Planprogram - kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2020-2030

Kommunestyret i Oppdal vedtok i sak 19/95 planprogrammet for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2020-2030.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Planprogrammet var til 1. gangs behandling i formannskapet. Følgende vedtak ble gjort av kommunestyret:

Kommunestyret vedtar i medhold av plan og bygningsloven § 11-13, jamfør § 4-1, planprogrammet for kommunedelplan for kulturminner 2020-2030, med følgende endringer:

    • Side 3: Avsnittet «lokale føringer» oppdateres i henhold til kommuneplanens arealdel 2019-2030 vedtatt 20.06.2019.
    • Side 6: «Kommunalt råd for funksjonshemmede» legges til under «Medvirkning».
    • Side 9: kulturminneloven strykes fra definisjonen av «Vernet kulturminne».
    • Side 9: siste avsnitt under «Verneverdig kulturminne» endres fra «Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven» til «Det er disse som kan fredes etter kulturminneloven».  

Kommunestyret ber rådmannen om at planprogrammet legges til grunn for det videre arbeidet med kommunedelplanen for kulturminner 2020-2030.

Vedtatt planprogram kan leses på våre sider om planen. Interessenter bes spesielt merke seg endringene som er gjort med tanke på kommuneplanens arealdel. Her ble ny kommuneplan vedtatt mens planprogrammet var på høring. Planprogrammet er derfor oppdatert i henhold til dette slik vedtaket viser.

Endelig plan har mål om vedtak i 4. kvartal 2020.


Publisert: 30.09.2019
Sist endret: 30.09.2019 12.49