Offentlig ettersyn

I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges søknad om akvakulturtillatelser for ørret fra Driva Aquaculture AS - Skoresbruhølen ut til offentlig ettersyn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn i 4 uker:

Driva Aquaculture AS søker om akvakulturtillatelser for ørret (Salmo trutta) på ny lokalitet Skoresbruhølen i Oppdal kommune. Søknaden gjelder følgende akvakulturtillatelser: 

      • Settefisk av ørret. 2,5 mill. stk. settefisk per år. 
      • Matfisk av ørret. Maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 1 600 tonn med planlagt produksjon inntil 4 000 tonn per år. 

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Kommunen samler alle innspill til søknaden før det sendes over til Trøndelag fylkeskommune som tildelingsmyndighet for videre behandling.

Alle innspill/merknader skal derfor sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal innen 15.05.2020.

Eventuelle spørsmål rettes til Driva Aquaculture AS v/Olav Skjøtskift, olav@driva-aquaculture.com, tlf: 48010853. 

Det vises til vedlagte søknadsskjema med vedlegg for en nærmere beskrivelse av den planlagte etableringen.

I enkelte av dokumentene er det vist til søknad om stamfisktillatelse. Søknad om stamfisketillatelse skal behandles av Fiskeridirektoratet og er derfor ikke en del av denne høringen. 

Akvakultursøknad stamfisk, settefisk og matfisk

Driva Aquaculture AS - Brev til Oppdal kommune 2020-04-03

Vedlegg 1 Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Vedlegg 3 Vedtatt planbeskrivelse

Vedlegg 4 Vedtatte planbestemmelser

Vedlegg 5 Anleggsskisse Skoresbruhølen

Vedlegg 6 Plan høyspenttrasé Skoresbruhølen

Vedlegg 7 VA-plan Skoresbruhølen

Vedlegg 8 Slakteriskisse

Vedlegg 10 Beredskapsplaner, fiskehelse og IK-system

Vedlegg 13 NVE Bakgrunn for vedtak grunnvannskonsesjon

Vedlegg 14 NVE Grunnvannskonsesjon

Vedlegg 15 NVE Konsesjonssøknad for uttak av grunnvannn

Vedlegg 16 Hydraulisk kapasitet og produksjonsplan

Vedlegg 17 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven

Vedlegg 18 Resultat fra hydrologiske grunnundersøkelser

Vedlegg 19 Kommentar til forskrift om nasjonale laksevassdrag


Publisert: 15.04.2020
Sist endret: 15.04.2020 13.52