Omadressering av Tiurvegen og Meisevegen

Oppdal kommune varsler herved om omadressering av Tiurvegen og Meisevegen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal Kommune v/enhet for Plan og Forvaltning er adressemyndighet, og varsler herved om omadressering av Tiurvegen og Meisevegen.
Eiendommer som blir berørt av omadresseringen framkommer av vedlagte liste og kart.

Oversiktskart

Liste over eiendommer som omadresseres

Begrunnelse og bakgrunn
Tiurvegen hadde opprinnelig sin start fra nordøst, med avkjørsel fra det som i dag heter Kåsvegen. Dette er like ved det som i dag er Tiurvegen 4. Vegen er derfor i sin helhet adressert med startpunkt fra Kåsvegen, og nummerert økende innover vegen i sørvestlig retning.
I 2014/2015 ble Kåsvegen omlagt og det ble bygget ny bru i Kåsvegen over ny E6 og jernbane. I den forbindelse ble den opprinnelige avkjørselen fjernet. Det har resultert i at Tiurvegen i dag har sitt startpunkt i «motsatt ende», der den tar av fra Tranevegen.

I henhold til Kartverkets adresseveileder skal en veg alltid adresseres med en nummerering som har utgangspunkt i vegens startpunkt. Dette er den bakenforliggende årsaken til at Oppdal Kommune nå har sett seg nødt til å omadressere hele Tiurvegen. Hensynet til at utrykningskjøretøy og andre nødetater skal finne fram enklest mulig er også et avgjørende argument for at omadressering er nødvendig.

Vi har dessuten mottatt tilbakemeldinger fra beboere og andre om at adresseringen i området pr. i dag ikke er optimal.

Adresseringsprinsipper
I henhold til Kartverkets adresseveileder er formålet med et godt adressesystem at «adressen skal tjene som et stedfestingsobjekt og at adresser og skilt skal sørge for at alle finner fram på en enkel måte». Utgangspunktet for tildeling av adressenummer gjøres hovedsakelig etter avstandsprinsippet, som betyr at adressenummer gis ut i fra avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele timeter. En avstand på eksempelvis 430 meter gir dermed adressenummer 43, evt. 42 eller 44. Ved bygg liggende i en sideveg, blir avstanden beregnet fra der sidevegen tar av hovedvegen. I Oppdal kommune gis eiendommer liggende på venstre side av vegen oddetall, mens eiendommer på høyre side gis partall.
Et annet sentralt prinsipp er at adressen skal knyttes til den vegen som er godkjent som atkomst til eiendommen eller bygningen.

Skilting
Regler om skilting går fram av Matrikkelforskriftens § 57:
(1) Kommunen har ansvar for skilting av gater, veger, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene (..)
(2) Eier, fester, og tiltakshaver er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret.
(4) Merking med adressenummer og bruksenhetsnummer skal skje senest tre uker etter mottatt underretting om tildelt adresse. (..) Kommunen kan gi tillatelse til ytterligere utsettelse dersom særlige grunner taler for det.

Uttalerett
Loven understreker at berørte parter skal ha muligheten til å uttale seg, før kommunen tar en endelig avgjørelse, jfr. Matrikkellovens § 21. Alle berørte parter gis derfor 3 – tre – uker til å komme med tilbakemelding til forslaget om omadressering, regnet fra dette brevets utsendelsesdato.
Tilbakemeldingen skal være grunngitt, og sendes skriftlig til:
Epost: Post@oppdal.kommune.no eller post: Oppdal Kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal
Etter perioden på 3 uker vil evt. merknader bli vurdert, og et offisielt adressevedtak vil bli fattet.

Oppdal kommune har forståelse for at omadressering i en periode kan føre med seg enkelte ulemper.


Publisert: 15.11.2023
Sist endret: 15.11.2023 08.56