grunnlag for planstrategien i kommunen.

Folkehelseutfordringer i Oppdal (.pdf)

Folkehelseplanen for Oppdal 2017 - 2021

Folkehelseplanen ble godkjent av kommunestyret 24.05.17. Planen har hatt stort fokus på medvirkning og involvering med flere tverrfaglige arbeidsverksted som har munnet ut i tiltak i tiltaksdelen.

Planen er bygd opp rundt 3 kapittel. Første delen beskriver innholdet i planen,andre del omhandler hvordan folkehelsearbeidet er organisert og systematisert og siste del er selve tiltaksdelen. Oversiktsdokumentet og årlige kartlegginger fra 2012 av folkehelsen har dannet grunnlaget for fire innsatsområder. Det er gjennom medvirkning, involvering i form av flere flerfaglige arbeidsverksted, utviklet tiltak til disse innsatsområdene. Disse innsatsområdene skal ha fokus i fire år til neste rullering av planen. Hvert år gjennomøres en "revidering" av planen. Det er fagansvarlig folkehelse som gjennom dialogmøte med enhetene foretar årlig gjennomgang av planen.

Folkehelseplanen for Oppdal 2017 - 2021 (.pdf)

Tverrsektoriell folkehelsegruppe

Gjennom arbeidet med folkehelseplanen ble det vedtatt å opprette ei folkehelsegruppe.

Den består av :

Enhetsleder Tekniske tjenester, Thorleif Jakobsen

Enhetsleder Plan og forvaltning, Ane Hoel

Enhetsleder Helse og familie, Hanna Westman

Rådgiver oppvekst, Dordi Aalbu

Rådgiver helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm

Kommuneoverlege, Kirsten Vikan Opdahl

Fagansvarlig folkehelse og miljørettet helsevern, Vigdis L. Thun

Folkehelsegruppa er opprettet bl.a. for å sikre at folkehelsearbeidet er forankret hos rådmannen og enhetslederne i kommunen, men også for å sikre systematisk og målretta folkehelsearbeid.

Folkehelsegruppa skal:

Bistå i analyse av årlig kartlegging av folkehelsa, men også analyse av oversiktsdokumentet som skal revideres hvert fjerde år.

Vurdere videre arbeid/utredninger av folkehelseutfordringer eller positive påvirkningsfaktorer.

Tverrfaglige døftinger av folkehelsearbeidet (Prosjektmidler, utfordringer, sektorovergripende tiltak).

Følge opp folkehelseplanen (Gjennomføre revidering, følge opp tiltaksdelen, følge opp strategiene i del 2 i planen).

Være bindeleddet mellom folkehelsegruppa og enhetene.


Publisert: 25.08.2017
Sist endret: 25.08.2017 12.57