Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Det er nå åpnet for å søke for 2021 med frist 4. Desember.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres gjennom søknadsportalen på bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin hjemmeside. Her finner du også informasjon om vilkår og retningslinjer for ordningen. 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere «nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier) er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål, om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Spørsmål? Kontakt Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 72401827. 


Publisert: 16.11.2020
Sist endret: 16.11.2020 13.26