Orientering om skiløype i Gjevilvassdalen fra ordføreren

I PS 20/107 Kjennelse fra Frostating lagmannsrett - skiløype på Gjevilvassvegene, gjorde kommunestyret i Oppdal følgende vedtak:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


1. Kommunestyret viser til dom i Frostating lagmannsrett i sak 19-187397SKJ-FROS gjeldene overskjønn- ekspropriasjon – overskjønnets fremme og utmåling av erstatning. Kommunestyret vedtar å ikke anke og tar dommen som ble avsagt den 29.10.2020, til etterretning.

2. Oppdal kommunes rolle ved eventuelt skispor i Gjevilvassdalen, skal være på lik linje med andre løyper i kommunens løypenett. Det være seg økonomisk støtte eller tilretteleggelse. Kommunestyret mener at løypenettet i Oppdal, skal være basert på frivillighet.

3. Ufinansierte utgifter i forbindelse med saken, for året 2020, kr 2.424.000 innarbeides i tertialrapport eller sluttoppgjør for året.

Oppdal kommune har prøvd å ekspropriere retten til å ha skiløype på veiene i Gjevilvassdalen.
I Lagmannsretten i høst fikk ikke Oppdal kommune medhold når det gjaldt å fremme skjønn for noen av veistrekningene og får dermed ikke rett til ekspropriering.
Dette forårsaket at kommunestyret la bort saken med forsøket på å ekspropriere denne retten, og oppfordret interessenter i veien til å samarbeide om å finne frivillige løsninger.

Oppdal kommune har ikke stoppet skiløypa. Å skape skiløype på veien er helt opp til grunneierne å få til. De er alle medlemmer i Gjevilvassveien SA.
Altså er dette et privatrettslig forhold kommunen ikke skal gripe inn i, selv om Oppdal kommune gjerne vil hjelpe til hvis det er ønskelig.

Geir Arild Espnes
ordfører


Publisert: 03.12.2020
Sist endret: 03.12.2020 09.34