Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Det er nå åpnet for søke med frist 13.12.2019.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene. For 2020 er det om lag kroner 310 millioner tilgjengelig.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:

  • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

Hvordan vektlegges søknadene?

I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge:

  • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • Geografisk spredning ved fordelingen av midlene
  • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinnteksfamilier
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Krav om egenfinansiering

Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering. Slik søker du Du må bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 13. desember 2019. 

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet ligger på Bufdir sine hjemmesider her: Søknadsskjema og info om ordningen.

Spørsmål? Kontakt Sjur Vammervold på sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 72401827.


Publisert: 28.11.2019
Sist endret: 28.11.2019 14.11