Kunngjøring – Annen del av kommunal kompensasjonsordning og restmidler kommunalt næringsfond

Oppdal kommune er tilført kr 1 846 000 i andre del av tilskuddet kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


1. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Oppdal kommune er tilført kr 1 846 000 i andre del av tilskuddet kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Les mer om ordningen på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-750-millioner-i-koronastotte-til-naringslivet/id2843940/

Kommunen gjennomfører første del av ordningen med frist 23. april og disponerer inntil kr 642 779 (første del av ordningen) i formannskapet 11. mai 2021.

 

Frist for å søke på del to: 14. mai 2021

Søknaden må legges inn tilsvarende del en på regionalforvaltning.no (søk opp «kompensasjonsordning Oppdal») innen fristen, og formannskapet behandler innkomne søknader i møte 8. juni 2021. Det søkes på samme måte som i første del, og det er mulig å søke på begge. Hvis virksomheter søker på samme grunnlag vil tidligere støtte tas med i vurderingen av ny søknad, slik at man får en helhetlig vurdering av begge søknadsrundene.

2. Restmidler

Restmidler fra kommunalt næringsfond 2020 legges også ut på regionalforvaltning.no med frist 14. mai 2021. Innkomne søknader behandles av formannskapet 8. juni 2021.

Pr i dag er det kr 225 000 i søkbare midler.

Om kommunalt næringsfond

Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderninseringsdepartementet, og midlene er fordelt av Trøndelag fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet har meldt inn ordningen med kommunale næringsfond under det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier, eller etter reglene for bagatellmessig støtte.
For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling i Oppdal kommune. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Kriterier for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.
Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader og må være i tråd med regelverket om offentlig støtte. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke støtte?

Søknadskjema legges ut på regionalforvaltning.no i løpet av 26. april 2021, og man søker opp skjema «kommunalt næringsfond oppdal».
Søknadsfrist: 14. mai 2021
Trenger du hjelp med å søke ta kontakt med Nasjonalparken Næringshage, e-post: post@nasjonalparkhagen.no.

Vurdering og behandling av søknader

Søknader blir vurdert etter Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond, og behandlet av formannskapet 8. juni 2021. Tildelte prosjekter får tilsendt tilbudsbrev i etterkant av møtet.


Publisert: 21.04.2021
Sist endret: 21.04.2021 10.16