Ber om mer detaljert skredfarevurdering

I et brev fra kommuneadvokaten til NVE om skredfarekartleggingen ved Skarvatnet, ber Oppdal kommune om en ytterligere nyansering av faresituasjonen. Blant annet pekes det på at det er behov for mer detaljerte kart.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her er brevet fra kommuneadvokat Jon T. Settemsdal til NVE i sin helhet:

 

Til NVE 

Ad SKRED AS sin skredfarekartlegging for Skarvatnet

Vårt firma bistår Oppdal kommune i saken. Det vises til SKRED AS sin rapport av 9.3.2018, mottatt av Oppdal kommune 15.3.2018, med tillegg (kart) mottatt 16.3.2018. Rapporten utvider fareområdene slik at flere hytter enn tidligere omfattes av disse.

Utfra sakens alvorlige karakter har kommunen uavhengig av ansvarsspørsmålet i første omgang besluttet å ta en ledende rolle i en kartleggingsfase av situasjonen, herunder bestilling av skredrapporten.

For alle involverte er det et sterkt behov for en ytterligere nyansering av faresituasjonen. Det fremgår av rapporten side 9, siste avsnitt, at det nå er ca. 50 fritidshus og 5-6 hyttetomter som ligger innenfor faresonen for 1000-års skred i kartleggingsområdet Skarvatnet øst. Videre at det er "noen tomter" i Grønlia, herunder de som ble rammet av skred i januar 2018, som ligger i eller i nærheten av faresonen for 100-års skred. For hytteeierne er det åpenbart et stort behov for å vite helt konkret hvilke hytter det dreier seg om når det i rapporten vises til "noen tomter" i pkt. 2.9. Videre er det avgjørende hvilke praktiske konsekvenser dette har helt konkret for samtlige berørte tomter.

Det fremgår av rapporten s. 9, pkt. 2.9., at det også er store forskjeller innenfor 1000-års faresonen. Vi ønsker opplyst hvor i intervallet 100-1000 hver enkelt av disse eiendommene ligger, så presist som mulig og så langt råd er, og gjerne også kartfestet. Evt. gjennom en nyansert fargekoding innenfor 1000-års faresonen.

Det vil videre være behov for mer detaljerte kart, og sosi-format av kartene er allerede bestilt opp av kommunen.

Skredrapporten gir liten veiledning for de berørte med tanke på hvordan de skal forholde seg til bruk av sine hytter. Mange er naturligvis opptatte av om det er trygt å være på hytta. Om mulig bør det sies noe generelt om dette relatert til hvilken sone (ny "fingradert" sone) hytta ligger i.

Vi vil sette pris på en rask tilbakemelding – om ikke annet med angivelse av når vi kan forvente svar på forannevnte spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Jon T. Settemsdal

Advokat

 

 


Publisert: 19.03.2018
Sist endret: 19.03.2018 15.05